Manifestazions atuales

Data

12 de messel 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 12 de messel
Chino
12/16.07.
Chino de Tieser
Anché, vender ai 12 de messèl, da les 17:30 vegn moscià »Toy Story 4« e da les 21:15 »Arrivederci professore«. Doman da les 21:15 e domenia da les 17:00 e da les 21:15 se podarà veder »Spider Man – Far from home«. Lunesc da les 21:15 sarà endò »Arrivederci professore« e en mèrtesc da la medema ora »Spider Man«.
12/19.07.
Chino de Cianacei
En program »Arrivederci professore«, anché vender ai 12 e dapò ence doman e domenia da les 21:15. Ti medemi dis da les 17:00 se podarà veder enveze »Pets 2«. En mercol e en jebia da les 21:15 vegnarà moscià »Avengers: Endgame« e en vender che vegn da les 17:00 »Aladdin« e da les 21:15 »La mia vita con John F. Donovan«.
12/19.07
Chino de Pardac
Anché vender e en lunesc ai 15 de messèl da les 21:15 vegn moscià »Aladdin«. Sabeda e domenia semper da la medema ora se podarà veder »Nureyev – The White Crow«. En mèrtesc semper da les 21:15 vergnarà dat »Diabolik sono io«. En mercol da les 17:00 »Toy Story 4« e jebia e vender ai 18 e 19 da les 21:15 »Arrivederci professore«.
Uni juebia
Chino per mutons
Uni juebia de lugio y agost dala 17.00 nchin la 18.30 vëniel mustrà tla biblioteca S. Durich a Urtijëi n film per talian o per tudësch. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi tla biblioteca, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea. (Per tudësch: 18.07., 01.08., 22.08., per talian: 25.07., 08.08., 29.08.).

Iadi y Jites

Atualmënter
I mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina pieta ntan i mënsc de lugio, agost y setëmber, for de merdi dala 9:00-13:00, na raida di mejes sa Sacun. La vijites vën menedes per tudësch da Annemarie Höglinger, per talian da Isabella Penzo. Info y iscrizions tl Museum Gherdëina o tla lies dl turism dla valeda nchin la 18:00 dl di dant. Da paië ite iel 25€ per persona, per families 50€.
14.07.
Escurjiun sön le Rammelstein
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët da jí en domënia ai 14 de messé na escurjiun sön le Rammelstein. Ara é saurida, por n tëmp da jí de 6 ores y n deslivel complessif de 1.107 metri. Informaziuns pro Hartmann Frontull al 345 7274593.
14.07.
Traverseda da Sela Burnech ala utia San Nicolò
La grupa »Nëus jon pa bel plan« dla Lia da Mont de Gherdëina mët a jì per n dumënia na traverseda dala Sela Burnech nchin ala utia San Nicolò y ju tla Val San Nicolò te Fascia. L program plu avisa ie da giapé tla butëighes ulache l vën pià do la iscrizions.
20.07.
Escurjiun sön le Hochfeiler
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët da jí en sabeda ai 20 de messé na escurjiun sön le Hochfeiler. Ara é ria, por n tëmp da jí de 10 ores y n deslivel söpert de 1.800 metri. Informaziuns pro Gerhard Rubatscher al 335 1050408.
20.07.
Escurjiun sön le Ifinger
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët da jí en sabeda ai 20 de messé na escrujiun sön le Ifinger. Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 4 ores y n deslivel complessif de 700 metri. Informaziuns pro Irmgard Clara al 333 2890188.
21.07
Jita cun la Lia da Mont/1
La Lia da Mont de Gherdëina mët a ji n dumënia ai 21.07 na bela traverseda dal Passo Rolle nchin al Passo Valles, passan ta l Mulaz via. L sarà da ji 6 ëura cun n deslivel de za. 1.000 m. Pudëis ve nuté sù da lunesc 15.07 nchin vënderdi 19.07 da Ciofs Inge, Sport Malsiner (Panaval) y Sport Bruno Riffeser. Per infos pudëis cherdé su Jessica, 338 7925509.
27.07.-28.07.
Jita cun la Lia da Mont/2
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na jita de doi dis n sada y dumënia sun la Cima d'Asta. L se trata de na jita mesamënter ria. N sada iel da jì zirca sies ëura y mesa alalongia cun n deslivel de 1.500 metri. La dumënia iel sies ëura cun n deslivel de 700 metri. Infos: Arnold 333 4377171.

