La USC ie sun Instagram!

Data

12 de auril 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L prejënt y l daunì dla Usc di Ladins ie nce sun Instagram! La redazion ie da ncuei inant nce da abiné sun l social network plu nuzà di ultimi ani y bonamënter nce di proscimi. Unide a nes crì per resté for ajurnei!

USC/Instagram - L mond dla comunicazion se à mudà te na maniera scialdi asvelta, dantaldut ti ultimi ani. I social networks ie ruvei ite te nosta vites y les à mudedes per for, te na maniera o te n’autra.

Instagram ie comunicazion

L mesun de comunicazion plu nuzà al didancuei ie dessegur Instagram, dantaldut dai plu jëuni. Facebook ie urmei belau unì arbandunà per chësc social network plu nuef. Bele da plu ani incà se tràtel dla plataforma te chëla che ades uni azienda fej i majeri nvestimënc per fé retlam. Ma l ne n’ie nia mé n mesun de marketing de gran forza. L cuntat ndrët cun la jënt fej a na maniera de pudëi mëter su na sorta de relazion plu sota danter la jënt o danter l’azienda y la persona.

La USC ie daujin a vo!

La USC uel propi chësc: mëter su n raport comunicatif plu sot cun nosc letëures, cun vo. Nscila iel ncuei - dlongia la zaita stampeda, la plata online www.lausc.it y la plata Facebook - da nes abiné sun Instagram, per vester uni di for plu y plu daujin a vo! Chësc tres posts cun anteprimes di articuli, stories ulache ve fajon nce udëi coche lauron te redazion y truep d’auter.

“Follow us!”

Nscila dijëssen per nglëisc, che ie nce la rujeneda che l ie l plu suvënz sun chësc social network. Unide a nes crì sun nosc profil Instagram per resté for ajurnei y ruvé mpue’ plu daujin al mond de nosta zaita, de vosta zaita!

Bruno Maruca


Foto: Unide a nes crì sun la plata ufiziela dla USC sun Instagram, per resté for ajurnei!

Galaria retrac