Comentar de Pruma

Data

16 de jugn 2017

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La scola ie fineda y l scumëncia la feries da d'instà
N ann de scola ie inò finà y duc, sculeies y maestri, se ncunforta sun n tëmp da paussé y fé bela blëita. L fej dessegur bon a granc y pitli a pudëi se destaché per n struf dai mpënies da uni di y se ciarië cun energies nueves per d'autonn. Ma ne n'ie pa la feries da d'instà de cër velch nia mpue longes? I majeri studënc, dla scoles autes, possa dessegur se nuzé de chësc tëmp per mparé a cunëscer l mond dl lëur, fé esperienzes te paejes oradeca y se istruì inant ora dl mond dla scola. I sculeies plu jëuni al incontra ne n'à ntan i mënsc da d'instà nia duc velch cun chël se dé ju y i cuntenuc de scola ne vën ënghe nia ngërt desmincëi, nsci che d'autonn dùrel inò n struf nchin che i ruva inò ite. Dl auter cont fóssel per i mutons y la mutans n struf da passé plu cun la familia, i genitores possa se dé ju plu cun si mutons y i mutons pudëssa mparé velch nce da si genitores, ajache coche é liet da permò te n articul dedicà ala families, ie l ejëmpl di genitores na scola de vita per i mutons. Danz che l problem ie pona chël che pere y oma muessa jì a lauré – sce nia per bujëns finanziei pona per abiné adum i ani per la pension o per ne pierder nia la stiera – y ne n'à nia for l mesun de sté a cësa per n tëmp plu lonch, tan deplù che vivon te n luech de turism ulache n à iust l majer note canche i sculeies ie a cësa. L ne n'ie perchël nia n privilegh per duc a pudëi avëi si genitores a cësa pra d'ëi. Ma la fajeron bën decà nce chësc instà, ajache na soluzion a uega per duc seméiel rie abiné.  (Ulrike Maierhofer)