Manifestazions atuales

Data

27 de merz 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 27 de merz
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 28.03. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 30.03. ie la duturëssa Barbara Micoli de Sëlva, streda Nives 2, tel. 351 5544347. N prëia bel de cheré su dan jì te ambulatuere.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 28 y 29 de merz, ti comuns de Mareo y San Martin de Tor, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295; ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 27.03. nchin n vënderdi ai 03.04. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (Turnus: du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 27 de merz dales 19:00 al vëndres ai 3 de aurí ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Televijion

31.03
Paisc dla Ladinia, vita y storia: Alverà-Ampëz
Da les 20:50 ca. Alverà é na fraziun dl comun d'Ampëz a 1300 metri sura le livel dl mer. La comunité d'Alverà tëgn scialdi adöm, giulan ala confraternita che se crüzia dla picera dlijia y dl Sestiere, che organizëia manifestaziuns sportives por pici y gragn. A Alverà él ince ciamó n valgügn artejans, sciöche la botëga olache al vëgn laoré le vider, daverta da Pio Alverà. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon,a cura de Alessandro Dapunt.
01.04
Df: la musega de »Tel Tipes«
Da les 20:50 ca. Con cianzons che tol cà l stil american che à inom »Barbershop«, adatèdes con tesć ironics scric jù per ladin, la touses del quartet Tel Tipes, les é bones de soscedèr te la jent più de vèlch grignot! N reportage de Cinzia Pistoia per descorir con legreza sia musega. A cura de Anna Mazzel.
02.04
Scenar ert y cultura: Face-painting y grafica criativa
Da les 20:50 ca. Zerilan musc, dà Francesca Pompanin n vënt de cuntentëza a granc y pitli. L'ampezana se dà ju cun gran pascion cun l face-painting. Sebastiano Lacedelli ie n espert tl labirint ntravaià dla nfurmatica. Ël lëura ora a livel grafich y tres progra­mazions, cunzec per sic internet. Program de Ivan Senoner y Jan Piere Karbon, a cura de Leo Senoner.

Radio

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
27.03
Cater cianties per tenì adum
Da les 19:05. N l vënderdi dl ena passeda, ai 20 de merz iel unì fat n apel a duc i zitadins talians de mpië l radio avisa per la 11 danmesdì y scuté su deberieda »La Radio per l'Italia«. Te chëla ucajion unìvel lascià audì n valguna cianties simboliches che ie jites ite tla storia dla mujiga taliana, na scumenciadiva cun l fin de dé inant n messaje de union per crië n mumënt de reflescion y speranza per duc. Trasmiscion de Alex Runggaldier.
28.03
Le teater y sües origines
Da les 19:05. Le teater é öna dles espresciuns artistiches plü vedles, che é sté bun da conservé süa fascinasciun cina aldedancö. Les origines dl teater va zoruch ai rituai di popui primitifs, al cunté avenimënc y al balé. Por ci che reverda le teater sciöche ert autonoma da zerimonies é le teater dla Grecia tlassica dër important. Les tragedies y les comedies greches vëgn ciamó portades sön paladina aldedancö, deache les tema­tiches é dötaurela atuales. N program de Erika Castlunger.
29.03
De Gregori cianta Bob Dylan
Da les 19:05. Cun »amore e furto« à l ciantautor Francesco De Gregori dat ora tl 2015, si album numer 21 y chësc cuntën 11 cianties de Bob Dylan ma ciantedes da De Gregori y sambën dutes cun test talian y n aranjamënt nuef. Trasmiscion de Georg Mussner.
01.04
Bilanz Union di Ladins de Fascia
Da les 19:05. L president de l'Union di Ladins de Fascia Fernando Brunel sporc l bilanz de l'ativitèdes de l'Union di Ladins e si projec per l 2020. Program de Anna Mazzel.
02.04
Na coa por i mëndri
Da les 19:05. La Ciasa di Pici é na coa por nüsc mëndri olache ai pó se sté saurí. Chësc program presënta plü daimpró la Ciasa di Pici a Badia. Program de Sara Frenner.
Info plü menüdes sön i programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Galaria retrac