Manifestazions atuales

Data

14 de jugn 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 14 de jugn
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 15.06. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 17.06. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Dotur Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 15 y 16 de jügn, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 14.06. nchin n vënderdi ai 21.06. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 14 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 21 de jügn ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Avisc

Atualmënter
Audizions del conseier Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc da les 9:15 te Comun de Mazin, da les 10:15 te Comun de Ciampedel, da les 11:15 te Comun de Cianacei; de vender da les 9:15 te Comun de Sèn Jan, da les 10:15 te Comun de Soraga e da les 11:15 te Comun de Moena.
Atualmënter
L Museum Gherdëina daviert per l instà
L Museum Gherdëina a Urtijëi à daviert da lunesc nchin vënderdi, dala 10:00 ala 12:30 y 14:00 ala 18:00. De lugio y agost saràl nce daviert de sada y cun l orar plu lonch. L Museum de Gherdëina pieta n cheder unich dl'arpejon culturela de nosc raion.
Atualmënter
Repartiziun prestaziuns a Picolin: orar da d'isté
Le ofize dla repartiziun prestaziuns (ex Krankenkasse) tl distret soziosanitar a Picolin mët man cun l'orar da d'isté 2019. Dai 15 de jügn ai 15 de setember él davert ma plü lönesc, mercui y vëndres dales 9:30 ales 12:45. Le orar por le sorvisc da tó jö sanch, resta le medemo co denant.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Uni mierculdi
Se mpresté ora l guant dala gherdëina
La Lia Guanc dala gherdëina fej a l savëi che n possa inò jì a se mpresté ora i guanc dala gherdëina y chël uni mierculdi sëira danter la 20:00 y la 21:30 tl local dla lies tl sotët dla Cësa de Cultura a Urtijëi.
14.06.
Raida tel bosch
Anché, vender ai 14 de jugn, l'Union di Ladins de Fascia endreza na raida tel bosch con l'espert Celso Rizzi e l compagnador Andrea Vian. Se se bina entorn les 16:30 aló da l'Hotel Vael sa Vich per jir coi auti fin fora Chiusel e da aló a pe forin Mont.
15/16.06.
Sègres a Vich
Ai 15 de jugn, en Sèn Vit, vegn dit messa da les 20:00 sa Sènt'Ugèna e ai 16 de jugn sun Tamion vegn fat sègra per la Santiscima Trinità: messa da les 10:30 e marena endrezèda da la Pro Loco de Vich.
29.06.
A Soraga l nef liber de Alberta Rossi
En sabeda ai 29 de jugn da les 20:30 a La Gran Ciasa a Soraga l'Union di Ladins de Fascia e l grop Marijene "Picoi da mont" en colaborazion con l Comun, prejenta l nef liber per ladin de Alberta Rossi dal titol "Misteres, aventures e magica creatures. La val de Fascia anter fantasia e realtà".
04.07. y 01.08.
Orares da d'instà per l ufize dl KVW a Urtijëi
Ntan i mënsc da d'instà ne sarà l ufize dl KVW a Urtijëi tla streda Roma nia daviert tan suvënz coche zënza. L vën fat a l savëi che l sarà daviert la prima juebia dl mëns y plu avisa inò: ai 4 de lugio y ai 1. de agost for dala 8:30-12:00 y dala 14:00-16:00.

