Manifestazions atuales

Data

11 de otober 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 11 de otober
RADIO
11.10.–17.10.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
Fèr sport duc ensema... amò più bel! Na scomenzadiva del Comun General de Fascia en rejonon con Sabrina Rasom responsabola di servijies linguistics. Conduzion Anna Mazzel.
11.10.–17.10.
Dai Crëos dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
12.10.
La tecnologia y la letöra
da les 19:05, program de Giuliana Dejaco.
14.10.
Cor de dliejia de Sëlva – storia y prejënt
da les 19:05, Program: Leo Senoner.
16.10.
La Soricia: »L destin dla ladinité e l ULSA«
da les 19:05, la soricia é na lingia de programes che desc lèrga a la revelazions de n agent secret. Tres si enrescides Tita da Ciancuns, inom de fantasìa de l'agent che vif sun Piz Ciavazes, desvelaron l'ativitèdes di Splutes per ruèr a la re-ladinisazion de la Elpes e i United Ladin States of the Alps. L rodol chief di Ladins che vif a Busan! Program de Anna Mazzel.

TELEVIJION

15.10. de otober
Bel lingaz
da les 20:50, program de Paolo Vinati, a cura de Alessandro Dapunt.
16.10.
Trail spezial
da les 20:50, trasmisciun a cura dla redaziun.
17.10.
Usanzes, tradizions y credënzes: Autonn
da les 20:50, n program de Vinzens Senoner y Hanspeter Karbon a cura de Leo Senoner.
11.10.–17.10.
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Referac

11.10.
Tizé cun lënia, ma drët
Ve mustron coche la va, ncuei vënderdi dala 20:00 tl local di jëuni »Saut« a Urtijëi sun Plaza S. Antone. Per varenté la sanità, schivé fuech te ciamin y ntussiedes da monoxit de ciarbon. L unirà nce fat na desmustrazion l di do ai 12.10. dala 10:00 y dala 11:00 sun la pitla Plaza de S. Antone. Metù a jì n cunlaurazion cun l Chemun de Urtijëi.
12.10.
Radunanza col Piscop
En sabeda ai 12 de otober da les 9:00 da doman te Oratorie de Moena l'é la radunanza del raion pastoral de Fiem e Fascia, per endrez de la comunanza di fidei de la doi valèdes. A la scontrèda, averta a duc, tol pèrt l'arzipiscop de Trent mons. Lauro Tisi.
15.10.
Comun davegnir per la parochies?
En mèrtesc ai 15 de otober da les 20:30 re gejia di Sènc Piere e Paul a Soraga l'arzipiscop de Trent mons. Lauro Tisi rejona del davegnir de la parochies te na diozesa che à semper più ciarestìa de preves.
15.10.
Baiun de demënza
La Portina por la cura y assistënza dla Val Badia inviëia döta la popolaziun interessada a na incuntada sön le tema dla demënza y co se comporté cun porsones che á chësta maratia. Referënta é Cinzia Siviero. An s'incunta en mertesc ai 15 de otober dales 18:00 ales 20:00, te Ciasa de Palsa a San Martin de Tor.
15.10.
Calfosch: Plü vitalité y bëgnsté
Le Consëi de Formaziun Corvara mët da jí en mertesc ai 15 d'otober dales 20:00 te Ciasa dles Uniuns a Calfosch n referat cun Elena Canins y Alexandra Rametta, olache ara nen vá di efec positifs cun le smendrí i aji tl corp, se dejintossié y ativé le meta­bolism. Al vëgn damané na spënora por n proiet tl'Uganda por daidé 26 mituns orfans.
15.10.
Educazion al amor – Teenstar- per jëuni y jëunes da 13 ani insù
L prim curs de Teenstar te Gherdëina ie stat n suzes, śën n pitons n segondo. Teenstar ie n cunzet che se à afermà a livel mundiel, che se stiza sun na vijion cristiana dl vester persona, dla familia y dl matrimone. Domesdì de nfurmazion per jëuni ai 15 de utober dala 17.00 te calonia a Urtijëi. Per nfrumazions plu avisa: www.teenstar.at
16.10.
La Val: Prevenziun dl'osteo­porosa y tecniches scëmples
Chësc le titul de n referat cun Elisabeth Pizzinini organisé dal KVW. An s'incunta en mercui ai 16 d'otober dales 20:00, te salf dles uniuns a La Val.
17.10.
Uniun possa mudé l mond
Co possa pa uniun de nëus judé pea acioche l mond ne arsësce nia for plu y plu tla plastica? Referat cun Magdalena Gschnitzer, tla sala Raiffeisen te cësa de chemun a S. Cristina, n juebia dala 14:00.
17.10.
Calfosch: Jiné y val' tips por la sanité da vignidé
La Uniun dles Ëres da Calfosch inviëia a n referat cun Monika Malfertheiner, en jöbia ai 17 d'otober dales 15:00, te Ciasa dles Uniuns a Calfosch.
17.10.
Domisdé de informaziun sön le fond sanitar integratif por i dependënc publics
En jöbia ai 17.10. dales 15:00 mët a jí la Ciasa de Palsa na incuntada por i dependënc publics dla Val Badia cun le colaboradú dl fond sanitar Sanipro Michael Tappeiner. Invié é le personal dl'Amini­straziun Provinziala de Süd­tirol, di Comuns, dles Ciases de Palsa, dles Comunités Comprensoriales de Südtirol, dl'Aziënda Sanitara de Südtirol, dl Istitut por le fabriché alisiré de Südtirol, dl Ofize dl Turism da Balsan, dles Assoziaziuns di daturs de laur y dles organisaziuns sindacales de Südtirol.
18.10.
Sëira de nfurmazion dla Crëusc Blancia
N vënderdi dala 20:00 tla sënta a Soplajes. Uni jëunn y jëuna danter 13 y 18 ani ie nvià a fé pea pra nosta grupa. La sezion dla Crëusc Blancia de Gherdëina prejentea duta la pusciblteies che chësta gran lia pieta. Uni jëunn che ie nteressà dëssa unì a nes crì tla sënta a Soplajes o cherdé su Hermann al 335 6425125 per damandé nfurmazions plu avisa.

