Manifestazions atuales speziales

Data

11 de otober 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 11 de otober
Pederü – storia, stories y svilup
Chësc é le titul dl liber de Pablo Palfrader, che vëgn presenté incö vëndres ai 11 d'otober dales 19:00, tla Ücia Pederü
Le liber cunta fostüs de storia sön le svilup dla Ücia da Pederü, sön i Pisching che l'á daurida y la manajëia ciamó incö, Pederü tl tëmp de vera, les manovres di soldas te munt y les discusciuns por rové al parch natural. Döt cant arichí cun coriosités y avenimënc sozedüs ite por la Val de Mareo, y abelí cun tröc retrac da zacan y d'alde­daincö. La presentaziun é incö vëndres ai 11 d'otober ales 19:00 ta Pederü. Tratan la presentaziun sona Victor Obojes. Dedô renfrësch y musiga cun Alexander d'Al Plan y compagns.

L'arpejun aldedaincö. Co fá testamënt
Le Consëi de Formaziun de Badia inviëia a n referat cun l'avocat Christian Pedevilla, en jöbia ai 17 d'otober dales 20:00, te scora mesana da La Ila
Al vëgn porté dant y splighé ci che toma ite tl'arpejun, la desfarënzia danter l'arpejun universala y chëra particolara, sciöch'al vëgn partí sö n'arpejun, les donaziuns, les perts dl'arpejun y la pert legitima. Implü vëgnel splighé ciünes che é les aziuns por fá avarëi la pert dl'arpejun y la pert legitima. Cun de plü ejëmpli vëgnel lascé odëi coch'an scrí n testamënt. I partezipanc ará ince la poscibilité da ti fá domandes al referënt.

Batadù di maestri de schi
N dumënia ai 20 de utober tla ustaria Mont de Sëuc
L ie na bona ucajion per se urté n iede danter maestri de schi de duta la valeda, jëuni y manco jëuni, atives y che à bele lascià, ëi y ëiles sambën, per s'la ciaculé, s'la carté y passé n blòt di deberieda.
L batadù scumëncia dala 10:00 tla ustaria da Ali sun Mont de Sëuc. Cialon de ruvé su per tëmp y ëura y a uni moda dan la 9:45.
Per mëter a jì dut sciche l toca prions bel de se scrì ite danora, tla Scola de Schi de Urtijëi (0471 796153) o tla Scola de Schi de Sëlva (0471 795156), nchin n vënderdi ai 18.10. dala 18.00. Da paië ite iel 17,00 € + 7,80 € per la furnadoia. Tl priesc iel laite la marënda, ma nia la buandes.
L sarà de biei pesć da vëncer y fajeron nce na lotaria. Ulon finé via dala 17:00.
Per nfurmazions pudëis cherdé su Flavio 335 204278 o Georg 335 8410160.
Unide duc a fé pea!

Di dl'ert cuntemporana y Wilhelm Senoner
Mostra y atelier davierc, duman sada ai 12.10. dala 10:00 nchin la 19:00
N ucajion dl Di nternaziunel dl'ert cuntemporana duman sada, tën nce l artist Wilhelm Senoner daviert a duc i vijitadëures nteressei si atelier tl Zënter Typak a Urtijëi.
Ntan dut l di puderàn nsci nce mo jì a ti cialé ala mostra »Controtempo« che ie tl lëur de se stlù ju. L motif che se tira tres duta la mostra ie la reflescion n con' dl tëmp, dl tëmp dla storia, dl tëmp dla persona, dl lëur, dl pensé y dl ritm dla natura, che se spidlea tla figures de Senoner. La esprescions desferëntes metudes ite ti lëures artistics porta a pensé do datrai nce ala contradizions de nosta maniera de viver y mostra bel bret cie che l'ert à da nes dì al didancuei n chësc cont.

Na »hommage« a Egon Rusina
Prejentazion dl liber, proiezion de n video y mostra de fotografies, n sada ai 19.10. dala 18:00 tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi
Per i 70 ani dl artist y caricaturist de Urtijëi ti vëniel dedidcà na sëira tl Circolo/Lia Mostra d'Ert, ulache l unirà prejentà l liber »Cie che é mparà dala cëures«, l sarà da udëi n video y nce na mostra de fotografies dla persona y dl depenjadëur Egon Rusina.
L fotograf Peter Schatzer y l'autëura Martina Mantinger de Funes à acumpanià Egon Rusina n ann alalongia, per udëi coche ie si maniera de pensé y de viver. Nsci iel nasciù n liber che mostra su truepa pertes de chësc moler: si lecorc da pitl, si lëures plu mpurtanc y si maniera de viver al didancuei, purvan a caraterisé l artist che ne uel nia unì tlamà artist.
Ntan la sëira sarà prejënc l fotograf y la autëura, che prejenterà l liber, l artist Egon Rusina che cunterà de si vita y tres la sëira meneráà Medea Moroder dla Lia Mostra d'Ert.
La mostra de fotografies sarà mo da udëi nchin ai 24.10. uni di dala 10:00-12:00 y dala 16:00-19:00.