Temp Lede

Uni lunesc
Sëira per mutons te Sëlva
Nchin ai 26.08. iel uni lunesc dala 20:30 inant sun Plaza Nives te Sëlva na sëira de devertimënt cun Mago Bryan, la gran butles de jiefa, ativiteies artistiches de mudelé y dessenië y d'uni sort de d'autri juesc per pitli y granc.
Uni merdi
Marcià di paures y di artejans
Nchin de setëmber iel uni merdi dala 19:00 inant a S. Cristina l marcià di paures y di artejans. Sambën ne manceràl nia mujiga dal vif y uni ena uniràl prejentà n auter arte­janat tradiziunel de Südtirol.
Uni mierculdi
Marcià dla sëures y dla tradizions
Nchin ai 07.08. iel uni mierculdi sun Plaza Nives te Sëlva dala 15:00 nchin la 19:00 n marcià »green« cun roba da maië, da bever, roba cujida y mo d'auter lià a nosta tradizions.
Uni mierculdi
Sëira per mutons a S. Cristina
Nchin ai 07.08. iel uni mierculdi dala 20:30 inant tl zënter de S. Cristina na sëira de devertimënt per mutons y mutans cun Mago Remi y truep juesc y d'uni sort de ntratenimënt.
Uni vënderdi
Aperitif a Urtijëi
Nchin ai 30.08. vëniel uni vënderdi dala 18:00 nchin la 20:30 te plu bars tl zënter a Urtijëi pità aperitifs parti­culeres cun mujiga dal vif.
12.07.
Sëira dl vin a S. Cristina
Da mesa la ot da sëira inant iel ncuei tl raion da jì a pe »Bënunì« a Santa Cristina na cërcia de vins piteda da plu ciuleies dal vin de gran inuem de Südtirol, cumpanieda da velch da maië y da mujiga dal vif dla grupes »Take Off« y »Demetz Duo«.
13.07.
Marcià di pulesc
L marcià di pulesc »L Podl« vën metù a jì da mutons y mutans sun plaza Rezia a Urtijëi dala 14:00 inant.
15.07.
Ciarcë de bona spëises
Dala 17:00 inant iel sun Pitla Plaza de Sant'Antone a Urtijëi na cooking show. N possa ciarcë debant la trëi spëises dl chef Simone Rondini. Duta trëi raida ntëur ala medema tematica.
16.07.
Calfosch: Devertimënt por mituns y fá pan
En mertesc ai 16 de messé pó i mituns tó pert a n laboratore didatich tl parch dai tiers a Calfosch, te chël che al vëgn pastelné na scoltöra cun material dl bosch. Mituns da 5 agn insö pó tó pert al domisdé, che mët man dales 15:00. An mëss s'anunzié te un di ofizi turistics al cost de 15,00€. Al gnará ince mostré co che an fajô pan plüdadî.
15.07.
Al Plan: sëra de biodanza
Le Centro Hòdo, www.centrohodo.com, organisëia na sëra de biodanza cun Angelo Palfrader, a Al Plan de Mareo, tl salf dla Scora Mesana basite, en mercui ai 17 de messé dales 20:00. Infos y prenotaziuns al 333 4383509, mail: angelopalfrader@virgilio.
15.07.
Sonns tla natöra
Ai 15 de messé vëgnel tigní la manifestaziun »Sonns tla natöra« a La Crusc de Badia. La sessiun de meditaziun, relassamënt y massaja tres le sonn dl gong é dales 11:00 ales 13:00. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl'Alta.
16.07.–18.07.
Incuntades te biblioteca
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia mitans y mituns a n domisdé cun pastelné, stories y jüc: en mertesc ai 16 de messé te biblioteca a Badia, en mercui ai 17 te biblioteca a La Ila, en jöbia ai 18 te biblioteca a La Val. Dagnora dales 15:00.
16.07. y 19.07.
Alta Badia Balance
En mertesc ai 16 de messé dales 10:00 vëgnel tigní tla localité Sciaré a San Ciascian na introduziun ala pratica di »5 tibetans«. En mercui ai 17 de messé dales 9:00 podarán tó pert a na escurjiun de »Innerfitness« a Calfosch, en jöbia ai 19 de messé dales 10:00 a na sessiun de Qi Gong sön Piz La Ila. Prenotaziuns: www.altabadiabalance.com
18.07.
Jita cun lamas y alpacas
En jöbia ai 18 de messé á pici y gragn la poscibilité da fá na jita cun lamas y alpacas. An pëia ia dal zënter da La Ila por jí cina al Lech da Sompunt. La jita pëia ia dales 10:00 danmisdé y dales 15:00. Prenotaziuns anter le de denant pro i ofizi turistics dl'Alta Badia.
19.07.
Sëira de tradizion
Tl Zënter Iman a Santa Cristina iel dala 21:00 inant da audì la Böhmische de Santa Cristina, la grupa »De cater« y la Grupa de Bal Populer de S. Cristina y Sëlva. Leprò iel mo l artejanat artistich y sambën l guant dala gherdëina.
19.07.
La Ila: Costruziun de n aparat da fá jö
En vëndres ai 19 de messé pó i mituns da 8 agn insö tó pert a n domisdé cun le fotograf Alberto Franceschi. Ai podará pastelné impara n aparat da fá jö de lëgn y al ti gnará splighé le monn dla fotografia. Le laboratore mët man dales 14:00, te salf dles mani-festaziuns da La Ila ; an mëss se scrí ite anter le de denant, pro un di ofizi turistics.

