Manifestazions atuales

Data

29 de november 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 29 de november
Sport
30.11.
Partida de hockey dl HC Gherdëina
Duman sada dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva saràl la partida dl campiunat AHL danter l HC Gherdëina y i Adler de Kitzbühel.
06.12.
Prejentazion dl Schi Club Gherdëina
N vënderdi dala 18:00 sun Plaza Stetteneck a Urtijëi uniràl prejentà duc i atlec y la disciplines desferëntes cun i trainadëures. Te chësta ucajion vëniel daniëura nce dat ora l cudejel nuef dl Schi Club cun truepa nfurmazions nteressantes n cont dl sport da d'inviern.
07.12.
Trofeo Sèn Nicolò
L grop di Bogn da Nia endreza en sabeda ai 7 de dezember la 14^ edizion del Trofeo Sèn Nicolò, garejèda co le pel de net. I concorenc ponta demez da les 20:00 da Pian de Frataces e rua deretorn sun Pordoi ló da l'Hotel Savoia.

Referac

28.11.
Mudé de 1,5°–Tlima dl mond y politica per l tlima
Tla cësa de cultura a Urtijëi mët la Lia per Natura y Usanzes a jì n referat cun l dlaziologh Georg Kaser y l ecologh de vegetazion Georg Niedrist n con' dla fazion dl mudamënt dl tlima sun l ecosistem dla Elpes. Tres la sëira menerà Andreas Riedl dla Lia provinziela per la natura y l ambient.
29.11.
La Ila: La segurëza tl'informaziun
Incö vëndres ai 29 de novëmber dales 19:30 él tla Ciasa de Cultura a La Ila na sëra-evënt dal titul »Tatort WWW«, olache ara nen jará dl tema dla segurëza tla informaziun y tl monn digital. Referënc é l'espert Erwin Markowsky, le capitan di carabiniers Stefano Borghetto y l'espert Robert Hartner.

RADIO

29.11. - 05.12.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
29.11. - 05.12.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
30.11.
Momënc de vita – intervista a Mara Gortan
da les 19:05, Mara Gortan é na jonna de San Martin de Tor, che fej la 4. tlassa dl Lizeum Linguistich a La Ila. L'ann passé éra jüda a scora a Hong Kong y ara nes cunta de süa esperiënza y de sües impresciuns. N program de Erika Castlunger.
01.12.
Agorà – Lidëza y segurëza tl mond dl lëur
da les 19:05. chëst iede vëniel metù sot al udlon la vita te na zità y de coche n vën cunfruntei canche n va a crì da lëur. Trasmi­scion de Ivan Senoner (terza pert).
03.12.
Badiotten (3)
da les 19:05. cabaret-monologh de y cun Simon Kostner. Pro­gram de Alessandro Dapunt.
04.12.
Cuartet leterer: Stefano Zangrando
da les 19:05. l cuartet leterer, program de descuscion sun opres letereres, cun autores y critics de leteratura ladina prejënta l'autor Stefano Zangrando per rejoner de so liber »Fratello minore. Sorte, amori e pagine di Peter B«. N program de Rut Bernardi cun Ruth Videsott, Roland Verra e Mateo Taibon, a cura de Anna Mazzel.
05.12.
Le fant y laurant
da les 19:05, le laurant de comun é chël che ciara dl ordin y dl nët te paisc. Soradöt d'invern cun les gran noveres, vëigun gonot chësc fant a ciaval dla cadrëia, mo chësc é ma un di tröc laurs che al fej. Program de Sara Frenner.

