Manifestazions atuales

Data

19 de messel 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 19 de messel
Temp Lede
23.07.
Alba sotto le stelle
En mèrtesc ai 23 de messèl ta Dèlba »Alba sotto le stelle«, sera de degustazions con piac tipics e mùsega enlongia strèda. Se l'é catitemp la vegnarà spostèda a la dì dò.
22.07.
Calfosch: sëra de omeopatia y meditaziun
En lönesc ai 22 de messé dales 20:00 él te biblioteca da Calfosch na serada de omeopatia y meditaziun, cun Anneliese Obermann.
23.07.
Calfosch: Devertimënt por mituns y fá pan
En mertesc ai 23 de messé podará i mituns tó pert a n laboratore creatif cun Pia Pedevilla, tl parch dai tiers a Calfosch. Al vëgn pastelné n düle de lëgn. Al mët man dales 15:00 y tó pert pón da 5 agn insö. Prenotaziuns ti ofizi turistics al prisc de 20,00€. Al gnará spo ince mostré co che an fajô pan plüdadî.
23.07.
Corvara: cujiné cun la natöra
En mertesc ai 23 de messé dales 21:15 él tl salf dles manifestaziuns da Corvara n referat sön les carateristiches dles erbes da saú y sön co les adoré da cujiné. Annalisa dla »Fattoria delle Erbe« dará plü consëis.
22.07.–24.07.
Alta Badia Balance
En lönesc ai 22 de messé dales 16:00 pón descurí le monn dles saús y dles essënzes, tl pinëi a Corvara. En mertesc ai 23 de messé dales 10:00 él sön Piz Sorega n percurs de »survival adventure«. Ai 24 de messé dales 10:00 él al Sciaré a San Ciascian na introduziun ala pratica di »5 tibetans«. Infos y prenotaziuns: www.altabadiabalance.com
24.07.
San Ciascian: domisdé di mituns tl Museum Ladin ursus ladinicus
En mercui ai 24 de messé él n domisdé tl museum a San Ciascian, por mitans y mituns da 5 a 12 agn. An podará vijité le museum y tó pert dales 16:45 a n laboratore didatich. Les prenotaziuns a paiamënt mëss gní fates anter en chël de dales 16:00, pro l'ofize turistich da San Ciascian.
25.07.
Badia: Geologh por n de
Sön le lüch da Murin a Badia pó pici y gragn descurí les carateristiches dles Dolomites y deventé geologs por n de, en jöbia ai 25 de messé; la incuntada mët man dales 9:30 y al gnará ince mostré la funziun dles peres sön n lüch da paur, inlaota y aldedaincö. Iscriziuns pro i ofizi turistics dl'Alta Badia.
Uni lunesc
Sëira per mutons te Sëlva
Nchin ai 26.08. iel uni lunesc dala 20:30 inant sun Plaza Nives te Sëlva na sëira de devertimënt cun Mago Bryan, la gran butles de jiefa, ativiteies artistiches de mudelé y dessenië y d'uni sort de d'autri juesc per pitli y granc.
Uni merdi
Marcià di paures y di artejans
Nchin de setëmber iel uni merdi dala 19:00 inant a S. Cristina l marcià di paures y di artejans. Sambën ne manceràl nia mujiga dal vif y uni ena uniràl prejentà n auter artejanat tradiziunel de Südtirol.
Uni mierculdi
Marcià dla sëures y dla tradizions
Nchin ai 07.08. iel uni mierc­uldi sun Plaza Nives te Sëlva dala 15:00 nchin la 19:00 n marcià »green« cun roba da maië, da bever, pec d'artejanat cujii y mo d'auter lià a nosta tradizions.
Uni mierculdi
Sëira per mutons a Santa Cristina
Nchin ai 07.08. iel uni mierculdi dala 20:30 inant tl zënter de S. Cristina na sëira de devertimënt per mutons y mutans cun Mago Remi y truep juesc y d'uni sort de ntratenimënt.
Uni vënderdi
Aperitif a Urtijëi
Nchin ai 30.08. vëniel uni vënderdi dala 18:00 nchin la 20:30 te plu bars tl zënter a Urtijëi pità aperitifs par­ticuleres, nce cun mujiga dal vif.
19.07.
Sëira de bal y mujiga tradiziunela
Nsnut dala 21:00 tl Zënter Iman a S. Cristina iel da audì la Böhmische de Santa Cristina, la grupa »De Cater« y la Grupa de Bal Populer de Santa Cristina y Sëlva pre­jenterà n valgun bai.
24.07.
Desmustrazion de artejanat artistich
N mierculdi dala 20:30 inant iel sun Plaza Stetteneck a Urtijëi na desmutrazion de plu artejans che zipla, depënj, torna y n.i..
25.07.
Desmustrazion y defileda cun l guant dala gherdëina?
Dala 20:30 inant iel sun Plaza de Dlieja a Urtijëi na des­mustrazion de coche n fej zandli, gherlandes spizes y d'autri pec dl guant dala gherdëina. Da dedo, ntëur la 21:00 saràl nce na defileda da noza con la trohtes tipiches tres l zënter dl luech nchin sun Plaza de Dlieja.
26.07.-25.08.
Pitla ferata tres Sëlva
Uni di iel dala 10:00 inant na pitla ferata che fej na raida turistica de Sëlva. L costa 3 € a fé la raida. Plu nfurmazions pra la Lia dl Turism de Sëlva, tel. 0471 777900.
26.07.
Sëira longia a Urtijëi
Tl zënter de Urtijëi iel dala 21:00 inant mujiga dal vif cun i Madax. Per l'ucajion ie la butëighes daviertes nchin mesanuet.
27.07.
Spetacul per l Saslonch
Dala 13:00 inant iel danter la furcela de Saslonch y la utia de Dantersasc n spetacul particuler n unëur di 150 ani dala prima arpizeda de nosc crëp simbul. L sarà mujicisć, alpinisć, slackliners y balarins.
27.07.-28.07.
»Gherdëina Craft Beer Festival«
Ot biraries dala Dolomites, dal Belgio y dala Nghiltiera prejenterà si pieres artejaniei sun Plaza Nives te Sëlva. La festa scumëncia n sada dala 16:00 y jirà inant nchin mesanuet. N dumënia mët man la festa dala 11:00 y durerà nchin la 18:00. L sarà nce mujiga dal vif, y DJ Kevin Brook n sada dala 22:30 inant.
23.07.
Entorn Vich
En mèrtesc ai 23 de mèssel sera de degustazion de prodoc tipics e vins trentins con mùsega e veia tradizions enlongia la strèdes de paìsc. Se ponta demez da les 20:00.