Mujiga

14.07.
Ciantie sot nosce crepe
Setima edizion, aló da »La Tascia« te Fuciada. Da les 10:30 binament di Gropes Alpins e auzabandiera; dapodò messa con l Cor Val Biois. Da les 12:00 ta La Val marena da mont. Da les 13:00 esibizion del Cor Negritella de Pardac. Per dut l dì ta La Val mostra de retrac su la Gran Vera.
14.07.
Conzert de I Tirataie
En domenia ai 14 de messèl da les 21:00 al PalaDolomites a Ciampestrin conzert del grop folk da Belun »I Tirataie«.
14.07.
Cunzert tlassich tl verzon dala rojules sa Bula
N dumënia dala 17.00 mët la Lia dl Turism de Urtijëi a jì n pitl cunzert tl bel verzon dla rojules dl Uhrerhof sa Bula. N possa scuté su l soprann Brigitte Canins, cumpanieda al tlavier da Judith Piccolruaz. 8€ cun aperitif. (L citybus 355: da Plaza S. Antone demez dala 16.12).
14.07.
Cianté y soné sön munt
Ti conzerc dla linia »Cianté y soné sön munt« sonará en domënia ai 14 de messé tla ütia Pralongiá le grup »Mamblix«. Ai mët man dales 13:30.
14/18.07.
Fascia Panorama Music
La 5^ edizion de Fascia Panorama Music va inant col prum conzert de JMMJ te Navalge en domenia ai 14 da les 21:00 con Martina Iori, Felix Rossy Quintett e Rita Payés. Per i conzerc sa mont ai 18 de messèl sun Lujia da les 12:00 sarà Marco Furio Forieri & Venice Ska-J.
15.07.
Conzert de »Unknown Brass« y »De Cater«
I dui grups sará da aldí te n conzert en lönesc ai 15 de messé dales 21:15, te dlijia da Calfosch.
18.07.
Nef CD per l Canticum
En jebia ai 18 de messèl, tel chèder de Ispirazions d'istà, te gejia de Sèn Vile a Moena da les 21:00 l'Ensemble Canticum Novum sot la vida del maester Ilario Defrancesco prejenta per la pruma outa sie nef CD: »Alfa e Omega. Io sono il principio e la fine« su la storia de Gejù.
18.07.
Corni da mont
Tl raion da jì a pe de Urtijëi iel dala 17:00 inant da audì n cunzert de corni da mont dla Svizra.
18.07.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
Dala 21:00 iel te Cësa de Cultura te Sëlva l cunzert dla Mujiga dl luech.
18.07.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
Dala 21:00 iel sun Plaza de Dlieja a Urtijëi l cunzert dla Mujiga dl luech.
19.07.
Val Badia Jazz Festival
En vëndres ai 19 de messé dales 13:00 inant sona tla Ütia Jimmy sön Ju de Frara le musizist Luca Ferraris.
20.07.
Sons a l'èlba sun Col Margherita
En sabeda ai 20 de messèl i Sons de la Dolomites porta sun Col Margherita da les 6 da doman n projet spezièl con Neri Marcorè, Mario Brunello e etres sonadores per n viac de n secol olache la musega se confronta con la vera, l'umanità con la barbaries.
16.07.
La pianista Chloe Mun a La Ila
En mertesc sëra, ai 16 de messé, dales 21:00, sarál al Ciastel Colz a La Ila n conzert cun Chloe Mun. La jona dala Corea dl Sűd á davagné tl 2015 le concurs internazional »Ferruccio Busoni« y l'ann do le Concours de Genève. Sön paladina sarál da ascuté ince Maximilian Trebo, 23 agn da Balsan, pianist de gran talënt. L'entrada é debann. Cun bur tëmp vëgn le conzert sposté tla Ciasa dles Uniuns a La Ila.