Mujiga

11.10.
Oberlinger, Ghielmi & Ensemble
Cunzert di Jëuni de Mujiga de Gherdëina, dala 20:30 te dlieja de S. Cristina. L ensemble de cin' musizisć se à metù adum per suné mujiga »antiqua«, cun Dorothee Oberlinger virtuëusa de flaut, Johanna Seitz al'erpa, Fabio Rinaudo (Dudelsack), Fabio Biale y Vittorio Ghielmi che sona la viola da gamba, ma ie nce dirighënt y cumponist. Pra l cunzert saràl da audì cumposizions dl 16ejim secul y nce de teles de Vittorio Ghielmi o lauredes ora da d'ël.

Cursc

11. y 18. y 25.10.
Curs de balé
Ntan trëi sëires pòssen mparé a balé cun la Grupa de Bal Populer de S. Cristina y Sëlva, l prim iede a fé n »Schuh­plattler«, la segonda sëira a balé Walzer y l'ultima sëira a balé Polka. For dala 20:30 tla cësa de cultura de Sëlva basite. Per nfurmazions cherdé su l 331 5944322.
14.10.
Curs de computer por seniors y prinzipianc
Organisé dal KVW de Badia. Curs de dui iadi por imparé da lauré cun internet, scrí y lí e-mails etc. Le curs vëgn tigní ai 14 y 21 d'otober dales 17:00 ales 18:30, te scora mesana a Badia. Referënt é Hubert Pescollderungg. Infos y prenotaziuns pro Patrizia D. al 339 2871019.
14.10.
Lungiarü: LnB Motion
Le KVW da Lungiarü mët a jí serades de LnB Motion cun Marisa Clara: dai 14.10. inant vigni lönesc dales 19:30 ales 21:00, te palestra a Lungiarü. Por informaziuns plü menüdes y prenotaziuns pón cherdé sö Marisa al 340 2756166.
15.10
Curs de ginastica »Power Training«
L'Uniun dl sport diletantistich da San Martin organisëia n curs de Power Training cun Marta Willeit. An pó ciamó fá para 5 iadi. Le curs vëgn tigní tres de mertesc dales 20:00 ales 21:15, tla palestra da San Martin. Le cost é de 30,00€ + cherta d'iscriziun ala Uniun dl sport. Le pröm iade él debann. Infos y prenotaziuns le pröm de te palestra o pro Marta al 339 7384558.
16.10.
La Val: curs de ginastica funzionala:
L'US La Val mët a jí te palestra n curs de ginastica funzionala cun Simon Dapoz, cun pëis particolar ala stabilité y ala propriozetivité dl corp. Por mioré la stabilité generala y por potenzié i muscui dla punza, spiné, sciables y iames gnarál lauré cun injins desvalis. Le curs mët man en mercui ai 16 de otober dales 18:45 ales 19:45 y vá inant por 10 iadi tres de mercui dala medema ora. Infos pro Simon al 339 5293969.
17.10.
Fé nstësc prudoc per la cura dl corp y per tenì nëta la cësa
N juebia dala 20:00 tla sala di jëuni »fun&more« te Sëlva cun Isabella y Nicole. Per se scrì ite: tel. 0471 799006 o info@njg.it. Tlo àn la ucajion de se fé nstësc prudoc coche pasta da lavé i dënz, n deo, bombes da fé bani, spray universel da puzené, polver per la mascin da lavé guant y taieresc y mo deplù!
22.10.
La Ila: curs da soné i orghi da bocia
Organisé dal Consëi Cultural tl Comun de Badia. Al é n curs por prinzipianc o chi che sá bele n püch da soné. Indöt 4 leziuns, tres de mertesc dales 20:00 te biblioteca a La Ila, plü avisa ai 22 y 29.10. ai 05 y ai 12.11.. Referënt é Paolo Vinati, che tol sö iscriziuns al 339 3053699. Cost: 25,00€.