Jiadi y Jites
20.07.
Escurjiun sön le Hochfeiler
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët da jí indoman sabeda ai 20 de messé na escurjiun sön le Hochfeiler (3.510 m). Ara é ria, por n tëmp da jí de 10 ores y n deslivel söpert de 1.800 metri. Informaziuns pro Gerhard Rubatcher al 335 1050408.
21.07.
Traverseda dal jëuf de Rolle nchin sun l Passo Valles
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì n dumënia ai 21.07. chësta bela vita ulache n passa sot al Mulaz via. L ie da jì 6 ëura cun n deslivel de za. 1.000 m. Ncuei ie l ultimo di per se nuté su da Ciofs Inge, Sport Malsiner (Panaval) y Sport Bruno Riffeser. Per nfurmazions cherdé su Jessica, tel. 338 7925509.
27.07.
Escurjiun sön le Ifinger
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët da jí en sabeda ai 27 de messé na escrujiun sön le Ifinger (2.573 m). Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 4 ores y n deslivel complessif de 700 metri. Informaziuns pro Irmgard Clara al 333 2890188.
27.07.-28.07.
Jita sun la Cima d'Asta
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na jita de doi dis sun la Cima d'Asta. L se trata de na jita mesanmënter ria. N sada iel da jì zirca sies ëura y mesa y n fej n deslivel de 1.500 metri. La dumënia iel da jì sies ëura cun n deslivel de 700 metri. Per nfurmazions cherdé su Arnold 333 4377171.
28.07.
Escurjiun al Waldnersee
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët da jí en domënia ai 28 de messé na escurjiun al Waldnersee (2.838 m). Ara é saurida, por n tëmp da jí de 5 ores y n deslivel complessif de 863 metri. Informaziuns ciafon pro Hartmann Frontull al 345 7274593.
Uni merdi
I mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina pieta ntan i mënsc de lugio, agost y setëmber, for de merdi dala 9:00-13:00, na raida di mejes sa Sacun. La vijites vën menedes per tudësch da Annemarie Höglinger, per talian da Isabella Penzo. Info y iscrizions tl Museum Gherdëina o tla lies dl turism dla valeda nchin la 18:00 dl di dant. Da paië ite iel 25€ per persona, per families 50€.

