Manifestazions atuales

Data

31 de otober 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 31 de otober
Temp Lede
06.11.
Café leterer per nglëisc
N mierculdi danmesdì dala 9:30 nchin la 11:00 tla biblioteca S. Durich a Urtijëi, cun Edmund Dellago. N se urta per s'la ciaculé per nglëisc. L'ena do, n mierculdi ai 13.11., saràl per l ultim iede chësta ancunteda.
08.11
Törggelen cun i Jëuni dla Lia da Mont y i Jëuni de Sëlva
Chëst ann vëniel jit a Villanders dal Pschnickerhof. N furnea duc deberieda cun la curiera. N possa se lascé scrì ite da Daniel (333 9454642) o da Sara (333 2453855) o da zachei di doi cunsëies nchin al plu tert n vënderdi ai 01.11. Da paië ite iel 50 €, cun brea de pel o diendl 45 €.
10.11.
Ciastagnada dla Comunanza Ladina a Bulsan
Ai 10 de november, a Tluses tla stua dl Schmuckhof. Enviés é duc i ladins y si compagns. An se enconta dan l'entreda prinzipala dla stazion de Bulsan dales 11:30, per jí con la ferata. Tla ostaria a Tluses s'enconton da les 13:15. Cost 28,00€ a cef, per mutons 14,00 €. Preno­tazions anter i 8 de november pa Waltraut Obwexer al numer 338 6412947.

Sozial

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de refe­riment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paa­ment. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Nadel tla scatula dai ciauzei
Nce chëst ann nvions duc a fé pea. L ie na azion de scincundes per ti purté mpue' de legrëza a mutons manco fertunei che viv tla Polonia, Ucraina y Lituania. Pudëis ve nfurmé y dé ju vosta scatules tla biblioteches S. Durich a Urtijëi, Tresl Gruber a Santa Cristina y O.v. Wolkenstein te Sëlva nchin ai 15.11.2019.
08.11.
Deberieda: tla sënta dla Crëusc Blancia
Se urton dala 15:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi per jì a ti cialé ala sënta dla Crëusc Blancia a Soplajes. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à pro­blems psichics o de sozia­lisazion cun ulenteres. Per nfurmazions telefoné al numer 0471 798015. (Respunsabla dla manifestazion: Silvia Schenk).

Sport

21.10/28.11.
Ginastica pre-schi col Ski Team Fascia
Fin ai 28 de november va inant l cors del Ski Team Fascia de ginastica pre-schi per i bec no agonisć de la populères e de pruma mesèna: l'é 8 lezions de n'ora al cost de 35 euro. Info e ensci­nuazions al più prest per mail a info@skiteamfassa.it o per telefon al 0462 764111.
02.11.
Hockey: Gherdëina contra Renon
N sada ai 2 de nuvëmber dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva.
Nchin ai 02.11.
Tennis, turnoi ITF dl'ëiles
Tl zënter dal tennis a Runcadic/Urtijëi iel ncuei juebia dala 14:00 inant la partides per i cherc de finela y la semifineles dl dopl. Duman vënderdi ai 01.11. iel la semifineles y do la 6 da sëira la finela dl dopl. N sada ai 02.11. dala 11:00 saràl la finela dl singul dl'ëiles. La ntreda ala partides ie debant.