Mostres y Ert

Atualmënter
"Resonanza" de Margareth Forer
Margareth Forer, che viv a S. Cristina y nsënia tl Lizeum d'Ert "Cademia" prejënta tla mostra l frut de mo n'autra fasa de si tueda de sé nstëssa y l mond ntëurvia. La mostra te Tublà da Nives te Sëlva resta davierta nchin ai 30.06. uni di (ora che de lunesc) dala 16:00-19:00 y de vënderdi nce dala 20:30-22:30.
Atualmënter
"Paradise lost" mostra de Georg Erlacher
L fotograf de Al Plan de Mareo cunesciù per si fotografies de cuntredes se à dat ju cun l mond dl'eves. Mpede de n busiamënt vif conta Erlacher te si chedri la storia tragica te n paravis perdù. La mostra tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi ie da udëi nchin ai 16.06. uni di dala 10:00-12:00 y 16:00-19:00.
Atualmënter
Franz Canins ti Grijons
Canins ie l scultëur de referimënt pra la mostra Calanca-Exhibit a Calanca tla Svizra. La mostra ie dedicheda ai antenac dl luech, che ie jic ora per l mond y à purtà de reviers bënsté te chësc pitl luech da mont. Nsci àn nce fat unì adalerch artisć da dut l mond per chësc avenimënt d'ert se trajerà ora per dut l instà.
Atualmënter
"Run the world (Girls)"
Mostra dedicheda al'ëiles o a coche l'ëila y si feminilità vën rafigureda al didancuei dala artistes de nosc tëmps, cun lëures de Alketa Ramaj, Barbara Gamper, Barbara Tavella, Pakui Hardware, Sari Ember, Ursula Mayer y Valentyna Janu. La mostra cureda da Adam Budak y Sabine Gamper ie da udëi nchin ai 20.07. tla Galaria Ghetta a Urtijëi/Puntives Sud.
Atualmënter
Pitura y scultura de Lochmann y Eyrich
Tla Galaria Vijion a Urtijëi/Puntives iel da udëi pitures de Cornelia Lochmann de Bulsan. Si pitures sauta tl uedl per si gran sentimënt de pensier y la gran bravura de culëur. Daujin ala pitures iel da udëi scultures astrates de Philipp Eyrich, artist de Nürnberg, che à bele metù ora si lëures te plu mostres persuneles.
Atualmënter
Pitures de Max Vikoler
Per "Kunst im Gange" te cësa de chemun a Laion, ntan l'ëures che l ie daviert, iel da udëi na lingia de pitures che reprejentea l troi artistich dl "Moler Max" de Albions. De mestier moler de cëses se àl tosc dat ju cun la pitura artistica, tl prim a acuarel, rafiguran cuntredes y luesc da paur, y śën cun forbes plu stersces y n cër astratism.
22.06.
Mostra de Poldão
L'artist da La Ila inviëia a na mostra personala, do 20 agn de assënza dal monn creatif-artistich, te garasc de süa ciasa a Altin a La Ila. Daurida: sabeda ai 22 de jügn dales 17:00. Dorada dla mostra: cina ai 30 de jügn, vigni de dales 17:00 ales 19:00.

Temp Lede

Atualmënter
»Momënc ladins« a La Val
Iniann vëgnel pité a La Val sides d'aisciöda cina ai 29 de jügn, che da d'altonn dai 12.09. ai 16.10. l'iniziativa »Momënc ladins«. Vigni edema él de plü manifestaziuns liades al monn ladin: escurjiuns, ginastica por le jí a pe, curs de ladin, roda cun la e-bike y vijites ai artejans a Pidrô. Le program cun les informaziuns ciafon sön www.altabadia.org
15.06.
Hero Gran Finela
N sada sëira dala 21:00 tl stadio Pranives de Sëlva saràl la festa ufiziela de premiazion y per stlù ju la edizion dla Hero 2019.
16.06.
Naugurazion dla terassa panoramica sun Mastlé
La terassa Dolomites Unesco unirà naugureda ufizialmënter n dumënia dala 11:00 sun Mastlé sëura Col Raiser, cun la autoriteies de Chemun, dla Provinzia, dl turism y dla fundazion Dolomites Unesco. L cianterà l Cor Sasslong. Tla uties sun Mastlé uniràl pità spëisa ladina.
21.06.
Calfosch: proieziun de fotos
En vëndres ai 21 de jügn dales 21:15 él tl salf dles manifestaziuns da Calfosch na proieziun de fotografies de Paola Finali, sot al titul »La natöra cunta–sö por munt da doman cina al florí dl sorëdl«.
21.06.
Lungiarü: Cëna dal morná
En vëndres ai 21 de jügn dales 18:00 ales 23:00 él tla Val di Morins a Lungiarü la iniziativa »Cëna dal morná«, cun aperitifs y derzades arjigná ca dai ostis de paisc cun produc dl post. Intratignimënt cun musiga dal ví y poscibilité da odëi i morins en funziun. Organisaziun: Uniun di Ostis.
30.06.
Festa dl Sacro Cuer de Gejù
Coche uni ann mët i Jëuni de Sëlva inò a jì na pitla festa per l Sacro Cuer de Gejù n dumënia ai 30.06.. N scumëncia cun na grilieda te Sëlva sun Daunëi dala 18:00 y finà via mpian su l fuech. Duc i jëuni ie nviei a fé pea.