Mostres y ert
Atualmënter
Mostra dla Lia Artejanat Artistich de Sëlva
Inter juebia iel unì giaurì tra strada Mëisules 178, vis a vis dl Hotel Armin te Sëlva na mostra de scultures di artejans de Sëlva. Les sarà da udëi ntan dut l instà de merdi y juebia dala 17.00–19:00 y de mierculdi dala 20:30–22:00.
Atualmënter
»You'll never walk alone«
Dessënies y pitures de Elisabeth Frei per »Art On 2222« tla utia Rodella sun Jëuf de Sela. La mostra ie da udëi nchin ai 9 de setëmber.
Atualmënter
»Controtempo« de Wilhelm Senoner
La mostra de Wilhelm Senoner tl Zënter Typak a Urtijëi ie davierta nchin ai 12.10., da juebia nchin sada dala 16:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
»Glitch&data ver 2.0«
La mostra dl artista, grafich-designer y fotograf Simon Perathoner ie da udëi tla sala dla Lia Mostra d'Ert/Circolo a Urtijëi nchin ai 21.07., uni di dala 16:00 nchin la 19:00 y dala 20:00 nchin la 21:30. Al mumënt iel la verscion 2.0, cun n valgun lëures nueves.
Atualmënter
Mostra de mubilia y de fotografies dl Perù
La mubilia metuda ora tla Sala Luis Trenker te Cësa di Cungresc a Urtijëi ie unida fata tla berstotes dla miscions Operazione Mato Grosso, ulache i jëuni peruvians possa mparé a fé lëures da tistler y a ziplé. La mostra resta davierta nchin ai 23.07. uni di dala 9:00-12:00, dala 15:00-18:30 y dala 20:00-22:00.
Atualmënter
»Mi tëmp liede«
Mostra de pitures de Guido Moroder de Urtijëi, tl Café Surëdl, tla streda Roma 101 a Urtijëi. La pitures ie da udëi de lunesc dala 13:00 nchin la 19:30 y da merdi nchin sada dala 10:00 nchin la 19:30.
Atualmënter
Uli Wiesmeier y »si« crëps
Fotografies che à da n fé sun i crëps y fates dal fotograf cunesciù Uli Wiesmeier iel da udëi te Tublà da Nives te Sëlva mo nchin ai 28.07. uni di (ora che de lunesc) dala 16:00 nchin la 19:00 y de dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:30 nchin la 22:30.
Atualmënter
»Art in the Centre«
Idea Unika prejënta la terza edizion de chësta mostra tl zënter de Urtijëi. I lëures di sies artisć ie da udëi tl raion da jì a pe nchin ai 15.09..
Atualmënter
Dolomites Unesco World Heritage
Uni doi ani vëniel fat na mostra speziela de fotografies de cuntredes dl raion dla Dolomites Unesco y dl parch naturel Puez-Odles. Chësta fotografies ies da udëi sun l troi dla ferata a Urtijëi dan l tunel de La Curta nchin ai 06.08.
Atualmënter
»150 ani dala prima arpizeda dl Saslonch«
La mostra de fotografies storiches che lecorda la prima arpizeda dl crëp simbul de Gherdëina ie da udëi tl Zënter Iman a S. Cristina.
Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la é averta per dut istà duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:00 e de mercol ence da les 21:00 a les 23:00. Per la vijites vidèdes ge vel domanèr al 346 2415776.
Atualmenter
»Respet« en mostra a Ciavaleis
Te Piaza Ress a Ciavaleis per endrez del Zenter d'èrt contemporana fin ai 8 de setember duc i dis da les 10:30 a les 20:30 se pel veder la mostra »Rispetto–Respect«, percors espositif de 17 artisć anter reouc e ciantons »zo par vila«.
Atualmënter
Museum Ladin: »Zacan y incö – Jí a scora tles valades ladines«
Cina ai 25 d'agost él da odëi tl Museum Ladin Ciastel de Tor la mostra »Zacan y incö – Jí a scora tles valades ladines«, che ê gnüda alestida en gaujiun di 70 agn da canche al é gnü metü sö le sistem formatif paritetich tla Val Badia y te Gherdëna.
Atualmënter
Al Plan: mostra alaleria »Dolomites Unesco«
Cina ai 16 d'agost él da odëi sön plaza dla scora a Al Plan na mostra alaleria cun retrac te gran format dles Dolomites UNESCO tla Val Badia. La mostra é realisada dala Assoziaziun Turistica Al Plan/San Martin en colaboraziun cun le Fotoclub Val Badia.
Atualmënter
Al Plan: mostra de Asami Kato
Tla Ciasa dl Parch Natural a Al Plan él da odëi na mostra de Asami Kato, professur tla université de Nagoya tl Iapan. Al mët fora en gaujiun di 10 agn dles Dolomites UNESCO na mostra sot al titul »Les Dolomites odüdes da n iapanesc«. Asami Kato mët ince fora de sües operes tla baraca de vera a Pederü.
Atualmenter
L Malghier
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Malghier a Pera aló da la Mèlga de Fascia é avert duc i dis da les 08:30 fin la 13:00 e da les 15:30 fin les 19:00. De mèrtesc da les 10:00 vijita vidèda e cercia con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Vijites al Molin
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Molin de Pèzol a Pera é avert duc i dis fora che de domenia da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 fin les 19:00. Te Molin de lunesc, de mercol e de vender da les 10:00 l'é la vijites vidèdes con prenotazion al 0462 764089.
Atualmenter
L Segat
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Segat a Meida é avert de lunesc, mercol e vender da les 17:00 a les 19:00 e de mèrtesc, jebia e sabeda da les 10:00 a les 12:00. De vender da les 10.00 visita vidèda con prenotazione al Museo, tel. 0462 760182.
Atualmenter
Vijites a la Sia
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. La Sia a èga ta Penìa é averta duc i dis fora che de domenia da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. Te Sia la vijites vidèdes les é de jebia da les 17:00 e de vender da les 10:00, con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Vijites al Museo Ladin
Via per dut istà se pel vijitèr l Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan. L'é avert duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:00 fin les 19:00 e vigni mercol da les 17:00 l'é la vijites vidèdes con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
L Stònt
A Ciampedel l'é avert l Stònt, neva sezion del Museo Ladin, che se pel vijitèr dut istà dal lunesc a la sabeda da les 17:00 a les 19:00. Ogne mèrtesc da les 17:30 l'é la vijita vidèda: ge vel se enscinuèr te Museo Ladin, tel. 0462 760182, per les 19:00 de la sera dant.
08/22.07.
ARTèDONNA
Per endrez de la sociazion »La voce delle Donne« de Fiem e Fascia en colaborazion con l Comun de Moena, vegn endrezà na mostra de artistes te la Sala Minicivica ló da la Ciasa de Comun de Moena. La é averta enscin ai 22 de messèl da les 17:00 a les 19:00 e da les 21:00 a les 22:30.
15/21.07.
»Custos« de Rosanna Pellicani
Te gejia de Sènt'Ugèna, scrign de èrt e devozion sun Ciaslir de Vich, fin ai 21 de messèl da les 15:30 a les 18:30 se pel veder ence la icones e i libres decoré con incijions de l'artista Rosanna Pellicani.
20.07.
»StallArt«
Christian »Stl« y Armin »Grunt« à trasfurmà la stales dl luech da Pecëi a Urtijëi te na galaria d'ert y nvieia duman sada dala 17:00 ala giaurida de si mostra de pitura y scultura. N ucajion dla giaurida te chësta luegia particulera tla streda Nuaves/Sureghes suneràl i Monkey­dee's.
25.07.
»Pere y fi« Luis y Andreas Bauer
Giaurida dla mostra »Pere y fi: prezijion y pazienza« de Luis y Andreas Bauer n juebia dala 20:00 tla Biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina. La mostra resterà davierta nchin ai 18.08. da merdi nchin dumënia ntan l'ëures de giaurida dla biblioteca.
31.07.
»La cunfraternita dla rojula foscia«
Chi à pa mazà la bibliotechera Anne Rose Werfel, giateda morta te n verzon de rojules sa Bula? L romann criminel nuef »La confraternita della rosa nera« de Riccardo de Palo, ambientà te Gherdëina, unirà prejentà dal autëur n mierculdi ai 31.07. dala 18:00 tla biblioteca San Durich de Urtijëi.

Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 20.07. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 22.07. ie la duturëssa Janine Santifaller, che ie da urté tl ambulature dla dr.ssa Cordula Weber a Urtijëi, streda Trebinger 10, tel. 334 1471777.
Dotur Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 20 y 21 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295. Ti comuns de La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.
Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 19.07. nchin n vënderdi ai 26.07. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 19 de messé dales 19:00 al vëndres ai 26 de messé ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.
RADIO
19.07.–25.07.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
19.07.–25.07.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
19.07.
Sëira dl vin a Santa Cristina
da les 19:05, n vënderdi, ai 12 de lugio ie stata la »Sëira dl vin« a S.Cristina cun la partezipazion de avisa 20 ciuleies dal vin de Südtirol y ustaries y bars dl luech. Dl fin dla scumenciadiva nes conta Hannes Senoner, presidënt dla lia di osc' dl luech y un di ideadëures dla manifestazion. Di aspec urganisatives rejona la diretëura dla lia per l turism de Santa Cristina Katrin Perathoner. Trasmiscion de Alex Runggaldier.
20.07.
Narcisism digital
da les 19:05, program de Giuliana Dejaco.
21.07.
40 Ani Scola de Mujiga de Gherdëina (segonda pert)
da les 19:05, cun n bel cunzert de iubileum iel unì stlut ju l ann scolastich dla Scola de Mujiga de Gherdëina. Jëuni y jëunes à – dan na sala plëina de jënt – desmustrà ciche i à tan mparà, fajan valëi si talënc y bona cumpetënzes tl cianté y tl suné. Danter n pez de mujiga y l auter audirons nce n valguna ntervistes. Tras­miscion de Georg Mussner.
23.07.
»Ispirazions d'istà« 10 egn de scontrèdes
da les 14:45, la comiscion per la cultura, l'ecumenism e l dialogh interreligious del Decanat de Fascia endreza d'istà, da 10 egn en cà, n calender de encontres che envìe a la reflescion e la spiritualità. En rejonon con Cesare Bernard che coordenèa l program, conduzion Anna Mazzel.
24.07.
»L prinz pitoch«: contia sul paìsc de Moena
da les 19:05, la fantasia de Alberta Rossi ne mena insnet a cognoscer miec l paisc de Moena, l motif del sorainom che ge vegn dat a si abitanc »porcié« apede a vèlch curiosità desche la ciasa de la pitocaia.

