Manifestazions atuales

Data

16 de agost 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 16 de agost
Mostres
Atualmënter
L »Saslonch« de Vinzenz Senoner
La pitures che reprejentea l Saslonch fates dal artista da Fussel ie da udëi nchin ala fin dl mëns tla Cassa Raiffeisen a S. Cristina.

Atualmënter

»You’ll never walk alone«
Dessënies y pitures de Elisabeth Frei per »Art On 2222« tla utia Rodella sun Jëuf de Sela. La mostra ie da udëi nchin ai 09.09..

Atualmenter
»Mile bechec« a Poza
Te Scola populèra de Poza se pel veder l’esposizion del grop »Mile bechec« da Poza. Averta da les 15:30 a les 19:00, per dut istà de sabeda e domenia e dai 12 ai 18 de aost duc i dis.

Atualmenter

»Mille centrini« a Vich
Da sabeda ai 10 de aost fin ai 18 da les 15:00 a les 19:00 se pel veder te la senta del grop »Mille centrini«, tedà l’ofize APT, la mostra marcià de lurieres fac a man per benefizenza dai grop da Vich.
Atualmënter
»StallArt«
La mostra de Christian »Stl« y Armin »Grunt« ti salamënc dla stala dl luech da Pecëi ie da udëi ntan dut l instà, da lunesc nchin vënderdi dala 17:00 nchin la 19:00.
Atualmenter
Francesco Ferdinando Rizzi, pitor de vera
Te la senta storica del Consorzie Eletrich de Poza te Vidor l’é l’esposizion di chèdres del pitor de vera Francesco Ferdinando Rizzi. La mostra va inant enscin ai 7 de setember, averta da mercol a domenia da les 15:00 a les 18:00.
Atualmenter
»Respet« en mostra a Ciavaleis
Te Piaza Ress a Ciavaleis per endrez del Zenter d’èrt contemporana fin ai 8 de setember duc i dis da les 10:30 a les 20:30 se pel veder la mostra »Rispetto–Respect«, percors espositif de 17 artisć anter reouc e ciantons »zo par vila«.
Atualmenter
L color de la lum a Tanart
Te la galeria de èrt TANART te Strèda Roma 66 a Cianacei fin ai 9 de setember se pel veder la mostra »Il colore della luce« de Bruno Ronco. La é averta da mèrtesc a domenia da les 10:30 a les 12:30, da les 16:00 a les 19:30 e da les 20:30 a les 22:00.
Atualmënter
»Art in the Centre«
Idea Unika prejënta la terza edizion de chësta mostra tl zënter de Urtijëi. I lëures di sies artisć ie da udëi tl raion da jì a pe nchin ai 15.09..
Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la é averta dut istà duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:00 e de mercol ence da les 21:00 a les 23:00. Per la vijites vidèdes ge vel domanèr al 346 2415776.
Atualmënter
»Pere y fi« Luis y Andreas Bauer
La mostra »Pere y fi: prezijion y pazienza« de Luis y Andreas Bauer ie da udëi tla Biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina nchin ai 18.08. da merdi nchin dumënia ntan l’ëures de giaurida dla biblioteca.
Atualmënter
»Balanz« de Gerald Moroder y Daniela Pfeifer
Mostra te Tublà da Nives te Sëlva de Gerald Moroder y Daniela Pfeifer. I lëures ie da pudëi udëi nchin ai 23.08., uni di dala 16:00-19:00 y de dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:30-22:30.
Atualmënter
Pitures de Max Vikoler
Per “Kunst im Gange” te cësa de chemun a Laion, ntan l’ëures che l ie daviert, iel da udëi na lingia de pitures che reprejentea l troi artistich dl “Moler Max” de Albions. De mestier moler de cëses se àl tosc dat ju cun la pitura artistica, tl prim a acuarel, refiguran cuntredes y luesc da paur, y śën cun forbes plu stersces y n cër’ astratism.
Atualmënter
Peter Senoner y Ingrid Hora
La doi mostres ndividueles de Peter Senoner y Ingrid Hora ie da udëi tla Galaria Doris Ghetta a Puntives nchin ai 30.09..
Atualmënter
Mostra dla Lia Artejanat Artistich de Sëlva
Tla streda Mëisules 178, vis a vis dl Hotel Armin te Sëlva iel na mostra de scultures di artejans artistics de Sëlva. Les ie da udëi ntan dut l instà de merdi y juebia dala 17.00-19:00 y de mierculdi dala 20:30-22:00.
Atualmënter
»Mi tëmp liede«
Mostra de pitures de Guido Moroder de Urtijëi, tl Café Surëdl, tla streda Roma 101 a Urtijëi. La pitures ie da udëi de lunesc dala 13:00 nchin la 19:30 y da merdi nchin sada dala 10:00 nchin la 19:30.
Atualmënter
“Controtempo” de Wilhelm Senoner
La mostra de Wilhelm Senoner tl Zënter Typak a Urtijëi ie davierta nchin ai 12.10., da juebia nchin sada dala 16:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
»150 ani dala prima arpizeda dl Saslonch«
La mostra de fotografies storiches che lecorda la prima arpizeda dl crëp simbul de Gherdëina ie da udëi tl Zënter Iman a S. Cristina.
Atualmënter
Longega: ContainErt
Cina ai 18 d’agost pón odëi a Longega la mostra coletiva »ContainErt«, metüda da jí dal EPL–Ert por i Ladins. Ara é daverta vigni de dales 10:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 20:00.
Atualmënter
Corvara: mostra de Silvia Nava
