Manifestazions atuales

Data

20 de auril 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 20 de auril
Mostres y Ert
Mostra su la percezion del legn a Ciavaleis
En vender ai 20 de oril h. 18.30 al Zenter d'èrt comtemporana de Ciavaleis inaudazion de la mostra "Wood Avalanche" L legn él demò n material? Projet de 4 studenc de la Cademia rencurà da Alice Zottele, Pierangelo Giacomuzzi e Roberta Segata. Averta dai 21 ai 29 de oril h. 16.00-19.00; vender e sabeda ence h. 20.30-22.30.
"Mare Nostrum" na speranza tl'ega
Mostra-proiet de Gregor Prugger tl Hotel Nature Residenz Dolomitenhof, streda Hauenstein 3 a Sëuc. L artista se à dat ju cun la tragedies che suzed tl Mediteran, cun jënt che chier mé na miëur' vita. I 80 lëures tla nudadoia dl hotel ie da udëi nchin ai 22.4. uni di dala 17.00 ala 19.30.
Mostra dla Scola prufesciunela per l Artejant artistich
Tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi, Plaza S. Antone, iel da udëi la mostra dal titul "Ancuntedes", cun lëures fac dai sculeies dla tlasses de scultura, pitura, dessëni y de spezialisazion. La mostra resterà davierta nchin n dumënia ai 22.4. uni di dala 10.00-12.00 y dala 17.00-19.00.
Mostra: cuadri de Sr. Maria Monica Moling
Tl foyer dla Ciasa de Palsa a San Martin él da odëi cina ai 6 de ma (vigni de dales 8.00 ales 19.00) na mostra de acuarei dla monia da La Val.
"La spersa" mostra dl cunsëi dla Lia Mostra d'Ert
N vënderdi ai 27.4. dala 20.30 saràl la giaurida dla mostra tla sala dl Circolo/Lia Mostra d'Ert a Urtijëi, Plaza S. Antone. Dodesc cumëmbri dla Lia meterà ora n valguna de si opres d'ert che à de n fé cun chësc argumënt. La mostra resterà davierta nchin ai 13.5. uni di dala 10.00-12.00 y 16.00-19.00.

Religion
Pelegrinaje a Mariastein
Le KVW inviëia vëdui, vëdues y porsones sores ai 21 de ma - Lönesc de Pasca de Ma, al pelegrinaje foran Tirol, tla dlijia de Mariastein. Iade y marëna costa 38,00€ plü le bëre. An pëia da San Laurënz demez ales 8:15 y an röia zoruch dales 18:00. Prenotaziuns anter i 12 de ma pro la surastanta dl KVW de paisc o anter i 16 de ma pro le KVW da Bornech al 0474/411149.
Fotografies y impresciuns dla sopoltöra de siur Heinrich Videsott
En mercui ai 25 d'aurí dales 19:30 gnarál mostré a La Val fotografies de siur Heinrich Videsott, val' toch dl film de süa sopoltüra y an podará aldí süa usc y benedisciun. Organisaziun: Comité "Amisc de siur Heinrich".
Pelegrinaje a Plaus
Organisé dala Uniun dles Porsones Vëdues y Sores dla Val Badia, en jöbia ai 24 de ma. An jará tla dlijia de Santa Monica a Plaus. Laía mëssa cun siur degan Iaco Willeit. Iade cun bus dala Val Badia y marëna costa 45,00€. Informaziuns y prenotaziuns anter i 20 de ma pro la rapresentanta de paisc o al numer 0474/590069.
Iade da Padre Pio dala Val Badia demez
Al vëgn pié ia tla Val Badia la sabeda ai 28 d'aurí 2018 dales cater da doman da Corvara demez, por jí cina a San Giovanni Rotondo, olache an stará cina en mertesc al 1. de ma 2018.
Por informaziuns y prenotaziuns: tel. 0474 520013.

Iadi, jites y escurscions
Schitour sön la Tofana de Rozes
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí la domënia ai 22 d'aurí na schitour sön la Tofana de Rozes. Ara é ria, por n tëmp da jí de 4,5 ores y n deslivel söpert de 1.500 metri. Informaziuns pro Werner Frenes al 339/7531604.
Schitour sön le Pice Vernel
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí en domënia ai 29 d'aurí na schitour sön le Pice Vernel (2.982 m). Ara é ria, cun n tëmp da jí de 4,5 ores y n deslivel söpert de 1.075 metri. Informaziuns pro Agostin Craffonara al 339/8162715
Escurjiun cuntra Gfrill
Cun pé lisier y cör ligherzin: escurjiun cuntra Gfrill, en mercui ai 25 d'aurí, cun Milio Terza da La Val.
Informaziuns y prenotaziuns sot al numer 333/2773371.