TELEVIJION

23.07.
Pizes dla Ladinia
da les 20:50, n program de Manfred Stuffer y Hans Peter Karbon a cura de Alessandro Dapunt.
24.07.
La Zingaindra – opereta ladina
da les 20:50, idea y tesc' de Iaco Rigo, Musighes de Ludwig Rindler. A cura de Alessandro Dapunt.
25.07.
Tita Piaz de Pavarin – L diaol de la Dolomites
da les 20:50, Tita Piaz de Pavarin é nasciü a Pera tl 1879, al é sté n arpizadú dër important y conesciü lunc y lerch y por tröc alpinisc él ciamó al dedancö n ejëmpl de guida. Al ê ince dër atif tla politica, al é sté dui iadi capocomun y tratan les döes veres mondiales él gnü saré ia. Tita Piaz á porté ince n contribut tla cultura, á scrit rimes por ladin y al á porté ite novitês tl teater fascian. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Fulvio de Martin Pinter, a cura de Anna Mazzel.
19.07.–25.07.
Informaziuns
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Avisc
20/21.07.
Festa del Douc a Pera
Ai 20 e 21 de messèl te piaz dednt gejia a Pera vegn venù petes e douces fac te cèsa per beneficenza: en sabeda da les 18:00 fin les 19:30 e en domenia les 10:00 fin les 11:30 e da les 18:00 fin les 19:30.
23.07.
Miss Italia 2019
En mèrtesc ai 23 da les 18:00 te Piaz Marconi a Cianacei antepruma de la selezion del concors Miss Italia e da les 21:00 al Gran Tobià Taverna Teater la selezion provinzièla.
24.07. y 26.07.
Sorvisc de consulënza y orientamënt
Le Sorvisc de consulënza y orientamënt por jogn, jones y geniturs sön temesc dla jonëza y dl'educaziun é vigni 2. y 4. mercui dl mëis dales 9:30 ales 11:30 tl Zënter Pedagogich a Picolin (alzada -1) y vigni 2. y 4. vëndres dl mëis dales 13:00 ales 15:00 tl SaJ.un a La Ila (Ciasa dla Cultura, alzada -2). An ne mëss nia prenoté y é debann. Infos: barbara@jogn.org o 342 8410721.
28.07.
Sauté per nia desmincë l atentat de Bologna
La ultima dumënia de lugio vëniel metù a jì la 13ejima stafeta de solidarietà per lecurdé l atent tla stazion dla ferata de Bologna ai 02.08.1980, ulache l ie mort 85 persones y 200 ferii, danter chisc nce na jëuna de Urtijëi. N dumënia dala 13.20 pieràn via dala Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi per sauté nchin a Tluses (o nce mé n tòch), ulache n se abinerà cun chëi che vën dal Prëner ju per sauté nchin a Bulsan. N possa nce fé pea cun la roda. Inant jiràla l di da Bulsan demez per fé uni di na tapa nchin a Bologna.
01.08.
Orar da d'instà per l ufize dl KVW
Ntan i mënsc da d'instà ne n'ie l ufize dl KVW a Urtijëi tla streda Roma nia daviert coche zënza. L vën fat a l savëi che l sarà daviert la prima juebia dl mëns y plu avisa inò ai 1. de agost, dala 8:30-12:00 y dala 14:00-16:00.
Uni mierculdi
Iscrizions ala Banca dl Tëmp
Uni mierculdi iel te dui trëi i luesc de Gherdëina da pudëi se scrì ite ala Banca dl Tëmp. Dala 9:00 nchin la 11:00 tla biblioteca de Sëlva, dala 16:00 nchin la 18:00 tla biblioteches de S. Cristina y Urtijëi.
Atualmënter
L Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum Gherdëina a Urtijëi tën daviert nchin ala fin de agost cun n orar plu lonch y plu avisa da lunesc nchin sada, dala 10:00-13:00 y dala 14:00-18:00. Ai 15.08. iel dsarà. L Museum de Gherdëina pieta n cheder unich dl'arpejon culturela de nosc raion y pieta ntan l instà nce programs desferënc.
Atualmënter
14ejima rata pension:
Do avëi cumplì 64 ani giàpen na 14ejima rata dla pension sce l davani ie sot a 13.338,26 €. Sce n ne la giapa nia automaticamënter, pòssen jì a damandé do dal KVW-ACLI.
Atualmënter
Cuntribut scola y università
Per l ann de scola 2019/2020 muessen, per giapé n cuntribut de stude, dé ju l EEVE (detlarazion dl davani y dl avëi). L KVW fej chësta detlarazion debant. Per fé ora n terminn, cherdé su l 0471 941704 o cialé sot a www.kvwservice.eu.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it