L’artista Silvia Nava mët fora sü chedri depënc cun i corusc a ega, te na mostra dal titul »Dolomiti infinite«. La mostra é da odëi tl foyer dl salf dles manifestaziuns a Corvara cina ai 23 d’agost, dales 21:00 ales 22:30. Mertesc y jöbia ince dales 17:00 ales 19:00.
Atualmënter
»Sacrificium« de Lois Anvidalfarei
Tl Pfarrheim da Gais él da odëi cina ai 24 d’agost la mostra »Sacrificium« de Lois Anvidalfarei de Badia. Orars: dales 10:00 ales 12:00 y dales 16:00 ales 18:00. Entrada lëdia.
Atualmënter
Museum Ladin: »Zacan y incö – Jí a scora tles valades ladines«
Cina ai 25 d’agost él da odëi tl Museum Ladin Ciastel de Tor la mostra »Zacan y incö – Jí a scora tles valades ladines«, che ê gnüda arjignada en gaujiun di 70 agn da canche al é gnü metü sö le sistem formatif paritetich tla Val Badia y te Gherdëna.
Atualmënter
Al Plan: mostra de Asami Kato
Tla Ciasa dl Parch Natural a Al Plan él da odëi na mostra de Asami Kato, professur tla université de Nagoya tl Iapan. Al mët fora en gaujiun di 10 agn dles Dolomites UNESCO na mostra sot al titul »Les Dolomites odüdes da n iapanesc«. Asami Kato mët ince fora de sües operes tla baraca de vera a Pederü.
Atualmënter
Calfosch: mostra 600 agn dlijia
Chësc ann pón festejé a Calfosch i 600 agn dla dlijia de paisc. Por l’ocajiun él gnü metü fora sön plaza de dlijia na mostra, che sará da odëi döt isté.
Atualmenter
L Malghier
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Malghier a Pera aló da la Mèlga de Fascia é avert duc i dis da les 08:30 fin la 13:00 e da les 15:30 fin les 19:00. De mèrtesc da les 10:00 vijita vidèda e cercia con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
L Molin
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Molin de Pèzol a Pera é avert duc i dis fora che de domenia da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. Te Molin de lunesc, de mercol e de vender da les 10:00 l’é la vijites vidèdes con prenotazion al 0462 764089.
Atualmenter
L Segat
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Segat a Meida é avert de lunesc, mercol e vender da les 17:00 a les 19:00 e de mèrtesc, jebia e sabeda da les 10:00 a les 12:00. De vender da les 10.00 visita vidèda con prenotazione al Museo, tel. 0462 760182.
Atualmenter
La Sia
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. La Sia a èga ta Penìa é averta duc i dis fora che de domenia da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. Te Sia la vijites vidèdes les é de jebia da les 17:00 e de vender da les 10:00, con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
L Museo Ladin
Via per dut istà se pel vijitèr l Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan. L’é avert duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:00 fin les 19:00 e vigni mercol da les 17:00 l’é la vijites vidèdes con prenotazion al 0462 760182.
Autalmënter
Mostra di mejes de Gherdëina
La mostra metuda a jì dal Museum Gherdëina ie tla Sala Luis Trenker te Cësa di Cungresc a Urtijëi. L vën pità vijites menedes, jites ai mejes, ancuntedes y dialogs, cunferënzes, azions per families y n workshop n con’ dla fotografia de architetura. I orares da d’instà ie da lunesc nchin sada dala 15:00-18:00 y de dumënia dala 10:00-12:30.
Atualmenter
L Stònt
A Ciampedel l’é avert l Stònt, neva sezion del Museo Ladin, che se pel vijitèr dut istà dal lunesc a la sabeda da les 17:00 a les 19:00. Ogne mèrtesc da les 17:30 l’é la vijita vidèda: ge vel se enscinuèr te Museo Ladin, tel. 0462 760182 per les 19:00 de la sera dant.
Atualmënter
Mostra del artist Dunio Piccolin
Da sabeda 27 de luio fin ai 15 de setembre se podarà vede al Ciastel de Andrac la mostra del artist Dunio Piccolin. Per info 334 3346680 – info@castellodiandraz.it .
10/25.08.
Scultures de Inge Detomas a Ciampedel
L’artista Inge Detomas met fora sia scultures chest istà te la sala mostres de la Cèsa de Comun de Ciampedel. L’esposizion, dal titol »Oh!«, vegn enaudèda en sabeda ai 10 de aost da les 17:00 e la restarà fora fin ai 25 de aost, averta duc i dis da les 17:00 a les 19:30 e da les 20:30 a les 22:30.
16.08.
»Apostoli« de Pierre Auzias
Dala 20:30 scumëncia la giaurida dla mostra tla sala dla Lia Mostra d’Ert/Cirolo a Urtijëi. La mostra sarà davierta nchin ai 01.09. uni di dala 16:00 nchin la 19:00 y dala 20:00 nchin la 23:00.
18.08.
Auta moda solidala da la Andes
En domenia ai 18 de aost da les 20:45 defilèda te tendon a Poza de guanc fac tel Perù ti laboratories de Operazione Mato Grosso. Fin ai 24 de aost l marcià a Vich te Ciasa Marmolada da les 9:30 a les 12:30 e da les 15:30 a les 22:00; a Poza te Oratorie da les 9:30 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:30.
25.08.
Mostra de fonc
Sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi iel dala 10:00 inant na mostra de fonc.