Referac
Vester ëila de uni viers – Avëi ardimënt per se mudé
Ncuei vënderdi ai 20.4. dala 20.00 tla Bibliotech Tresl Gruber a S. Cristina, referat cun Martha Erlacher. Na persunalità sterscia ie la cundizion per avëi suzes, rënder, vester sani y cuntënc plu giut.
Vitalisé la tiera de verzon zënza chimica
Ncuei vënderdi ai 20.4. dala 20.00 a Urtijëi, tla sala Raiffeisen suaut, cun Alexander Huber - cultures biodinamiches y permacultura. L ie na sëira de nfurmazion, n referat sun de plu manieres de biocultura per na majera valorisazion di verzons y dla tiera. Ala fin pòssen nce fé dumandes. Metù a jì dala Lia Sanynton.
Varenton nosc mutons dala ngianedes di media
N sada ai 21.4. dala 19.30 tla gran sala dla calonia de Urtijëi, cun Annalisa Colzi. Sëira dantaldut per i jëuni, ma nce per manco jëuni, per chëi che crë' o ne crëia nia, davia che l melvester che vën su tres i media ie n problem de duc y per duc. L vën damandà na dunfierta per curì la spëises. Metù a jì dal Cunsëi de pluania.
Da olá vëgn pa i migranc?
A chësta domanda i ván do te n referat che vëgn tigní incö vëndres ai 20 d'aurí dales 20.00, te salf dles manifestaziuns da Calfosch. Referënta é Laura Palatini, che portará dant stories dal Pakistan, dal Sudan y dala Nigeria. Organisaziun: Consëi de Cöra.
Al vëgn fat dles dötes por abiné i fedei a mëssa
Incö vëndres ai 20 d'aurí dales 20.00, él tla Ciasa J. B. Runcher a Badia n referat cun siur Sepl Granruaz, dal titul "Al vëgn fat dles dötes por abiné i fedei a mëssa - Nes unse desmentié le salm 32/33?". Organisaziun: Consëi de Cöra.
"Perié! Co pa... can pa... ciodí pa?"
La Uniun di Seniores da San Martin de Tor y Antermëia inviëia a n referat cun le degan Siur Iaco Willeit dal titul "Perié! Co pa... can pa... ciodí pa?", en mertesc ai 24 d'aurí dales 15:30, tl salf di stödafüch a San Martin de Tor. Dedô sarál ciamó na picia marëna y n momënt por sté adöm.

Teater
Comedia de "I Amisc del Teater"
La filodramatica "I Amisc del Teater" da Moena porta dant endodanef l toch de teater "Jone a far comedia?". L'apuntament l'é en mèrtesc ai 24 de oril da les 20.30 te teater de Ciampedel.
Pinocchio - rapresentaziun teatrala
La pröma y la secunda classa dl lizeum linguistich y dl lizeum dles sciënzes umanes da La Ila inviëia ala rapresentaziun teatrala "Pinocchio", en jöbia 26 d'aurí dales 14:30 y dales 20:00 tl salf dla Ciasa de Cultura a La Ila. Le teater gnará porté dant por ladin, talian, todësch, inglesc, franzesc y latin. L'entrada é debann.
Comedia de "I Bontemponi"
L grop "I Bontemponi" met dant la comedia "Liebe, Geld und Altpapier" de Hans Gnant. I apuntamenc é te teater de l'oratorie de en sabeda ai 21 de oril h. 20.30 e en domenia ai 22 h. 15.30. En lunesc ai 23 de oril, semper h. 20.30, i jirà a Soraga te La Gran Ciasa.
Chi él sun paladina?
Ultim apuntament per la 21^ rassegna de teater "Chi è di scena?" de Pardac. En sabeda ai 21 de oril te Auditorium Ciasa de la Joentù h. 21.00 la Filodramatica Dellagiacoma portarà dant "I cater fradiei revers" da "I fratelli Castiglioni" de Colantuoni, adatà da Donato Dellagiacoma.
Teater per l di dl'oma
La "Jungschar" de Urtijëi nvieia de cuer al teater per l di dl'oma n sada ai 5 de mei dala 20.00 y n dumënia ai 6 de mei dala 18.00 tla cësa de cultura de Urtijëi.
Cëna cun teater criminal - "Vin malsann"
Le Consëi de Formaziun dl Comun de Corvara mët a jí en sabeda 5 de ma dales 19.30 tl salf dles manifestaziuns a Corvara na cëna cun n teater criminal, olache le publich é invié da stomé l'assassin dla storia, che sará da odëi tratan cëna sön paladina. Rejia de Erika Castlunger. Cost de teater y cëna é de 40,00€. Prenotaziuns anter i 30 d'aurí al 349/1588485.

