Manifestazions atuales

Data

06 de dezember 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 6 de dezember
RADIO
06.12.–12.12.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
10.12.
Le Ciamp Inovazion y Consulënza
da les 19:05, les scores y scolines ladines laora cun tröp de bel material didatich fat aposta y sön mosöra por ëres. Nia ma libri ne publichëia le Ciamp Inovazion y Consulënza, mo al vëgn fat bëgn tröp deplü y avisa ci, chël podëise nen gní sura ascutan chësc program. Moderaziun: Sara Frenner.
06.12.–12.12.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
07.12.
En pü'de filosofia: Seneca
da les 19:05, program de Giuliana Dejaco.
09.12.
Dolomiti Superski 2019/20
da les 19:05. la sajon turistica da d'inviern à chëst ann bele scumencià, de gra ala bona cundizions dla nëif. Y cun la garejedes de copa dl mond te Gherdëina y Badia, ma dantaldut cun l Nadel ruvons prësc ite tl vif dla sajon turistica. L cunsorz schiistich Dolomiti Superski ie njenià per la ndesfideda nueva. Ntervista cun l diretëur Thomas Mussner. Program de Leo Senoner.
11.12.
La 482/99 compiesc 20 egn
da les 19:05. ,de dezember 1999 l Parlament Talian à aproà la lege 482/99 che recognosc per la pruma outa 12 mendranzes de lengaz te la Tèlia. N travert storich a livel politich e cultural per duta la mendranzes desche Arbëresh, ozitans, croac, francoprovenzai, franzousc, slovens, friulans, sards, catalans, grecs, germanics e ladins. Bilanz, perspectives e riflescions. Program de Anna Mazzel.
12.12.
L'apoteca
da les 19:05, por consëis de sanité se á tröc de nos bele n iade afidé al savë dl farmazist. I sorvisc che l'apoteca pita incö é tröc y desvalis y tres chësc program orunse ti ciaré plü daimpró al laur dl farma­zist deboriada a Marco Lezuo. Program de Sara Frenner.

TELEVIJION

10.12.
Sport ladin
da les 20:50, program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
11.12.
Deboriada: sozietà, familia, sanità
da les 20:50, program de Ivan Senoner y Georg Penn, a cura de Leo Senoner.
12.12.
Nosta scola – atualità dala scoles dla valedes ladines
da les 20:50, tla trasmiscion de dezëmber iel da udëi l proiet de pedagogia sessuela che ie unì fat tla scola mesana de La Ila. Sota l udlon ons Milena Comploi, che fej pert dla grupa per l ambient dla scoles autes de Gherdëina. Sëuraprò iel trëi sculeies y ex sculeies che conta de si esperienza de n ann de scola fat te n auter stat d'Europa. Tesć y cunzet de Lena Mulser, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
06.12.–12.12.
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön »www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Teater

07.12.
A teater con I Bontemponi
I Bontemponi met dant amò la comedia dal titol »L'ucel del Marescial« de Loredana Cont doman sabeda ai 7 de dezember da les 20:30 a La Gran Ciasa a Soraga.
12/14.12.
Comedia de La Mizacoles
La Mizacoles de Ciampedel met dant amò la neva comedia dal titol »Fossa stat assà na ferlèda«, 2 ac da grignèr de Loredana Cont, en jebia ai 12 e en sabeda ai 14 de dezem­ber da les 20:30 te teater de Ciampedel.
21.12.
»Nadel sun dut l mond«
La Jungschar da Bula ve nvieia duc canc a fé deberieda n viac, per udëi coche d'autri mutons y d'autra mutans festejea Nadel. L vën muet n sada ai 21.12. dala 18:00 y n dumënia ai 22.12. dala 9:00 tl local nuef dla lies sa Bula per jì de viac. Se ncunferton a tò pea nce té per n viac ntëur al mond!