21.10.–24.02.
Balé 50+
Bai de grupa cun mujiga da dut l mond, cun Greti Mussner. Uni lunesc dala 17:00 nchin la 18:00 per de ndut 13 iedesc. N scumëncia n lunesc ai 21.10. y da se scrì ite iel danora tla Butëiga dl Mond a Urtijëi. Metù a jì dal KVW Urtijëi.
24.10.
Cujì assurbënc de stof
Workshop danter ëiles tla biblioteca S. Durich a Urtijëi n juebia dala 19:30, cun Barbara Moroder y Maria Teresa Kostner. Per la mens­truazion dl'ëiles iel auternatives ai assurbënc da smanché. Vië nce tu a te cujì n var tla drëta direzion, stravardan nsci nosc ambient. Da se scrì ite iel tla biblioteca y da paië ite iel 10€.
04.11.
Corvara: curs de tennis
La uniun amatoriala ATC Ladinia organisëia le curs anual söi ciamps da Corvara, dai 04.11.2019 ai 29.05.2020. Le cost é de 310,00€ por un n iade al'edema, 520,00€ por dui iadi. Infos y prenotaziuns anter i 22 d'otober ala mail atennisclubladinia@rolmail.net. Le curs mët man de novëmber deache al vëgn fat danü i ciamps da tennis y le curs ne vëgn nia tigní tratan les vacanzes de scora.
11.11.–16.12.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de jené/fauré 2020. La ancuntedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 11.11. ai 16.12.2019, uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457, 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; e-mail vormerkungen.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.

Jiadi y Jites

13.10
Giornèda del FAI d'uton
En domenia ai 13 de otober l FAI en colaborazion con la Provinzia de Trent, l Comun de Sèn Jan e l'Istitut ladin endreza la giornèda del FAI d'uton. Da les 14:00 se se bina tedant al Molin de Pezol de Pera, vijita a l'Albergo Rizzi e al Molin. Da les 15:30 vijita a la gejia de Sèn Lorenz e la capela de Sènt'Uiana. Info a 0462 340812.
19.10.
Jita cun Törggelen
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì n sada si ultima jita da chëst ann cun l Törggelen tradiziunel cun mujiga. Furnon sun Jochgrimm y da iló jons a pe nchin a Deutschnofen ulache nes aspieta la mujiga y pudon törggelen. L deslivel ie de 150 m y da jì saràl n 4 ëura. Pudëis ve nuté su nchin n juebia ai 17.10. tla butëighes che pëia do la iscrizions.
20.-27.10.
Cun l KVW a Montegrotto Terme
L KVW de Sëlva pieta inò n'ena per paussé y se curé te de bona eghes ciaudes a Montegrotto Terme tl hotel Augustus, da n dumënia ai 20.10. nchin n dumënia ai 27.10.. N possa se lascé nuté su y giapé nfurmazions plu avisa da Rudolf Mussner, cherdan su l 335 6380973.
03.11. – 11.11.
Cures y palsa a Abano
Le KVW Val Badia inviëia al iade cun coriera de 8 dis a Abano Terme. Prisc por porsona, spëisa y alberch, te ciamena dopla: 590,00 € (ciamena 1 porsona: 660,00 €). Prenotaziuns y informaziuns pro: Monica Costa, tel. 0474 590069, dan i 20 d'otober.