Avisc
Atualmënter
L Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum Gherdëina a Urtijëi tën daviert nchin ala fin de agost cun n orar plu lonch y plu avisa da lunesc nchin sada, dala 10:00-13:00 y dala 14:00-18:00. Ai 15.08. iel dsarà. L Museum de Gherdëina pieta n cheder unich dl'arpejon culturela de nosc raion y pieta ntan l instà nce programs desferënc.
Atualmënter
Uniun possa judé – -Devënta un de nëus!
La Crëusc Blancia de Gherdëina chier ulenteres per l servisc de prim aiut. Per l servisc soziel chirons persones che ie n pension, à dl'aurela y chier na ndesfideda nueva. Per nfurmazions cherdé su Hermann al numer de telefonn 335 6425125.
Atualmënter
Pension: 14ejima rata
Do l 64ejim ann de vita giàpen na 14ejima rata dla pension cun n davani sot a 13.338,26€. Sce n ne la giapa nia auto­maticamënter, pona pòssen jì a damandé do dal KVW-ACLI.
Atualmënter
Cuntribut per jì a scola
Per l ann de scola 2019/2020 muessen per giapé n contribut de stude dé ju l EEVE (detlarazion dl davani y dl avëi). L KVW fej chësta detlarazion debant. Per fé ora n terminn, cherdé su l 0471 941704 o cialé sot a www.kvwservice.eu.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
01.08.
Orares da d'instà per l ufize dl KVW
Ntan i mënsc da d'instà ne sarà l ufize dl KVW a Urtijëi tla streda Roma nia daviert tan suvënz coche zënza. L vën fat a l savëi che l sarà daviert la prima juebia dl mëns y plu avisa inò ai 1. de agost, dala 8:30-12:00 y dala 14:00-16:00.
Uni mierculdi
Iscrizions ala Banca dl Tëmp
Uni mierculdi iel te dui trëi i luesc de Gherdëina da pudëi se scrì ite ala Banca dl Tëmp. Dala 09:00 nchin la 11:00 tla bibloteca de Sëlva, dala 16:00 nchin la 18:00 tla biblioteches de S. Cristina y Urtijëi.
20 y 21.07
Segra a Santa Cristina
Bele n sada sëira ai 20.07 iel festa, dala 18.00 inant. Dala 21.00 sona y i Jamson y dala 23.00 DJ Ondy. La dumënia ai 21.07 iel dala 9.30 la bela Santa Mëssa dla Segra cun Cor y Urchestra, do iel cunzert dla Mujiga. Dala 12.30 sona i Raschötzer Buam, dala 18.00 y Durnholzer 7. Dala 21.00 estrazion dla ola dla fertuna.

RADIO

12.07.–18.07.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
12.07.–18.07.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
12.07.
Notar Walter Crepaz
dala 19:05, Nfurmazions mpurtantes y de utl iel unì publicà ultimamënter te n cudejel dat ora dala Camera di Notars deberieda cun la Zentrela di Consumadëures. L Notar Crepaz stlarësc l cuntenut de chëscta brosciura penseda dantaldut per la jënt de tëmp. Trasmiscion de Simon Moroder.
13.07.
Momënc de vita: Intervista a Renate Kostner (1.pert)
da les 19:05, Renate Kostner Pizzinini é nasciüda y chersciüda sö a Calfosch, ara á fat agn alalungia l'ostira y süa gran pasciun é tres stada chëra di iadi. Deboriada cun so om âra vijité 90 stac' dl monn y ara nes cunta de n valgügn de chisc. Te chësta pröma trasmisciun sön sü iadi nes cuntera de n iade tl Ghana, tl Yemen, tla Cina, tl Tibet y tla Corea dl Nord. Program de Erika Castlunger.
14.07.
40 Ani Scola de Mujiga de Gherdëina (prima pert)
dala 19:05, cun n bel cunzert de iubileum iel unì stlut ju l ann scolastich dla Scola de Mujiga de Gherdëina. Jëuni y jëunes à – dan na sala plëina de jënt – desmustrà cieche i à tan mparà, fajan valëi si talënc y bona cumpetënzes tl cianté y tl suné. Danter n pez de mujiga y l auter audirons nce na ntervista al diretëur Vinzenz Senoner. Trasmiscion de Georg Mussner.
15.07.
Idea Unika
dala 19:05, »Art in the center«, l ert tl zënter, dedora dala sales de esposizion, amesa l luech de Urtijëi. La mostra resta davierta nchina ai 15 de setëmber. Program de Leo Senoner.
17.07.
Dolomiti Superski y l turism d'instà
da les 14:45, ghest: Thomas Mussner, direteur Dolomiti Superski. Moderaziun Leo Senoner.
17.07.
La cianzon de Val de Fascia: da na melodìa a na rapsodìa
da les 19:05, »Lò che i pré d'istà l'é dut n fior« l'é la pruma rimes de Francesco Dezulian per la cianzon cognosciuda da duc con na melodìa popolèra de reijes frijones ma da chela medema paroles tres l'elaborazion musegala del Canori la cianzon é doventèda dut zeche da auter : na rapsodìa, n unicum. En rejonon col diretor de lCL Fabio Chiocchetti. Program de Anna Mazzel.

