Manifestazions atuales

Data

09 de fauré 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 9 de fauré
Avisc
L Museum de Gherdëina ie daviert
L Museum a Urtijëi tla Cësa di Ladins ie daviert nchin ai 31 de merz dal merdi al vënderdi dala 14.00 nchin la 18.30.
Reunion generela dla Lia per la Bibliotech S. Durich
Ncuei vënderdi ai 9.2. dala 18.00 tla bibliotech a Urtijëi. L vën prejentà la statistica, la relazion de cassa y dl'ativiteies tl ann 2017 y n dajerà na udleda al ann 2018. L ie sambën mo mesun fé prupostes.
Azion de renunzië per Cuarëisma „demanco ie deplù"
Dai 14.2. inant. L proiet vën sustenì da n 50 urganisazions de Südtirol. Chëstes nvieia i zitadins de Südtirol a fé pea pra la scumenciadives desferëntes metudes a jì per la families, la scoles y grupes di jëuni, tla pluanies y ti chemuns. Tla Bibliotech S. Durich iel danter l auter na mostra de libri n chësc cont.
Reunion Generela dla Lia per Natura y Usanzes
N vënderdi ai 16.2. dala 20.00 tl sotët dla cësa de cultura de Urtijëi, cun prejentazion dl'atività fata y cie che n se tol dant per l daunì. N ie sambën for davierc per cunsëies y prupostes. Duc i nteressei ie nviei a chësta reunion.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
Prejentazion de bolghes a Cianacei
Anché, vender ai 9 de firé da les 10 a les 21 e en sabeda ai 10 da les 10 a les 18 a l'Hotel La Cacciatora de Dèlba vegn portà dant la colezion aisciuda/istà de la bolghes Made in Italy de la firma "Moroni Bags".
Festa del douc a Poza
En sabeda e domenia ai 10 e 11 de firé a Poza l'é la festa del douc per didèr a corir la speises de la parochia. Se pel didèr portan douces te oratorie de Poza vender ai 9 e sabeda ai 10 h. 15-18. I douces vegnarà venui te oratorie en sabeda h. 17.00-19.30 e en domenia h. 9-12 e ence a Pera dò messa de les 10.
Oraries mostra Gran Vera Moena
Enscin ai 11 de oril la mostra La Gran Vera a Moena la é averta dal mèrtesc a la domenia da les 15.00 a les 19.00. Serà de lunesc. Info: 331.8029886, 346.2415776 o www.fassa.com.
Marcià de la Crousc Checena
Amò anché, vender ai 9 de firé te sala ite dret del Comun de Poza da les 8.30 a les 12.30 e da les 15.30 a les 19.00 vegn endrezà l marcià da d'invern de la Crousc Checena. Veganarà didà families del post e i bec te n paìsc tel Congo olache l'é la monia Delia Guadagnini de Pardac.
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan l'é avert dal mèrtesc al sabeda da les 15.00 a les 19.00. Info: 0462.760182 o per mail a: museo@istladin.net; www.istladin.net.
Radunanza de la Coprativa de Ciampedel
En domenia ai 18 de firé h. 15.00 te la senta sozièla de la Coprativa, stt, Dolomites 73, l'é la radunanza di sozi de la Familia Coprativa de Ciampedel, vidèda dal president Mauro Rizzi.
Radunanza de la Coprativa de Moena
En sabeda ai 10 de firé h. 15.00 te sala de l'oratorie a Moena l'é la radunanza di sozi de la Familia Coprativa de Moena vidèda dal president Maurizio Deville.
Sègra de Ciampestrin
En domenia ai 11 de firé per la Madona de Lourdes l'é sègra a Ciampestrin. Te la pìcola gejia enlongia stradon de la Dolomites vegn dit messa da les 9.30. La ofertes toutes sù va per i lurieres de la gejia. www.decanatodifassa.it.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.

Dotors y Apoteches
Dotor
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 10.2. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 12.2. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, tel. 388 2580002 (ex-ambulatuere dutor Insam tla streda Promeneda).
