Manifestazions atuales

Data

18 de otober 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 18 de otober
Publizistica
19.10.
Na »hommage« a Egon Rusina per si 70 ani
Prejentazion dl liber »Cie che é mparà dala cëures« cun l fotograf y la autëura dl liber, proiezion de n video y mostra de fotografies, duman sada dala 18:00 tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi. La mostra de fotografies sarà mo da udëi nchin ai 24.10. uni di dala 10:00-12:00 y dala 16:00-19:00.
22.10.
Sëira cun l autor Markus Lobis
N merdi dala 20:00 tla biblioteca O.v. Wolkenstein te Sëlva uniràl prejentà l liber »Warum ich zum Biertrinken einen Strohhalm brauche« y l sarà nce l autor che lijerà dant. L se trata de na storia che va a cuer y che trata dl vester autramënter.

Temp Lede

23.10.
Café leterer per nglëisc
N mierculdi danmesdì dala 9:30 nchin la 11:00 tla biblioteca S. Durich, cun Edmund Dellago. N se urta per s'la ciaculé per nglëisc. Nce l'enes do, for de mierculdi nchin al 13.11., saràl chësta ancuntedes.
23.10. – 27.10.
Al Plan: Stlopeté dal paisc
I »Sportschützen« d'Al Plan organisëia indô le stlopeté dl paisc, a Al Plan, tla localité Ciamaor, dai 23 ai 27 de otober, dales 17:00 ales 22:00, la sabeda ai 26.10. dales 14:00 ales 22:00 y la domënia ai 27.10. dales 14:00 ales 20:00. Düc é bel inviá. I mituns pó stlopeté da 10 agn insö; al é da davagné de bi pesć.

Sport

19.10.
Hockey: Gherdëina contra KAC II
Duman sada dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva.
21.10/28.11.
Ginastica pre-schi col Ski Team Fascia
Fin ai 28 de november va inant l cors del Ski Team Fascia de ginastica pre-schi per i bec no agonisć de la populères e de pruma mesèna: l'é 8 lezions de n'ora al cost de 35 euro. Informazions e enscinuazions al più prest per mail a info@skiteamfassa.it o per telefon al numer 0462 764111.
26.10.
Hockey: Gherdëina contra Feldkirch
N sada che vën dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva.

Iadi y Jites
29.10.
L'Uniun Maestri Ladins ala Bienala de Aunejia
Iade cultural a Aunejia cun vijita ala Bienala, en mertesc ai 29 d'otober. Le bus pëia ia ales 6:00 da Longega y vá spo sö por la valada. Le iade costa 50,00€ por iscric al'UML y 60,00€ por i atri. Al é da s'anunzié anter i 21.10. (al é 20 posć) pro Ubi Valentini al 0471 839714 (da sëra), por mail o tres whattsapp a 338 3462087.

