Fòssa mussulmana

Data

27 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ulësse cuntribuì ala nutizia dla prima fòssa mussulmana sun curtina de Urtijëi cun n pitl »curiosum«. Son stat truep ani de mi vita te paejes cun maiuranza de crëidum islamich, danter l auter tla Siria, tl Iraq, tl Iran y tl Yemen. Te chël tëmp me éi nce dat ju cun la religion de chëi raions y da ntlëuta incà sei mo mpue' la rujeneda araba. Assé per capì l senificat dla scrita dessëura dla fòssa tl'atenzion mediatica. Coche cumpanies de rujneda dl'oma me à mo n iede cunfermà, uel la scrita (cun vel' fal de ortografia) dì: »L ne n'ie degun Die ora de Allah.« Chësta frasa ie tl Islam cunesciuda coche »Scuhada«, y coche testemunianza dl crëidum vëniela tëuta ca per cunvertì i miscredënc: chiche la dij trëi iedesc dan doi testemo­nesc devënta mussulman. Sambën iel la lidëza de uni persona, de se crì nstës ora la paroles cun chëles che l vën lecurdà. Tan bën cunësci de n auter cont nce l Corann, a savëi che l se ëssa nce pità na scrita manco cunfruntativa. For tenian cont de vester sun na curtina ulache duc i autri defonc ne crëia nia a Allah. Chësc coche pitla nfurmazion sëuraprò da mi pert, cun chëla che uniun possa se pensé la sia.  (Lukas Pitscheider, Urtijëi)

Galaria retrac