Chino

19/24.07.
Chino de Cianacei
En program »La mia vita con John F. Donovan« anché, doman e domenia da les 21:15. »Aladdin« l vegnarà moscià da les 17:00 de sabeda ai 21 de messèl. En mèrtesc ai 24 e en mercol, da les 21:15, vegnarà dat »La prima vacanza non si scorda mai«.
19/22.07
Chino de Pardac
Anché vender da les 21:15 se pel veder »Arrivederci professore«. Sabeda e domenia da les 17:00 vegnarà dat »Birba–Micio Combinaguai« e da les 21:15 »Domino«. En lunesc da les 21:15 »Rocket­man«.
19/25.07.
Chino de Tieser
Anché, vender ai 19 de messèl, vegn dat »Van Gogh«. Domenia ai 21 da la medema ora »Nureyev–the White Crow«. Semper da les 21:15, lunesc »Rocketman« e mèrtesc »Aladdin«. En mercol e en jebia da les 17:30, »Pets 2«. Ai 24 da les 21.15 »Spider-Man« e ai 25 »Il traditore«.
25.07.
Chino alalergia sun Mont de Pana
Dala 21:00 inant iel pra l zënter de pudejé sun Mont de Pana da pudëi ti cialé a n film pruietà dedora. L vën cunsià de se tré sëura guant ciaut y nce de se tò pea na chëutra.
Uni juebia
Chino per mutons
Uni juebia de lugio y agost dala 17.00 nchin la 18.30 vëniel mustrà tla biblioteca S. Durich a Urtijëi n film per talian o per tudësch. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi tla biblioteca, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea. (Per tudësch: 01.08., 22.08., per talian: 25.07., 08.08., 29.08.).

Cursc

22.07.-02.08.
Cursc de tennis
Per sculeies da 6 nchin a 12 ani tl Zënter dal Tennis a Runcadic cun l maester Alberto Cestarollo, dai 22.-26.07. y dai 29.07.-02.08., for da lunesc nchin vënderdi dala 8:30-12:00. Per se scrì ite y per infos cherdé su l 338 7048909 o tl Tennis a Runcadic do la 14:00 l 0471 797275.
23.07.
San Martin: atletica lisiria por chi dla mesana
La US San Martin mët da jí na ativité de atletica lisiria por mitans y mituns dla scora mesana, cun Alex Verginer. An mët man en mertesc ai 23 de messé dales 9:30 pro le ciamp dal sport da San Martin. An vá inant vigni mertesc cina ala fin dl isté. Infos y prenotaziuns le pröm de o pro Alex al 334 3501175, o Maria al 339 6211647.
19.08.-23.08.-30.08.
Cursc de jadiné y balé
L Eisclub Gherdëina mët a jì doi enes de sport y devertimënt per mutons y mutans danter 5 y 6 ani. L ie lezions de jadiné sun dlacia y de balet, che fej bon ala cuordinazion y l balanz y per n corp stabil y flescibl ti muvimënc. L prim curs ie dai 19. ai 23.08. y l segondo dai 26. nchin ai 30.08., for dala 9:00-15:00. L costa 160 euro. Tel. 338 8838382.
09.09.-14.10.
Se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de nuvëmber/dezëmber. Ancuntedes te palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, uni lunesc dala 16:00-18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8:00-16:00 dal lunesc nchin vënderdi; e-mail vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.