Avisc

Atualmënter
Orars dla Portina por l'assistënza y cura tl Raiun Soziosanitar a Picolin
La Portina por l'assistënza y cura, é daverta 3 iadi al'edema: lönesc 14:00 – 16:00, mercui y jöbia 10:00 – 12:00, telelefon al numer 0474 586123. Le team informëia sön sorvisc, poscibilités de sostëgn y alisiramënt, aiüc esistënc, dërc y dovëis, sostëgn finanziar y i.i. y dëida fá de vigni sort de domandes y pratiches.
Atualmënter
Ciamena dal guant a Picolin
Le Grup Ciamena dal Guant recorda la poscibilité da dé jö y jí a se chirí fora guant, vigni jöbia domisdé dales 14:00 ales 16:00, tla vedla ciasa de Palsa a Picolin. An pó dé jö guant, linzos, cisces, pezes da mans, guant da dessot, coltrines, tovaies, cutres, cialzá, etc. Döt dess ester nët y intier. Dilan bele danfora.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach numer 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Uni merdi
Marënda per la jënt de tëmp
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt de Gherdëina sëura i 60 ani a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi a Urtijëi, S. Cristina y te Sëlva. L priesc per la marënda ie de 5 €. L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì cherdan su per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949 y per Sëlva l 335 6558633.
03.11.
Bilanz: N ann cun i muciadus tla Val Badia
I comuns da La Val y de Mareo á tut sö l'ann passé n pice grup de muciadus y cun la Comunité Comprensoriala de Puster él gnü lauré fora le proiet SPRAR. En domënia ai 3 de novëmber vëgnel porté dant n bilanz. Dales 9:00 mëssa cun le Vësco te dlijia da La Val, dales 10:30 tl pice salf de Comun vëgnel cunté dles esperiënzes fates. Düc é inviá.
03.11.
La Val: Festa por siur Heinrich Videsott
En domënia ai 3 de novëmber dales 14:30 él te dlijia da La Val na mëssa de recordanza y de rengraziamënt, zelebrada dal Vësco Ivo Muser, cun conclujiun dla fasa diozejana dl prozes de beatificaziun y funziun solëna sön fossa de siur Videsott. Dedô él n renfrësch por düc, te salf dles manifestaziuns.
06.11.
Defensor zivich
En mercol ai 6 de november da les 10:30 a les 12:00 aló dal Comun general de Fascia l'é l'ofize del defensor zivich garant di più picoi. L servije vegn portà inant demò se l'é apuntamenc fissé al numer 0461 213201 o al numer vert 8008 – 51026.
5/28.11.
Corsc de todesch a Sèn Jan
La Biblioteca de Comun de Sèn Jan endreza corsc de todesch: dò l cors per prinzipianc, dai 5 ai 28 de november sarà chel de livel mesan, de mèrtesc e de jebia da les 20:00 a les 22:00, con ensegnant de mèrelenga. Cost 70 euro per i sentadins de Sèn Jan e 90 euro per i etres. Info e iscrizions a vigodifassa@biblio.infotn.it o al 0462 763062.

Chino

Uni vënderdi
Sëires de chino te bibliotech
De vënderdi sëira – ora che n Unissant – iel l LiteraKino dala 20:30 tla Bibliotech San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi te bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
01.11/10.11.
Chino de Cianacei
En vender al prum de november da les 21:15 l'é »Jesus Rolls – Quintana è tornato«, en sabeda ai 2 da les 17:00 e da les 21:15 e en domenia ai 3 da les 17:00 l'é »La famiglia Addams«, en domenia da les 21:15 l'é »Jesus Rolls–Quintana è tornato«. En sabeda ai 9 e en domenica ai 10 da les 17:00 l'é »Il piccolo yeti« e da les 21:15 l'é »Finchè morte non ci separi«
31.10/08.11.
Chino Tieser
Insnet, jebia ai 31 de otober da les 17:30 e domani vender al prum de november da les 18:00 l'é »La famiglia Addams« e da les 21:15 »Doctor Sleep«; en sabeda ai 2 da les 17:00 en 3d l'é »Maleficent2: Signora del male« e da les 21:15 l'é »Downtown Abbey«; en domenia ai 3 da les 17:00 l'é »Maleficent2: Signora del male« e da les 20:30 »Down­town Abbey«. En mercol ai 6 da les 21:15 l'é l documentar »Il bambino è maestro«, en jebia ai 7 da les 21:00 per la sajon de prosa l'é »Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show« e en vender ai 8 da les 20:45 l'é l spetacol de teater »Interno con cadavere«.