Chino

16/25.08.
Chino de Pardac
Anché da les 21:15 vegn moscià »Aladdin«. En sabeda ai 17, en domenia ai 18 e en lunesc ai 19 se pel veder »Crawl«. En mèrtesc ai 20 da les 21:00 vegn endrezà »Il Cervellone« l prum social quiz a squadres. Vigni dì da les 17:00 e da les 21:15 da mercol ai 21 a domenia ai 25 vegn metù dant »Il Re Leone«.
16/18.08.
Chino de Tieser
Isnet, vender ai 16 e domenia ai 18 da les 21:00 l’é l spetacol de la filodramatica de Tieser »Gli Aristomatti«. Doman, sabeda ai 17 da les 17:00 »Spider-Man« e da les 21:15 »Serenity«. En lunesc ai 19 se pel veder da les 17:30 »Birba« e da les 21:15 endodanef »Spider-Man«.
18.08.
»Saslonch« de Reinhold Messner
Tl Zënter Iman a S. Cristina iel dala 20:30 inant la proiezion per l prim iede dl film »Saslonch« per tudësch de Reinhold Messner. Sce l ëssa da vester bur’ tëmp uniràl fat te Cësa de Cultura te Sëlva.
22.08. y 29.08.
Chino per mutons
Mo doi iedesc iel dala 17:00 nchin la 18:30 tla biblioteca S. Durich a Urtijëi n film per mutons y mutans. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi tla biblioteca, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea. Per tudësch iel mo l ultimo iede ai 22.08., per talian mo ai 29.08..
24.08.
Chino dedora plu aut dl’Europa
Pra la stazion japé de Col Raiser vëniel pregustà l Dolomitale Film Festival cun l chino open-air plu aut dl’Europa. L ie da udëi l film »Mountain« de Jennifer Peedom. N possa jì su cun la furnadoia dala 19:30 inant, la proiezion scumëncia dala 20:45, y n possa inò unì ju nchin la 23:00. La furnadoia costa 15€ su y ju, la proiezion dl film ie debant.

Cursc

19.08.-23.08.-30.08.
Cursc de jadiné y balé
L Eisclub Gherdëina mët a jì doi enes de sport y devertimënt per mutons y mutans danter 5 y 6 ani. L ie lezions de jadiné sun dlacia y de balet, che fej bon ala cuordinazion y l balanz y per n corp stabil y flescibl ti muvimënc. L prim curs ie dai 19.08-23.08., l segondo dai 26.-30.08., for dala 9:00-15:00. L costa 160 euro. Tel. 338 8838382.
19.08.
Abilitaziun al insegnamënt
La Direziun provinziala Scolines y scores ladines á metü da jí na prozedöra de seleziun por l’abilitaziun al insegnamënt te n valgönes materies tles scores secondares dles localités ladines. Insegnantes y insegnanc che á i recuisic d’azes pó mené la domanda de partezipaziun anter i 19.08.2019 ala Direziun provinziala Scolines y scores ladines. Informaziuns sön http://www.provinz.bz.it/formaziun-lingac/scora-ladina/la/comunicac-scora-ladina.asp?news_action=4&news_article_id=6285
23.08.
Curs de preparaziun al ejam da pëiapësc
Organisé dala Uniun Pëiapësc Badia. La pröma dles 7 sëres é ai 19 d’agost dales 20:00 tl Hotel Savoy a La Ila. Le curs é debann (material y spëises d’iscriziun al ejam é a pert). Infos y prenotaziuns anter i 18.08. pro Enrico Zona al 335 8398720 o pro Gilbert Irsara al 338/1807071. I ejams da pëiapësc é dai 22 ai 25 d’otober a Balsan. Ultim de d’iscriziun é i 23.08.
09.09.-14.10.
Se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de nuvëmber/dezëmber. Ancuntedes te palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, uni lunesc dala 16:00-18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8:00-16:00 da lunesc nchin vënderdi; e-mail vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.