Sport

8.10/28.11.
Ginastica pre-schi col Ski Team Fascia
Dai 8 de otober ai 28 de november l Ski Team Fascia met a jir n cors de ginastica pre-schi per i bec no agonisć de la populères e de pruma mesèna: l'é 8 lezions de n'ora al cost de 35 euro. Info e enscinuazions al più prest per mail a info@skiteamfassa.it o per telefon al 0462 764111.
17.10.
Hockey: Gherdëina contra Bregenzerwald
N juebia dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva.
19.10.
Hockey: Gherdëina contra KAC II
N sada dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva.

Publizistica

12.10.
I posć mistics te Südtirol
Indoman sabeda ai 12 d'otober dales 20:00 vëgnel presenté te salf dles manifestaziuns da Corvara le iber »Mystische Orte in Südtirol«, scrit da Astrid Amico y Martin Ruepp. I auturs presentëia posć, trus y contrades che pëta fora na buna energia; ai cunta de mic y stories che roda incër chisc posć y spliga co che an reconësc posć mistics. Organisaziun: Consëi de Formaziun Corvara.

Avisc
Atualmenter
Audizions del conseier Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc da les 9:15 te Comun de Mazin, da les 10:15 te Comun de Ciampedel, da les 11:15 te Comun de Cianacei; de vender da les 9:15 te Comun de Sèn Jan, da les 10:15 te Comun de Soraga e da les 11:15 te Comun de Moena.
Atualmënter
Orars dla Portina por l'assistënza y cura tl Raiun Soziosanitar a Picolin
La Portina por l'assistënza y cura, tl'alzada a tera, é davert 3 iadi al'edema: lönesc 14:00 – 16:00, mercui y jöbia 10:00 – 12:00, tel. 0474 586123 tratan chisc orars. Le team informëia sön i sorvisc, les poscibilités de sostëgn y alisiramënt, i aiüc esistënc, dërc y dovëis, le sostëgn finanziar y i.i. y dëida fá de vigni sort de domandes y d'atres pratiches burocratiches.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Sorvisc de consulënza por jogn y geniturs
Le Sorvisc de consulënza, metü a jí dal Sorvisc ai Jogn Val Badia, por jogn, jones y geniturs sön temesc che reverda la jonëza y l'educaziun é indô atif, cun chësc orar: vigni 2. y 4. mercui dl mëis dales 09:30 ales 11:30 tl Zënter Pedagogich a Picolin (alzada -1) y vigni 2. y c4. vëndres dl mëis dales 13:00 ales 15:00 tl ofize dl Zënter SaJ.un a La Ila (Ciasa dla Cultura, alzada -2). An ne mëss nia s'anunzié y la consulënza é debann. Infos: barbara@jogn.org o 342 8410721.
Atualmënter
Ciamena dal guant a Picolin
Le Grup Ciamena dal Guant i recorda ala jënt la poscibilité da dé jö y jí a se chirí fora guant, vigni jöbia domisdé dales 14:00 ales 16:00, tla vedla ciasa de Palsa a Picolin. An pó dé jö guant, mo ince linzos, cisces, pezes da mans, guant da dessot, coltrines, tovaies, cutres, cialzá, etc. Döt dess ester nët y intier. Dilan bele damperfora a chi che se fej la bria da dé jö guant che ai á dessorora.
Uni merdi y juebia
Ancuntedes Pinocchio per pitli
L VKE mët nce chëst ann inò a jì la ancuntedes Pinocchio per pitli da 0-3 ani acumpaniei da si umans, peresc, laves, nëinesc. Uni merdi dala 16:00 ala 18:00 y juebia dala 9:30 ala 11:00 tl local »Matada« tla cësa di cungresc a Urtijëi, ntan dut l ann de scola.
Uni mierculdi
Ancunteda dl mierculdi per i seniores
Do la pausa da d'instà scumëncen śën inò a se ancunté uni mierculdi dala 14:30 te calonia de Urtijëi. Cun mpue' de muvimënt, vel' juech y devertimënt ulons passé deberieda n blòt domesdì. La ulenteres che se cruzia de mëter a jì i domesdis se ncunforta sun vo.
12.10.
Tizé cun lënia, ma drët
Ve mustron coche la va ntan na pitla desmustrazion sun l Marcià Bio a Urtijëi n sada che vën dala 10:00 y dala 11:00. L di dant, dala 20:00 tl local di jëuni »Saut«, iel nce n referat n chësc cont per co varenté la sanità, schivé fuech te ciamin y ntussiedes da monoxit de ciarbon. Cunlaurazion cun l Chemun de Urtijëi.
12.10.
Marcià per baraté roba da d'inviern per mutons
A S. Cristina tla sala te chemun, dala 14:00 nchin la 16:30. Metù a jì dal VKE Gherdëina.
14. y 15.10.
Marcià di libri adurvei
Coche da tradizion meterà la trëi biblioteches publiches dla valeda nce chëst ann a jì l marcià di libri de Segra Sacun a Urtijëi tla cësa di cungresc dan l ufize dla Lia dl Turism. L scumëncia n lunesc ai 14.10. dala 8:00 daduman y ie daviert nchin la 18:00 y n merdi ai 15.10. iel daviert dala 8:00 ala 12:00 y dala 14:00 ala 18:00.
15.10.
»Zero waste« – Generazion Tlima
Dala 20:00 tla »Stua« te calonia de Sëlva. Ancunteda davierta sun l argumënt »zero waste« per abiné adum ideies da mëter n droa deberieda per nosta valedes y per nosta vita da uni di. Per la sanità de nosc mond y per la nosta!