TELEVIJION

03.12.
Cult, rituai da inier y incö: Santa Berbura
da les 20:50, program de Daria Valentin, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
04.12.
Natura e ambient: I stambëc, les belijies dles Dolomites
da les 20:50, les pares ërtes da crëp dles Dolomites é n habitat ideal por ciamurc y stambëc. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
05.12.
Scenar ert y cultura
da les 20:50. program de Ivan Senoner, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner.
29.11. - 05.12.
Informaziuns söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmi­scions radio sota »Podcast«.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 30.11. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 02.12. dala 8:00 dadum ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 30 de novëmber y 1. de dezëmber, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 29.11. nchin n vënderdi ai 06.12. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 29 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 6 de dezëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Chino

29.11.
Ultima sëira dl LiteraKino te bibliotech
Cun chësc vënderdi, dala 20:30 tla biblioteca San Durich a Urtijëi, fìnel via la lingia de films dl LiteraKino per chëst ann. N jirà pona inò inant d'ansciuda cun chësta scumenciadiva.
30.11.
La lijënda dla stëila da Nadel
Chino per mutons, tla rujeneda tudëscia, per sculeies dla scola elementera y mesana, duman sada dala 15:00 te sala de chemun a S. Cristina. Metù a jì dal VKE Gherdëina.
29.11/05.12.
Chino de Tieser
En vender ai 29 e en sabeda ai 30 de november da les 17:00 e da les 21:15 l'é »Frozen 2« e en domenia al prum de dezember l vegn dat da les 15:15 e da les 20:30. En jebia ai 5 de dezember da les 21:15 l'é »L'età giovane«.

Cursc

30.11.
Fajon calëndri d'avënt
Duman sada, dala 9:00 ala 12:00 tla sala dla Nëus Jëuni a Urtijëi, pastelné cun Ines per mutons y mutans dla scoles elementeres. L ie de se lascé nuté su danora cherdan su l 0471 799006.
13.01.-17.02.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de merz/auril 2020. L'ancuntedes sarà te palestra dla cësa de paussa a Urtijëi uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena resta serèda al pubblich fin ai 7 de dezember. Se pel ampò prenotèr vijites vidèdes per gropes chiaman l numer 346 2415776.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
Dai 1. de dezëmber inant ie la mostra inò davierta da merdi nchin vënderdi dala 15:00-18:00 y de sada y dumënia dala 10:00-12:30 y 15:00-18:00. La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, ie da udëi nchin ala fin de jené 2020.
Nchin ai 01.12.
Pultredes dl dejenuefcënt
La mostra de fotografies fates tl scumenciamënt dl 1900 tl raion de Ruacia y Plan da Tieja, ie mo da udëi nchin n dumënia ai 1.12. te Tublà da Nives te Sëlva. Davierta iela uni di dala 15:00-18:00 y de dumënia nce dala 10:00-12:00.
Dai 01.12. inant
Campiunac dl Mond de schi 1970
Mostra de fotografies sun Plaza de Chemun a S. Cristina, per l anuel di 50 ani da canche l ie stat i Campiunac mundiei de schi te Gherdëina.

Religion

30.11.
San Ciascian: festa d'Advënt
I grups K.V.W. de San Ciascian, La Ila y Badia, cun le Comun, inviëia vëdues, vëdui, porsones sores y acompagnadus a na festa de Advënt, en sabeda ai 30.11. dales 14:00, tla Ciasa J. B. Rinna a San Ciascian. Al sará ince siur degan Iaco Willeit y n rapresentant de Comun. La festa gnará abelida da n grup de ciantarines. Do la funziun aurela cörta cun picera marëna.
07.12.
Mëssa di pitli
Duc i genitores cun mutans, mutons y popsc y sambën laves y nëinesc ie nviei de cuer ala S. Mëssa di pitli n sada, dala 17.00 te gran sala de calonia de Urtijëi. Sun vosc unì se ncunforta l pluan Sn. Vijo Pitscheider y i genitores che mët a jì.
24. – 27.04.2020
Iade a Lourdes - preavis
Le K.V.W. dla Val Badia metará da jí dai 24 ai 27 de aurí 2020 n iade de pelegrinaje de 4 dis a Lourdes, cun le fligher. Le program plü avisa cun prisc y modalité de prenotaziun gnará publiché plü inant.