Avisc

Atualmenter
Audizions del conseier Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc da les 9:15 te Comun de Mazin, da les 10:15 te Comun de Ciampedel, da les 11:15 te Comun de Cianacei; de vender da les 9:15 te Comun de Sèn Jan, da les 10:15 te Comun de Soraga e da les 11:15 te Comun de Moena.
Atualmënter
L Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum Gherdëina a Urtijëi tën daviert nchin ala fin de agost cun n orar plu lonch y plu avisa da lunesc nchin sada, dala 10:00-13:00 y dala 14:00-18:00.
L Museum de Gherdëina pieta n cheder unich dl’arpejon culturela de nosc raion y pieta ntan l instà nce programs desferënc.
Atualmënter
64ejima rata dla pension
Do avëi cumplì 64 ani giàpen na 14ejima rata dla pension sce l davani ie sot a 13.338,26 €. Sce n ne la giapa nia automaticamënter, pòssen jì a damandé do dal KVW-ACLI.
Atualmënter
Raion da jì a pe te Sëlva
Pervia dla situazion urbanistica de chësc mumënt te Sëlva, ne n’iel chëst ann nia mesun stlù l raion da jì a pe per n valguna ëures da sëira.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster
L’ofize dla MIP–Männerinitiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Cuntribut de stude
Per l ann de scola 2019/2020 muessen, per giapé n cuntribut de stude, dé ju l EEVE. L KVW fej chësta detlarazion debant. Per fé ora n terminn, cherdé su l 0471 941704 o cialé sot a www.kvwservice.eu.
Uni mierculdi
Iscrizions ala Banca dl Tëmp
Uni mierculdi iel te dui trëi i luesc de Gherdëina da pudëi se scrì ite ala Banca dl Tëmp. Dala 9:00 nchin la 11:00 tla biblioteca de Sëlva, dala 16:00 nchin la 18:00 tla biblioteches de S. Cristina y Urtijëi.

Iadi

Uni merdi
I mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina pieta ntan i mënsc de agost y setëmber, for de merdi dala 9:00-13:00, na raida di mejes sa Sacun. La vijites vën menedes per tudësch da Annemarie Höglinger, per talian da Isabella Penzo. Info y iscrizions tl Museum Gherdëina o tla lies dl turism dla valeda nchin la 18:00 dl di dant. Da paië ite iel 25€ per persona, per families 50€.
18.08.
Escurjiun söl Speikboden
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët a jí en domënia ai 18 d’agost na escurjiun söl Speikboden (2.527 m). Ara é saurida, por n tëmp da jí de 5 ores y n deslivel complessif de 567 metri. Informaziuns pro Hartmann Frontull al 345 7274593.
22.08.
Mutons y mutans tla natura
L Parch Naturel Puez-Odles mët a jì n domesdì de descuvierta dla natura per mutons y mutans danter 6 y 12 ani. L vën mé fat sce l ie bel tëmp. L ie debant, ma n muessa se nuté su nchin la 18:00 dl di dant cherdan su l 0472 842523 o scrijan na e-mail a info.pg@provinz.bz.it. N se anconta dala 14:00 pra la plaza da lascé i auti te Val.
23.08.
UML: A ciaré la mostra dla scora
L’UML – seziun pensioná inviëia insegnanc, direturs, ispeturs y intendënc en pensiun da jí a ti ciaré ala mostra söla scora »Zacan y Incö«, tl Museum Ladin Ciastel de Tor. An s’abina en vëndres ai 23 d’agost dales 14:30, dan le Museum. Dedô picia marëna. Prenotaziuns anter i 20 d’agost pro Patrizia al 339 2871019.
25.08.
Escurjiun sön la Floitenspitze
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët a jí en domënia ai 15 d’agost na escurjiun sön la Floitenspitze (3.195 m). Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 8 ores y n deslivel complessif de 1.900 metri. Informaziuns pro Heidi Dapunt al 334 3501192.