Temp Lede

06.12.
Giaurida dla Magic Town Santa Cristina
L Marcià da Nadel per mutons y families tl parch Dosses vën giaurì ncuei dala 16:00, ulache i mutons possa se ncunferté sun S. Miculau y i angiuli che partësc ora a duc na pitla scincunda. De sada y dumënia dala 17:00 inant iel grupes dla valeda che cianta y sona meludies da Nadel. Daviert iel ntan i fins dl'ena dala 10:00-18:30.
06.12.
Calfosch: »Müjiga y duciaries«
Sciöche ti agn passá, vëgnel organisé sön plaza de dlijia da Calfosch trëi apuntamënc de »Müjiga y duciaries«, olache al é de plü eserzizi dl post che dá fora de vigni sort de duciaries. Pröm apuntamënt é incö vëndres ai 6 de dezëmber dales 16:30 inant. Dales 17:30 rovarál ince alerch San Micurá.
06.12.
San Micurá a La Ila
Incö vëndres ai 6 de dezëmber gnará San Micurá a ti porté na picera scincunda a düc i mituns, dales 17:00 tl parch dlungia la scora dai schi a La Ila. San Micurá rovará ada­lerch sön na gücia adöm cun i angeli y valgügn malans. L'apuntamënt gnará abelí da melodies d'Advënt.
06.12.
San Ciascian: Paisc da Nadé
Le »Paisc da Nadé« a San Ciascian deura incö ai 6 de dezëmber y é spo davert vigni de dales 16:00 ales 19:00, cina ai 6 de jená. Le pröm de dales 17:30 röiel alerch San Micurá cun val' picia scincunda. Dales 18:00 inaudaziun cun musiga. Ai 7 y 8.12. podarán se fá na roda cun lamas y alpaca; ai 8 y ai 13 él grups de stromënc che sona.
06.12.
Marcé da Nadé a Corvara
Le marcé sön plaza de Comun a Corvara deura incö vëndres ai 6 de dezëmber dales 16:00 ales 19:00. Al sará davert cina ai 8 de dezëmber y spo indô dai 13 ai 15.
07.12.
Corvara: Defilada di angeli
En doman sabeda ai 07.12. dales 16:00 pro le stade dla dlacia, olache les »Ice Angels«, mostrará na cörta esibiziun de jadiné artistich. La defilada pëia ia do le spetacul y röia sön plaza de comun pro le marcé da Nadé. Chiló gnarál tigní n conzert cun plü grups musicai. Vignun pó tó pert ala defilada, vistí sö da angel.
07.12.
Alta Badia: daurida dla sajun da d'invern
Indoman sabeda ai 7 de dezëmber él la »Invern Opening Party« tl'Alta Badia. Ia por le de él te plü üties dl'Alta musiga dal ví y dales 16:30 inant él festa tles viles jodapé dla Gran Risa.
11.12.
Storia da Nadel
N mierculdi dala 15:15 tla biblioteca S. Durich a Urtijëi iel Isolde Senoner che liej dant na storia da Nadel.
12.12.
Festa da Nadel per nosc seniores
N juebia dala 14:00 nchin la 16:30 te sala de chemun a S. Cristina, blòt sté deberieda pra cianties da Nadel, n bon té, velch da pestlé y auter. Metù a jì dala grupa Seniores de S. Cristina.
13.12.
Uniun Maestri Ladins: rorate y cëna
L'UML tëgn en vëndres ai 13 de dezëmber dales 19:30 le rorate dla uniun, te dlijia da La Ila. Atira dedô sarál
la cëna tl Hotel Tamá. Prenotaziuns anter i 6 de dezëmber pro Inge al numer 339 1696311. Cost dla cëna: 40,00 € por iscric, 50,00 € por i atri.

Sport

06.12.
Prejentazion dl Schi Club Gherdëina
Ncuei vënderdi dala 18:00 sun Plaza Stetteneck a Urtijëi uniràl prejentà duc i atlec y la disciplines desferëntes cun i trainadëures. Te chësta ucajion vëniel daniëura nce dat ora l cudejel nuef dl Schi Club cun truepa nfurmazions nteressantes n cont dl sport da d'inviern.
07.12.
Partida de hockey dl HC Gherdëina
Duman sada dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva saràl la partida dl campiunat AHL danter l HC Gherdëina y l HC Pustertal.
07.12.
Trofeo Sèn Nicolò
L grop di Bogn da Nia endreza doman, sabeda ai 7 de dezember la 14^ edizion del Trofeo Sèn Nicolò, garejèda co le pel de net. I concorenc ponta demez da les 20:00 da Pian de Frataces e rua de­retorn sun Pordoi ló da l'Hotel Savoia.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 07.12. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 09.12. dala 8:00 dadum ie l dutor Pablo Policastro, che fej servisc tl ambulatuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 7 y 8 de dezëmber, ti comuns de Mareo y San Martin de Tor, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295; ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en
sorvisc le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 06.12. nchin n vënderdi ai 13.12. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 6 de dezëmber dales 19:00 al vëndres ai 13 de dezëmber ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Avisc