TELEVIJION

16.07.
Sport ladin – trasmisciun de sport tles valades ladines
da les 20:50, program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura di Leo Senoner.
17.07.
Trail spezial
da les 20:50, più ladin te la Università ledia de Busan: ai progec tol pert ence studenc de la California. A cura de Margherita Detomas.
18.07.
Scenar ert y cultura: Manfred Mureda y Maurizio Trebo
da les 20:50, Manfred Mureda ie n artista cunesciù per si opres fates de mauta. Maurizio Trebo ie n hotelier culeziunista cun na mentalità de vita dalonc dala rëscia. N program de Ivan Senoner y Jan Piere Karbon.
12.07.–18.07.
Informaziuns
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Cursc

Dai 08.07. inant
Cursc de tennis
Per sculeies da 6 nchin a 12 ani tl Zënter dal Tennis a Runcadic cun l maester Alberto Cestarollo, dai 22.-26.07. y dai 29.07.-02.08., for da lunesc nchin vënderdi dala 8:30-12:00. Per se scrì ite y per infos cherdé su l 338 7048909 o tl Tennis a Runcadic do la doi domesdì l 0471 797275.
15.07.
La Ila: curs da soghé al palé
Curs por les scores elelentares, tigní da Ubi Valentini, söl ciamp dal sport a La Ila. Scomenciamënt y iscriziuns é le lönesc ai 15 de messé. I pici á curs dales 15:00 ales 16:30, i gragn dales 17:00 ales 18:30. Le curs jará inant cina ai 29 d'agost, dagnora lönesc y jöbia.
15.07.
Badia: curs da balé
Ai 15 de messé mët man tl local da balé al Badia Pub a Pedraces n curs da balé discofox, walzer, polca y bal latin-american. Le curs vá inant spo vigni lönesc dales 20:30 ales 22:00. Al vëgn tigní da Eglé, che é ince a desposiziun por informaziuns plü menüdes. Tel. 333 3481915.
19.08.-23.08. y 26.08.-30.08.
Cursc de jadiné y balé
L Eisclub Gherdëina mët a jì doi enes de sport y devertimënt per mutons y mutans danter 5 y 6 ani. L ie lezions de jadiné sun dlacia y de balet, che fej bon ala cuordinazion y l balanz y per n corp stabil y flescibl ti muvimënc. L prim curs ie dai 19. nchin ai 23.08. y l segondo dai 26. nchin ai 30.08., for dala 9:00-15:00. L costa 160 euro. Tel. 338 8838382.

