Manifestazions atuales speziales

Data

17 de jené 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 17 de jené
Performance y daurida dla mostra
»motus – crëps che armöi... berge bewegen... montagne che toccano...« – n proiet artistich de Heinz Innerhofer y Christina Auer, en colaboraziun cun la Provinzia Autonoma de Balsan, Ofize Natöra y Scores de musiga todësces y ladines. Vëndres ai 24 de jená
»motus – crëps che armöi« mostra fotografies di parcs naturai de Südtirol. Te sües fotografies anüza l'artist Heinz Innerhofer les figöres stilistiches dl movimënt y dl turgher, insciö nascel chedri che anulëia la mania razionala por la prezijiun y deura de gragn ciamps de assoziaziun.
La perfomance musicala, elaborada da Christina Auer adöm cun sü scolars dla Scora de musiga da Bornech, tol sö le soget di chedri y svilupëia inant süa storia.
Daurida dla mostra y performance: en vëndres, ai 24 de jená dales 18:00, tla Ciasa dl Parch Natural Fanes – Senes – Braies a Al Plan. La mostra resta spo da odëi tla ciasa dl parch cina ai 28 de merz, dal mertesc ala sabeda dales 9:30 ales 12:30 y dales 14:30 ales 18:00. Entrada debann.

La reforma dla urbanistica te Südtirol
Sëira de nfurmazion n juebia ai 23.01. dala 20:00 tla sala Raiffeisen te cësa de chemun a S. Cristina
La grupa dla SVP de S. Cristina nvieia duc a unì a na sëira de nfurmazion cun l'assessëura provinziela Maria Hochgruber Kuenzer, ulache la va dla reforma dla urbanistica te Südtirol, cun la prejentazion dla lege provinziela nueva.
Do na ntroduzion sun l argumënt dla urbanistica da pert dl sëurastant de raion Christof Perathoner, prejenterà l'assessëura Kuenzer la lege nueva.
Daldò saràl na tëuta de posizion dl ambolt Moritz Demetz y na descuscion, ulache l sarà mesun ti fé dumandes al'assessëura.
Se ncunferton sun vosc unì.
La grupa dla SVP de S. Cristina cun la sëurastanta Ulrike Insam Senoner

Garejeda de lueses di jëuni
N dumënia ai 19.01. iel la 2. garejeda Raiffeisen di jëuni 2020 sun Plan de Gralba te Sëlva
ASV Lueses Gherdëina mët a jì n dumënia ai 19 de jené la segonda de cater garejedes Raiffeisen di jëuni cun lueses sportives y tizi. L fajerà pea mutons y mutans di ani dal 2006 nchin al 2013, che unirà partii su tla categuries »baby – mutons – sculeies – alieves«.
N dumënia dala 9:30 puderà i atlec furné ju per purtoi dla lueses n iede sciche proa, da dedò scumenceràl la garejeda, ulache la se traterà de fé bën ajache iló vëniel tëut ju i tëmps per la tlassifica.
Tantosc che duc sarà ju y n arà cumpedà ora i tëmps, uniràl tenì la premiazion tl raion dl travert.
L club Lueses Gherdëina nvieia duc canc a unì a ti cialé pro a chisc pitli y jëuni che vën ju cun gran ardimënt ju per l bel purtoi de Plan de Gralba.

Tublà da Nives – Senteda generela
N lunesc sëira ai 20 de jené 2020
La lia culturela »Tublà da Nives« tën n lunesc ai 20 de jené si senteda generela te »Tublà da Nives« te Sëlva. La prima cuntlameda dla senteda ie dala 19:45, la segonda cuntlameda ie dala 20:00.
Sun l ordn dl di saràl do l salut dla autoriteies la ntroduzion dl presidënt, l rendicont finanziel 2019 y la situazion de cassa, pona la relazion dl'atività dla mostres 2019 cun prejentazion dl'atività artistica y bilanz preventif per l 2020.
Do la pert ufiziela uniràl pità n pitl buffet.

Liëndes sön la dlacia – I crëps stlauris
Les liëndes ladines sará protagonistes dl spetacul sön la dlacia en jöbia ai 23 de jená pro le Lech da Sompunt a Badia
Por le pröm iade vëgnel metü da jí en colaboraziun cun le Ice Club Alta Badia na manifestaziun tla cornisc magica amesa la natöra, sön le Lech da Sompunt, dlacé tratan i mëisc da d'invern. Les atletes y i atlec jogn dl post mostrará na esibiziun sön i jadins liada ales liëndes de nosta tera. Le spetacul mët man dales 17:30 y é davert a düc. Al sará ince la poscibilité da tó pert dan le spetacul a na spazierada cun i chentli dal paisc da La Ila cina al Lech da Sompunt. An pëia ia dales 16:45. Por tó pert ala spazierada mësson se prenoté pro un di ofizi turistics dl'Alta Badia.