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 10 y 11 de forá, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342/5181295. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471/836870 o 337/616080.
Apoteches
L'apoteca de servisc per Gherdëina ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 9.2. nchin n vënderdi ai 16.2. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30).
L'apoteca de servisc tla zità plu daujin ie ntan chësta ena la "Hofapotheke" a Persenon, pitla Laubes 2, tel. 0472/835642.
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 9 de forá dales 19.00 al vëndres ai 16 de forá ales 19.00, é chëra da Corvara, telefoné al 0471/830237.

Temp lede
Cères de Carnascèr a Moena
En mèrtesc gras, ai 13 de firé, da les 14.00 inant te Piaz de Sotegrava vegn endrezà "L Carnascial da Moena", la defilèda di cères con la jent en mèscra. Festa con douces e da beiver te piaz per duc.
Defilèda de Carnascèr a Ciampedel
En domenia ai 11 de firé da les 14.30 te Piaz de Ciampedel vegn endrezà la defilèda de Carnascèr sul tem "Sajons e lurieres", con la mèscres tradizionèles ladines (bufon, laché, paiazo, marascons), faceres de legn da burt e da bel, musega de la Spritz Band e magnadiva fin da scur.
Festa de carnascèr a Cianacei
En vender ai 11 de firé da les 14.30 a les 16.30 tel Parch de Cianacei vegn endrezà na festa da carnascèr per bec e families.
Mascherèda ta Penìa
L Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa sera sù l Carnascèr en mèrtesc ai 13 de firé da mesa les nef da sera te la veia scoles de Penìa con la mascherèda "I trei bricons" de Fabio de la Menina.
Carnascèr a Poza
En mèrtesc ai 13 de firé sul portoi de Aloch a Poza da les 21.00 vegn endrezà na sera de ejibizion e legreza. Dantfora sarà la defilèda coi schi ju per l portoi di maestres de schi con la focoles, e dapò festa e legreza per duc.
Carnascèr a Vich
En mèrtesc ai 13 de firé da les 14.30 per endrez del "Grop da le mascre da Vich" l'é la gran defilèda di cères su Strada Rezia, dò te Piaz Massar l'é la premiazion de la mèscres e la festa jirà inant fin da sera, canche se podarà se magnèr n bon piat de pasta e scutèr musega con DJ al Pub Il Pavone.
S'la ciaculé de ert
Duman sada ai 10.2. dala 11.00 tla Galaria Doris Ghetta a Puntives sud 8. „Artist talk" cun la artista Martina Steckholzer y la diretëura dl "Kunstraum" de Dispruch Karin Pernegger.
Domisdé por mituns tl Museum Ladin Ursus ladinicus
I mituns da 5 a 12 agn á la poscibilité da passé n domisdé tl museum a San Ciascian, en mercui ai 14 de forá, dales 17.00 inant. Al vëgn pité ativités didatiches y n laboratore creatif. Iscriziuns tl ofize turistich da San Ciascian, anter les 12.00 de en chël de.
Striunëc cun Mago Remì
N dumënia ai 11.2. dala 16.30 sun Plaza Nives te Sëlva. Unide duc n mascra. La ntreda ie debant.
Se depënjer su per granc y pitli
N merdi de Carnescià ai 13.2. dala 9.00 nchin la 12.00 tl ufize Active sun Plaza Nives te Sëlva, ulache l aspieta sun vo na artista jëuna che ve depenjerà su da pavël, da tigher o zënza vel' tier, da ciof, da indian o cie che ve sà bel. Chësc vën fat debant.
Se lascé depënjer su l mus
N lunesc ai 12.2. dala 14.30 nchin la 17.00 possa mutons y mutans jì a se lascé depënjer su l mus per Carnescià tl ufize dla Lia dl Turism de S. Cristina, ulache i puderà nce passé mpue de tëmp deberieda.
Se lascé depënjer su per Carnescià
N merdi ai 13.2. dala 9.00 nchin la 11.30 a S. Cristina tla Bibliotech Tresl Gruber. Nicole, Sonia y Iris se ncunforta sun vo.
