Manifestazions atuales speziales

Data

29 de november 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 29 de november
Cianté deberieda
L KVW de Urtijëi nvieia de cuer duc chëi che à legrëza a cianté a n »Offenes Singen« ncuei vënderdi 29.11. dala 17:00
Se ancunton per s'la cianté te ustaria cun Willi Runggaldier dal Ampezan y Otto Dellago ncuei vënderdi ai 29.11, dala 5 domesdì, tla Stua Zirm a Urtijëi.
Nviei ie duc canc, jëuni y manco jëuni, boni y manco boni de cianté.
Deberieda ulons cianté meludies populeres y cianties d'uni sort, de vedles y de nueves.
L nes savëssa bel sce trueps fajëssa pea!
Reunion generela dl KVW: L KVW de Urtijëi nvieia oradechël duc si cumëmbri, n sada ai 8 de dezëmber 2019, dala trëi domesdì te cësa de cultura de Urtijëi ala generela, ulache n puderà nce paië ite per la cherta da cumëmber per l ann 2020.

La Val: Cianté y soné d'Advënt

En domënia ai 8 de dezëmber dales 16:00, te dlijia da La Val
A La Val vëgnel metü da jí n Cianté y soné d'Advënt, en la festa de Santa Maria Imacolada, domënia ai 8 de dezëmber dales 16:00, te dlijia da La Val. Al cianta y sona le Cor dles ëres Raiëta, le Cor di ëi da Völs am Schlern, le Cuartet Vocant, n Grup de stromënc a fle y le grup »Frisc' gstrichn«. Magdalena Miribung porta dant tesć meditatifs.

Cunzert de S. Zezilia sa Bula

N dumënia ai 1. de dezëmber dala 15:00 cun la Mujiga da Bula
Chëst ann per l prim iede tla sala dla proes nueva. L unirà purtà dant n program drët blòt cun pec d'uni sort, coche la bela marcia de Kurt Gäble »Salemonia«, l pez »The Olympic Spirit« de John Williams y l »Barbiere di Siviglia« de Gioachino Rossini. Cun l pez »Gruß aus Pufels« de Peppi Huber finons via la prima pert dan che l sarà na pitla pausa ulache l unirà nce sëurandat vel' uneranza.
Da dedò saràl mo da audì i pec »Highlights from the Aristocats« de Suzanne Welters, »Forest Gump Suite« de Alan Silvestri y coche ultimo l »Walz Nr.2« de Dimitri Shostakovich. Sunon sot ala bachëta de Caroline Hempel y tres l cunzert menerà Christine Wanker.
Nvion sambën duc de cuer a unì a nes scuté su y a udëi la bela sala nueva. Ala fin saràl zeche da bever y da pestlé per duc.

Magic Town S. Cristina

L Marcià da Nadel per mutons y families tl parch Dosses
Da n vënderdi ai 6.12. inant deventerà S. Cristina inò n pitl luech plën de magia, chëst ann per l prim iede tl parch dl Hotel Dosses!
Per i pitli saràl truep da se devertì pra i trëi juesc ntan che i genitores puderà se tò dl'aurela de se bever vel' buanda bona ciauda, cumpré vel' scincunda per Nadel y passé nsci de biei mumënc te na blòta atmosfera da Nadel. De sada y dumënia dala 5 domesdì inant saràl grupes dla valeda che cianterà y sunerà meludies da Nadel per vo.
Ve nvion n vënderdi ai 6.12. dala 4 domesdì al'inaugurazion, ulache mutons y mutans puderà se ncunferté sun S. Miculau che deberieda cun i angiuli partirà ora a duc na pitla scincunda.
L marcià da Nadel sarà daviert dai 6. ai 8.12., dai 13. ai 15.12., dai 21. ai 24.12. y dai 26. ai 30.12.2019 for dala 10:00 nchin la 18:30.

1.st.friday.live.session@saj.un

Ai 6 de dezëmber cun le »JEMM Music Project« y Tracy Merano
Le conzert di 6 de dezëmber te SaJ.un gnará daurí dales 21:00 da Tracy Merano y jará dedô inant cun »JEMM Music Project« cun Max Castlunger. Dal stil pop passarán a stromënc africans, fac cun lëgn y sciuroc de vigni sort. Al ves aspeta tröp ritm, mans che bat, usc che cianta y n »groove« rich de emoziuns. L'entrada é sura dai 16 agn insö y debann.

