Na mensa da ti dé dl Vo, tla Cësa Assudëi!

Data

25 de dezember 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Bele da plu ani incà éi l mesun de jì coche acumpaniadëura di sculeies unitant ala mensa da marënda. Plu ani alalongia éi nsenià te Sëlva y cunesciù chëla realtà, ti ultimi ani sons a Urtijëi. Ne cunësce defin nia duta la menses a Urtijëi, ma da sotrissé iel zënzauter l bon servisc che vën pità tla Cësa Assudëi. L personal for dalaibon cun i sculeies, l vën saludà y un ndolauter possa se tò si plató y pestech per se crì pona ora l maië. La vela ie granda: dala jopa, pasta o bales coche prim nchin a n tòch de cërn o pësc coche segondo, dut fat n cësa. Da crì ora iel nce trëi sortes de salata y suvënz doi desserts, per chëi che à plu gën l dëuc y per chëi che se maia plu gën mpue' de versura. Da bever giàpen śoft fat ju te n buchel che ie sun mëisa. Da sotrissé iel ënghe che i educadëures cëla che i mutons maie chël che ie te taier, pitan for, canche l vën ciarià ora, de n giapé mo sce vel' un ëssa mo fam. Ala fin muessa uni sculé rumé demez si plató, si pestech y si got. Dut chësc a n priesc che ie do mi minonga sun mesura per l servisc che vën pità.
N gra al personal dla Cësa Assudëi, mé inant nsci!  (Martina Goller, Urtijëi)