Cursc

04.11.
Lungiarü: curs da fá duciaries
Organisé dal KVW da Lungiarü, cun Hermann Dapoz. Le curs é en lönesc ai 4 de novëmber dales 19:00 ales 22:00, te scolina da Lungiarü. Infos y prenotaziuns pro Carla al 348 7021582.
05.11.
Badia: cursc de inglesc
Le KVW de Badia organisëia ciamó n iade dui cursc d'inglesc serai cun la prof. Lalena Stull, te biblioteca a Pedraces: un por progredis y l'ater por chi che sá bele n püch. Ai mët man ai 5 de novëmber. Informaziuns y prenotaziuns pro Cristina al 333 1591599.
06.11.
La Ila: Musiga por i pici
Le Consëi Cultural tl Comun de Badia mët a jí n curs de musiga por de pici mituns y mitans danter n ann y mez y dui agn. Adöm cun n genitur, o trami. Le curs vëgn tigní dala musizista Esther Videsott y mët man en mercui ai 6 de novëmber danmisdé, tl Zënter Ergobando a La Ila. Indöt 6 iadi. Infos y iscriziuns: Chiara al 338 8825515.
08.11.
Apotech de plantes
Proiet se n sté bën: l vën fat tintures, estrac de uele y de ajëi cun d'uni sort de plantes de medejina. Cun Karin Planker n vënderdi ai 08.11. dala 20:00 tla biblioteca a S. Cristina. Iscrizions al numer de telefon 0471 799006 o tres e-mail info@njg.it. N mpera a cunëscer truepa plantes de medejina y la fazion che les à sun nosc corp y coche n possa les adurvé.
11.11.
Vester criatifs y fé su l guant che on bele a cësa
Proiet se n sté bën: cun Marialuise y Verena dala 14:30 tla sala dla NJG a Urtijëi. Per chëi dala prima mesana inant. Da tò pea iel guant che n à nstësc, a chël che n pudëssa ti dé ite mpue' zeche de nuef. L unirà nce stichenà y cujì su sun breies y ciamëijes. Iscrizions 0471 799006 o info@njg.it.
18.11.
Pastelné cun material rezitlà
Proiet se n sté bën: per mutons y mutans dla scola elementera. N lunesc ai 18.11. dala 15:00 tla sala dla Nëus Jëuni Gherdëina, cun Ines. Per sse scrì ite: 0471 799006 o info@njg.it.
23.11.
L'oma y mut/a chëuj
Proiet se n sté bën: cujiron adum na tascia cun material recycling. Sce ëis de vedl guant che sta mé decà pona tulëdel pea che pudon l adurvé. N sada ai 23.11. tla sala dla Nëus Jëuni Gherdëina. Iscrizions: 0471 799006 o info@njg.it.
11.11.–16.12.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de jené/fauré 2020. La ancuntedes ie tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 11.11. ai 16.12. uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457, 8:00-16:00; email vormerkungen.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.
07.01.2020
Formaziun por deventé operadus soziosanitars
L'Aziënda Sanitara de Süd­tirol mët a jí a Bornech na formaziun, dla dorada de 1.200 ores danter teoria y pratica. Ara mët man ai 07.01.2020. Leziuns: lönesc, mercui y vëndres danmisdé; mertesc y jöbia domisdé. An pó se scrí ite fina ai 4 de novëmber dales 12:00. Infos pro Gertraud Niederbrunner al 0474 581015 o por mail: gertraud.niederbrunner@sabes.it

Mostres y Ert

Atualmenter
Mostra We are here
Al Zenter d'èrt Contemporana de Ciavaleis fin ai 25 de november vigni sabeda e domenia da les 15:30 a les 19:00 se pel veder la mostra de retrac dal titol We are here, aldò del concept de Roberta Segata, Elisa DI Liberato e Virginia Sommadossi.
Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la resta averta per dut l'uton demò de sabeda e domenia da les 15:00 a les 19:00. Se pel prenotèr vijites vidèdes per gropes ence te etres dis e oraries, chiaman l numer 346 2415776.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
Nchin ai 30.11. ie la mostra davierta de juebia dala 15:00-18:00, de vënderdi y sada danmesdì dala 10:00-12:30. La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, ie da udëi nchin ala fin de jené 2020. Ntreda debant nchin a 26 ani.
Atualmënter
Pultredes dl dejenuefcënt
Te Tublà da Nives te Sëlva iel na mostra de fotografies fates tl scumenciamënt dl 1900 tl raion de Ruacia y Plan da Tieja. Sibe l fotograf che la jënt sun la fotos ne n'ie nia cunesciui. La mostra resterà davierta nchin ai 01.12.2019, uni di (ora che de lunesc) dala 15:00-18:00 y de dumënia nce dala 10:00-12:00.
31.10.
Oraries Museo Ladin
Anché jebia ai 31 de otober da les 15:00 a les 19:00 l'é l'ultim dì che l'é avert l Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan. L meis de november l restarà sera. Per informazions: 0462 760182.
26.10/09.11.
Mostra de Manuel Riz
L'artist fascian Manuel Riz à endrezà n percors espositif dal tìtol »Unterl@ndia« al Kunstforum Unterland de Egna, da poder veder dal mèrtesc a la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 18:00.

Referac

07.11.
Durmì sann
Durmì bën y si fazion sun nosc bënsté. Referat cun dr. Konstanze Jung metù a jì dal KVW de S. Cristina, n juebia dala 20:00 tla sala Raiffeisen te cësa de chemun a S. Cristina.
08.11.
Badia: Ne stede a ves temëi dai mituns che plüra
La Biblioteca Sas dla Crusc mët a jí en vëndres ai 8 de novëmber dales 20:00 te biblioteca a Badia, n referat cun Gabriela Mair am Tinkhof, dal titul »Keine Angst vor trauernden Kindern«.
12.11.
Amadablam – N viac cuntà
N merdi ai 12 de nuvëmber dala 20:30 te Tublà da Nives te Sëlva saràl na sëira cun chedri a culëures, ulache Christian Denicolò de Sëlva cunterà de na spedizion sun l Amadablam tl Himalaya.
13.11.
»Zero waste« na vita zënza maroca
Proiet se n sté bën: n mierculdi ai 13.11. dala 20:00 tl local Saut a Urtijëi, cun Maria Lobis. I sculeies dla 2. mesana fajerà na pitla ntroduzion. Tlo se tràtel de mparé a viver a na maniera da smendré la maroca l plu che la va. Mudan mpue' de zeche sons povester boni de fé velch per nosc daunì.
14.11.
»Raisc y ares, por ciafé nosc tru deboriada – geniturs y mituns«
Chësc le titul de na mësa torona por todësch, organisada dal grup »Ecuiliber«, en jöbia ai 14.11. dales 19:30 te Istitut Ladin a San Martin. I referënc é Sara Tauber, psicologa, Forum Prevenziun, Veronica Clara, assistënta soziala, Raiun Sozial Val Badia, Edmund Senoner, psicologh, Bad Bachgart y Walter Frontull, pedagogh sozial.