Publizistica

31.07.
»La cunfraternita dla rojula foscia«
Chi à pa mazà la bibliotechera Anne Rose Werfel, giateda morta te n verzon de rojules sa Bula? L romann criminel nuef »La confraternita della rosa nera« de Riccardo de Palo, ambientà te Gherdëina, unirà prejentà dal autëur n mierculdi ai 31.07. dala 18:00 tla biblioteca San Durich de Urtijëi.

Religion

28.09. - 03.10.
Pelegrinaje a Medjugorje
Dai 28 de setëmber ai 3 d'otober 2019. Por infor­maziuns y prenotaziuns cherdé sö Cristine y Konrad da La Val al 0471 843077 o 344 2726701.

Sport

19/21.07.
DoloMyths Run
Anché vender ai 19 da les 9:00 ta Dèlba taca la proa de Vertical Running. En sabeda da les 10:30 da Piaz Marconi a Cianacei pea via la Mini Skyrace. En domenia gara de trail running, 22^ edizion de la Skyrace, da Piaz Marconi a Cianacei.

Mujiga
19.07.
La Ila: Le Ciastel dla Müjiga
Incö vëndres ai 19 de messé podarán aldí tla curt dl Ciastel Colz a La Ila le cuintet classich »Mamblix«, y en mertesc ai 23 de messé i grups »Unknown Brass« y »De Cater«. I conzerc é dales 21:15. Sce al ess da ester bur' tëmp, vëgni tignis tl salf dles manifestaziuns da La Ila.
20.07. y 21.07.
Börz: 10° Incuntada di orghi da man
Por le 10. iade vëgnel tigní ai 20 y 21 de messé la incuntada de orghi da man sön Börz. Ara mët man la sabeda dales 18:00 tla Ütia de Börz. La domënia sonará spo gragn y pici, y ince ghesć dala Slovenia – dales 11:00 inant pro la Ütia de Fornella. Intrami i dis él la firma Rutar che presentëia sü orghi da man.
20.07.
Badia: conzert sacral
Indoman sabeda ai 20 de messé dales 21:15 él te dlijia de Badia n conzert cun la ciantarina Raffaella Benori, acompagnada al orghe de dlijia da Sergio de Pieri.
21.07.
Cianté y soné sön munt
En domënia ai 21 de messé dales 13:30 sona tla ütia Lee a Badia le »Unknown Brass Quintet«.
20.07.
Sons a l'èlba sun Col Margherita
Doman sabeda ai 20 i Sons de la Dolomites porta sun Col Margherita da les 6 da doman n projet spezièl con Neri Marcorè, Mario Brunello e etres sonadores per n viac de n secol olache la musega se confronta con la vera, l'umanità con la barbaries.
21/25.07.
Fascia Panorama Music
La 5^ edizion de Fascia Panorama Music va inant en domenia ai 21 da les 12:00 sun Ciampedìe con la mùsega soul de Betty Vittori. En jebia ai 25 sun Ciampac per la rassegna JMMJ semper da lei 12:00 sarà la badiota Lucia Kastlunger con i »Dimonic«.
21.07.
Musikantentreffen te Contrin
En domenia ai 21 apuntament te Contrin per i pascioné de mùsega. Per chi che va con sie strument pulmin debant da les 10:00 dal piaz de la forenaoda a Dèlba (prenot­azion al 0462 601101). Da mesdì marena del sonador sporta dal refuge. Per dut l dì mùsega e legreza e da les 16:30 pulmin per vegnir ju de retorn.
23.07.
Cunzert dl cor »Raetia«
N merdi dala 17:00 inant a Urtijëi sun Plaza Stetteneck y dala 18:00 sun la Pitla Plaza de Sant Antone saràl da audì y udëi n cunzert dl cor di ëi »Raetia«.
25.07.
Cunzert dla Mujiga de Laion
N juebia dala 21:00 inant saràl tla Cësa de Cultura de Sëlva n cunzert dla Mujiga de Laion.
25.07.
Defileda y cunzert dla Mujiga de Urtijëi
N juebia dala 20:30 tl raion da jì a pe de Urtijëi nchin sun Plaza de Dlieja. Sëuraprò saràl nce da udëi la Grupa de Bal Populer de Urtijëi ana défileda di guanc dala gherdëina.
26.07.
Cunzert dla Mujiga de Gudon
N vënderdi dala 21:00 inant suneràl tl Zënter Iman a S. Cristina la Mujiga de Gudon.