Chino
LiteraKino, proiezion de films per granc
Tla Bibliotech San Durich a Urtijëi vëniel mustrà ncuei vënderdi ai 20.4. dala 20.30 n film tla rujeneda taliana. N vënderdi ai 27.4. saràl da udëi n film per tudësch. L program plu avisa di films che unirà mustrei proscimamënter ie da udëi tla bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
L VKE mostra n film per mutons
N sada ai 21.4. dala 17.00, tla gran sala dl chemun de S. Cristina, uniràl mustrà l film Disney "Alles steht Kopf". L ie adatà per sculeies dla elementera y la ntreda ie debant per i scric ite al VKE.
Al chino de Pardac
En sabeda ai 21 de oril e en domenia ai 22 h. 21.15 se pel veder "I segreti di Wind River"; en lunesc ai 23 e en mèrtesc ai 24 semper h. 21.15 "The happy Prince"; en mercol ai 25 h. 17.00 e 21.15 e en jebia e vender ai 26 e 27 demò h. 21.15 "Avengers. Infinity war".
Info: www.cinematesero.com.
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 20 de oril e en sabeda ai 21 da les 21.15 e en domenia a 22 da les 20.30 se pel veder veder "Io sono tempesta". Info: www.cinematesero.com.

Radio y Televijion
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.15; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.00.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é programes per ladin col TG Ladin, l program istituzionèl del Comun general "Da Fascia en curt" e dapò i spezièi curc da l'Aisciuda Ladina 2017 e la neves da La Usc di Ladins.
Da les 7.45 l'é l program per i bec con la contìes animèdes de Pororo e l Contacontìes per endrez de l'Istitut Cultural Ladin; da les 9.00 l'é i TG per ladin, mochen e cimbro; da les 12.30 l'é "Da Fascia en curt" e dò n curt spezièl sui bai di Schuhplattler e amò l TG Ladin; h. 14.00 l'é amò i spezièi curc su l'Aisciuda Ladina 2017 e dò i dessegnes animé de Pororo; h. 17.15 Contacontìes e Pororo e h. 19.30 endò TG Ladin, Contacontìes, Pororo, Da Fascia en curt e h. 22.30 amò l TG Ladin.
Te la trei ores de programazion duta fascèna coi oraries scric de sora se pel veder l rotocalch setemanèl Pedies, che va fora ogne setemèna con na trasmiscion neva: de sabeda h. 8.00 e 20.00, de domenia h. 12.00 e 22.00 e dapò fora per duta la setemèna; sobito dò l'é la rubrica de sport "Finalzil" e amò spezièi curc. Apede a dut chest l'é semper i programes culturai de "L Cianton de l'Istitut" e "L Cianton de la musega" e dapò l teater de "Vic e Ac", l program didatich per bec "Ocio" e de etres spezièi. La maor pèrt di programes é da poder veder ence su Youtube, TV Ladina. Se pel domanèr l palinsest per mail a l'Ofize servijes linguistics del Comun general (luciana.detomas@comungeneraldefascia.tn.it) o a l'Union di Ladins de Fascia (union@ladinsdefascia.it).
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Merdi 24 de auril - Turism - sustenibeltà di gran evenc
Ghest te studio: Gerhard Vanzi - Eurac Research. Conduzion: Leo Senoner.
Mierculdi 25 de auril - Elena Testor: la pruma ela ladina senatora
Ladinia Live arà ai microfons Elena Testor, la pruma ela ladina che se senta sui scagns del Senat a Roma. N bel travert per la Procuradora de Fascia che podarà portèr sia ousc femenila sun desvaliva cuestions. Elena Testor, candidèda te la lista de Forza Italia, la é ruèda ite tel Colege Fascia, Fiem e Valsugana con l 41,35% de la preferenzes. Conduzion Anna Mazzel.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vënderdi 20 de auril - „Ti dé tëmp al tëmp"
La tle per miuré la cualità de vita tlo da nëus ie perdrët se tò dl'aurela per zidlé miec l tëmp. I Cunsëies de Furmazion de Gherdëina se à dat ju cun chësc argumënt y mët a jì - śën d'ansciuda y mo inant ite per l instà y l autonn - l proiet „Ti dé tëmp al tëmp." Presentazion dl program y de plu ntervistes ncont dla scumenciadiva. Program de Georg Mussner.