Musiga

16.08.
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
Ncuei dala 21:00 iel tl Zënter Iman de S. Cristina l cunzert dla Mujiga dl luech.
17.08.
La net di musical
En sabeda ai 17 de aost da les 21:00 te tendon manifestazions de Poza Lifeline Dolomites endreza l musical de la compagnìa Des Etoiles de Trent per tor sù bonamans per la sociazion. Entrèda a paament: € 8,00 per gregn, debant per i picoi sot i 9 egn.
18.08.
Panorama Music
En domenia ai 18 de aost dal mesdì sun Ciampac conzert polifonich e strumental de la compagnìa O Thiasos TeatroNatura. Con catitemp l vegn fat te refuge Crepa Neigra. En jebia ai 22 da les 12:00 sun Col Margherita sona »Saxofollia«, musega classica e jazz. Con catitemp l vegn fat a l’Hotel Arnika.
18.08.
Calfosch: conzert sacral
N grup de archëc dal Friul y dal Venet tëgn n conzert en domënia ai 18 d’agost dales 21:15, te dlijia da Calfosch.
18.08.
Val Badia Jazz Festival
I conzerc vá inant cun le conzert de Mike Sponza, en domënia ai 18 d’agost dales 13:00 tla Ütia Jimmy.
19.08.
Badiamusica: Ensemble »Delirio«
Le Festival Badiamusica vá a piz en lönesc ai 19 d’agost dales 21:15, tla Ciasa Runcher a Badia. Al sona l’ensemble »Delirio«.
21.08.
Corvara: conzert cun la »Santoni Family«
Peter Santoni cun süa fomena Karin y süa möta Lena de 12 agn tëgn conzert en mercui ai 21 d’agost dales 21:15, sön plaza de Comun a Corvara. Ai sona musiga classica, rock di agn ’60 y ’70 y cianties d’aldedaincö.
21.08.
Mujiga y bai tradiziunei te Sëlva
Dala 21:00 inant sun Plaza Nives te Sëlva iel ntratenimënt cun la Grupa de Bal Populer de Sëlva y S. Cristina, la grupa Schuplattler de Laion, l cuartet d’ëiles »De Cater«, i corni da mont y la Lia per Cultura y Usanzes de Sëlva.
22.08.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
Dala 21:00 iel te Cësa de Cultura te Sëlva l cunzert dla Mujiga dl luech.
22.08.
Defileda cun cunzert a Urtijëi
Tl zënter a Urtijëi iel dala 21:00 na defileda de chëi dal guant dala gherdëina cumpaniei dala Mujiga de Bula y dala Grupa de Bal Populer de Urtijëi.
23.08.
Trio Na Fuoia
Melodie de la tradizion belunes sonade dal trio La Fuoia. Ore 21.00, Ciastel de Andrac.
24.08. y 25.08.
Cunzert dl’Urchestra Sonoton
Tla palestra dla scola elementera de Urtijëi iel n sada y n dumënia dala 20:00 inant l cunzert dl’Urchestra Sonoton. La ntreda ie de 15€ per i majeri y 10€ per i mëndri.
25.08.
Cunzert de mujiga tlassica
Dala 10:30 iel tla Dlieja de Sacun n cunzert cun l soprann Brigitte Canins y l’arpista Gertrud Chiochetti.
25.08.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
Dala 16:00 iel pra la stazion japé de Dantercepies te Sëlva n cunzert dla Mujiga dl luech.

Publizistica

Atualmënter
Ancunteda cun autëures
Tla Cësa di Cungresc a Urtijëi iel ancuntedes cun plu autëures. For dala 17:30, ai 19.08 Guido Rispoli y Paolo Renner, ai 22.08. Livio Sposito.

Referac

16.08.
La Ila: »Na munt de emoziuns« cun i cians da socurs
Incö vëndres ai 16 d’agost dales 21:15 él te salf dles manifestaziuns da La Ila na incuntada olache i protagonisć é i cians da socurs dla Federaziun dl Südtirol. Al gnará ince presenté can, co y olá che i cians vëgn insigná jö.
16.08.
Scontrèda con i autores
Antonia Arslan prejenta insnet, vender ai 16 de aost da les 21:00 te sala de consei de Cianacei sie liber “La bellezza sia con te”. L’event é endrezà da la biblioteca de comun.
18.08.
“Le farfalle impazzite”
Attilio Dantone prejenta sie liber te Piaz Marconi de Cianacei da les 21:00 en domenia ai 18 de aost. L conta de sie viac tel Nepal endèna l teremot. Se sarà catitemp l rejonarà te sala de consei de comun.
18.08.
Spadai del belunes
Domenia ai 18 de agosto al ciastel de Andrac da le 15.00 navant referat de Michele Vello e Fabrizio Tonin su le spade del belunes. Per info 334 3346680 – info@castellodiandraz.it.
19.08.
Scontrèdes sui monts
En lunesc ai 19 de aost te sala de consei de Poza da les 21:00 i »Ciamorces de Fasha« rejona de sia storia che dombra 50 egn.
19.08.
N aperitif e n autor te Museo ladin
Te Museo ladin a Sèn Jan ogne lunesc da les 17:30 aperitif con l’autor. Ai 19 de aost Daniela Brovadan rejona de »I fascegn a le vere de liberazion« de Hugo de Rossi e del Stont di Standschützen. Prejentazion con degustazion de vin de Enoteca Valentini da Cianacei e cercia de formai de la Mèlga de Fascia.
20/21.08.
Ispirazions d’Istà
En mèrtesc ai 20 de aost se rejona con Paolo Moro e Lorenzo Dellai de politica e verità da les 21:00 te ex sala de consei de Vich. En mercol da la medema ora te teater de Ciampedel rejona David Murgia sul beat Carlo I d’Asburgh.
Uni juebia
Geologia dla Dolomites y fossii de Gherdëina
Nchin ala fin d’agost vëniel metù a jì uni juebia tl Museum Gherdëina a Urtijëi, vijites menedes ala culezion de fossii cun l schilet de marueia dl Itiosaur de Secëda. La vijita tla sezion de geo-paleontologia dl Museum dura 30 menuc. La ie dala 16:00 per talian y dala 16:30 per tudësch.

