Manifestazions atuales

Data

22 de november 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 22 de november
Cursc
27.11.
Fé nstësc prudoc per la cura dl corp y per tenì nëta la cësa
N mierculdi dala 20:00 tla sala di jëuni »fun&more« te Sëlva cun Isabella y Nicole. N possa se fé nstësc prudoc coche pasta da lavé i dënz, deos, bombes da fé bani, spray universel da puzené, polver per la mascin da lavé guant y taieresc. Per se scrì ite: tel. 0471 799006 o info@njg. it.
29.11.
Fajon gherlandes d'avënt
N vënderdi tl local di »jëuni fun&more« te Sëlva vëniel fat gherlandes d'avënt cun Alma. L ie da se scrì ite dala NJG cherdan su l 0471 799006. L ie lerch per 15 persones, da paië ite iel 10 € y da tò pea iel mé cater cëiresc, l rest vën metù a desposizion.
30.11.
Fajon calëndri d'avënt
N sada che vën dala 9:00 nchin la 12:00 tla sala dla Nëus Jëuni a Urtijëi, pastelné cun Ines per mutons y mutans dla scoles elementeres. L ie de se lascé nuté su danora cherdan su l 0471 799006.
13.01.-17.02.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de merz/auril 2020. L'ancuntedes sarà te palestra dla cësa de paussa a Urtijëi uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena resta serèda al pubblich fin ai 7 de dezember. Se pel ampò prenotèr vijites vidèdes per gropes chiaman l numer 346 2415776.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
Nchin ai 30.11. ie la mostra davierta de juebia dala 15:00-18:00, de vënderdi y sada danmesdì dala 10:00-12:30. La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, ie da udëi nchin ala fin de jené 2020. Ntreda debant nchin a 26 ani y per duc la juebies mé ntan l mëns de nuvëmber.
Atualmënter
Pultredes dl dejenuefcënt
Te Tublà da Nives te Sëlva iel na mostra de fotografies fates tl scumenciamënt dl 1900 tl raion de Ruacia y Plan da Tieja. Sibe l fotograf che la jënt sun la fotos ne n'ie nia cunesciui. La mostra resterà davierta nchin ai 01.12.2019, uni di (ora che de lunesc) dala 15:00-18:00 y de dumënia nce dala 10:00-12:00.
Atualmenter
Mostra We are here
Al Zenter d'èrt Contemporana de Ciavaleis fin ai 25 de november vigni sabeda e domenia da les 15:30 a les 19:00 se pel veder la mostra de retrac dal titol We are here, aldò del concept de Roberta Segata, Elisa Di Liberato e Virginia Sommadossi.
22.11.
Artetrentina al Zenter Èrt Contemporana
Anché, vender ai 22 de november da les 18:00 al Zenter de Èrt Contemporana de Ciavaleis vegn prejentà »Artetrentina« la revista de l'èrt tel Trentin con Warin Dusatti, Roberta Bonazza, Fiorenzo Degasperi, Eleonora Dusatti e Valentina Serafini.
Nchin ai 24.11.
Poejies per i uedli y per la urëdles, de Rut Bernardi
La mostra tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone ie mo da udëi nchin n dumënia ai 24.11. uni di dala 10:00-12:00 y dala 17:00-19:00.