Atualmënter
Sorvisc de consulënza por jogn y geniturs
Por jogn, jones y geniturs sön temesc che reverda la jonëza y l'educaziun: vigni 2. y 4. mercui dl mëis dales 09:30 ales 11:30 tl Zënter Pedagogich a Picolin (alzada -1) y vigni 2. y 4. vëndres dales 13:00 ales 15:00 tl SaJ.un a La Ila (Ciasa dla Cultura, alzada -2). An ne mëss nia s'anunzié y al é debann. Infos: barbara@jogn.org o 342 8410721.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems d'alcol o d'atres dependënzes s'incunta vigni mercui dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Geims (tel. 338 5975817).
Atualmënter
Orars dla Portina por l'assistënza y cura tl Raiun Soziosanitar a Picolin
La Portina por l'assistënza y cura, é daverta 3 iadi al'edema: lönesc 14:00 – 16:00, mercui y jöbia 10:00 – 12:00, tel. 0474 586123. Le team informëia sön sorvisc, poscibilités de sostëgn y alisiramënt, aiüc esistënc, dërc y dovëis, sostëgn finanziar y i.i. y dëida fá de vigni sort de domandes y pratiches.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Picolin: dotur dai dënz y doturia dla pel
Tla ciasa dal Distret Sozio­sanitar a Picolin laora n dotur dai dënz nü; implü él na doturia dla pel che á metü man so laur. Le dotur dai dënz é Attilio Langiano. Pre­notaziuns al 0474 586130. Al laora lönesc 8:15 – 16:45, mertesc y jöbia 8:15 – 13:15. La doturia dla pel é Paola Comastri. Prenotaziuns cun rezeta al 0474 581040. Ara laora lönesc, mertesc, jöbia y vëndres 8:00 –16:30, mercui 8:00 – 13:30.
Atualmënter
Badia y La Val: Doturia nöia
Ti comuns de Badia y La Val á metü man so sorvisc a doturia Maria Michela Zurlo (por i paziënc dl dotur Taormina). Ara fej sorvisc te ambulatore a La Ila (pro la Crusc Blancia) le lönesc 17:00 – 19:00 y mercui y vëndres 11:00 – 13:00; te ambulatore a La Val éra le mertesc 14:00 – 16:00 y la jöbia 10:30 – 12:30.
Atualmenter
Pìcol marcià da Nadèl
L Comitat manifestazions Vich Events endreza l pìcol marcià da Nadèl »Picol, bon e bel« te piaz de Vich tedant a l'Ofize di foresć. Ai 6 e 7 de dezember, dai 21 ai 30 de dezember (fora che l dì de Nadèl) e dai 2 ai 5 de jené da les 15:00 a les 18:30.
Atualmenter
Picol marcià di Mille Centrini
L Grop Mille Centrini da Vich endreza n pìcol marcià de benefizenza »Albres de vita« per Giada e i orfegn di boschieres con lurieres fac a man che rechiama i èlbres. L marcià é te Ciasa Marmolada ai 6 e 7 de dezember, dai 21 ai 30 de dezember (fora che l dì de Nadè) e dai 2 ai 5 de jené da les 15:00 a les 18:30.
Uni merdi
Marënda per la jënt de tëmp
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt de Gherdëina sëura i 60 ani a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi a Urtijëi, S. Cristina y te Sëlva. L priesc per la marënda ie de 5 €. L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì cherdan su per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949 y per Sëlva l 335 6558633.