Religion
28.09. - 03.10.
Pelegrinaje a Medjugorje
Dai 28 de setëmber ai 3 d'otober 2019. Por infor­maziuns y prenotaziuns cherdé sö Cristine y Konrad da La Val al 0471 843077 o 344 2726701.
Mostres y Ert
Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la é averta per dut istà duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:00 e de mercol ence da les 21:00 a les 23:00. Per la vijites vidèdes ge vel domanèr al 346 2415776.
Atualmënter
»Controtempo« de Wilhelm Senoner
La mostra de Wilhelm Senoner tl Zënter Typak a Urtijëi ie davierta nchin ai 12.10., da juebia nchin sada dala 16:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
»Glitch&data ver 2.0«
La mostra dl artista, grafich-designer y fotograf Simon Perathoner ie da udëi tla sala dla Lia Mostra d'Ert/Circolo a Urtijëi nchin ai 21.07., uni di dala 16:00 nchin la 19:00 y dala 20:00 nchin la 21:30. Da chëst'ena passeda inant iel la verscion 2.0, cun n valgun lëures nueves.
Atualmënter
Mostra de mubilia y de fotografies dl Perù
La mubilia metuda ora tla Sala Luis Trenker te Cësa di Cungresc a Urtijëi ie unida fata tla berstotes dla miscions Operazione Mato Grosso, ulache i jëuni peruvians possa mparé a fé lëures da tistler y a ziplé. La mostra resta davierta nchin ai 23.07. uni di dala 9:00-12:00, dala 15:00-18:30 y dala 20:00-22:00.
Atualmënter
Manfred Mureda y Hans Rabanser »Finezza«
Tla Galaria »Adler Art« a Persenon, streda Runggad 19, iel da udëi lëures di doi artisć de Gherdëina. Ala mostra pòssen jì a ti cialé nchin ai 18.07., da lunesc nchin sada dala 10:00-12:00 y dala 17:00-19:00.
Atualmënter
»Mi tëmp liede«
Mostra de pitures de Guido Moroder de Urtijëi, tl Café Surëdl, tla streda Roma 101 a Urtijëi. La pitures ie da udëi de lunesc dala 13:00 nchin la 19:30 y da merdi nchin sada dala 10:00 nchin la 19:30.
Atualmënter
Uli Wiesmeier y »si« crëps
La mostra de fotografies de Uli Wiesmeier n con' di crëps resta davierta nchin ai 28.06. uni di (ora che de lunesc) dala 16:00 nchin la 19:00 y de dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:30 nchin la 22:30.
Autalmënter
»Art in the Centre«
Idea Unika prejënta la terza edizion de chësta mostra tl zënter de Urtijëi. I lëures di sies artisć ie da pudëi udëi nchin ai 15.09..
Atualmënter
Dolomites Unesco World Heritage
Uni doi ani vëniel fat na mostra speziela de cuntredes dl raion dla Dolomites Unesco y dl parch naturel Puez-Odles. Chësta fotografies sarà da udëi sun l troi dla ferata a Urtijëi dan l tunel de La Curta nchin ai 06.08..
Atualmënter
Museum Ladin: »Zacan y incö–Jí a scora tles valades ladines«
Cina ai 25 d'agost él da odëi tl Museum Ladin Ciastel de Tor la mostra »Zacan y incö–Jí a scora tles valades ladines«, che ê gnüda alestida en gaujiun di 70 agn da canche al é gnü metü sö le sistem formatif paritetich tla Val Badia y te Gherdëna.
Atualmënter
Al Plan: mostra alaleria »Dolomites Unesco«
Cina ai 16 d'agost él da odëi sön plaza dla scora a Al Plan na mostra alaleria cun retrac te gran format dles Dolomites UNESCO tla Val Badia. La mostra é realisada dal'Asso­ziaziun Turistica Al Plan/San Martin en colaboraziun cun le Fotoclub Val Badia.
Atualmënter
Al Plan: mostra de Asami Kato
Tla Ciasa dl Parch Natural a Al Plan él da odëi na mostra de Asami Kato, professur tla université de Nagoya tl Iapan. Al mët fora en gaujiun di 10 agn dles Dolomites UNESCO na mostra sot al titul »Les Dolomites odüdes da n iapanesc«. Asami Kato mët ince fora de sües operes tla baraca de vera a Pederü.
Atualmenter
L Malghier
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Malghier a Pera aló da la Mèlga de Fascia é avert duc i dis da les 08:30 fin la 13:00 e da les 15:30 fin les 19:00. De mèrtesc da les 10:00 vijita vidèda e cercia con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Vijites al Molin
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Molin de Pèzol a Pera é avert duc i dis fora che de domenia da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 fin les 19:00. Te Molin de lunesc, de mercol e de vender da les 10:00 l'é la vijites vidèdes con prenotazion al 0462 764089.
Atualmenter
L Segat
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Segat a Meida é avert de lunesc, mercol e vender da les 17:00 a les 19:00 e de mèrtesc, jebia e sabeda da les 10:00 a les 12:00. De domenia l'é serà.
Atualmenter
Vijites a la Sia
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. La Sia a èga ta Penìa é averta duc i dis fora che de domenia da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. Te Sia la vijites vidèdes les é de jebia da les 17:00 e de vender da les 10:00, con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Vijites al Museo Ladin
Via per dut istà se pel vijitèr l Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan. L'é avert duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:00 fin les 19:00 e vigni mercol da les 17:00 l'é la vijites vidèdes con pre­notazion al 0462 760182.
Atualmenter
L Stònt
A Ciampedel l'é avert l Stònt, neva sezion del Museo Ladin, che se pel vijitèr dut istà dal lunesc a la sabeda da les 17:00 a les 19:00. Ogne mèrtesc da les 17:30 l'é la vijita vidèda: ge vel se enscinuèr te Museo Ladin, tel. 0462 760182, per les 19:00 de la sera dant.
08/22.07.
ARTèDONNA
Per endrez de la sociazion »La voce delle Donne« de Fiem e Fascia en colaborazion con l Comun de Moena, vegn endrezà na mostra de artistes te la Sala Minicivica ló da la Ciasa de Comun de Moena. La é averta enscin ai 22 de messèl da les 17:00 a les 19:00 e da les 21:00 fin les 22:30.
12.07.
»150 ani dala prima arpizeda dl Saslonch«
La mostra de fotografies storiches che lecorda la prima arpizeda dl crëp simbul de Gherdëina ie da udëi tl Zënter Iman a S. Cristina.
13.07.
»Respet« en mostra a Ciavaleis
Ai 13 de messèl da les 17.00 te Piaza Ress a Ciavaleis per endrez del Zenter d'èrt contemporana vegn enaudà la mostra "Rispetto–Respect", percors espositif de 17 artisć anter reouc e ciantons "zo par vila" che restarà fora dai 14 de messèl ai 8 de setember duc i dis da les 10:30 a les 20:30.
13/19.07.
Mostra de modelism a Vich
Dai 13 ai 19 de messèl te Ciasa Marmolada a Vich l Comitat Vich Events endreza na mostra de modelins en recordanza de l'artist Silvio Cigolla. La mostra é averta duc i dis da les 20:30 a les 22:30.