Mujiga

23.11.
I Swing Friends a La Grenz
Doman, sabeda ai 23 de november a La Grenz a Moena se pel scutèr i Swing Friends con Giampaolo
Casati (tromba), Gianluca Tagliazucchi (piano), Aldo Zunino (contrabas) e Enrico Tommasini (baterìa). L conzert taca ite da les 21:30, sobito dò Jam Session.
23.11.
Cunzert de S. Zezilia dla Mujiga de Sëlva
Duman sada dala 17:00 tla cësa de cultura de Sëlva. La Mujiga de Sëlva cun si dirighënt Edy Gamper lascerà audì de biei pec che à da n fé cun la montes y la cuntreda, scric nce da cumponisć de nosc raions coche danter l auter l Wolkenstein Marsch de Oswald Delago. Danterite saràl nce la sëurandata dla uneranzes.
23.11.
Ancunteda per fé mujiga deberieda
Dala 18:00 tl hotel Florian ja Ruacia/Sëlva mët la doi grupes de bal de Gherdëina y la Scola de Mujiga de Gherdëina a jì na sëira de mujiga da mont. Duc chëi a chëi che l ti sà bel a balé, suné o scuté su mujiga da mont ie nviei. Danora sunerà i sculeies dla Scola de Mujiga y plu tert puderàn nce se maië zeche da cëina.
24.11.
S. Zezilia cun l Cor de Runcadic
N dumënia ai 24.11. dala 10:00 te dlieja de Runcadic, n ucajion de S. Zezilia cianterà l Cor de Runcadic acumpanià dal'urchestra la »Dukaten-Messe« de W.A. Mozart.
24.11.
Conzert de Santa Zezilia a La Pli de Mareo
La Musiga y le Cor d'La Pli inviëia desche al é tradiziun al Conzert de Santa Zezilia, chësta domënia ai 24 de novëmber 2019, dales 15:00 inant, te Salf dles manife-staziuns.
24.11.
Cunzert de S. Zezilia dla Mujiga de Urtijëi
N dumënia dala 17:00 tla cësa di cungresc a Urtijëi. L dirighënt Egon Lardschneider à cris ora nce chëst ann n program drët nteressant cun marces, walzer y pec tlassics, n pez nce per solo de tuba. Tla segonda pert saràl da audì mujiga de films y stlut ju cun l pez »Conga del Fuego Nuevo« y la marcia »Ungarns Kinder«.
26.11.–08.12.
Cianta cun nëus
L Cor de Runcadic nvieia à unì a cianté pea l Cunzert d'Avënt ai 8.12. tla dlieja de Runcadic. La prima proa sarà n merdi ai 26.11. pona ai 27. y 29.11., ai 3. y 6.12. for dala 20:00 tla Scola Elementera de Runcadic. L unirà mparà ite de blòta cianties che duc ie boni de cianté. Per infos: 380 3782188. Pudëis nce unì diretamënter ala prima proa.
30.11.
S'ancunton per s'la cianté
N sada dala 17:00 tla Stua Zirm a Urtijëi. L KVW de Urtijëi nvieia duc chëi che à legrëza a cianté, jëuni y manco jëuni, boni y manco boni, a cianté deberieda cianties d'uni sort. Cun Willy Runggaldier dal Ampezan.
01.12.
Cunzert de S. Zezilia dla Mujiga da Bula
N dumënia che vën dala 15:00 tla sala dla proves nueva. L sarà da audì na cërcia de mujiga drët de uni sort, da pec coche Olympic Sirit al'ouverture Barbiere di Siviglia al pez de Pepi Huber Gruß aus Pufels y nce pec ora de mujiga da film coche Forest Gump. La Mujiga da Bula sona sot ala bachëta de Caroline Hempel.

Referac

22.11.
Menopausa
Cun l dutor Heinz Santifaller ncuei vënderdi dala 20:00 tla cësa dla lies a Runcadic. Problems tla menopausa, sintoms che vën dant suvënz y cie che n possa fé de contra. Iel pa vel' da tel nce pra i ëi? Nviei ie ëi y ëiles da 40 ani insù. Metù a jì dal KVW.
22.11.
Baiun de dislessia
»Boom delle diagnosi di dislessia: perché e cosa fare?« é le titul de n referat che vëgn tigní incö vëndres ai 22 de novëmber dales 20:00, te scora mesana da La Ila. Referënta é la neuropsichiatra por mituns Susanna Negrin. Organisaziun: Consëi de Formaziun Badia.
23.11.
»Ciuldì se lascé avisé dala Bibia?«
Chësc ie l argumënt dl referat biblich che unirà tenì duman sada dala 18:30 tla cësa de cultura a Urtijëi. Ntan l referat uniràl dat resposta ala dumand »De ce utl ie pa la Bibia per Vo?« I Testemonesc de Iehova se ncunforta sun Vosc unì. La ntreda ie debant.
26.11.
Sei minerei »Schüßler« per l'apoteca de cësa
N juebia dala 20:00 tla sala Raiffeisen te cësa de chemun a S. Cristina, cun Josef Holzer. Undesc mitli scëmpli per varì y per resté nton. Metù a jì dal KVW de S. Cristina.
29.11.
La Ila: La segurëza tl'informaziun
En vëndres ai 29 de novëmber dales 19:30 él tla Ciasa de Cultura a La Ila na sëra-evënt dal titul »Tatort WWW«, olache ara nen jará dl tema dla segurëza tla informaziun y tl monn digital. Referënc é l'espert Erwin Markowsky, le capitan di carabiniers Stefano Borghetto y l'espert Robert Hartner.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 23.11. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 25.11. dala 8:00 dadum ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 23 y 24 de novëmber, é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 22.11. nchin n vënderdi ai 29.11. ie chëla de Fie, tel. 0471 725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 22 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 29 de novëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Chino