Nchin ai 08.12.
Marcià da Nadel dla berstot prutejeda »Locia«
Tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone, daviert dala 10:00-12:30 y 16:00-19:00 y n sada tresora dala 10:00-19:00. I prudoc che vën vendui ie unii fai tla tistlaria, tla berstot da tiejer y cujì, dala grupa criativa y la grupa combi.
06.12.
Convegn sul legn e l'ambient
Anché, vender ai 6 de dezember te Oratorie de Poza con scomenz da les 14:00, vegn endrezà l convegn »L'architetura e l'enjegnerìa del legn ti mudaments climatics« con la Rasom Wood Technology, Starpool e Fiemme 3000. Rejona ence Norbert Lantscher, Hans Joachim Blass e Alberto Winterle.
06.12.
Sègra de Sèn Nicolò
Anché, vender ai 6 de dezember a Poza l'é sègra de Sèn Nicolò. Da les 11:00 messa grana, marena te ten­don, da les 16.30 premiazion del concors «Cianton rencurà», da les 17:00 rua Sèn Nicolò, da les 18:00 conzert de la Musega de Poza, ola de la fortuna, cena e musega con i Alpenboys.
7/8.12.
Marcià de Nadèl a Ciampedel
Te Piaz de Ciampedel vegn endrezà l marcià de Nadèl, ai 7 e 8 de dezember, ai 14 e 15 e dai 21 de dezember ai 5 de jené da les 15:00 a les 19:00. Doman, sabeda ai 7 da les 17:00 l'é l conzert del Bandin da Tieser.
08.12.
Reunion generela di cumëmbri dl KVW de Urtijëi
N sada dala 15:00 te cësa di cungresc a Urtijëi, cun re­lazion dl'atività, cunferënza cun Herbert Prugger, pruie­zion de fotografies de uciei cun Georg y Roland Demetz y l cianterà »Tel Tipes«. N puderà nce cumpré la cherta dl KVW per l 2020 bele dala 14:30 inant.
09.12.
Scontrèda informativa te Scola de Fascia
En lunesc ai 9 de dezember da les 20:30 te Sorastanza de la Scola Ladina de Fascia a Sèn Jan vegn endrezà na scontrèda informativa per i genitores e i studenc de la mesènes che vel cognoscer miec la scola auta e l'ativitèdes che vegn sport.
12/13.12.
Open Day a la Scola de Fascia
En jebia ai 12 de dezember e en vender ai 13 da les 14:00 a les 18:00 genitores e studenc che cogn cerner sie nef percors de studies pel jir te la neva senta del Liceo Artistich
G. Soraperra e ti Licees Scientifich e Ladin di Lengac a Sèn Jan per descorir materies de studies e projec che vegn de la scola de Fascia.
13.12.
Radunanza de l'Istitut cultural ladin
L'Istitut cultural ladin »majon di fascegn« chiama ite la radunanza generèla en vender ai 13 de dezember da les 17:00 te sala Heilmann del Museo Ladin. Vegn prejentà la ativitèdes e l nef calandèr ladin del 2020.
30.11/25.12.
Marcià de Nadèl a Moena
Te piaz de Ramon, Sotegrava e spiaz de la Perla Alpina l'é l pìcol marcià de Nadèl da les 11:00 a les 13:00 e da les 15:00 a les 18:30. Doman, sabeda ai 7 de dezember da les 17:00 conzert del Cor Enrosadira.