Mostra y defilada de Angeli a Corvara

En chësc ann sará i angeli i protagonisć dl Advënt tl paisc da Corvara
En vëndres ai 6 de dezëmber vëgnel tigní dales 16:30 la vernissaja dla mostra d'ert »Angeli« adöm cun Daniela Serafini y intratignimënt musical. La mostra cun operes di artisć Paul Moroder, Ivo Piazza, Leo Ferdinando Demetz, Otto Piazza, Arianna Gasperina y Luisella Furlan Odorizzi restará daverta dai 6 ai 8, dai 13 ai 15 y dai 20 de dezëmber ai 5 de jená, tres dales 16:00 ales 19:00 tl salf dles manifestaziuns a Corvara. La terza ediziun dla defilada di angeli vëgn organisada la sabeda ai 07.12. dales 16:00 pro le stade dla dlacia, olache les »Ice Angels«, les mitans dl jadiné artisich, mostrará na cörta esibiziun sön la dlacia. La defilada pëia spo ia dal stade do le spetacul, passa tres le paisc de Corvara y röia sön plaza de comun pro le pice marcé da Nadé. Chiló gnarál tigní n conzert cun plü grups musicai, che porta dant les plü beles melodies d'Advënt y da Nadé. Düc chi che ess interes y ligrëza é dër bel inviá da tó pert ala defilada di angeli, a condiziun che an sides vistis sö da angeli. Infos pro l'ofize turistich da Corvara al 0471 836176 o por e-mail a corvara@altabadia.org.

Raisc y ares, por ciafé nosc tru deboriada – geniturs y mituns

Mësa torona cun esperc sön le lian emozional danter geniturs y mituns. Data nöia le lönesc ai 2 de dezëmber dales 19:30 a San Martin
Le lian emozional danter geniturs y mituns é dal scomenciamënt insö dër sterch. Te so svilup emozional é i mituns fina a na certa eté daldöt dependënc da nos geniturs. Porimpó mëssi ëi se destaché por ester bogn da arjunje süa independënza y autonomia. Chësc prozes plü o manco lunch rapresentëia na fasa dër zitia, olache i prighi sciöche dependënza, valurs falc, ries compagnies y i.i. é presënc y mëss gní tuc en conscidraziun.
Ci podunse pa nos sciöche geniturs fá por acompagné nüsc mituns, renforzan les raisc y ti don tl medemo tëmp les ares por che ai ciafes so tru? Co podunse pa i daidé por che ai röies a avëi na dërta autostima, na sozialisaziun sana, le dër respet por se instësc y i atri?
Respostes o almanco reflesciuns sön chësta tematica dess gní fora en chësta sëra, le lönesc ai 2 de dezëmber dales 19:30 te Istitut Ladin a San Martin de Tor adöm cun Sara Tauber – psicologa dl Forum Prevenziun, Veronica Clara – assistënta soziala tl Raiun Sozial Val Badia, Edmund Senoner – psicologh a Bad Bachgart, Walter Frontull – pedagogh sozial, y la moderaziun de Diego Clara. L'organisaziun é dl Grup Ecuiliber, le lingaz dla serada é todësch y ai insegnanc ti vëgnel reconesciü sciöche formaziun. Düc é dër bel inviá a tó pert.

La magia dl Nadé te plaza a Calfosch

La dlijia de S. Vighile i fajará da cornisc ala terza ediziun de »La magia dl Nadé«, sön plaza de paisc a Calfosch
Le pröm apuntamënt gnará tigní ai 6 de dezëmber y spo ciamó n iade ai 27 de dezëmber y ai 3 de jená. Sön plaza gnarál dé fora de vigni sort de duciaries sciöche ince n bun té cialt o n gote de vin cöt. Pro le pröm apuntamënt él Lucia Kastlunger che abelësc le domisdé y dales 17:30 él San Micurá che vëgn a ti porté na picera scincunda ai pici mituns.
Ai 27 de dezëmber podarán aldí le duo »Whiskey & Ginger« metü adöm da Annika Borsetto y Tom Blaas; le »Duo Marketta« se cruziará dl intratignimënt musical ai 3 de jená. La manifestaziun mët man vigni iade dales 16:30 y vá inant cina ales 18:30. Ara se trata de na bona ocajiun por passé adöm n domisdé te n'atmosfera tradizionala dl tëmp da Nadé.