Uni vënderdi
Sëires de chino te bibliotech
De vënderdi sëira iel l LiteraKino dala 20:30 tla biblioteca San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che vën mustrei ie da udëi te bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
22/27.11.
Chino de Cianacei
Insnet, vender ai 22 de november da les 21:15 l'é l film »Cetto c'è, senzadubbia­mente«, en sabeda ai 23 e en domenia ai 24 da les 17:00 l'é »Attraverso i miei occhi« e da les 21:15 l'é »Cetto c'è, senzadubbiamente«, en lunesc ai 25, mèrtesc ai 26 e mercol ai 27 da les 21:15 l'é »Vasco-Nonstop Live 018+019«.
22.11/01.12.
Chino de Tieser
En vender ai 22 da les 21:15 e en domenia ai 24 de november da les 17:00 vegn dat »Attraverso i miei occhi«, en sabeda ai 23 da les 21:15 e en domenia ai 24 da les 20:30 l'é »Motherless Brooklyn«, en jebia ai 28 da les 21:15 l'é »Il mio profilo migliore«, en vender ai 29 e en sabeda ai 30 da les 17:00 e da les 21:15 l'é »Frozen 2« e en domenia al prum de dezember l vegn dat da les 15:15 e e da les 20:30.
30.11.
Chino per mutons
L film dla lijënda dl berba da Nadel, tla rujeneda tudëscia, unirà mustrà n sada che vën dala 15:00 te sala de chemun a S. Cristina. Metù a jì dal VKE Gherdëina.

Sport

24. y 30.11.
Partida de hockey dl HC Gherdëina
N juebia dala 18:30 tl stadio Pranives de Sëlva saràl la partida dl campiunat AHL danter l HC Gherdëina y i Zeller Eisbären. N sada dala 20:30 jugherà l Gherdëina contra i Adler de Kitzbühel.

Avisc

Atualmenter
Picol marcià di Mille Centrini
L Grop Mille Centrini da Vich endreza n pìcol marcià de benefizenza »Albres de vita« per Giada e i orfegn di boschieres con lurieres fac a man che rechiama i èlbres. L marcià é te Ciasa Marmolada ai 6 e 7 de dezember, dai 21 ai 30 de dezember (fora che l dì de Nadè) e dai 2 ai 5 de jené da les 15:00 a les 18:30.
Atualmenter
Pìcol marcià da Nadèl
L Comitat manifestazions Vich Events endreza l pìcol marcià da Nadèl »Picol, bon e bel« te piaz de Vich tedant a l'Ofize di foresć. Ai 6 e 7 de dezember, dai 21 ai 30 de dezember (fora che l dì de Nadèl) e dai 2 ai 5 de jené da les 15:00 a les 18:30.
Uni merdi
Marënda per la jënt de tëmp
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt de Gherdëina sëura i 60 ani a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi a Urtijëi, S. Cristina y te Sëlva. L priesc per la marënda ie de 5 €. L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì cherdan su per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949 y per Sëlva l 335 6558633.
22.11.
Reuniun generala dla Lia da Munt Ladinia Val Badia
Incö vëndres ai 22 de novëm­ber dales 19:30, tl salf dles manifestaziuns a San Martin de Tor. Al gnará ciaré zoruch al'ativité de chësc ann y an ciara inant al'ativité dl ann che vëgn. Söl program él ince les lîtes dl consëi dla Lia da Munt. Dedô cëna deboriada.
23.11.
Senteda generela dl KVW Sëlva
Duman sada dala 15:00 tla Pitla Sala tla cësa de cultura de Sëlva. Sun l program iel: relazion dl 2019, nuviteies tl ciamp dla pension y dl soziel, manifestazions 2020, pitla marënda cun mujiga. N puderà nce bele paië ite la cherta per l 2020 (20 €) y pië do na pitla scincunda per i 70 ani da canche l KVW ie unì metù su.
23.11.
Convegn sul davegnir de le ASUC
En sabeda ai 23 de november le ASUC de Fascia e Fiem endreza na scontrèda sci­entifica sul davegnir de le Frazion te la veia senta del Consorzie Eletrich te Vidor. Se taca te da les 10.30 con n debatit con Pietro Nervi e Paolo Grossi. L convegn va inant ence domesdì con la vijita te Val de Sèn Nicolò e al Museo del Segat.
Dezëmber
S. Miculau va ora per la cëses
La Nëus Jëuni Gherdëina mët inò a jì n valguna grupes cun S. Miculau, l fant y i angiuli per jì ai 5 de dezëmber ora per la cëses. Per apusté na tel grupa pòssen cherdé su per Urtijëi tl ufize dla NJG al 0471 799006, per S. Cristina Armin al 333 5491707 y per Sëlva l 0471 777900 o scrì na e-mail a jeunideselva@gmail.com.
09.12.
Scontrèda informativa te Scola de Fascia
En lunesc ai 9 de dezember da les 20:30 te Sorastanza de la Scola Ladina de Fascia a Sèn Jan vegn endrezà na scontrèda informativa per i genitores e i studenc de la mesènes che vel cognoscer miec la scola auta e l'ativitèdes che vegn sport.