Chino

06/15.12.
Chino de Cianacei
Insnet, vender ai 6 de dezember da les 21:15 e sabeda ai 7 da les 10:30 l'é »Un giorno di pioggia a New York«, ai 7 e ai 8 da les 17:00 l'é »Frozen 2-Il segreto di Arendelle«; ai 7 da les 21:15 l'é »Sono solo fantasmi« e ai 8 da les 21:15 l'é »Un giorno di pioggia a New York«, en vender ai 13 e sabeda ai 14 da les 21:15 l'é »Cena con delitto«, en domenia ai 15 da les 17:00 l'é »Frozen 2-Il segreto di Arendelle« e da les 21:15 l'é »Cena con delitto«.

Cursc

14.12.
San Ciascian: curs de paslunch
Cursc por scolars dla elemen­tara y mesana, organisá dala Scora de Paslunch Alta Badia. Al vëgn fat grups de skating, tecnica classica y prinzipianc. Pröm iade en sabeda ai 14 de dezëmber dales 14:00, tl zënter de paslunch a San Ciascian. Le curs vá spo por 10 iadi, vigni vëndres dales 14:00 ales 16:00. Por se lascé mëte sön lista él da cherdé sö le 339 8068111.
13.01.-17.02.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de merz/auril 2020. L'ancuntedes sarà te palestra dla cësa de paussa a Urtijëi uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena resta serèda al pubblich fin ai 7 de dezember. Se pel ampò prenotèr vijites vidèdes per gropes chiaman l numer 346 2415776.
Atualmënter
»Synesthesia«
Reduzion y repetizion ie chël che lieia l'ert dla doi artistes Mirijam Heiler y Luise von Rohden, na ert da n messaje sutil y poetich. I sentimënc cunzentrei de chësta opres possa nes ispiré a abiné l chiet y la gheneda te nëus. La mostra tla galaria Vijion a Puntives ie da udëi nchin ai 30.12. da lunesc nchin sada dala 10:00-12:00 y 16:00-19:00.
Atualmënter
5 ani de ert cuntemporana
Per l'ucajion di 5 ani da canche Doris Ghetta à giaurì si galaria a Puntives Sud 8, iel da udëi na mostra cun 30 artisć, trueps de chisc de nosc raions y danter chisc nce Michele Bernardi, Aron Demetz, Arnold Holzknecht, Philip Messner, Walter Moroder, Thaddäus Salcher, Barbara Tavella. La mostra ie da udëi nchin ai 28.02.2020.
Atualmënter
Campiunac dl Mond de schi 1970
Mostra de fotografies sun Plaza de Chemun a Santa Cristina, per l anuel di 50 ani da canche l ie stat i Campiunac mundiei de schi te Gherdëina.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
Dai 1. de dezëmber inant ie la mostra inò davierta da merdi nchin vënderdi dala 15:00-18:00 y de sada y dumënia dala 10:00-12:30 y 15:00-18:00. La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, ie da udëi nchin ala fin de jené 2020.
Atualmënter
San Martin: mostra sön la cura y le guern
Cina ai 12 de jená 2020 él da odëi te Ciasa de Palsa a San Martin de Tor la mostra »Cun cura – stories de guern, cura y palsa«, che se dá jö cun le tema dla cura sot a de plü aspec.
06.12.
Mostra di dozenc del Liceo Artistich
Anché, vender ai 6 de dezember da les 18:00 al Liceo Artistich G. Soraperra vegn inaugurà la mostra coletiva di dozenc de la Scola Ladina »Vis[j]ions«. La mostra resta averta dai 9 ai 20 de dezember e dai 7 de jené ai 13 de firé da les 9:00 a les 12:00 e da les 14:00 a les 17:00 fora che de sabeda e domenia.
06.12.
Vernissaja dla mostra d'ert Angeli
Incö vëndres ai 6 de dezëmber dales 16:30, tl salf dles manifestaziuns da Corvara, adöm cun Daniela Serafini y intratignimënt musical. La mostra cun operes de Paul Moroder, Ivo Piazza, Leo Ferdinando Demetz, Otto Piazza, Arianna Gasperina y Luisella Furlan Odorizzi é daverta dai 6 ai 8, dai 13 ai 15 y dai 20 de dezëmber ai 5 de jená, tres dales 16:00 ales 19:00.

Religion

07.12.
Mëssa di pitli
Duc i genitores cun mutans, mutons y popsc y sambën laves y nëinesc ie nviei de cuer ala S. Mëssa di pitli duman sada, dala 17.00 te gran sala de calonia de Urtijëi. Sun vosc unì se ncunforta l pluan Sn. Vijo Pitscheider y i genitores che mët a jì.
07.12.
Mëssa di jëuni
Te dlieja de Sëlva vëniel scumencià dala 17:30 cun na bela »Lauda« a Chël Bel Die y dopro, dala 18.00, scumëncia la bela mëssa per y cun i jëuni. Dala 20.30 saràl mo te dlieja na adurazion. »God is my light« ie na mëssa (festa) ulache i jëuni à la puscibltà de cunëscer miec Chël Bel Die. I Jëuni de Sëlva nvieia duc i jëuni y manco jëuni a fé pea.
24. – 27.04.2020
Iade a Lourdes – preavis
Le K.V.W. dla Val Badia metará da jí dai 24 ai 27 de aurí 2020 n iade de pelegrinaje de 4 dis a Lourdes, cun le fligher. Le program plü avisa cun prisc y modalité de prenotaziun gnará publiché plü inant.