Avisc

Atualmënter
Orars dla Portina por l'assistënza y cura tl Raiun Soziosanitar a Picolin
La Portina por l'assistënza y cura, é daverta 3 iadi al'edema: lönesc 14:00 – 16:00, mercui y jöbia 10:00 – 12:00, tel. 0474 586123. Le team infor­mëia sön sorvisc, poscibilités de sostëgn y alisiramënt, aiüc esistënc, dërc y dovëis, sostëgn finanziar y i.i. y dëida fá de vigni sort de domandes y pratiches.
Atualmënter
Ciamena dal guant a Picolin
Le Grup Ciamena dal Guant recorda la poscibilité da dé jö y jí a se chirí fora guant, vigni jöbia domisdé dales 14:00 ales 16:00, tla vedla ciasa de Palsa a Picolin. An pó dé jö guant, linzos, cisces, pezes da mans, guant da dessot, coltrines, tovaies, cutres, cialzá, etc. Döt dess ester nët y intier. Dilan bele danfora.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach numer 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Uni merdi y juebia
Ancuntedes Pinocchio per pitli
L VKE mët nce chëst ann inò a jì la ancuntedes Pinocchio per pitli da 0-3 ani acumpaniei da si umans, peresc, laves, nëinesc. Uni merdi dala 16:00 ala 18:00 y juebia dala 9:30 ala 11:00 tl local »Matada« tla cësa di cungresc a Urtijëi, ntan dut l ann de scola.
Uni mierculdi
Ancunteda dl mierculdi per i seniores
Do la pausa da d'instà scumëncen śën inò a se ancunté uni mierculdi dala 14:30 te calonia de Urtijëi. Cun mpue' de muvimënt, vel' juech y devertimënt ulons passé deberieda n blòt domesdì. La ulenteres che se cruzia de mëter a jì i domesdis se ncunforta sun vo.
18.10.
A confront coi joegn
L Pian di joegn la Risola envìa i fascegn a tor pèrt a n confront coi joegn che i porta dant a la comunanza i ejic di projec, ma ence sia idees, sia gaissa, sia vijion de la val e del mond. Na bela ocajion per vardèr al davegnir en program anché, vender ai 18 de otober, da les 6 da sera te la senta del Comun general de Fascia. Info al 3408345228.
19.10.
Regoeta fer veie te Fascia
Doman, sabeda ai 19 de otober i volontadives di gropes miscionaries Freinademetz e Operazione Mato Grosso i passa a Vich, Poza, Pera, Soraga, Mazin, Ciampestrin e Fontanac a tor sù fer veie e metèi per didèr la miscions. Per i etres paìjes o tor sù roba grana, Pietro al 338 1125392 o Franco al 335 5956009.
19.10.
Cors su la felizità
L Comun general de Fascia endreza en sabeda ai 19 de otober da les 9:00 a les 17:00 n cors su la felizità e l benesser con l formator Andrea Ciresa. Da les 18:00 vegn prejentà l liber »La vita è ora. Oltre il passato, prima del futuro«. Info@andreaciresa.it o 349 1784740.
20.10.
Marcé de secunda man
L'Uniun di Ëi da Lungiarü organisëia n marcé de patüc de secunda man – da d'invern – por mituns y mitans, ai 20 d'otober dales 9:30 ales 12:00 te palestra da Lungiarü.
21.10.
Mudamenc climatics e davegnir
En lunesc ai 21 da les 20:00 te La Gran Ciasa a Soraga la sociazion di fitacartieres de Fascia endreza na scontrèda sui mudamenc climatics e l davegnir per noscia economìa, con Norbert Lantschner e Giuseppe Gilli, esperc de costions ambientales e de strategìes per l sparagn energetich.
26.10.
San Ciascian: control di destodadus
I Stödafüch da San Ciascian lascia alsavëi che la sabeda ai 26 de otober dales 9:00 ales 11:00 él la poscibilité da lascé ciaré do i destodadus da pert de na dita spezialisada, te magazin di stödafüch. Ai inviëia da anuzé l'ocajiun da lascé fá le control, che é ince d'oblianza por lege.
5/28.11.
Corsc de todesch a Sèn Jan
La Biblioteca de Comun de Sèn Jan endreza corsc de todesch: fin ai 31 de otober per prinzipianc e dai 5 ai 28 de november de livel mesan, de mèrtesc e de jebia da les 20:00 a les 22:00, con ensegnant de mèrelenga. Cost 70 euro per i sentadins de Sèn Jan e 90 euro per i etres. Info e iscrizions a vigodifassa@biblio.infotn.it o al 0462 763062.

TELEVIJION

22.10.
Arpejuns, monumënc de ert y storia: La dlijia da Calfosch
da les 20:50, la dlijia é gnüda consacrada tl 1419, canche ara ê na picera capela y é spo gnüda ingrandida tl 1626 y te deplü iadi tratan le 1800. Te dlijia él da odëi deplü statues y operes d'ert dl artist de Badia Jan Mati Pescoller. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
23.10.
Nosta scola – atualità dala scoles dla valedes ladines
da les 20:50, tla trasmiscion de utober iel da udëi la sezion Montessori dla scola elementera de Urtijëi. Tla rubrica sota l udlon ons ntervistà Maria Teresa Mussner, diretëura nueva dl lizeum d'ert y dla scola prufesciunela de Urtijëi y Luis Mahlknecht. Tesc' y cunzet de Lena Mulser, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt
24.10.
Natura y ambiënt: A ciacia por tradiziun y pasciun
da les 20.50, la natöra é na gran rëi che stlüj ite nia ma les contrades, mo ince düc sü abitanc, y le compit de vigni iagher é chël de daidé da la mantigní balanzada. La ciacia el ince le sté adöm, le grup, y por tröc di iagri da chiló él davëi na maniera de vire. Program de Karin Pizzinini y Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
18.10.–24.10.
Informaziuns
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