Marciá da Nadé a Corvara y San Ciascian

D'Advënt y tratan les festes da Nadé gnarál ince chësc invern metü da jí le pice marcé da Nadé sön plaza de Comun a Corvara y le Paisc da Nadé tl zënter da San Ciascian
Intrami i marciá da Nadé mët man ai 6 de dezëmber y al gnará pité dales 16:00 ales 19:00 produc locai, articui de artejanat, decoraziuns da Nadé mo ince spezialités gastronomiches tradizionales. N program rich de ativités y manifestaziuns musicales cun grups dl post ti fajará da cornisc ai marciá, abelis da löms y decoraziuns tradizionales. Le marcé da Corvara é davert de dezëmber dai 6 ai 8, dai 13 ai 15 y dai 20 ai 5 de jená, y te valgünes ocajiuns á i mituns la poscibilité da fá n pice rait cun i pony. A San Ciascian, olache le Paisc da Nadé é davert vigni de dai 6 de dezëmber ai 6 de jená, podarán vigni secunda sabeda y domënia fá na picera roda cun i alpaca y i lama, y al sará ince val' sëra olache al sará da odëi le famëi cun sües cioures. Ai 06.12. dales 18:00 vëgnel tigní la festa de inauguraziun y bele dales 17:30 gnarál San Micurá a ciafé i mituns. Le program cun dötes les informaziuns ciafon ti ofizi informaziuns dl'Alta Badia.

La Ila: 3. Boulder Event
En vëndres, ai 6 de dezëmber, tl local da boulder SaJ.un a La Ila
Pro le Boulder Event se tratera de na manifestaziun olache al stá al pröm post le devertimënt. Danter les staziuns che gnará arjignades ca, sarál plü problems boulder de dificolté desfarënta.
Scomenciamënt é dales 19:00 y al jará inant cina dales 22:00. Al sará döes categories: öna por i ëi y öna por les ëres, tres dai 16 agn insö. Alplü pó tó pert 25 partezipanc y partezipantes. Le cost d'iscriziun, cun lapró na boanda y la poscibilité da tó pert a na lotaria, é de 10,00€. Les iscriziuns vëgn tutes sö al 335 5400890.
Dales 21:00 sarál musiga dal ví cun Tracy Merano y le grup JEMM Music Project de Max Castlunger da San Martin de Tor. Düc é bel inviá da tó pert ativamënter o a ciaré pro!

Proiet de ega minerala
A Badia vëgnel presenté na idea imprenditoriala nöia
En mercui ai 4 de dezëmber dales 20:00 sarál tla Ciasa J. B. Runcher a Badia na serada olache al vëgn presenté le proiet imprenditorial nü dl Comité Promotur Ega Minerala Tranrüs. Le Comité presentará la idea y les poscibilités de investimënt tla iniziativa.

La Gramatica ladin gherdëina de Marco Forni
L Istitut Ladin Micurá de Rü nvieia ala prejentazion dla verscion sun papier y online, ncuei vënderdi 29.11. dala 17.00 tl ITE Raetia a Urtijëi
La Ntendënza y Cultura ladina a una cun l Istitut Ladin Micurá de Rü à sentì l bujën de lauré ora da nuef la publicazion fundamentela dl 1991 »La rujeneda dla oma. Gramatica dl ladin de Gherdëina« de Amalia Anderlan-Obletter. La prima gramatica dl ladin gherdëina che ie unida stampeda fova dl 1864 cun l titul: »Gröden, der Grödner und seine Sprache«. N gran debit de recunescënza an cun la Union di Ladins de Gherdëina che se ova festidià cun gran lezitënza de dé ora, a scumencé dai ani Cincanta dl secul passà, gramatiches y material didatich per la scoles. Danter duc chëi che se à dat ju cun pascion, iel da auzé ora l gran lëur che fova unì fat da Tresl Gruber deberieda cun Ferruccio Minach.
L autëur prejenterà l'opra, sibe te si verscion sun papier che online, deberieda cun Paolo Anvidalfarei dl Istitut Ladin, che se à cruzia dla mpaginazion y dla pert grafica. Ntan la prejentazion saral nce l ntervënt de Ruth Videsott, che ie tl lëur de lauré ora deberieda cun Sara Moling na gramatica feter sun l medemo mëudl per l ladin dla Val Badia.
La gramatica nueva à pudù se nuzé de cunsulënzes scientifiches de gran valor, da pert de Valeria Della Valle, Luca Serianni y Paolo Di Giovine dl'Università "Sapienza" de Roma y de Heidi Siller-Runggaldier dl'Università de Dispruch.
La verscion online dla gramatica, che va a una cun chëla sun papier, pieta n sistem de studië interatif, tres n portal de furmazion a destanza (e-learning). La verscion in­formatiseda ie unida laureda ora cun la Smallcodes de Firenze, cun a cë Carlo Zoli, deberieda cun i culaburadëures dl Istitut Ladin Micurá de Rü.