Depënjer su l mus per Carnescià
N merdi ai 13.2. dala 9.30 nchin la 11.00 a Urtijëi tla Bibliotech S. Durich. Mutans y mutons, pudëis unì te bibliotech a ve lascé depënjer l mus da pirat, da prinzëssa, da lion ... I prims 45 che vën te bibliotech bele abenëura daduman giaperà n numer che ti tenirà l post per unì depënc.
Devertimënt per mutons cun l paiazo Linda
N merdi de Carnescià ai 13.2. dala 15.00 a Urtijëi tl raion da jì a pe.
Juesc olimpics da Carnescià per mutons
N merdi de Carnescià ai 13.2. dala 14.00 nchin la 17.00 tla Pitla Sala dla cësa de cultura de Sëlva. Devertimënt sun la nëif cun cin' stazions de juesc, cun té y crafons per duc.
N ciel da stëiles
N juebia ai 15.2. dala 21.00 nchin la 22.30 pra l Hotel Interski a S. Cristina puderàn ti cialé nce tres de plu telescops ala stëiles, a planec y galassies. L sarà nce n astronom che dajerà na pitla spiegazion tres na diasshow. L ie da se nunzië nchin la 18.00 dl di dant tla Lia dl Turism de S. Cristina, tel. 0471 777800. Priesc 5 €.
Cabaret "Schaffa schaffa Häusle baue"
N juebia ai 22.2. dala 20.30 tla cësa de cultura a Urtijëi. Cun Thomas Hochkofler y Karin Verdorfer. Jì vàla tlo de se frabiché na cësa per sé nstësc y de ce fai che ne dë' io no fé! Chertes giàpen da Disco New a Bulsan, Spitalgasse, n possa nce les resservé sot a www.rocknet.bz o cherdan su l 333 7767713 (lu-ve dala 15 ala 19).
Ala descurida dl biatlon
Pro le zënter de paslunch a San Ciascian án vigni mercui dales 9.30 la poscibilité da imparé la disciplina dl biatlon. N istrutur insignará les regoles y vignun pó porvé da stlopeté. Prenotaziuns pro i ofizi turistics dl'Alta Badia o pro la cassa dl paslunch, anter le mertesc sëra.
Jí cui schi de nöt
Vigni mercui dales 20.00 ales 22.00 vëgnel tl zënter da La Ila ilominé la pista Doninz. Düc i amanc di schi á la poscibilité da se fá n rait ince da sëra.
Carnival Cup a Badia
En domënia ai 11 de forá vëgnel festejé le Carlascé a Badia, cun le Carnival Cup. Dales 14.00 é düc bel inviá da tó pert ala gara en maschera, metüda da jí dala Scora de Schi de Badia, jödapé dla pista "La Crusc". Al gnará premié i mesi plü originai y les plü beles mascheres.
Stretching do i schi
En mercui ai 14 de forá dales 17.30 vëgnel tigní te palestra da La Ila na sessiun de stretching cun n istrutur de fitness, por relassé i muscui do le jí cui schi. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.

Chino
Al chino de Pardac
Insnet vender ai 9 de firé h. 21.15 l'é "50 sfumature di rosso"; en sabeda ai 10 e en domenia ai 11 h. 17.00 "I primitivi" e h. 21.15 "50 sfumature di rosso". En jebia ai 15 e en vender ai 16 h. 21.15 "Insidious 4. L'ultima chiave" e en sabeda ai 17, en domenia ai 18 e en lunesc ai 19, h. 21.15 "Ore 15.17 Attacco al treno".
Al chino de Cianacei
Da vender ai 9 enscin a mercol ai 14 de firé da les 18.00 e da les 21.00 l'é "50 sfumature di rosso" e dai 15 ai 21 de firé semper h. 18.00 e 21.00 se podarà veder "A casa tutti bene". Info 0462.871034.