Sozial

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referi­ment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Pensiunei – lauré – auzé la pension
Persones che ie n pension possa lauré nce sce les giapa bele la pension. I cuntribuc soziei paiei ite tl tëmp che n ti va do a n lëur, sciche dependënc o nce sce n lëura autonomamënter, dà la rejon de giapé mpue' na majera pension. La dumanda possa unì fata tres l patronat KVW www.mypatronat.eu.
Atualmënter
Slungë dla agevola­zion dl 50% dla chëutes
Per lëures de restruturazion puderàn inant tré ju l 50% dala chëutes y chël nchin ala fin dl 2020. Slungià vëniel nce de pudëi tré ju dala chëutes l 50% sce n compra mubilia y njins eletrics dla tlas energetica A+ o plu auta, che vën adurvei per l cuatier ressanà.
02.12.
Prejentazion del projet »Depen... da me«
En lunesc ai 2 de dezember da les 17:00 te Sorastanza de la Scola Ladina a Sèn Jan vegn prejentà i resultac del projet »Dipende... da me« envià via da Scola, Comun general e Apsp per la preven­zion de la dependenzes. Tol pèrt ence la dotora Marialuisa Grech del Ser.d de Trent.
06.12.
Deberieda: Festa de San Miculau
Dala 16:00 tla sala dla sentedes tla sënta dl Servisc Soziel a Urtijëi, Streda Purger. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Infos: 0471 798015. (Respun­sabla dla manifestazion: Rita Faltner).

Temp Lede

30.11.
San Martin: Festa dl volontariat
En gaujiun dl de internazional dl volontariat é volontars y volontares dla Ciasa de Palsa Ojöp Frëinademetz y dötes les uniuns che á fat val' sorvisc volontar ia por l'ann inviá a na mëssa de rengraziamënt, en sabeda ai 30 de novëmber dales 15:30, te capela dla Ciasa de Palsa. Dedô pice renfrësch. Inviades é ince les porsones interessades a fá n sorvisc de volontariat pro berbesc y mëdes.
05.12.
S. Miculau te Sëlva y a Urtijëi
N juebia dala 16:30 ruverà S. Miculau sun Plaza Nives te Sëlva y partirà ora vel' pitla scincunda ai mutons. A Urtijëi sunerà dala 17:00 i jëuni dla Scola de Mujiga y dopro passerà S. Miculau cun angiuli y fant tres l raion da jì a pe y nce i malans.
06.12.
San Miculau a S. Cristina
N ucajion dla giaurida dl Marcià da Nadel a S. Cristina, n vënderdi dala 16:00, uniràl adalerch nce S. Miculau che deberieda cun i angiuli partirà ora a duc na pitla scincunda.
06.12.
San Micurá a La Ila
Le vëndres ai 6 de dezëmber gnará San Micurá a ti porté na picera scincunda a düc i mituns, dales 17:00 tl parch dlungia la scora dai schi a La Ila. San Micurá rovará adarlerch sön na gücia adöm cun i angeli y valgügn malans. L'apuntamënt gnará abelí da melodies d'Advënt.
13.12.
Uniun Maestri Ladins: rorate y cëna
L'UML tëgn en vëndres ai 13 de dezëmber dales 19:30 le rorate dla uniun, te dlijia da La Ila. Atira dedô sarál la cëna tl Hotel Tamá. Prenotaziuns anter i 6 de dezëmber pro Inge al 339 1696311. Cost dla cëna: 40,00 € por iscric, 50,00 € por i atri.

Teater

30.11.
Comedia di Amisc del Teater
La Filodramatica »Amisc del Teater« da Moena met dant amò en sabeda ai 30 de november da les 20:45 a La Gran Ciasa a Soraga la comedia dal titol »Fajé mena che fosse mort«.
29.11/03.07.12.
A teater con I Bontemponi
I Bontemponi met dant na neva comedia dal titol »L'ucel del Marescial« de Loredana Cont. Insnet, vender ai 29 de november e en mèrtesc ai 3 de dezember da les 20:30 te Oratorie de Poza e en sabeda ai 7 de dezember da les 20:30 a La Gran Ciasa a Soraga.
01/12/14.12.
Comedia de La Mizacoles
La Mizacoles de Ciampedel met dant na neva comedia dal titol »Fossa stat assà na ferlèda«, 2 ac da grignèr de Loredana Cont. En domenia al prum de dezember da les 15:30, en jebia ai 12 e en sabeda ai 14 de dezember da les 20:30 te teater de Ciampedel.