Religion

17.08.
Mëssa per i alpinisć tumei
Sa la Utia Toni Demetz pra la furcela de Saslonch iel dala 10:00 na Santa Mëssa n lecort di alpinisć tumei.

Segres y Festes

16.08.
Festa de la Mèscres ta Penìa
Va inant la festa del Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa anché duta la giornèda aló da la Sia de Penìa.
16/17/18.08.
Festa di Alpins
Anché, vender ai 16 de aost, sabeda ai 17 e domenia ai 18 festa di Alpins Auta Fascia tel paìsc de Cianacei con scomenz te piazal tedant l Faloria da les 18:00 con musega e bona magnadiva.
16.08.
Spetacol de feghes
En vender ai 16 de aost sul Lech de Pecé se pel veder i feghes de Sènta Maria Maor con scomenz da les 21:30. Se sarà catitemp, i vegnarà fac sabeda ai 17.
17.08.
Gran festa con i Picoi da Mont
I animatores de Picoi da Mont endreza en sabeda ai 17 de aost na giornèda de devertiment. Da les 10:00 al parch di jeghes de Poza e da les 15:00 te piaz de Ciampedel jeghes e laboratories creatives. Da les 21:15 te piaz Marconi a Cianacei cabaret per picoi e gregn che vegn fat amò ai 23 de aost a La Gran Ciasa a Soraga.
18.08.
A pe e Fuciada
En domenia ai 18 de aost via per dut l dì te Fuciada festa con percors enogastronomich e cultural con entrategniment musical per endrez del Comitat manifestazions e de la sociazions de volontariat.
18.08.
Festa di cors sön Munt da Rina
Le Cor »Col dla Vedla« da Rina inviëia al »Cianté sön munt« sön Munt da Rina/Fodares, en domënia ai 18 d’agost. Dales 10:30 sona i corns da munt, dales 11:00 mëssa abelida dai 10 cors partezipanc. Dales 12:30 sona la Musiga da Rina, dales 14:00 inant él i cors che se lascia aldí. Por spëisa y boanda él fistidié. Trasport dal ciamp dal sport sö.
20.08.
Dèlba sot la steiles
En mèrtesc ai 20 de aost da les 21:00 degustazions de piac tipics e entrategniment de musega fora per la strèdes de Dèlba. Se sarà catitemp, l’event vegn sburlà a mercol ai 21.
21.08.
»Paisc in festa« a San Ciascian
En mercui ai 21 de agost, tl zënter da San Ciascian. Dales 16:00 inant marcé de produc dl post y al vëgn dé fora spezialités gastronomiches. An podará ascuté sö les melodies de »Don Cravallo« y dl grup »A Watta Guit«. I mituns pó tó pert al laboratore creatif »Tl rëgn di tiers« metü da jí cun i colaboradus dl Parch Natural Fanes – Senes – Braies.
21.08.
A Spas co la Musega
A Poza en mercol ai 21 de aost da les 21:00 musega fora per la strèdes de Strada Meida con animazion, spetacoi e douces de la tradizion.

Dotor

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 17.08. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 19.08. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl’edema di 17 y 18 de agost, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Aldo Marcocci, Al Plan, tel. 0474 501039 o 338 7280518. Ti comuns de La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteca

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 16.08. nchin n vënderdi ai 23.08. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00, sada 8.30/12.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 16 de agost dales 19:00 al vëndres ai 23 de agost ales 19:00, é chëra d’Al Plan, tel. 0474 501240.

Sozial

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Aiut per problems cun alcol y juech
La grupa de auto-aiut per persones cun problems de alcol y dependënza dal juech cun scioldi s’anconta uni merdi dala 20:00 tla sënta dl Servisc Soziel a Urtijëi. La persona de referimënt ie Giorgio, tel. 349 8465383. L ie nce uni lunesc dala 19:30 a Sëuc te Cësa de Cultura, for cun Giorgo coche referimënt, y a Tluses tla sënta dl Servisc Soziel, cun Franz coche referimënt, tel. 333 3744890.