Sport
Jadiné cun mujiga disco
N merdi ai 13.2. dala 21.00 stadio Setil Urtijëi.
Garejeda de Freestyle sun Piz Sela
N dumënia ai 11.2. dala 10.00 inant saràl tl snowpark sun Piz Sela te Sëlva, saràl la cumpetizions de freeski per la segonda tapa dl Raiffeisen Slopestyle Tour 2018 dl campiunat provinziel de slopestyle.
Freestyle Schlern Games #6
Ai 10.2. tl snowpark sun Mont de Sëuc ora Compac da danmesdì inant y domesdì vàla de chiche se davania la curona de chisc juesc.

Cursc
Curs de prevenziun söla nëi cun la Uniun Maestri Ladins
En sabeda ai 10/02 a San Linert y sön Armentara. Dales 8 ales 9.15 introduziun cun pert teorica tl salf dla elementara de Badia, dales 9.30 - 12.30 escurjiun sön i prá d'Armentara cun pert pratica.
Da se tó él vistimënt adaté, atrezadöra da schialpinism, jí a pe o ciaspes. Chi che l'á: pipser, sonda y badí. Infos y iscriziuns pro Ingeborg Dejaco al 339/1696311 o dingeborg@email.it
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de mei, juni, lugio 2018. La ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, dai 9.4.2018 ai 14.5.2018 uni lunesc dala 16.00 ala 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.
Pastelné cun Ines
Metù a jì dala Nëus Jëuni Gherdëina per sculeies dla scola elementera for de sada dala 9.30 ala 12.00 tla sënta dla NJG a Urtijëi sun Plaza S. Antone, ulache l vën nce tëut su la iscrizions 0471 799006. Ai 17.3. fajeràn zeche per l di dl pere, ai 14.4. fajeràn antlaries y ai 5.5. zeche per l di dl'oma.
Ginastica cun balet
L'US San Martin organisëia n curs de ginastica cun balet pur mitans y mituns dala 3a ala 5a elementara, cun Jana Canins. Le curs á metü man en jöbia ai 8 de forá y vá inant por 12 iadi, tres de jöbia dales 14.15 ales 15.00 te palestra da San Martin. Cost: 20,00€ + cherta d'iscriziun ala Uniun dl sport. Infos y prenotaziuns pro Maria al 339/6211647.

Radio y Televijion
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.30; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.30.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é programes per ladin col TG Ladin, l program istituzionèl del Comun general "Da Fascia en curt" e dapò la gustegola sit-com ladina "Lesciva macèda" e la neves da La Usc di Ladins.
Da les 7.45 l'é l program con la stories del Contacontìes per i bec animèdes per endrez de l'Istitut Cultural Ladin: ades se pel veder "L saut de Giochele te la libertà"; da les 9.00 l'é i TG per ladin, mochen e cimbro; da les 12.30 l'é "Da Fascia en curt" e dò n curt spezièl sui bai di Schuhplattler e amò l TG Ladin; h. 14.00 l'é amò "Lesciva macèda" e dò i dessegnes animé de Pororo; h. 17.15 Contacontìes e dò Pororo e h. 19.30 endò TG Ladin, Contacontìes, Pororo Da Fascia en curt e h. 22.30 amò l TG Ladin.
Te la trei ores de programazion duta fascèna coi oraries scric de sora se pel veder l rotocalch Pedies, che va fora ogne setemèna con na trasmiscion neva: de sabeda h. 8.00 e 20.00, de domenia h. 12.00 e 22.00 e dapò fora per duta la setemèna; sobito dò l'é la rubrica de sport "Finalzil". Apede a dut chest l'é semper i programes culturai de "L Cianton de l'Istitut" e "L Cianton de la musega" e dapò l teater de "Vic e Ac" e de etres spezièi. La maor pèrt di programes é da poder veder ence su Youtube, TV Ladina.
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mierculdi 14 de fauré - San Valentin - inamorà y amur
Moderaziun de Alessandro Dapunt.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vënderdi 9 de fauré - L sucrët per avëi suzes!