Avisc

Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems d'alcol o d'atres dependënzes s'incunta vigni mercui dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Geims (tel. 338 5975817).
Atualmënter
Orars dla Portina por l'assistënza y cura tl Raiun Soziosanitar a Picolin
La Portina por l'assistënza y cura, é daverta 3 iadi al'edema: lönesc 14:00 – 16:00, mercui y jöbia 10:00 – 12:00, tel. 0474 586123. Le team infor­mëia sön sorvisc, poscibilités de sostëgn y alisiramënt, aiüc esistënc, dërc y dovëis, sostëgn finanziar y i.i. y dëida fá de vigni sort de domandes y pratiches.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen­helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Picolin: dotur dai dënz y doturia dla pel
Tla ciasa dal Distret Soziosanitar a Picolin laora n dotur dai dënz nü; implü él na doturia dla pel che á metü man so laur. Le dotur dai dënz é Attilio Langiano. Prenotaziuns al 0474 586130. Al laora lönesc 8:15 – 16:45, mertesc y jöbia 8:15 – 13:15. La doturia dla pel é Paola Comastri. Prenotaziuns cun rezeta al 0474 581040. Ara laora lönesc, mertesc, jöbia y vëndres 8:00 –16:30, mercui 8:00 – 13:30.
Atualmënter
Badia y La Val: Doturia nöia
Ti comuns de Badia y La Val á metü man so sorvisc a doturia Maria Michela Zurlo (por i paziënc dl dotur Taormina). Ara fej sorvisc te ambulatore a La Ila (pro la Crusc Blancia) le lönesc 17:00 – 19:00 y mercui y vëndres 11:00 – 13:00; te ambulatore a La Val éra le mertesc 14:00 – 16:00 y la jöbia 10:30 – 12:30.
Atualmenter
Pìcol marcià da Nadèl
L Comitat manifestazions Vich Events endreza l pìcol marcià da Nadèl »Picol, bon e bel« te piaz de Vich tedant a l'Ofize di foresć. Ai 6 e 7 de dezember, dai 21 ai 30 de dezember (fora che l dì de Nadèl) e dai 2 ai 5 de jené da les 15:00 a les 18:30.
Atualmenter
Picol marcià di Mille Centrini
L Grop Mille Centrini da Vich endreza n pìcol marcià de benefizenza »Albres de vita« per Giada e i orfegn di boschieres con lurieres fac a man che rechiama i èlbres. L marcià é te Ciasa Marmolada ai 6 e 7 de dezember, dai 21 ai 30 de dezember (fora che l dì de Nadè) e dai 2 ai 5 de jené da les 15:00 a les 18:30.
30.11.
Defilèda di Krampus a Poza
En sabeda ai 30 de november i Krampus da Poza endreza la 6^ defilèda di Krampus. Da les 15:00 vegn avert i stonc ju per strada de Meida, da les 16:00 musega con dj te piaz de Comun, da les 18:00 scomenz de la defilèda, da les 19:00 aur la cojines te tendon con musega de dj Matthew B.
30.11/25.12.
Marcià de Nadèl a Moena
En sabeda ai 30 de november aur te piaz de Ramon, Sotegrava e spiaz de la Perla Alpina l pìcol marcià de Nadèl, fin al prum de dezember da les 15:00 a les 18:30 e dò ence inantmesdì da les 11:00 a les 13:00. En sabeda ai 7 de dezember da les 17:00 conzert del Cor Enrosadira.
Dezëmber
S. Miculau va ora per la cëses
La Nëus Jëuni Gherdëina mët inò a jì n valguna grupes cun S. Miculau, l fant y i angiuli per jì ai 5 de dezëmber ora per la cëses. Per apusté na tel grupa pòssen cherdé su per Urtijëi tl ufize dla NJG al 0471 799006, per S. Cristina Armin al 333 5491707 y per Sëlva l 0471 777900 o scrì na e-mail a jeunideselva@gmail.com.
01.12.
Scincundes da Nadel, percie pa no de segonda man
Marcià n dumënia dala 9:00-12:00 te calonia a Urtijëi. N sada domesdì dala 14:00-16:00 pòssen purté y n dumënia cumpré d'uni sort de bela roba che pudëssa deventé scincundes da Nadel! Info 338 5269906. Metù a jì dal muvimënt Generazion tlima y sustenì dala Lia per Natura y Usanzes.
01.12.
Marcià da Nadel dla »Jungschar«
Dala 7:00 nchin la 12:00 te calonia a Urtijëi vënd i jëuni dla »Jungschar« gherlandes d'avënt, chertes y vel' decurazion da Nadel.
05.–08.12.
Marcià da Nadel dla berstot prutejeda »Locia«
Tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone, daviert uni di dala 10:00-12:30 y 16:00-19:00 y n sada tresora dala 10:00-19:00. I prudoc che vën vendui ie unii fai tla tistlaria, tla berstot da tiejer y cujì, dala grupa criativa y la grupa combi.
7/8.12.
Marcià de Nadèl a Ciampedel
Te Piaz de Ciampedel vegn endrezà l marcià de Nadèl, ai 7 e 8 de dezember, ai 14 e 15 e dai 21 de dezember ai 5 de jené da les 15:00 a les 19:00. En sabeda ai 7 da les 17:00 l'é l conzert del Bandin da Tieser.
08.12.
Reunion generela di cumëmbri dl KVW de Urtijëi
N sada dala 15:00 te cësa di cungresc a Urtijëi, cun relazion dl'atività, cunferënza cun Herbert Prugger, pruiezion de fotografies de uciei cun Georg y Roland Demetz y l cianterà »Tel Tipes«. N puderà nce cumpré la cherta dl KVW per l 2020 bele dala 14:30 inant. Scenó iel da jì a s'la tò tla Butëiga dl Mond.
09.12.
Scontrèda informativa te Scola de Fascia
En lunesc ai 9 de dezember da les 20:30 te Sorastanza de la Scola Ladina de Fascia a Sèn Jan vegn endrezà na scontrèda informativa per i genitores e i studenc de la mesènes che vel cognoscer miec la scola auta e l'ativitèdes che vegn sport.