RADIO

 16.08.–22.08.
“LADINIA LIVE”: Microfons davierc sun atualità y cultura
16.08.–22.08.
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
La trasmiscion “DAI CRËPS DL SELA” ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
19.08.
Cunzert Sonoton Gherdëina
da les 19:05, urmëi de tradizion ie l cunzert de fin instà dl orchestra Sonoton Gherdëina, nce chëst’ann sota la direzion artistica de Matthàus Crepaz. Sun l program l cunzert dal titul “Exodus et adiemus” cun operes de Karl Jenkins y Wojciech Kilar.  Program Leo Senoner.
21.08.
Misteres, aventures e magica creatures: “La fontana misteriosa”
da les 19:05, fantasia, tradizion, cultura e mìngol de storia se pel lejer fora de chesta contìa olache se rejona del bol del Latemar e de l’ega benedeta te Valsorda. Telpai a n salvan mìngol matuscel doi bec vif de gran aventures che fenirà però béleche en nia. Alberta Rossi ne envia a grignèr ence mìngol dintornvìa l sorainom de musciati che à i abitanc dal Forn. Program de Anna Mazzel.

TELEVIJION

20.08.
Scenar ert y cultura: Franco Ghetta y Alessandro Tamion – Bruno Maruca
da les 20:50, Franco Ghetta y Alessandro Tamion ie doi architec de Vich cun na gran vijion dan i uedli. Do si pascion se ascuend dantaldut la sensibltà cun chëla che i proa a mantenì l’architetura tipica de nosc raions. La paroles che sbriscia ora dai pensieres labirintics de n jëunn de vint ani, mët Bruno Maruca sun papier. Mpue’ poeta, mpue’ scritëur, ma dantaldut testimone de sensazions y de n tëmp che se muda for plu y plu aslune.  N program de Ivan Senoner y Jan Piere Karbon, a cura de Leo Senoner.
21.08.
Trail spezial
da les 20:50, l trend di prudoc fac y vendui da nosc paures và suvier. A cura de Armin Moroder.
22.08.
Natura e ambient: A spazier fora por les sajuns
da les 20:50, tres deplü se rendunse cunt che i podun fá de beles spazirades fora por nosta bela natöra tratan döt l’ann. Chi che á ince ciamó la pasciun por la fotografia, vëiga le mudé dles sajuns, di corusc dles contrades da n mëis al ater sciöche n dër paraisc. I ne podun indere nia desmentié le messaje plü important dé dal’UNESCO: chël de se impegné por mantigní la belëza de nosta natöra. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota “Mediateca” y les trasmiscions radio sota “Podcast”.

Leteratura

Atualmënter
Alta Badia: incuntades cun l’autur
Ti salfs dles manifestaziuns di paisc dl’Alta Badia él i ultims apuntamënc. Incö ai 16.08. a Corvara: Beppe Severgnini presentëia »Italiani si rimane«. Ai 17.08. a La Ila: Ferruccio De Bortoli cunta de so liber »Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica«.
Ai 19.08. a La Ila: Sergio Romano y le möt Beda Romano presentëia sü ultimi libri. Ai 20.08. a Corvara: Massimo Cacciari presentëia »La mente inquieta«. Ai 22.08. a La Ila: Fabrizio Dragosei presentëia »La rivoluzione russa e la fine di Romanov«. Les serades mët man dales 17:30.