Per avëi suzes uelel vester plu che no mé la ulentà de vëncer. Cun l trainadëur de pudejé y saut dl Schi Club Gherdëina y dla scuadra naziunela feminila de saut, Romed Moroder, jons ite mpue plu sot tl argumënt dl training mental y rujenon de si mpurtanza per l sport ma nce per la vita da uni di de uni persona. Program de Alex Runggaldier.
Sada 10 de fauré - Momënc de vita – intervista a Franco Deltedesco
Franco Deltedesco é sté maester dla scora elementara a Fodom. Al é chersciü sö a Valacia, na picera fraziun de Fodom y sü geniturs á fat tröc sacrifizi por podëi le fa studié inant y deventé n maester. Do ester jü en ponsiun s'ál dediché cun gran pasciun a cöie adöm cosses vedles por le museum dla storia y dla cultura de Fodom, che é dl ex hotel Tyrol a La Pli de Fodom y che é gnü daurí tl 1996. Program de Erika Castlunger.
Dumënia 11 de fauré - L ciantautor Pascal Gamboni
"De Viac tl mond dla mujiga moderna". Nstadì iel stat a Urtijëi tl Circolo na sëira de mujiga dal titul "Singer Songwriter night" ulache l à ciantà na bela tlapeda de ciantautores de Gherdëina y da oradeca. Dala Surselva iel unit adalerch Pascal Gamboni y ël nes cunterà de si vita da musizist y dl cianté per sursilvan. Program de Tobias Dellago.
Mierculdi 14 de fauré - Amor de fornejela
Amor de fornejela, stories e rezetes de Fascia l'é l titol del liber nef de Doriano Brunel, Stefano Ghetta e Olimpia Rasom che bina adum 19 rezetes da steila Michelin olache se conjobia natura e tradizion. L'é n picol tassel de storia de Fascia olache per enjignèr bona speisa se descuerc l teritorie e si jent. Program de Anna Mazzel.
Juebia 15 de fauré - Cianties de dlijia y rimes incëria
Na publicaziun de Tone Gasser. Program de Esther Videsott.
TELEVIJION
Merdi 13 de fauré dala 20:50 - Na seconda vita
La mùsega conta stories de popui, de persones, de migrazions. Vigni un de nos pel scriver, ciantèr e fèr mùsega. Col musizist e percussionist Max Castlunger, descorion co se fèr sù e sonèr n strument ence particolèr a na vida economica, gustegola e curiousa, zenza l besegn de spener scioldi. Percheche la mùsega la é per duc. Program de Giacomo Gabrielli e Alice Dellantonio, a cura de Anna Mazzel.
Mierculdi 14 de fauré dala 20:50 - Google Street View – na finestra nöia söles Dolomites Patrimone dl'Umanité Unesco
La fondaziun Unesco é stada la pröma istituziun taliana che á sotescrit na acordanza cun Google por la trassadöra cun tecnologia Street View. Al ti vëgn insciö pité ales Dolomites patrimone dl'Umanité Unesco na grandiscima poscibilité de mostré y fá conësce al monn intier chësc raiun te döta süa straordinarité, sües particolarités y süa unizité. Program de Karin Pizzinini y Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
Juebia 15 de fauré dala 20:50 - Nosta Scola - atualità dala scoles dla valedes ladines
Tla trasmiscion de fauré rujenerons di dis de proiet tl ITE Raetia de Urtijëi, chëst'ann dedichei al argumënt "respunsabeltà". Sota l udlon l Lizeum Artistich G.Soraperra tla Val de Fascia. Oradechël mparerons a cunëscer n proiet de educazion motoria veicolara nvià via tla Scola populèra de Vich. Tesc' y cunzet de Martina Rier, camera y tai de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Mostres y Ert
Othmar Winkler a Ciavaleis
Al Zenter d'Èrt Contemporanea de Ciavaleis se pel veder la mostra "Othmar Winkler Europa" a cura de Elio Vanzo, Lionello Vanzo e Ivo Winkler. Se pel la vijitèr de sabeda e de domenia da les 15.30 a les 19.30. Info: www.artecavalese.com.