15.10.
Camper dla Zentrala di Consumadus
Le KVW da La Ila lascia alsavëi che le camper dla zentrala di consumadus sará a La Ila sön plaza dla Ciasa dla Cultura, en mertesc ai 15 d'otober dales 15:00 ales 17:00. I ciafëis de vigni sort d'informaziuns che reverda les problematiches y i dërc di consumadus.
20.10.
Marcé de secunda man
L'Uniun di Ëi da Lungiarü organisëia n marcé de patüc de secunda man – da d'invern – por mituns y mitans, ai 20 d'otober dales 9:30 ales 12:00 te palestra da Lungiarü. Chi che á val' da vëne pó se prenoté cina ai 12 d'otober al nr. 340 3242376 (18:00 – 21:00) o al nr. 380 5145840 (9:00 – 12:00), ajache i posć é limitá.
19.10.
Regoeta fer veie te Fascia
En sabeda ai 19 de otober i volontadives di gropes miscionaries Freinademetz e Operazione Mato Grosso i passa a Vich, Poza, Pera, Soraga, Mazin, Ciampestrin e Fontanac a tor sù fer veie e metèi per didèr la miscions. Per i etres paìjes o tor sù roba grana chiamèr Pietro al 338 1125392 o Franco al 335 5956009.
8.10/28.11.
Corsi de todesch a Sèn Jan
La Biblioteca de Comun de Sèn Jan endreza corsc de todesch: dai 8 ai 31 de otober per prinzipianc e dai 5 ai 28 de november de livel mesan, de mèrtesc e de jebia da les 20:00 a les 22:00, con ensegnant de mèrelenga. Cost 70 euro per i sentadins de Sèn Jan e 90 euro per i etres. Info e iscrizions a vigodifassa@biblio.infotn.it o al 0462 763062.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la resta averta per dut l'uton demò de sabeda e domenia da les 15:00 a les 19:00. Se pel prenotèr vijites vidèdes per gropes ence te etres dis e oraries, chiaman l numer 346 2415776.
Atualmënter
Fotografies de Damian Holzknecht
La mostra de fotografies dal titul »Phänomen Natur«, dl jëunn Damian Holzknecht de Urtijëi ie da udëi tl Café Surëdl a Urtijëi, streda Roma, de lunesc domesdì dala 13.00-19.30 y da merdi nchin sada dala 10:00-19:30.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
Dai prim de utober nchin ai 30 de nuvëmber ie la mostra davierta de juebia dala 15:00-18:00, de vënderdi y sada danmesdì dala 10:00-12.30. La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, ie da udëi nchin ala fin de jené 2020. Ntreda debant nchin a 26 ani.
Atualmënter
Caritas y »Cademia«
Tl spedel de Persenon iel da udëi nchin ai 22 de utober na mostra de lëures di sculeies dl Lizeum d'Ert Cademia, che se à dat ju ntan l ultim ann de scola cun l argumënt »scioldi y debic«, propi per l'ucajion di 20 ani dla cunsulënza dla Caritas per chiche à debic. Daujin ai lëures iel nce d'uni sort de cunsëies per co manejé scioldi.
Atualmënter
Introjekt de Gehard Demetz
Tl Museum dla zità de Tluses iel la mostra dl artist scultëur de Sëlva Gehard Demetz, che ie da udëi nchin ai 02.11. for da merdi nchin sada, dala 9:30-12:00 y dala 15:30-18:00.
Atualmënter
Cun eles
Per »Kunst im Gange« tla cësa de chemun de Laion iel da udëi la mostra de Rainer Ploner, che mët ora pitures a acuarel cun motifs de uciei. Chësta criatures fines y lesieres vën rafiguredes cun culëures drë tan fins sciche si vester, ma nce cun culëures plu stersc, tant che l guant da plumes semea da pudëi pië ite. Da udëi nchin ai 10.01. ntan l'ëures de giaurida dl chemun.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan l resta avert fin a la fin de otober con l'orarie da d'uton: dal mèrtesc a la sabeda da les 15:00 a les 19:00. L meis de november l sera. Per informazions e prenotazions vijites vidèdes: 0462 760182.
12.10.
Barbara Tavella y Claus Vittur deura les portes
Indoman sabeda, ai 12 d'otober, él indó la manif­estaziun y aziun »Open Ate­liers« organisada dal'AMACI, l'assoziaziun di museums dl'ert contemporana dla Talia. Ince i dui artisć Barbara Tavella y Claus Vittur é ala pert, so atelier tla strada Lé 19 a La Val sará davert dales 11:00 ales 19:00.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 12.10. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 14.10. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 12 y 13 de otober, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 04.10. nchin n vënderdi ai 11.10. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (orar: sa. 8.30-12.30, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 11 de otober dales 19:00 al vëndres ai 18 de otober ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474/501240.