RADIO

18.10.–24.10.
Ladinia Live
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
22.10.
»Storia de Jan« – roman de Roland Verra
da les 14:45, moderaziun: Alessandro Dapunt.
23.10.
A journey
da les 14:45, film sun l viac de studenc a Auschwitz. Emozions e toc de storia. Ghest: Giacomo Gabrielli. Moderazion: Anna Mazzel.
18.10.–24.10.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
19.10.
Momënc de vita – intervista a Carmela Stampfer
da les 19:05, Carmela Stampfer é nasciüda tl 1935 a San Ciascian y canche ara â 4 agn él sü geniturs che á orü se trasferí a Ferrara. A Carmela ne ti savôl nia bel da vire tla cité y ara á pité n invern intier, cina che ara indo podü gní zoruch a San Ciascian. N program de Erika Castlunger.
23.10.
UNI BZ tl radio: L Regn de Fanes
da les 19:05, prejentazion del prum comic interladin L Regn de Fanes, con Zeno Kastlunger, Maddalena Rudiferia, Paul Videsott y Silvia Frenes. Program de Anna Mazzel.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la resta averta per dut l'uton demò de sabeda e domenia da les 15:00 a les 19:00. Se pel prenotèr vijites vidèdes per gropes ence te etres dis e oraries, chiaman l numer 346 2415776.
Atualmënter
Fotografies de Damian Holzknecht
La mostra de fotografies dal titul »Phänomen Natur«, dl jëunn Damian Holzknecht de Urtijëi ie da udëi tl Café Surëdl a Urtijëi, streda Roma, de lunesc domesdì dala 13.00-19.30 y da merdi nchin sada dala 10:00-19:30.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
Dai 1.10. nchin ai 30.11. ie la mostra davierta de juebia dala 15:00-18:00, de vënderdi y sada danmesdì dala 10:00-12.30. La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, ie da udëi nchin ala fin de jené 2020. Ntreda debant nchin a 26 ani.
Atualmënter
Introjekt de Gehard Demetz
Tl Museum dla zità de Tluses iel la mostra dl artist scultëur de Sëlva Gehard Demetz, che ie da udëi nchin ai 02.11. for da merdi nchin sada, dala 9:30-12:00 y dala 15:30-18:00.
Atualmënter
Cun eles
Per »Kunst im Gange«, tl porte dla cësa de chemun a Laion, iel da udëi la mostra de Rainer Ploner, che mët ora pitures a acuarel cun motifs de uciei. Chësta criatures fines y lesieres vën rafiguredes cun culëures drë tan fins sciche si vester, ma nce cun culëures plu stersc, tant che l guant da plumes semea da pudëi pië ite.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan l resta avert fin a la fin de otober con l'orarie da d'uton: dal mèrtesc a la sabeda da les 15:00 a les 19:00. L meis de november l sera. Per informazions e prenotazions vijites vidèdes: 0462 760182.
Atualmenter
Mostra We are here
Al Zenter d'èrt Contemporana de Ciavaleis fin ai 25 de november vigni sabeda e domenia da les 15:30 a les 19:00 se pel veder la mostra de retrac dal titol We are here, aldò del concept de Roberta Segata, Elisa DI Liberato e Virginia Sommadossi.
26.10/09.11.
Mostra de Manuel Riz
L'artist fascian Manuel Riz endreza na mostra de sia operes al Kunstforum Unterland de Egna dal tìtol »Unterl@ndia«. L'inaugurazion vegn fata en sabeda ai 26 de otober da les 18:00. La mostra é da poder veder dal mèrtesc a la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 18:00.

Mujiga

18. y 24.10.
Cunzert cun cëina gulëusa, mujiga y poejia
Ncuei vënderdi y n juebia ai 24.10. for dala 20:30 te Tublà da Nives te Sëlva nvieia l Cor de Dlieja de Sëlva a na blòta sëira cun mujiga, cianties y poejia y nce velch da maië. Tres la sëira mëina Heike Vigl y l cor cianta sot ala direzion de Andreas Senoner. Chertes danora giàpen tla Lia dl Turism de Sëlva.
19.10.
Rassegna di Cores da mont
En sabeda ai 19 de otober da les 21:00 te palestra de la scoles mesènes de Poza l Cor Valfassa endreza la 16^ rassegna »Ciantèr sa mont« con la partezipazion del Cor Valchiese de Storo e del Cor Bernina de Villa di Tirano (SO).
26.10.
S'la cianté deberieda
L KVW de Urtijëi nvieia a n »Offenes Singen« n sada che vën dala 17:00 tl Café Soviso a Urtijëi. S'ancunton per s'la cianté cun Willy Runggaldier dal Ampezan. Nviei ie duc chëi che à legrëza a cianté, jëuni y manco jëuni, boni y manco boni. N ne à nia drë de se scrì ite. Ciantà deberieda uniràl nce ai 30.11..