Festes
12.07.
Circus Art
Spetacol de jocolerìa con artisć de nonzech internazional aló dal pavion manifestazions de Ischia a Ciampedel da les 21:00.
14.07.
Sègra a Fontanac
Ai 14 de messèl l'é sègra a Fontanac per la Madona del Chermin. Da les 9:30 veegn dit Messa te gejia de Fontanac e dapodò sarà entrategniment con la Mùsega Auta Fascia e na bona cercia per duc.
14.07.
Munt da Rina: Festa de munt dl raiun de Puster
La Uniun di Paurs de Puster y de Mareo inviëia ala festa sön Munt da Rina, en domënia ai 14 de messé. Dales 11:00 santa mëssa, dedô vëgnel presenté la munt y al sará i salüc dles autorités. Ara vá inant cun musiga dla Böhmische da Rina y musiga da bal cun jüc. Al vëgn pité speziaries dl post. Por pici acompagná y chi che n'é nia bugn da jí él n sorvisc de trasport dal ciamp dal sport da Rina sö.
17.07.
Golosando per Soraga
En mercol ai 17 de messèl sera de degustazions e musega a partir da les 19:00 a Soraga per endrez del Comitat Manifestazions e sociazions del paìsc. La Spritz Band sona te Pra del Preve.
17.07.
Tel Cher de Penìa
En mercol ai 17 de messèl sera con degustazions te paìsc con piac tipics e entrategniment de mùsega. Se pea via da les 20:30. Se l'é catitemp, l'event vegnarà spostà a en jebia ai 18 de messèl.
18.07.
L banchet de re Laurin sun Ciampedìe
En jebia ai 18 de messèl sera enogastronomica a paament sa mont a Vich. Se fossa catitemp la vegnarà spostèda a en vender ai 19 de messèl. Info e prevendites te la stazion de la forenadoa.
20.07-21.07.
Segra de Santa Cristina
Tl Zënter Iman scumëncia la festa n sada sëira dala 18:00 cun la grupa »The Jam'Son«. N dumënia dala 09:30 iel la Santa Mëssa cumpanieda da Cor y Urchestra dla Dlieja de S. Cristina. Dala 12:30 inant iel da audì la grupa »Raschötzer Buam« y pona i »Durnhoz 7«. Dala 21:00 iel la estrazion dla ola dla fertuna.

Referac

Atualmenter
Aperitif al Museo con Hugo de Rossi
Per dut istà de lunesc da les 17:30 te Museo Ladin sarà na cercia de cultura con vin e formaes sporc da Enoteca Valentini de Cianacei e Mèlga de Fascia. En lunesc ai 15 de messèl se rejona de la operes de Hugo de Rossi.
12.07.
Gran Vera ta Penìa
Insnet vender ai 12 de messèl da les 21:00 Gabriele »Mambo« Valentini conta de la Gran Vera con proiezion de retrac tedant la gejia de Penìa. En cajo de catitemp l'event vegnarà anulà.
15.07.
Scontrèdes a Poza
En lunesc ai 15 de messèl da les 21:00 a Poza te sala de consei del Comun de Sèn Jan, tel chèder del program de scontrèdes che revèrda la mont, Marika Favè e Vroni Schrott é protagonistes del tem »Mères e guides alpines con l cher te la Dolomites«.
Uni juebia
Geologia dla Dolomites y fossii de Gherdëina
Ntan l mëns de lugio y agost vëniel metù a jì uni juebia dala 16:30 tl Museum Gherdëina a Urtijëi tla Cësa di Ladins, vijites menedes ala culezion de fossii cun l schilet de marueia dl Itiosaur de Secëda. La vijita tla sezion de geo-paleontologia dl Museum dura 30 menuc.
17.07.
L prim iede sun Saslonch
Dala 21:00 inant iel sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi na prejentazion de diapositives cun Ivo Rabanser n con' dla prima arpizeda sun l Saslonch. La sëira vën cumpanieda dal cor di ëi »Raetia«.
17.07.
Usservazion di planëc
Dala 21:30 inant vëniel a Santa Cristina dat l mesun de ti cialé a planëc, galassies y stëiles tres plu telescops. Leprò iel nce na prejentazion dia cun n astronom. L ie da se scrì ite nchin la 18:00 dl di dant tla Lia dl Turism de S. Cristina. L costa 5€; debant per cumëmbri VGA de S. Cristina.
13.07.
Alpinism zenza empedimenc a Ciampedel
»Dalla sedia a rotelle all'Everest«: scontrèda te teater parochial a Ciampedel con l'alpinista Nicolaj Niebur.