Sada 21 de auril - Momënc de vita – intervista Elisabetta Zardini Zesta
Elisabetta Zardini Zesta é nasciüda tl 1960 a Ampëz, olache ara é chersciüda sö. Canche ara â 15 agn, âra metü man de se apascioné por le teater. Ara á jobelné cun la Filodramatica de Anpezo y ara á ince scrit de pici toc de teater, che â sciöche tematica la storia de Ampëz, sciöche la situaziun dles ëres tratan la pröma vera mondiala o le tëmp dl fascism. Elisabetta nes cunta de süa pasciun y de so amur por süa tera, sües tradiziuns y süa storia. Program de Erika Castlunger.
Dumënia 22 de auril - „Suvier" – la CD nueva di Helios
La grupa "Helios" de Urtijëi à tëut su na CD nueva che unirà presenteda ai 28 y 29 de auril. Tla trasmiscion "De viac tl mond dla mujiga moderna" giapons bele da ciarcë n valguna cianties y pudon audì ntervistes a ciantarines y sunadëures. Program de Tobias Dellago.
Lunesc 23 de auril - Bob Dylan – vita y opera (terza pert)
Cun Lukas Plancker fajons l viac ala scuviërta de Bob Dylan, al secul Robert Allen Zimmerman, musizist, ciantautëur, poet, scritëur y scultëur american, che à lascià n sëni mpurtant tl mond artistich, ma nce tla realtà soziela y politica de nosc tëmp. Program de Leo Senoner.
Mierculdi 25 de auril - Maestres de no violenza
Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela é anter i ejempies più cognosciui de persones che con si paroles e azions à sapù dèr de contra al razism e discriminazion zenza violenza. A chisc ejempies se ispirèa ence Operazione Colomba olache sporc so servije da volontadiva Nadia Cadrobbi che spartesc con nosc vèlch reflescion su la non violenza. Program de Anna Mazzel.
Juebia 26 de auril - La cianapia
Na planta conesciüda da vedlamënter incá se fej lerch incö ti ciamps plü desvalis y moderns, da chël alimentar cina a chël dl fabriché. Dles proprietés y dl potenzial dla cianapia nes cunta Alexander Erlacher. Program de Sara Frenner.
TELEVIJION
Merdi 24 de auril dala 20:50 - Cult, rituai da inier y incö – San Merch
San Merch é n sant che i sun tl laur de nes desmentié. Tres demanco é les cöres y les ploanies che le festejëia ciamó. Chësc ince, ciodiche i paurs che le venerâ n iade dassënn por se garantí na bona racoiüda da d'altonn é tres demanco. Ciodí pa nia ti surandé a San Merch na inciaria nöia? Ciodí pa nia le perié do la ega tan chirida ince por d'atri fins co nia ma chël de bagné i ciamps y i pra da d'aisciöda? Badia é öna dles püces ploanies che tëgn tres ciamó la prozesciun y venerëia chësc sant sciöche al gnô fat da vedlamënter incá. Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
Mierculdi 25 de auril dala 20:50 - Turism tla Ladinia - Viver la natura tel fon del cher
N viac sul troi che ne porta a jir dò l percors de l'om per ruèr tel sens più fon de la natura e n ocajion per se vardèr delaite de nos enstesc con eie nef e curious. Descorion na vida neva de veder l creat che aon dintornvìa tres l'esperienzes de trei persones che à visions desvalives de viver la natura. Program de Cinzia Pistoia, tai e camera Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
Juebia 26 de auril dala 20:50 - Euro – magazin d'economia
Program de economia dles valades ladines de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, produziun de ZAK Multimedia, a cura de Leo Senoner.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Concursc
Zipla... n juech tl 2018
Simposium nternaziunel de scultura sun Ciampinëi dai 30.7. ai 5.8., metù a jì dala Lia Mostra d'Ert.
Da ziplé iel n juech ora de n gran tlapon, cun juech ne n'iel nia mé minà "fé damat" ma nce formes plu astrates coche l juech dla lum, dla formes o l juech coche matada. La cundizions per fé pea y se scrì ite, nchin ai 1. de mei 2018, ie da giaté sot a www.circolosymposium.com. Per nfurmazions: 339 8392560 (Jan).