Temp lede

Uni lunesc
Sëira per mutons te Sëlva
Nchin ai 26.08. iel uni lunesc dala 20:30 inant sun Plaza Nives te Sëlva na sëira de devertimënt cun Mago Bryan, la gran butles de jiefa, ativiteies artistiches de mudelé y dessenië y d’uni sort de d’autri juesc per pitli y granc.
Uni merdi
Marcià di paures y di artejans
Nchin ai 03.09. iel uni merdi dala 19:00 inant a S. Cristina l marcià di paures y di artejans. Sambën ne manceràl nia mujiga dal vif y uni ena uniràl prejentà n auter artejanat tradiziunel de Südtirol.
Uni vënderdi
Aperitif a Urtijëi
Nchin ai 30.08. vëniel uni vënderdi dala 18:00 nchin la 20:30 te plu bars tl zënter  pità aperitifs particuleres, nce cun mujiga dal vif.
Uni vënderdi
Marcià di libri
La Biblioteca San Durich de Urtijëi nvieia duc a passé uni vënderdi d’agost dala 9:00 nchin la 12:00 sun Plaza de Dlieja pra si marcià di libri. L vën metù ora romanns de segonda man che n possa tò pea per na pitla dunfierta, sustenian nsci l’atività.
18.08.
Desmostraziun di cians da socurs
En domënia ai 18 de agost dales 10:30 ales 12:30 él sön Piz Sorega a San Ciascian na desmostraziun pratica di cians da socurs, deboriada cun la Federaziun di cians da socurs dl Südtirol.
19.08.
Fotos, mujiga y poejia tl tunel dla ferata
Tl tunel dla ferata a S. Cristina iel dala 21:00 inant na prejentazion dia de fotografies de Sepp Hackhofer dla cuntreda dolomitica cun mujiga dal vif dl Ensemble Unkown Brass y poejies lietes dant da Toni Taschler.
20.08.
Devertimënt por mituns a Corvara
En mertesc ai 20 d’agost, tl parch dai tiers a Corvara. Al sará animaziuns por i plü pici adöm cun n clown. Le spetacul de strinëc y bai por mituns mët man dales 15:00.
21.08.
Domisdé di mituns tl Museum Ladin Ursus ladinicus
En mercui ai 21 d’agost vëgnel organisé le domisdé por mituns dai 5 ai 12 agn, tl Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian. An podará vijité le museum y tó pert a n laboratore didatich dales 16:45. Les prenotaziuns a paiamënt mëss gní fates anter les 16:00 en chël de, pro l’ofize turistich da San Ciascian.
21.08.
Marcui de la cultura ladina
Torna incia sto an n Anpezo i marcui de la cultura ladina. Marcui 21 de agosto da le 10.30 se se ciatarà davant a la gejuola de Coiana per l percors “Capela de la Madona a Coiana”. Info: 0436 869086 – www.cortinadolomiti.eu o 0436868615 - ra.ulda@tin.it
21.08.
Stories, taialonges y rimes
Tla Bilbioteca Tresl Gruber a S. Cristina, dala 16:30 nchin la 18:00, liej Maria Assunti Bruschi dant stories, taialonges y rimes per talian per mutons y mutans dai trëi ani insù.
21.08.
»Nëif d’instà« a Urtijëi
Tl raion da jì a pe a Urtijëi iel dala 20:00 devertimënt cun i maestri dla scola de schi y snowboard dl luech. L sarà nce da giapé nfurmazions n con’ de cieche vën pità tla sajon da d’inviern.
22.08.
N conta lijëndes dla Dolomites
Dala 17.00 tla Biblioteca O.v. Wolkenstein de Sëlva vëniel cuntà y liet dant ai mutons y ala mutans lijëndes dla Dolomites. La manifestazion ie debant, ma l ie da se lascé nuté su danora tla biblioteca, tel. 0471 772181 o bibliothek@selva.eu.
22.08.
Co féjen pa l guant dala gherdëina?
Dala 20:30 inant iel sun Plaza de Dlieja a Urtijëi na desmustrazion de coche n fej zandli, gherlandes spizes y d’autri pec dl guant dala gherdëina.
22.08.
Badia: Geologh por n de
Sön le lüch da Murin a Badia podará pici y gragn descurí les carateristiches dles Dolomites y deventé geologs por n de. Chësc sará en jöbia ai 22 de agost; la incuntada mët man dales 9:30 y al gnará ince mostré la funziun dles peres sön n lüch da paur, inlaota y aldedaincö. Iscriziuns pro i ofizi turistics dl’Alta Badia.
22.08.
Saperi ntel piat
Juoba ai 22 de agosto a pee via da le 14.00 l’associazion Tramedistoria la organiza al Ciastel d’Andrac n laboratorio su la cujina medieval Per info 334 3346680 – info@castellodiandraz.it .
23.08.
Ultima sëira longia a Urtijëi
Dala 21:00 scumëncia l’ultima sëira longia de chësc instà a Urtijëi. Butëighes daviertes nchin mesanuet. Mujiga dal vif di »Spremuta«.
23.08.
Cujiné te ütia
En vëndres ai 23 d’agost án la poscibilité da fá balote da spinot, pro la Ütia I Tablá. Le curs da cujiné mët man dales 15:00. An mëss se scrí ite ti ofizi turistics d l’Alta Badia.
Atualmenter
Vijite acompagnade a le Miniere del Fursil
Per duc i martes, le juobe e le domenie de luio, agosto e setembre l Istitut Cultural ladin Cesa de Jan e l’asscociazion turistica de Col i organiza su prenotazion le vijite acompagnade a le Miniere del Fursil. Se pea via da le 9.00/9.45/10.30 da la piaza de Col. Per info e prenotaziogn 0437 720609 – info@istitutoladino.org–3476189044.

Sport

17.08.-18.08.
Turnoi ITF de tennis
La finela dl turnoi nternaziunel de tennis di ëi ITF ie tl Zënter Iman a S. Cristina n sada dala 10:00 per l dopl y n dumënia dala 11:00 per l singul. La ntreda ie debant.
18.08.
Festival di Ciavei ta Pozamanigoni
Dala 10:00 scumëncia ta la raitadoia Pozamanigoni l cuinto Horse Festival cun cumpetizions d’uni sort nce per l publich,ntratenimënt mujighel, da maië y da bever.

Galaria retrac