Mujiga

30.11. y 01.12.
Meludies da Nadel a Urtijëi
Sun l Marcià da Nadel a Urtijëi iel da audì n sada dala 11:00 la grupa de ciantarines »De Cater« y dala 17:00 la grupa »I Rujins«. N dumënia dala 11:00 sona l duo de baghes Victor y Paolo y dala 17:00 la grupa »Helios«
30.11. y 01.12.
Avënt sot al Scilier
Duman sada dala 18:00 y n dumënia dala 17:00 y dala 19:30 iel inò la manifestazion d'Avënt »Hosch a bissl Zeit für di?« tla dlieja de Ciastel. La ntreda ie debant, ma per rejons de urganisazion muessen avëi na cherta, che n giapa o possa apusté tla Lia dl Turism de Ciastel cherdan su l 0471 706333.
06.12.
Salaputia Brass
N vënderdi che vën dala 20:30 iel te dlieja de Sëlva n cunzert di Jëuni de Mujiga de Gherdëina. La grupa de strumënc de banda Salaputia Brass sunerà pec passenënc per l tëmp d'Avënt y da Nadel.
21/24.12.
Conzert del Cor de joegn de Poza
L Cor de joegn de Poza endreza l conzert Rejoice con cianties da Nadèl e cianties cognosciudes di Pentatonix e de film desche Sister Act. En sabeda ai 21 de dezember da les 21:00 te Pieif de Sèn Jan, en mèrtesc ai 24 da les 22:30 te gejia de Poza e ai 5 de jené da les 21:00 te gejia de Pera.
30.11.
»Vin d'aidin« cun Jasmin Ferdigg
Indoman sabeda ai 30 de novëmber dales 20:30 él tla ostaria Sotrú a La Pli na serada de poesia y musiga, cun poesies de Jasmin Ferdigg y cianties tradizionales ladines dles Dolomites y dl Grijun cun »Vin d'aidin«: Vanessa Crazzolara (usc), Katia Moling (usc, vidora y viola), David Clement (usc y chitara), Raimund Pizzinini (clarinet), Peter Klotz (acordeon), David Lucas Craffonara (cuntrabas).

Galaria retrac