Referac

22.07.
La Ila: Zënza na iama sön l'Aconcagua
En lönesc ai 22 de messé dales 21:15 él tl zënter Saj.un a La Ila na serada dla linia »Na munt de emoziuns«. Gian­franco Corradini, che á cun 61 agn y zënza na iama arjunt la piza dl Aconcagua, cuntará de sües esperiënzes.
22.07.
P. Frumenzio Ghetta protagonist de l'Aperitif al Museo
Per dut istà de lunesc da les 17:30 te Museo Ladin vegn sport na cercia de cultura compagnèda da vin e formaes metui a la leta da Enoteca Valentini de Cianacei e Mèlga de Fascia. En lunesc ai 22 de messèl l prof. Cesare Bernard rejona de l'opera de P. Frumenzio Ghetta »La Valle di Fassa nelle Dolomiti«.
22.07.
Scontrèdes su l'alpinism a Poza
En lunesc ai 22 de messèl da les 21:00 a Poza te sala de consei del Comun de Sèn Jan, tel chèder del program de scontrèdes che revèrda la mont, Davide Chiesa prejenta »Fino alla fine dell'Everest«.
24.07.
La tecnica »Alexander«
En mercui ai 24 de messé dales 20:00 él te biblioteca da Calfosch na serada de presentaziun dla Alexander-Technik, cun Maike Koch. Ara se trata de na tecnica pedagogica che se dá jö cun reconësce y mudé i comporta-mënc, sciöche la postöra dl corp.
24.07.
Sera con Oscar de Pellegrini
En mercol ai 24 a Moena te sala grana de la Scoles da les 21:00, Oscar De Pellegrini, arcier e tirator paralimpich, medaa de or a la Paralimpiades de Londra 2012, rejona de sia esperienza e de sie liber.
25.07.
Ispirazions d'istà
En jebia ai 25 de messèl al teater Navalge de Moena da les 21:00 Tamara Lunger conta de sia esperienzes sportives e sie percors spiritual.
Uni juebia
Geologia dla Dolomites y fossii de Gherdëina
Nchin ala fin d'agost vëniel metù a jì uni juebia tl Museum Gherdëina a Urtijëi, vijites menedes ala culezion de fossii cun l schilet de marueia dl Itiosaur de Secëda. La vijita tla sezion de geo-paleontologia dl Museum dura 30 menuc. La ie dala 16:00 per talian y dala 16:30 per tudësch.

Festes y Segres

19/21.07.
La Bira te Fascia
Festival de la bira artejanèla da mont con degustazions vidèdes e mùsega dal vif al pavion de la manifestazions de Ischia a Ciampedel. Se aur anché vender ai 19 da les 17:00 fin les 24:00, en sabeda da la medema ora e en domenia da les 12:00 a les 23:00.
19.07.
Bal dles Stries sön Börz
Incö vëndres ai 19 de messé. Dales 16:00 mët man n bel program por mituns adöm cun artisć de strada, jüc cun liëndes y stories. Dales 18:30 intratignimënt musical cun le cor de dlijia da Antermëia, y dales 21:00 vára inant söi pra de Pütia, cun le gran bal cun les stries che cianta y bala incër le füch ia.
20.07.-21.07.
Segra de S. Cristina
Tl Zënter Iman scumëncia la festa duman sada dala 18:00 cun la grupa »The Jam'Son«. N dumënia dala 9:30 iel la Santa Mëssa acumpanieda da Cor y Urchestra de Dlieja de S. Cristina. Dala 12:30 inant sona la grupa »Rasch­ötzer Buam« y pona i »Durn­holz 7«. Dala 21:00 uniràl trat ora i numeri dla lotaria.
21.07.
Sègra de Mazin
En domenia ai 21 de messèl sègra a Mazin en onor de Sènta Maria Madalena con celebrazion de la Sènta Messa da lei 9:00 te la gejia dedichèda a la Sènta patrona e dò musega de la banda Auta Fascia te piaz de paìsc.
26.07.
Segra de S. Ana
N juebia sëira dala 16:00 nchin la 20:00 vëniel festejà la Segra de S. Ana tl Café Surëdl a Urtijëi, ulache l sunerà per l'ucajion Mattia Demetz cun si armonica, acumpanià da Hansi Demetz.

Sozial

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl per proble­mes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
25.07.
Sensibilisazion su la demenzes
Tel parch dai jeghes de Pera vigni jebia del meis de messèl da les 14:30 a les 16:30 ativitèdes de yoga, musico­terapia e stimolazion cognitiva avertes a duc e debant. En cajo de catitemp, aló dal tendon de Poza. Sul troi per ruèr al parch l'é la mostra fotografica »Non vedo più il mio cammino«.
26.07.
Deberieda: jon a St. Konstantin/Fie
N vënderdi se urterons dala 10:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi, per jì pona a spaz y a fé pick nick pra l pitl lech de St. Konstantin. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per infos tel. 0471 798015. (Re­s­pun­­sables dla mani­festazion: Marlen y Marlies).

Galaria retrac