Temp lede
Matinee cun prejentazion dl liber
N sada ai 21.4. dala 10.00 tl Museum Gherdëina a Urtijëi, cun Erwin Brunner, l mëinacrëp Othmar Prinoth y Ingrid Runggaldier. L jurnalist Erwin Brunner à dat ora da nuef la prima traduzion dl liber "The Dolomite Mountains" de G.A. Zwanziger ti ani 1865 y 1868. Da dedò ie duc nviei a n pitl renfrësch tla sezion geo-paleontologica dl Museum.
Ie feje n verson cun tati
N sada ai 5.5. dala 14.30 inant tl verzon dla cësa de paussa a Urtijëi, mët l VKE a jì n domesdì ulache n mut o muta possa fé n verzon aut (Hochbeet) cun si pere. L ie adatà per mutons danter 4 y 7 ani. L vën lascià pro al plu sies pères (1 pere + 1 mut/a). L ie da se lascé nuté su cherdan su l 333 7739605.
Cin' incuntades por balé line dance
Organisades dal Consëi de Formaziun da La Val. An s'incunta ai 24 d'aurí, spo ai 2, 8, 15 y 23 de ma, tres dales 8:15 ales 9:45, te salf dles manifestaziuns da La Val. Informaziuns y prenotaziuns pro Giovanna Moling al 338/1249472.
Chidlada dla Uniun Maestri Ladins
L'UML mët da jí na chidlada a scuadres da 3, por insegnanc atifs y en ponsiun (dla scolina, elementara, mesana y scora alta), dirigënc y personal de scora de Badia y Gherdëna. En jöbia ai 26 d'aurí dales 15.30, tla chidlara da Runcac a Al Plan. An n'á nia bria da se prenoté.
Stories por mitans y mituns da 2 a 5 agn
Chëstes vëgn cuntades en jöbia ai 26 d'aurí dales 15:00, te biblioteca da La Val. Organisaziun: Biblioteca Sas dla Crusc.
Baratada de ciüf y pelzes, cun referat
La Uniun dles Patrones dl Comun da San Martin inviëia ala baratada de ciüf y pelzes, en lönesc ai 7 de ma. Dales 20.00 él n referat cun Hildegard Kreiter dal titul "Im Garten und in der Natur, dem Power-Grünzeug auf der Spur". Dedô él la baratada. Düc é inviá da se tó para ciüf, pelzes o somënzes che an n'adora nia plü, y se tó para ci che an adora. An pó dé jö le patüc dales 19:30 inant.

Mujiga
La chitara, mi plu bel strumënt. Fé pea nce tu!
N juebia ai 17.5. te Tublà da Nives te Sëlva uniràl metù a jì na sëira dedicheda ala chitara y a si bela cianties. Palch liede per mujiga d'uni sort, "covers" y/o cumposizions fates nstësc. Duc i nteressei che ulëssa suné pea, pitli y granc, amatëures y prufesciunisć ie priei bele de mandé na email a info@tubladanives.it o cherdé su l numer mob. 348 3380455.
Conzert di cores del Pentagramma
En ocajion de si 35 egn, la Scola de musega "Il Pentagramma" porta dant na lingia de apuntamenc. Insnet vender ai 20 de oril h. 20.30 te la sala grana Simonin Maza de la Scoles de Moena conzerc di cores de joegn "Pentagramma Young Singers" e de eles "Coro Note blu".
Conzert di "Pentagramma Winds"
La lingia de conzerc per i 35 egn la Scola de musega "Il Pentagramma" se sera sù en domenia ai 22 de oril al Palafiemme de Cianaleis, olache da les 18.30 vegn portà dant l conzert di "Pentagramma Winds", vidé da Roberto Silvagni, con Georg Thaler.
Joegn Museganc a Cianacei
Per i 35 egn de la Scola de musega "Il Pentagramma" en sabeda ai 21 de oril vegn endrezà 2 conzerc: domesdì h. 15.00 al Chino de Cianacei la Rassegna di Joegn Museganc de la Bandes de Fascia e Fiem e da sera h. 20.30 te Navalge a Moena n conzert dedicà a Mina.