Mujiga

09.11.
Rina: n conzert particolar
En sabeda ai 9 de novëmber dales 20:00 él te dlijia da Rina n conzert cun n grup dla Musiga, le Cor de Dlijia cun mëmbri dl Cor di Ëi, ciantarines da Rina y foradecá y le Cor di Mituns. Danter i toc él »Introitus Brevis« de Klaus Strobl, »Gott segne Dich« de Kathi Stimmer, »Iö sun pro os« de U. Willeit, »Gabriellas Sang« de Stefan Nilsson, »Pie Jesu« de A. L. Webber y la »Ode an die Freude« de Beethoven.

RADIO

01.11 – 07.11.
Ladinia Live
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
05.11.
Unterl@ndia
da les 13:45, mostra-projet de Manuel Riz su la globa­lisazion: cruzies e stentes a livel local. Mostra a Egna dal 26 de otober ai 9 de november. En rejonon con l'artist Manuel Riz e chiche à tout pèrt al vernissage. Conduzion Anna Mazzel.
01.11 – 07.11.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
02.11.
Momënc de vita – intervista a Lina Canins
da les 19:05, N program de Erika Castlunger.
06.11.
Cuartet leterer: »La Natura esposta« de Erri de Luca
da les 19:05, L cuartet leterer, program de descuscion sun opres letereres, cun autores y critics de leteratura ladina prejënta l'autor Erri De Luca per rejoner de so liber »La natura esposta«. N program de Rut Bernardi cun Ruth Videsott, Roland Verra e Mateo Taibon, a cura de Anna Mazzel.
07.11.
La Soricia: Azions concretes e secretes per la reladinisazion
da les 19:05, Tita Mena­polenta, l'agent secret ne conta insnet de chel che vegn fat concretamenter te vigni valèda per portèr inant la reladi­nisazion de la Elpes. Ejempies concrec de prozess de re-ladi­ni­sazion tel ciamp turistich, sanitèr, artistich aministratif e cultural. Program de Anna Mazzel.

TELEVIJION

05.11.
Mendret: Mujiga e lengac de mendranza
da les 20:50, pian via da n servisc sun la lia »Palanok«, na lia culturela tudëscia tla Ucraina, se ons per la proscima edizion de »Mendret – Mendranzes tel mond« damandà coche nce tlo da nëus porta la mujiga pro a mantenì l ladin. Program de Elisabeth Kostner, a cura de Anna Mazzel.
06.11.
Natura e ambient: A la descorida dl monn dles montagnoles
da les 20:50, les muntagnoles é da orëi bun, so sciür é n sëgn de vita salvaria sö por munt, y al é bel da ti ciaré pro a sü jüc. Nia vignun ti ó bun, por gauja di danns che ares fej söi prá y incër les üties da munt ia. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
07.11.
Scenar ert y cultura: Giovy Savoi – Marina Mussner
da les 20:50, Giovy Savoi ie n ciantautëur jëunn che se à bele plu iedesc metù n mostra sun paladines mpurtantes. Marina Mussner abina si trieva propi tl zerilé cëiresc. Ora dl cëir mo zënza mutif fej si mans de bela criazion ndividueles. Program y cunzet: Ivan Senoner, Tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner.
01.11 – 07.11
Informaziuns
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n juebia ai 31.10. dala 10:00 danmesdì inant nchin n sada ai 02.11. dala 8:00 daduman ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002. Dai 02.11. inant nchin n lunesc ai 04.11. dala 8:00 dadum ie de servisc la duturëssa Barbara Micoli de Sëlva, streda Nives 2, tel. 351 5544347
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema lunch dal 1. ai 3 de novëmber, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 01.11. nchin n vënderdi ai 08.11. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres al 1. de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 8 de novëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Galaria retrac