Sozial

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o a: sportello.lerais@gmail.com.
12.07.
Deberieda: jon a ti cialé ai Alpacas
Ncuei dala 14:00 se ancuntons dan la Cësa de Paussa a Urtijëi, per jì pona a S. Cristina a cialé coche l vën zidlà i Alpacas. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion, cun ulenteres. Per infos tel. 0471 798015. (Respunsabla dla manif­estazion: Nadia Grones).
14.07.
San Martin: Incuntada te Ciasa de Palsa
I berbesc y les mëdes dla Ciasa de Palsa inviëia döta la popolaziun a na incuntada, en domënia ai 14 de messé. Dales 9.30 festejunse deboriada la Santa Mëssa tl'entrada dla Ciasa de Palsa y dedô é düc inviá da sté adöm cun n pice renfrësch y musiga.
18.07.
Sensibilisazion su la demenzes
Tel parch dai jeghes de Pera vigni jebia del meis de messèl da les 14:30 a les 16:30 ativitèdes de yoga, musico­terapia e stimolazion cognitiva avertes a duc e debant. En cajo de catitemp, aló dal tendon de Poza. Sul troi per ruèr al parch l'é la mostra fotografica »Non vedo più il mio cammino«.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 13.07. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 15.07. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Dotur Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 13 y 14 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295. Ti comuns de La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 12.07. nchin n vënderdi ai 19.07. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00)
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 12 de messé dales 19:00 al vëndres ai 19 de messé ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Sport

Atualmënter
Training de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì n training per pitli y granc cun l moto »Bona ueia y muvimënt sautan y fajan juesc per duc.« I trainadëures ie Herbert Stuffer y Elena Piazza. N se anconta uni merdi dala 18:00 sun la promenada Luis Trenker dan l tunel de La Longia.
13.07.
Garejeda VSS de rodes
Duman sada ai 13 de lugio dala 14:00 inant garejeda VSS de rodes da mont per jëuni y jëunes sun Ciandevaves/Pana.
13.07.
Selaronda Ultra Trail
Dala 10:00 vëniel pià via per sauté ntëur ai cater jëufs de Mëisules. Per fé pea iel debujën de se scrì ite. Per iscrizion y plu nfurmazions pòssen cialé do sun la plata www.dolomythsrun.it o cherdé su la Lia dl Turism de Sëlva al 0471 777900.
13.07.
San Ciascian: Rookies Cup
En sabeda y en domënia ai 13 y 14 de messé vëgnel tigní por le secundo iade la »Rookies Cup«, sön i trus dla roda »Bike Beats Trails« a San Ciascian. Mituns y jogn dles categories U9 cina U19 se mosöra sön i percursc, che pëia ia dal Piz Sorega.
16.07.-20.07.
Camp de hockey per jadiné
Tl Stadio Pranives te Sëlva iel n camp dla CCM per njenië ca chiche fej a hockey per la sajon che vën. Te chisc dis vëniel laurà sun la tecnica dl jadiné.
19.-20.07.
Turnoi de juech al palé sun pitl ciamp a Stanecia
Nce chëst ann vëniel metù a jì sun l ciamp sintetich de Steinegg n turnoi cun 32 scuadres de ëi y nce per 8 scuadres de ëiles. L ie n pest de scioldi per la scuadra che vënc y nce per chiche vënc n sada a tré i penalties. Da se scrì ite iel da Martin Mahlknecht, tel. 328 5794648, email martinmahlknecht@hotmail.de.

Galaria retrac