Sport

24.06.
Cors Tennis
La Sozietà Coprativa SCIAS adum con la Fiem e Fascia Tennis School endreza a Poza corsc coletives de tennis per bec, joegn, sozi, familiares e simpatisanc ti meisc de messèl e aost. En lunesc ai 24 de jugn da les 14.00 a les 18.00 vegn endrezà na dì de proa debant.
15.06.
Hero Dolomites garejeda ntëur al Sela
Dala 7:10 pierà via i prim atlec dala roda tl zënter de Sëlva sun la streda Mëisules, do y do pona nce duc i autri per fé la raida de 86 km y 4400 m de deslivel y chëla de 60 km cun 3100 metri de deslivel. La trassa ie for chëla tradiziunela. Do la diesc via aspieten bele de festejé i prim atlec che ruva te travert.

Cursc

20.06.
Calfosch: Curs de pilates
Le Consëi de Formaziun da Corvara mët da jí n curs de pilates cun Serena De March, te palestra da Calfosch, che mët man en jöbia ai 20 de jügn dales 19:00. Al döra indöt 10 iadi. Informaziuns y iscriziuns pro Marlene al 347 2440080 o Serena al 349 00665815.
20.06.
Calfosch: Curs de ginastica t'ega
Le Consëi de Formaziun da Corvara mët da jí n curs de acquagym–ginastica t'ega cun Serena De March, dai 20 de jügn inant, tl Hotel Gran Ciasa a Calfosch. I posć é limitá. Iscriziuns pro Marlene al 347/2440080.
Dai 01.07. inant
Cursc de tennis
Per sculeies da 6 nchin a 12 ani tl zënter dal tennis a Runcadic cun l maester Alberto Cestarollo, dai 01. ai 05.07., dai 08. ai 12.07., dai 22. ai 26.07. y dai 29.07. ai 02.08., for da lunesc nchin vënderdi ala 8:30 nchin la 12:00. Per se scrì ite y per infos cherdé su l 338 7048909 o tl tennis a Runcadic do la 14:00 l 0471 797275.
08.07. – 12.08.
Se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de setëmber/utober 2019. L'ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.

Mujiga

20.06.
Corvara: conzert dl Cor Fodom
Le Cor Fodom tëgn conzert en jöbia ai 20 de jügn dales 21:15, tl salf dles manifestaziuns da Corvara.

Sozial

14.06.
Deberieda: a spaz a Ciastel/Telfen
Ncuei dala 14:00 se ancónten dan la Cësa de Paussa a Urtijëi, per furné a Ciastel/Telfen, ulache n jirà nchin ora la "Königswarte". "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per infos tel. 0471 798015. (Respunsabla dla manif­estazion: Frieda Stuffer).

Chino

Atualmënter
Chino de Tieser
En sabeda ai 22 e en domenia ai 23 de jugn da les 21:15 vegn dat "Roketman", en lunesc ai 24 da les 21:15 e en mercol ai 26 da les 17:00 e da les 21:15 vegn moscià "Aladdin".

Iadi y Jites

15.06.
Via fereda dla eguies
N sada vëniel jit cun la Lia da Mont de Gherdëina a fé la "Via ferrata delle Aquile". N furnea a Andalo y su cun la sentadoia, per jì pona a pe nchin ulache l scumëncia la via. L ie na via fereda ria, da fé te n 3 ëura. Se scrì ite pòssen da Ciofs Inge, Sport Malsiner y Sport Bruno Riffeser. Per nfurmazions cherdé su Benno, tel. 338 7257909.
22.06.
Jita cun la geologa Verena Larcher a Bad Ratzes
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì n sada chësta jita, ulache la geologa nes acumpanieia nchin sa la Prossliner Schwaige y nes spiega la furmazion geologica dl post. N se urta dala 13:30 sun Plaza S. Antone per furné ora deberieda o scenó dala 14:00 a Bad Ratzes. N ne à nia drë de se lascé nuté su. Per infos tel. 335 6583216 (Tullio).

Galaria retrac