Religion

30.11.
San Ciascian: festa d'Advënt
I grups K.V.W. di paisc da San Ciascian, La Ila y Badia, deboriada cun le Comun, inviëia vëdues, vëdui, porsones sores y acompagnadus a na festa de Advënt, en sabeda ai 30 de novëmber dales 14:00, tla Ciasa J. B. Rinna a San Ciascian. Al sará ince siur degan Iaco Willeit y n rapresentant de Comun. La festa gnará abelida da n grup de ciantarines. Do la funziun aurela cörta cun picera marëna.

Teater

23/24.11.
Comedia di Amisc del Teater
La Filodramatica »Amisc del Teater« da Moena met dant na neva comedia dal titol »Fajé mena che fosse mort«. En sabeda ai 23 de november da les 20:45 e en domenia ai 24 da les 15:30 te teater de l'Oratorie de Moena.
29.11/03.07.12.
A teater con I Bontemponi
I Bontemponi met dant na neva comedia dal titol »L'ucel del Marescial« de Loredana Cont. En vender ai 29 de november e en mèrtesc ai 3 de dezember da les 20:30 te Oratorie de Poza e en sabeda ai 7 de dezember da les 20:30 a La Gran Ciasa a Soraga.
28.11- 01/12/14.12.
Comedia de La Mizacoles
La Mizacoles de Ciampedel met dant na neva comedia dal titol »Fossa stat assà na ferlèda«, 2 ac da grignèr de Loredana Cont. En jebia ai 28 de november da les 20:30, en domenia al prum de dezember da les 15:30, en jebia ai 12 e en sabeda ai 14 de dezember da les 20:30 te teater de Ciampedel.

Sozial

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referi­ment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Copra­tiva sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Pensionisć – lauré – auzé la pension
Persones che ie n pension possa lauré nce sce les giapa bele la pension. I cuntribuc soziei paiei ite tl tëmp che n ti va do a n lëur, sciche depen­dënc o nce sce n lëura autono­mamënter, dà la rejon de giapé mpue' na majera pension. La dumanda possa unì fata tres l patronat KVW www.mypatronat.eu.
Atualmënter
Slungiamënt dla agevolazion dl 50% dla chëutes
Per lëures de restruturazions puderàn inant tré ju l 50% dala chëutes y chël nchin ala fin dl 2020. Slungià vëniel nce chël de pudëi tré ju dala chëutes l 50% sce n compra mubilia y njins eletrics dla tlas energetica A+ o plu auta, che vën adurvei per l cuatier ressanà.
24.11.
Volontadives en festa a la Coprativa Oltre
La Coprativa Oltre de Ciampedel verc si ujes en domenia ai 24 de november. Da les 13:30 a les 16:30 duc pel jir a veder i laboratories e veder l'ativitèdes che vegn fat dai utenc e i volontères. Vegn sport ence douces e cafè. La Coprativa é te strèda de la Scola veia a Ciampedel, tel. 0462 750080.