Mujiga

06.12.
Musega a La Grenz
Insnet, vender ai 6 de dezem­ber, La Grenz ve speta per l'ultim apuntament de chest an con la sera di augures con »stinchi e vinili« . Da les 19:00 inant musega con Stefano Martinello on turn­tables e dapò de bogn stinchi e n bon bicer de vin.
06. y 07.12.
Meludies da Nadel a Santa Cristina
Sun l Marcià da Nadel de S. Cristina, daujin al hotel Dosses, saràl da audì duman sada ala 17:00 la grupa »I Rujins« y n dumënia dala 17:00 l »Ladinia Women's Chorus«.
06. y 07.12.
Meludies da Nadel te Sëlva
Sun l Marcià da Nadel te Sëlva sun Plaza Nives iel da audì for dala 17:00 ncuei vënderdi la grupa »De Cater« y duman sada i corni da mont »Ladinia«. Sun l Marcià da Nadel saràl nce i Paures Jëuni che prata castanies.
07. y 08.12.
Meludies da Nadel a Urtijëi
Sun l Marcià da Nadel a Urtijëi iel da audì n sada dala 11:00 sun Plaza Stetteneck la grupa »Saxplus« y dala 17:00 l duo »Nothing about trains«. N dumënia dala 11:00 suneràl tl zënter dl luech i corni da mont »Ladinia« y dala 17:00 l cor de ëiles »Quilisma«.
08.12.
La Val: Cianté y soné d'Advënt
Te dlijia da La Val vëgnel metü da jí n Cianté y soné d'Advënt, en domënia ai 8 de dezëmber dales 16:00. Al cianta y sona le Cor dles ëres Raiëta, le Cor di ëi da Völs am Schlern, le Cuartet Vocant, n Grup de stromënc a fle y le grup »Frisch' gstrichn«. Magdalena Miribung porta dant tesć meditatifs.
13.12.
»Waiting for Christmas«
N vënderdi dala 20:00 te Tublà da Nives te Sëlva cunzert da Nadel cun l »Evi Mair Quartett feat« y Georg Malfertheiner. L sarà da audì cianties tlassiches da Nadel. La ciantarina Evi Mair unirà cumpanieda da Michele Giro (tlavir), Roman Hinteregger (bateria), Roberto Zecchinelli (bas). Ghest speziel l vibra­fonist Georg Malfertheiner de Urtijëi. La ntreda ie debant.
15.12.
Meludies y pensieres per l Avënt
N dumënia che vën dala 18:00 te dlieja de S. Cristina cun l Cor de Dlieja de Santa Cristina y na grupa de archëc dl'Urchestra de S. Cristina y Viktor Canins, la grupa de jëuni Cominais dl ITE Raetia y n cuartet de tlarinec dla Mujiga de S. Cristina.
20.12.
San Martin: conzert da Nadé dla scora de musiga
La Scora de Musiga Val Badia inviëia dër bel al conzert da Nadé, en vëndres ai 20 de dezëmber dales 18:00, te dlijia a San Martin de Tor. Scolares y scolars dla Scora de Musiga dla Val Badia portará dant cianties y melodies dl tëmp da Nadé.
21/24.12.
Conzert del Cor de joegn de Poza
L Cor de joegn de Poza endreza l conzert Rejoice con cianties da Nadèl e cianties cognosciudes di Pentatonix e de film desche Sister Act. En sabeda ai 21 de dezember da les 21:00 te Pieif de Sèn Jan, en mèrtesc ai 24 da les 22:30 te gejia de Poza e ai 5 de jené da les 21:00 te gejia de Pera.

Sozial

Atualmënter
Slungiamënt dla agevolazion dl 50% dla chëutes
Per lëures de restruturazion puderàn inant tré ju l 50% dala chëutes y chël nchin ala fin dl 2020. Slungià vëniel nce de pudëi tré ju dala chëutes l 50% sce n compra mubilia y njins eletrics dla tlas energetica A+ o plu auta, che vën adurvei per l cuatier ressanà.
Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de refe­riment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paa­ment. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Pensiunei – lauré – auzé la pension
Persones che ie n pension possa lauré nce sce les giapa bele la pension. I cuntribuc soziei paiei ite tl tëmp che n ti va do a n lëur, sciche dependënc o nce sce n lëura autonomamënter, dà la rejon de giapé mpue' na majera pension. La dumanda possa unì fata tres l patronat KVW www.mypatronat.eu.
06.12.
Deberieda: Festa de S.Miculau
Ncuei dala 16:00 tla sala dla sentedes tla sënta dl Servisc Soziel a Urtijëi, Streda Purger. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Informaziuns: 0471 798015. (Respunsabla dla mani­festazion: Rita Faltner).

Galaria retrac