Sozial

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Fin dla sajon: scioldi per chëi che ie zënza lëur
N dëssa for cialé do, canche n à lascià na stiera, sce n à la rejon de giapé n sustëni per chëi zënza lëur – Naspi, coche n dij. Nteressei possa damandé cunsulënza pra l patronat KVW-ACLI.
11.10.
Droga e internet
L'ACAT de Fascia endreza insnet vender ai 11 de otober da les 20:30 te Oratorie de Poza n enconter su la droga tel temp de internet, con l Comandant di Carabinieres de Ciavaleis Enzo Molinari, l Marescial Luciano Osler, Maurizio Folghereiter de la sociazion San Patrignano de Trent e la testimonianza de na mère, Carla Palloro.
18.10.
Deberieda a cialé ala mostra di mejes
Jon a ti cialé ala mostra di vedli mejes de Gherdëina tla cësa de cultura a Urtijëi (ntreda 3 €). Se urton dala 15:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurma­zions tel. 0471 798015. (Respunsabla dla manif­estazion: Adi Demetz).
Dai 16.10. inant
Nadel tla scatula dai ciauzei
Nce chëst ann nvions duc a fé pea. L ie na azion de scincundes per ti purté mpue' de legrëza a mutons manco fertunei che viv tla Polonia, Ucraina y Lituania. Pudëis ve nfurmé y dé ju vosta scatules tla biblioteches San Durich a Urtijëi, Tresl Gruber a S. Cristina y O.v. Wolken­stein te Sëlva nchin ai 15.11.2019.
Nchin ai 25.10.
Detlarazion dla chëutes Mod. 730: mudé ora
Chëi che se à desmincià de mëter ite tl Mod. 730 mé per dì contes dl dutor o i mutons che depënd mo dala familia, possa mo cumedé ora chësc zënza problems. Nchin ai 25.10. pòssel unì metù ju l »Mod. 730 integrativo«. N auternativa pòssel nchin ai 02.12. mo unì dat ju n »Mod. Redditi corretivo«. Per se lascé judé n chësc cont pòssen jì dal KVW-ACLI.