Referac

23.10.
Uniun possa mudé l mond
N mierculdi dala 20:00 tl local »Saut« a Urtijëi sun Plaza S. Antone. Sëira cun la ambientalista Magdalena Gschnitzer de Ratschings, che fej pert dla urganisazion »Sea Shepherd«, che va a tò ora la plastica ora di meres. Metù a jì dala Lia per Natura y Usanzes.
23.10.
San Martin: resté jogn daite
L'Uniun Seniores San Martin de Tor y Antermëia organisëia n referat cun don Paolo Renner dal titul »Suggerimenti per un animo giovane!«, ai 23 de otober dales 15:00, tl salf di stödafüch a San Martin de Tor. Dedô picia marëna deboriada. Düc, berbesc y jogn é dër bel inviá.
24.10.
Calfosch: To corp damana aiüt: ascútele!
Chësc é le titul de n referat metü a jí dal Consëi de Formaziun da Corvara, cun le referënt y naturopat Carlo Cuoghi. Na serada olache ara nen vá dl lingaz dl corp, do la metoda de Lucia Torri Cianci. An s'incunta en jöbia ai 24 d'otober dales 20:00, tl salf dles manifestaziuns da Calfosch.
25.10.
Calfosch: Na gran fan do emoziuns
Le Consëi de Formaziun de Corvara mët a jí na referat/seminar introdutif dal titul »Affamati di emozioni«, en vëndres ai 25 d'otober dales 18:00, te Ciasa dles Uniuns a Calfosch. Les referëntes Giovanna Parente y Stefania De Chiara jará ite sön les domandes: Mangiunse davëi ma deache i un fan? Do ci unse pa veramënter fan? Ciodí él pa rí da fá na dieta? y d'atres.
25.10.
Ester volontar dla Crusc Blancia
La Crusc Blancia Alta Badia mët a jí na sëra de informaziun sön i compic de n volontar. Oresseste fá dl bëgn te to tëmp lëde y daidé chi che á debojëgn? Este motivé/motivada da imparé cosses nöies y te savessel bel da fá pert de na uniun? Devënta ince tö volontar sciöche nos! Unse descedé to interes? Spo vi ala sëra de informaziun ai 25 de otober dales 20:00, tla seziun Alta Badia. No aspeté, vi a se daidé!

Festes y Segres

20.10.
60 egn de parochia a Soraga
En domenia ai 20 de otober Soraga festejea 60 egn de costituzion de la parochia. Da les 9:45 salut dedant al monument; da les 10:00 messa grana; da les 11:00 procescion de la Madona del Rosar. Marena te La Gran Ciasa per endrez di Alpins (prenotazions te tabachin de Soraga o te secretariat parochial dant dai 17 de otober) e dò jeghes per duc.
20.10.
Segra d'La Pli de Mareo
Segra de düc en domënia ai 20 d'otober cun santa mëssa dales 9:00. Festa vëgnel fat bele en vëndres sëra y en sabeda sëra tl magazin di Stodafüch. En domënia do mëssa saral matiné y domisdé conzert dla Musiga y da sëra musiga da bal.

Sozial

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Fin dla sajon: scioldi per chëi che ie zënza lëur
N dëssa for cialé do, canche n à lascià na stiera, sce n à la rejon de giapé n sustëni per chëi zënza lëur–Naspi, coche n dij. Nteressei possa damandé cunsulënza pra l patronat KVW-ACLI.
Atualmënter
Nadel tla scatula dai ciauzei
Nce chëst ann nvions duc a fé pea. L ie na azion de scincundes per ti purté mpue' de legrëza a mutons manco fertunei che viv tla Polonia, Ucraina y Lituania. Pudëis ve nfurmé y dé ju vosta scatules tla biblioteches S. Durich a Urtijëi, Tresl Gruber a S. Cristina y O.v. Wolkenstein te Sëlva nchin ai 15.11.2019.
Nchin ai 25.10.
Detlarazion dla chëutes Mod. 730: mudé ora
Chiche se à desmincià de mëter ite tl Mod. 730 mé per dì contes dl dutor o i mutons che depënd mo dala familia, possa mo l cumedé ora. Nchin ai 25.10. pòssel unì metù ju l »Mod. 730 integrativo«. Scenó pòssel nchin ai 02.12. mo unì dat ju n »Mod. Redditi corretivo«. Per se lascé judé pòssen jì dal KVW-ACLI.
18.10.
Deberieda a cialé ala mostra di mejes
Ncuei jons a ti cialé ala mostra di vedli mejes de Gherdëina tla cësa de cultura a Urtijëi (ntreda 3 €). Se urton dala 15:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi. "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurma­zions tel. 0471 798015. (Respunsabl dla manifes­tazion: Adi Demetz).