Temp Lede

23.-24.11.
Trix Days, gran fin dl'ena de juesc
A Urtijëi tl'aula magna dla Scola Elementera dala 10:00-18:00. Gran fin dl'ena cun na vela de plu de 500 juesc da mëisa per granc y pitli: Cuboro, Geomag, sezion per juesc strategics y mo scialdi deplù. Unide a nes crì pra la majera festa dl juech te Gherdëina. Ntreda 3 €, per families 8 €. Sala a tema »Juesc XXL«.
24.11.
»Sutar per Aria!« te Oratorie de Poza
I joegn che à tout pèrt al projet de INOUT e de La Risola porta dant en domenia ai 24 de november te Oratorie de Poza l spetacol »Sutar per Aria!«, n show de sauc a acrobazìes che envìa a pissèr a la dependenza da video games.
24.11.
Mi prim liber »Book start«
N dumënia dala 10:00-11:30 tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina. Nviei ie duc i pitli nasciui tl ann 2018 cun si genitores a unì a se tò si prim liber y a sté mpue deberieda a s'la ciaculé.
27.11.
La Ila: Pastelné por Nadé
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia en mercui ai 27 de novëmber dales 15:00 te biblioteca a La Ila, olache al gnará pastelné por Nadé.
27.11.
Al Plan: sëra de biodanza
Le Centro Hòdo organisëia na sera de biodanza cun Angelo Palfrader, a Al Plan de Mareo, tl salf dla Scora Mesana basite, en mercui ai 27 de novëmber dales 20:15. Infos y prenotaziuns al 333 4383509, angelopalfrader@virgilio.it
28.11.
Batadù per seniores
La Grupa Seniores de S. Cristina nvieia a fé pea l batadù n juebia, dala 14:00 nchin la 17:00 tla sala Raiffeisen te cësa de chemun a S. Cristina.
29.11.
Giaurida dl Marcià da Nadel
N vënderdi che vën, dala 17:00 sun Plaza Stetteneck, uniràl giaurì l Marcià da Nadel a Urtijëi. L sunerà la grupa »Nöice«.
30.11.
San Martin: Festa dl volontariat
En gaujiun dl de internazional dl volontariat é volontars y volontares dla Ciasa de Palsa Ojöp Frëinademetz y dötes les uniuns che á fat val' sorvisc volontar ia por l'ann inviá a na mëssa de rengraziamënt, en sabeda ai 30 de novëmber dales 15:30, te capela dla Ciasa de Palsa. Inviades é ince les porsones interessades a fá n sorvisc de volontariat pro berbesc y mëdes. Do mëssa sarál n pice renfrësch.

RADIO

22.11.–28.11.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
26.11.
N salt tl dagní
Tl dagní gnarára da se confronté cun n gröm de novi­tés y cun stromënc tecnics demorvëia. Cun chësc pro­gram porvunse da capí sön ci che al vëgn lauré atual­mënter tl ciamp dl'ino­va­ziun y dl'archirida scientifica sciöche ince tl'université. Ghest te stüde: Vito Zingerle, Moderaziun: Sara Frenner.
22.11.–28.11.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
22.11.
da les 19:05, te chësta trasmiscion vëniel jit ite plu sot sun la dumanda pieta pa deplù lidëza manco segurëza y deplù segurëza manco lidëza, for rujenan dl mond dl lëur. A chësta y d'autra dumandes vëniel rujenà cun Julia Moroder de Urtijëi, che à studià economia a Viena y a Bulsan. Trasmiscion de Ivan Senoner.
23.11.
Tomé zënza se fá me
da les 19:05, program de Giuliana Dejaco.
24.11.
»Jon a cianté«
da les 19:05, Sën iel da garat nce la verscion per gherdëina dl liber »Jon a cianté«. La publicazion cun CD ie unida prejenteda nstadì a Urtijëi. Ntan chësta trasmiscion puderàn audì ntervistes a André Comploi, a Viktor Canins y al dut. Leander Moroder, diretëur dl Istitut Ladin che se à cruzià dla cuordinazion y dl finanziamënt de chësc proiet. Trasmiscion de Simon Moroder.
26.11.
Badiotten (2)
da les 19:05, cabaret-monologh de y cun Simon Kostner. Program de Alessandro Dapunt.
27.11.
Misteres e aventures: »Dezember e so magìa«
da les 19:05, l patron de Poza l'é Sen Nicolò. Program de Anna Mazzel.
28.11.
La relaziun danter geniturs y mituns
da les 19:05, la relaziun danter pere, uma, mituns y mitans, ne é mai statica; ara crësc y impara crësc i mituns, sciöche ince i geniturs. Deboriada al consulënt familiar Toni Fiung ti junse pormez a valgönes chestiuns che reverda la familia y sü mëmbri. Program de Sara Frenner.

TELEVIJION

26.11.
Tassìe – Ogec de vigni dì
da les 20:50, i ogec i à ite esperienzes e saeres che i se palesa tel temp. Tras sie aspet e sia doura i ne rejona franch de cultura e tradizions. N viac anter i ogec de vigni dì, che i palesa emozions e sentimenc che ne porta tel fon de noscia identità. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
27.11.
Trail spezial
da les 20:50, a cura dla redaziun.
28.11.
Euro – trasmisciun d'economia
da les 20:50, program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
22.11.–28.11.
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pón ciafé sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Galaria retrac