Steinegg Live a Stanecia
Dai 11 nchin ai 26 de utober saràl manifestazions desferëntes a Stanecia/Steinegg
Danter mujiga d'uni sort, cabaret y teater saràl per uniun y uniuna zeche de blòt leprò. Da maië y da bever ne manceràl nia. Duc ie nviei de cuer!
Granda ie la tradizion dl Festival Steinegg Live, bele dai ani. La formula ie tucheda, chëla dl cumité de urganisazion cun a cë Konrad »Conny« Mahlknecht, cun mujiga rock y pop, blues, jazz, mujiga da paur, mujiga tradiziunela, cabaret, teater, ntratenimënt per mutons. Dl maië se cruzia coche uni ann la umans de Stanecia, che cujina sambën bon, coche a cësa. Nce pra la buandes iel da giapé cualità, sambën pra la mujiga y la reprejentazions d'uni sort. Chëst ann iel trëi manifestazion da ncuei vënderdi ai 11 de utober nchin a n dumënia ai 13. La va pona inant cun la majera pert dla manifestazions da n vënderdi ai 18 de utober nchin a n sada ai 26 de utober.
L program dai 11 nchin ai 13 de utober
Ncuei vënderdi ai 11 de utober: »Space Opera« 360°-Show de mujiga tl Planetarium de Gummer. N sada ai 12 de utober: teater metù a jì dala Grupa de Teater di Mutons y di Jëuni de Stanecia. N dumënia ai 13 de utober: Hoangort (chësc ie inò sun l program, ajache trueps se l ova damandà).
L program dai 18 nchin ai 26 de utober
Repurton per ntant mé n curt l program de chëst'ena che vën. L program ntier sarà publicà n vënderdi che vën mo n iede.
N vënderdi ai 18 de utober sona i Rising Stars, n dumënia ai 20 de utober Festa Steinegg Live cun South Brass y Alpenoberkrainer. N merdi ai 22 de utober sëira de cabaret cun l cabaretista cunesciù Martin Frank. N mierculdi ai 23 de utober Ina Regen & Band, program danora de Michael Aster. N juebia ai 24 de utober sona The Yellowjackets cun la lijënda jazz-fusion Bob Mintzer. N vënderdi ai 25 de utober Blues Night cun: Marcus Bonfanti Band (UK), Raphael Wressnig & The Soul Gift Band feat. Giselle Jackson (A/I/USA), Strutzer Combo, Blues Jam Session. N sada ai 26 de utober: party Steinegg Live cun VinoRosso, Rocket Monkeys, Oldie-DJ y a..
Chertes giàpen tla sëntes dla Casses Raiffeisen de Südtirol, pra l Athesia-Ticket y pra cassa da sëira. Plu nfurmazions sot a www.steinegglive.com

Marcià bio
Duman sada ai 12.10. dala 9.00 inant sun la Pitla Plaza Sant Antone a Urtijëi
L cunsëi dla Lia per Natura y Usanzes nvieia duc de cuer a unì a nes crì sun l marcià bio.
L blòt marcià, ulache paures bio dl Südtirol vënd si prudoc. Nce nëus dla Lia per Natura y Usanzes ve piton velch da maië y da bever: tëurtes y strudel fac nstësc, pans de farina ntegrela d'uni sort, dut sambën fat cun prudoc biologics y leprò café, té, vin y soft ciaut. L bon tof da castanies pratedes ne mancerà y l stont dal craut sarà ënghe inò sun plaza. Chiche uel se mplenì si barijel o se njinië n barijel nuef, possa se lascé fé ju l craut da nosc esperc.
Mplu saràl dala 10:00 y dala 11:00 na desmustrazion de coche n tiza drët per se varenté la sanità, stravardé l furnel y l ciamin y schivé fuech te ciamin y ntusiamënt da monoxit de ciarbon.
Nuvità da chëst ann: l unirà filà la lana sun plaza!