Avisc
Rumé su i ruves y l luech de Urtijëi
N sada ai 28.4. mët l Chemun inò a jì la azion de jì a rumé su i ruves y l luech. Duc i zitadins a chëi che l ti sta a cuer nosc bel luech ie nviei a judé pea. Se ancunton dala 8.00 daduman dan la cësa de chemun, ulache n giaperà la massaria aldò y pierà te grupes ora per plu raions dl luech.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Incuntades dl "Grup Sportif dl Cör Val Badia" (Herzsportgruppe)
La ginastica é vigni lönesc dales 17.45 a les 19.15, te palestra da San Martin. Le grup é por porsones cun problems al cör, aritmies, presciun alta, operaziuns, angina pectoris y ater. Düc pó gní pormez a odëi y porvé fora. Al vëgn garantí la presënza de n dotur. Referënt é Markus Winkler. Infos: Markus al 338/5867867 o le coordinadú Renato Paratscha al 348/7457309.
Servije zivil a la Coop Oltre
Este n joen anter i 18 e i 28 egn? Veste te arvejinèr al mond del lurier e fèr na bela esperienza? Gei a veder l projet de servije zivil portà dant adum da Maso Toffa e Projet Ensema. Se pea via al prum de jugn e l'é temp per se scriver ite enscin ai 30 de oril. Te pes troèr duta la informazions sul sit: www.oltre.coop.
Ciamena dal guant a Picolin
Le Grup Ciamena dal Guant i recorda ala jënt la poscibilité da dé jö y jí a se chirí fora guant, vigni jöbia domisdé dales 14.00 ales 16.00, tla vedla ciasa de Palsa a Picolin. An pó dé jö guant, mo ince linzos, cisces, pezes da mans, guant da dessot, coltrines, tovaies, cutres, cialzá, etc. Döt dess ester nët y intier.

Cursc
Pastelné cun Ines
N sada ai 5.5. fajeràn zeche per l di dl'oma. L curs vën metù a jì dala Nëus Jëuni Gherdëina per sculeies dla scola elementera de sada dala 9.30 ala 12.00 tla sënta dla NJG a Urtijëi sun Plaza S. Antone, ulache l vën nce tëut su la iscrizions, 0471 799006.
Curs de Ladin per chëi che sà bele n puech
L curs ie nce adatà per se njenië ca al ejam de trilinguism C-D y vën tenì da Karin Comploj, for de merdi y de juebia ai 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 de mei, dala 17.00 ala 19.00 te Sëlva tl Istitut Ladin Micurà de Rü. Da se scrì ite iel nchin ai 4.5. tl Istitut Ladin te Sëlva, str. Nives 16/4, tel. 0471 773225, e-mail: furmazion.gh@micura.it.
Cursc de jadiné y balé cun devertimënt
Tl "Kids dance - Ice Skating - Fun Camp" metù a jì dal Eisclub Gherdëina possa mutans y mutons danter 5 y 10 ani unì a se devertì, fajan sport. L sarà cursc dai 16. ai 20.7., dai 20. ai 24.8. y dai 27. ai 31.8., for dala 9 ala 15.00 y costa 160 euro. N possa se scrì ite nchin ai 10 de mei, cherdan su l 333 2578392 o passan tla butëiga Nero Fluido a Urtijëi.
Curs da fá trëces
Al vëgn organisé n crus da fá de vigni sort de trëces, tl Salon Manuela a San Martin. Le curs é en lönesc ai 23 d'aurí dales 15.00 inant. Por prenotaziuns telefoné a Manuela al 0474/590114 o 339/2024355. Organisaziun: Uniun dles Patrones dl Comun da San Martin de Tor.
Curs da fá cajincí arestis y crafuns mori
Organisé dala Uniun dles Patrones da La Val. Al vëgn tigní en mertesc ai 24 d'aurí te salf dles manifestaziuns da La Val. Referënta é Stefania Schuen. Infos y prenotaziuns pro Edith al 333/6768415.

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 21.4. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 23.4. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi streda Promenade, tel. 388 2580002. N merdi ai 24.4. dala 8.00 daduman inant nchin n juebia ai 26.4. dala 8.00 daduman ie de servisc l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 21 y 22 d'aurí, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471/836870 o 337/616080. Sura la festa nazionala ai 24 y 25 d'aurí sarál en sorvisc le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471/844200.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 20.4. nchin n vënderdi ai 27.4. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30).
L'apoteca de servisc tla zità plu daujin ie ntan chësta ena la apoteca "Am Rosslauf" a Persenon, str. Schalderer Bachl 22, tel. 0472/201714.
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 20 d'aurí dales 19.00 al vëndres ai 27 d'aurí ales 19.00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474/523020.

Galaria retrac