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 19.10. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 21.10. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 19 y 20 de otober, é le dotur Alberto Caretta, Corvara, tel. 0471/836189 o 380/3161999.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 18.10. nchin n vënderdi ai 25.10. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471 792106 o 333 1776615 (orar de giaurida 8:00-12:00/15:00-19:00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 18 de otober dales 19:00 al vëndres ai 25 de otober ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Chino
Uni vënderdi
Sëires de chino te bibliotech
De vënderdi sëira iel l LiteraKino dala 20:30 tla Bibliotech San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi te bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
18/27.10
Chino Tieser
Insnet, vender ai 18 e sabeda ai 19 da les 21:15 vegn dat »Joker«, en domenia da les 20:45 l'é l conzert de la Rovereto Wind Orchestra. En jebia ai 24 da les 21:15 l'é »Ad Astra«, en vender ai 25 da les 17:00 e da les 21:15 e en domenia ai 27 da les 17:00 en 3D e da les 20:30 l'é »Maleficent 2«; en sabeda ai 26 da les 20:45 l'é la comedia »En castel en vendita!«

Cursc

18. y 25.10.
Curs de balé
Ntan doi sëires pòssen mparé a balé cun la Grupa de Bal Populer de S. Cristina y Sëlva: nsnuet a balé Walzer y l vënderdi do a balé Polka. For dala 20:30 tla cësa de cultura de Sëlva basite. Per nfurma­zions cherdé su l 331 5944322.
21.10.–24.02.
Balé 50+
Bai de grupa cun mujiga da dut l mond, cun Greti Mussner. Uni lunesc dala 17:00 nchin la 18:00, tla sala Gisela Moroder a Urtijëi. N scumëncia n lunesc ai 21.10. y se anconta de ndut 13 iedesc. Da se scrì ite iel tla Butëiga dl Mond a Urtijëi. Metù a jì dal KVW Urtijëi.
24.10.
Cujì assurbënc de stof
Workshop danter ëiles tla biblioteca S. Durich a Urtijëi n juebia dala 19:30, cun Barbara Moroder y Maria Teresa Kostner. Per la menstruazion dl'ëiles iel auternatives ai assurbënc da smanché. Da se scrì ite iel tla biblioteca y da paië ite iel 10€.
22.10.
La Ila: curs da soné i orghi da bocia
Organisé dal Consëi Cultural tl Comun de Badia. Al é n curs por prinzipianc o chi che sá bele n püch da soné. Indöt 4 leziuns, tres de mertesc dales 20:00 te biblioteca a La Ila, plü avisa ai 22 y 29.10. ai 05 y ai 12.11.. Referënt é Paolo Vinati, che tol sö iscriziuns al 339 3053699. Cost: 25,00€.
26.10.
Hechelné sënialibri
N sada dala 9:00 nchin la 12:00 tla biblioteca S. Durich. Raffaella nsenierà coche raminelé n blòt pez da ten l sëni te n liber. L ie da se scrì ite nchin n mierculdi ai 20.10. tla biblioteca.
11.11.–16.12.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de jené/fauré 2020. La ancuntedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 11.11. ai 16.12. uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457, 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkungen.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.
04.11.
Corvara: curs de tennis
Organisé dala uniun amatoriala ATC Ladinia, söi ciamps da Corvara, dai 04.11.2019 ai 29.05.2020. Le cost é de 310,00€ por un n iade al'edema, 520,00€ por dui iadi. Infos y prenotaziuns anter i 22.10. ala mail atennisclubladinia@rolmail.net.
05.11.
Badia: cursc de inglesc
Le KVW de Badia organisëia ciamó n iade dui cursc d'inglesc serai cun la prof. Lalena Stull, te biblioteca a Pedraces: un por progredis y l'ater por chi che sá bele n püch. Ai mët man ai 5 de novëmber. Infos y preno­taziuns pro Cristina al 333 1591599.

Galaria retrac