Chino

Uni vënderdi
Sëires de chino te bibliotech
De vënderdi sëira iel l LiteraKino dala 20:30 tla Bibliotech San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi te bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
11.10.
Chino de Cianacei
A Cianacei insnet vender ai 11 de otober da les 21:15 l'é »Ad Astra«. En sabeda ai 12 da les 21:15 e en domenia ai 13 da les 17:00 se podarà veder »Joker« e en domenia da les 21:15 endò »Ad Astra«.

Festes y Segres
20.10.
60 egn de parochia a Soraga
En domenia ai 20 de otober Soraga festejea 60 egn de costituzion de la parochia. Da les 9:45 salut dedant al monument; da les 10:00 messa grana; da les 11:00 procescion de la Madona del Rosar. Marena te La Gran Ciasa per endrez di Alpins (prenotazions te tabachin de Soraga o te secretariat parochial dant dai 17 de otober) e dò jeghes per duc.
20.10.
Segra d'La Pli de Mareo
Segra de düc en domënia ai 20 d'otober cun santa mëssa dales 9:00. Festa vëgnel fat bele en vëndres sëra y en sabeda sëra tl magazin di Stodafüch. En domënia do mëssa saral matiné y domisdé conzert dla Musiga y da sëra musiga da bal.
12.10.
Simposie Top Wine
Doman sabeda ai 12 de otober al Refuge Maria sun Sas Pordoi vegn endrezà la 21^ edizion del Simposie Top Wine 2950 con 20 aziendes che produsc vin. Info e iscrizions al numer 0462 608811 o www.valdifassalift.it.
Temp Lede
Atualmënter »Momënc ladins«
En chësc ann vëgnel pité a La Val cina ai 16.10. l'iniziativa »Momënc ladins«. Vigni edema vëgnel metü da jí deplö manifestaziuns liades al monn ladin: escurjiuns, ginastica por le jí a pe, curs de ladin, roda cun la e-bike y vijites ai artejans a Pidró. Le program cun dötes les informaziuns ciáfon sön www.altabadia.org
2.10.
Trix: per mutons y families
Duman sada dala 14:00 ala 17:00 tl local »Matada« a Urtijëi sun Plaza de Dlieja. N domesdì da sté te familia fajan vel' blòt juech deberieda. Sibe per i mëndri che per i majeri iel na ucajion per passé n blòt domesdì cun la familia. I cumëmbri dla lia Trix sarà tlo per ve spieghé i juesc, de chëi che l n ie na gran vela.
12.10.
50 agn campionat Val Badia
Gran incuntada en sabeda ai 12 d'otober a San Martin de Tor. An s'incunta dales 16:00 pro le paiun dles manife­staziuns por n pice renfrësch, por jí spo te dlijia ala mëssa zelebrada da siur Degan. Dedô gnarál, te salf de comun, ciaré zoruch ai bi tëmps da laota passá deboriada tl tëmp lëde y tl jüch al palé, cun cëna y intratignimënt musical. Al gnará damané n contribut por les spëises a chi che s'á anunzié.
16.10.
Ursula Zeller liej dant te biblioteca
N mierculdi dala 15:00 tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina liej Ursula Zeller ora dl liber »Ben und sein erster Schultag«: i cin prutagonisć se mët n streda per jì l prim di a scola, ma pona suzédel velch de nteressant... Dopro vëniel dessenià, perchël iel nce da se tò pea i culëures.
23.10.
Al Plan: Sëra de biodanza
Le Centro Hòdo, www.centrohodo.com, organisëia na sëra de biodanza cun Angelo Palfrader, a Al Plan de Mareo, tl salf dla Scora Mesana basite, en mercui ai 23 de otober dales 20:00. Infos y prenotaziuns al 333/4383509, mail: angelopalfrader@virgilio.it, www.biodanzaitalia.it

Galaria retrac