"n mumënt" de Thaddäus Salcher
Mostra tl Tublà da Nives te Sëlva da udëi nchin ai 18.2. uni di dala 16.30 ala 19.00. Salcher viv y lëura sa Bula; studià àl tla "Akademie der Bildenden Künste München". L à danter l auter bele metù ora pra la Art Karlsruhe, tl Stadtmuseum de Tluses, tl Kunstforum Unterland y tla galaria dla "Pinakothek der Moderne" a Minca.
Ueves deplënc a man y d'autri motifs
Pitla mostra da Pasca tl Museum Gherdëina a Urtijëi. La mostra ie davierta dal merdi al vënderdi, dala 14.00 nchin la 18.30, dai 16 de fauré inant nchin ai 31 de merz 2018.
Mostra de fotografies de Erich Dapunt
Per "Kunst im Gange" tla cësa de chemun a Laion, mët ora l fotograf y maester de fotografia Erich Dapunt na lingia de pultrec che spidlea na realtà sureéla, metan adum n grum de flistres de ududes urbanes te una na fotografia. La giaurida dla mostra sarà n juebia ai 22.2. dala 18.30 y la resterà da udëi nchin ai 11 de mei.
Mostres tla Ciasa dl Parch a Al Plan
Tla Ciasa dl Parch Natural Fanes - Senes - Braies él da odëi döes mostres speziales: öna reverda "Le monn demorvëia di andri dles Dolomites", en gaujiun di 30 agn dla descurida dl ander de Conturines. La mostra "Munts de vera" tematisëia les conseguënzes dla pröma vera sön natöra y contrada.

Iadi, jites y escurscions
Schitour sön Sas Ciampac
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí en domënia ai 11 de forá na schitour sön Sas Ciampac. Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 3,5 ores y n deslivel söpert de 1.000 metri. Informaziuns pro Ivo Valentini al 345/3273877.
Cun la liösa sön la Stegeralm/Prettau
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia organisëia da jí cun la liösa, en domënia ai 18 de forá, sön la Stegeralm/Prettau. Al é saurí da jí, por n tëmp de 1,5 ores y n deslivel de 550 metri. Informaziuns pro Hartmann Frontull al 345/7274593.
La Uniun Maestri Ladins vá ala mostra de Van Gogh
L'UML inviëia ai 16 de forá da jí a Vicenza a ti ciaré ala mostra de Van Gogh. An vá cun n bus che passa jö por la valada. Cost: 50,00€ por iscric al'UML, 60,00€ por i atri. Infos sön orars dl bus y prenotaziuns por le iade (20 posć) anter i 9 de forá pro Ubi Valentini al 0471/839714 (da sëra), email a ubivalentini@yahoo.it o tres WhatsApp al 338/3462087.
Iade de pelegrinaje dl KVW Val Badia tla Slovenia
Dai 14 ai 17 de ma. An vá a Bled - Lech Bohinj - Santuar de Brezje y Nova Gorica. Le iade costa 490,00€ (+78,00€ ta ciamena da un n let).
Informaziuns y prenotaziuns anter i 20 de merz pro Hilda Sottara al 0474/523133 o 338/9231013 o Iaco Clement al 0471/839772 o 339/6257779. La prenotaziun vel do avëi paié ite söl cunt IT11J 08010 58180 000302017300. Infos ince por mail a iaco_clement@libero.it
Jita cun la peves
N dumënia ai 11.2. mët la Lia da Mont de Gherdëina a jì na blòta jita cun la peves tla valeda de Obernberg sun l Fradersteller. L se trata de na jita saurida cun n deslivel de 870 metri y n 3 ëura da jì.
N possa mo se lascé nuté su ncuei vënderdi da Ciofs Inge, Activ Sport y Sport Bruno Riffeser. Per nfurmazions cherdé su Arnold 333 4377171.

Galaria retrac