Stories de vita y cianties d'Avënt
N vënderdi ai 6 de dezëmber 2019, dala 16:00 tla cësa de cultura a Urtijëi, sala dla mostra »Mejes«
Persones che à vivù sun n luech da paur conta de lecurdanzes de si nfanzia sun n mesc, de coche i passova l inviern y l tëmp da Nadel. L sarà da audì stories da rì y da pensé do.
Danterite cianterà l »Trio dl'ëiles de Gherdëina« cun Otto Dellago.
Tres la sëira menerà Vinzenz Senoner.
Duc ie nviei a unì a passé mpue' de aurela curta pra de blòta cuntedes y mpue' de mujiga.
La ntreda ie debant!

5 ani de ert cuntemporana
Duman sada ai 30.11. dala 19:00 inant vëniel festejà tla Galaria Doris Ghetta a Puntives
Per l'ucajion di 5 ani da canche Doris Ghetta à giaurì si galaria a Puntives, vëniel metù a jì na mostra cun trënta artisć, de tei che ie stac i prims a pudëi mustré si lëures te chësta galaria, d'autri che à giapà ti ani si lerch tlo, trueps ie nce i artisć de Gherdëina y di raions ntëurvia, y duc adum cun l fin de purté dan ai uedli dla jënt si criazions, ideies y esprescions artistiches de nosc tëmps. Doris Ghetta cun si pascion per l'ert a cris stredes, cunliamënc per purté chësta ert nce plu dalonc tla gran ziteies.
I prim 5 ani de chësta atività ntensiva y fata cun cuer vàla śën de festejé y chël cun na bela mostra che gëura si portes duman sada dala 7 da sëira, ulache la esperta d'ert Sabine Gamper fajerà la ntroduzion. Dopro jiràla inant cun mujiga dal vif de Carol might know y dala 10 da sëira inant cun DJ Max.

»Synesthesia συναισϑάνομαι«
Mostra dla artistes Mirijam Heiler y Luise von Rohden
Reduzion y repetizion ie chël che lieia l'ert dla doi artistes Mirijam Heiler y Luise von Rohden. Si lëures nasc ora di sentimënc dl audì, dl sentì y dl udëi, se cunzentran te n ritm de linies y formes. Tres l ntercé de emozions y chiran l balanz danter ëiles, crieia la doi artistes monc che va sëura l réel y estetich, arjunjan ciamps scunesciui y spirituei. L ie na ert da n messaje sutil y poetich, na poejia dla reduzion. Śën che jon de viers dl Avënt possa i sentimënc cunzentrei de chësta opres nes ispiré a abiné l chiet y la gheneda te nëus.
La giaurida dla mostra »Synesthesia συναισϑάνομαι« ie ncuei vënderdi ai 29 de nuvëmber da mesa la 9 da sëira tla galaria Vijion a Puntives.
La mostra resta davierta nchin ai 30 de dezëmber, da lunesc nchin sada dala 10:00-12:00 y 16:00-19:00.

Simon Kostner »P... sciöche patrimone«
N vënderdi ai 29 de nuvëmber te Tublà da Nives te Sëlva
Tl 2009 ie la Dolomites unides recunesciudes sciche Patrimone mundiel dl'umanità UNESCO. Śën che l ie passà 10 ani, savons'a perdrët cie che chësc uel dì? Cie cumpòrtel pa? Ce vantajes ons'a? Ciuna ie pa l'autra pert dla bedaia? Tan inant ulons'a fé cunëscer mo deplù nosc raion che ie bele tan cunesciù? Y dantaldut: co pudons'a fé a tré ora mo deplù scioldi dal'UNESCO?
Do mënsc y mënsc de stude desperà nes prejënta Simon Kostner la respostes a chësta dumandes – dantaldut al'ultima, che ie de mpurtanza fundamentala per l daunì dl raion dla Dolomites y de si jënt.
N vënderdi ai 29.11.19, dala 20:00, te Tublà da Nives te Sëlva.
Davia che l ie mé 90 lueges da garat Ve prions bel de apusté la lerch danora scrijan a info@tubladanives.it (mob. 333 7166471).
Ntreda: 10 €; 8 € (per cumëmbri).