Manifestazions atuales

Data

10 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 10 de messel
Chino
Atualmenter
Chino de Cianacei
Anché, vender ai 10 de messèl, en sbanda ai 11 e en domenia ai 12 da les 17:00 vegn moscià »Qua la zampa 2« e ti medemi dis da les 21:15 en antepruma »They shall not grow old«, che se pel veder ence en mercol ai 15 da les 21:15. En jebia ai 16 da les 21:15 vegnarà dat »Un figlio di nome Erasmus«.
Atualmenter
Chino de Tieser
Anché, vender ai 10 de messèl, da les 21:15 vegn dat »Parasite«. Amò anché e doman da les 17:15 se pel veder »Trolls. World Tour«. En sabeda ai 11 e en domenia ai 12 da les 21:15 vegn moscià »L'assistente della star« e en mercol e en jebia ai 15 e a6 de messèl da les 21:15 »I miserabili«. En vender ai 17 da les 21:15 da nef »L'assistente della star«.

Avisc

Atualmënter
L Museum Gherdëina inò daviert
N à giaurì inò la portes al publich, sambën respetan duta la normes de segurëza per i vijitadëures. Ntan i mënsc de lugio y agost iel daviert da lunesc nchin vënderdi, dala 10:00-13:00 y 14:00-18:00. N possa nce resservé danora na vijita ora dl orar reguler. Nce grupes ie priedes bel de apusté danora cherdan su l 0471 797554.
Atualmënter
Consulënza por jogn y geniturs resta ativa
Le sorvisc de consulënza por jogn y geniturs, por chestiuns che reverda la jonëza, l'educa­ziun y düc i temesc coliá, é atif. Al é la poscibilité de ciafé consulënza tres telefon o sön apuntamënt. Te trami i caji pon tó sö contat cun Barbara al 342 8410721 o scrí na mail a barbara@jogn.org
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Chi che ess debojëgn da contaté le Club Boé, che dëida porsones y familiars confrontá cun le problem dl alcol, pó tó sö contat tres telefon. Porsones de referimënt é Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Atualmenter
Oraries de la biblioteca de Sèn jan
Te la biblioteca del Comun de Sèn Jan a Vich se pel tor adimprest libres, dvd o revistes ma ge vel les prenotèr dantfora e tor apuntament per jir a les tor chiaman l numer 0462 763062 dal lunesc al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00; mail: senjandifassa@biblio.infotn.it.
13.07.
Scontrèdes coi sportives a Poza
En lunesc ai 13 de messèl da les 21:15 a Poza te tendon secondo apuntament de la scontrèdes coi sportives endre­zèdes dal Comitat manifesta­zions Enjoy Pozza con Virna Pierobon. L protagonist sarà William Basilico e l Fassa Bike.

Temp Lede

Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance« píta döta l'edema ativités sciöche QiGong, Shinrin Yoku, yoga por mituns. Le program cun dötes les ativités é da ciafé sön www.altabadiabalance.com
Uni merdi
Marcià di paures y di artejans
A S. Cristina tl raion da jì a pe iel uni merdi sëira dala 19:00 inant l marcià di paures y di artejans che pieta si prudoc zidlei o fac nstësc. L sarà nce prejentazions dl artejanat tradiziunel de Südtirol. N prëia bel de tò la mascherines y de sté de zes.
Uni mierculdi
Raida di mejes sa Sacun
Vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion ala storia dl nridla­mënt tl Museum Gherdëina. N se urtà dala 9:00 tl Museum per stlù ju pona dala 13:00 sa Sacun. Da se nuté su iel nchin la 18:00 dl di dant tla Lies dl Turism de Gherdëina o scenó tl Museum Gherdëina, tel. 0471 797554, info@museum gherdeina.it. L ie nce mesun fé la raida n auter di y da n'autra ëura sce l ie almanco 6 scric ite.
Uni mierculdi
Pitl marcià de prudoc tipics a Urtijëi
A Urtijëi sun la pitla Plaza de S. Antone vëniel metù a jì uni mierculdi nchin ala fin de agost dala 16:00 nchin la 20:00 n pitl marcià cun prudoc dl raion. Na particu­larità de chësc marcià ie che i stonc vën njeniei ite sun i auti carateristrics da ora de streda Haflinger Steyr-Puch.
Uni mierculdi
Marcià tradiziunel te Sëlva
Sun Plaza Nives te Sëlva iel uni mierculdi dala 15:00 nchin la 19:00 n pitl marcià cun prudoc tipics.
13.07.
Eco-Hiker
En lönesc ai 13 de messé dales 10:00 él a La Ila le pröm apuntamënt cun »Eco–Hiker«, na iniziativa liada al'ecososte­nibilité de nostes munts. Te na escurjiun acompagnada dará i partezipanc n contribut ala natöra, romenan sö i trus. Por tó pert mësson se scrí ite ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
14.07. y 17.07.
Nos Ladins
Dui é i apuntamënc preodüs cun l'iniziativa „Nos Ladins", te chëra che an á la ocajiun da imparé da conësce le monn ladin adöm cun n personaje dl post. Ai 14 de messé pón jí a ti ciaré al lové dl sorëdl cun le mënacrëp Manuel Agreiter, ai 17 de messé pón desurí le laur söl lüch da paur cun i dui jogn Ossi y Robert da La Ila. Infos y iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
16.07.
Juesc y devertimënt cun Mago Bryan
Uni juebia sëira dala 20:30 tl raion da jì a pe de S. Cristina dan l hotel Post, saràl ntan dut l instà Mago Bryan che cun si juesc y striunëc ncanterà pitli y granc. Sce l ëssa da pluvëi ne vëniel nia fat chësta manifestazion.
16.07
Indó »domisdé cun jüc da mësa« tla Biblioteca a La Ila
Les incuntades dla Lia dala Belaíta »dinx« che ê cina de forá 2020 aladó dla tradiziun vigni secunda jöbia dl mëis pó indó jí inant cun le de 16 de messé 2020. Tres dales 15:30 ales 17:30, a La Ila tla Biblioteca Sas dla Crusc te Ciasa de cultura.
17.07.
Shopping da sëira
De vënderdi sëira sarà la butëighes tl zënter de Urtijëi daviertes nce dala 21:00 nchin la 22:30 y chësc nchin ala fin de agost.
17.07.
Aperitif Urtijëi
Uni vënderdi dala 18:00 nchin la 20:30 uniràl pità tla ustaries dl zënter de Urtijëi de bon aperitifs pra de bela mujiga dal vif. Chësc nchin ala fin de agost.

TELEVIJION

14.07
Sport ladin
Da les 20:50 ca. Trasmisciun de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
16.07
Spëisa ladina: na derzada adöm al cogo Fabio Pompanin d'Ampëz
Da les 20:50 ca. En chësc iade podaran descurí na derzada cun produc dl post che gnará arjignada ca dal cogo Fabio Pompanin dl restorant Al Camin d'Ampëz. Al sará da odëi ince l'artejanat dl post adöm a Claudia Alverà; deperpo adöm a Elsa Zardini gnarál baié dla cultura di ladins d'Ampëz. Le program é de Concetta Bonaldi, la produziun de Zak Mairhofer, la regia de Stefan Ghedina, a cura de Anna Mazzel.

RADIO

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
12.07
La iagra Ingrid Mussner
Da les 19:05. La ciacia ie te Südtirol n gran pert tla mans di ëi y mé l 5% ie ëiles che va a ciacia. Danter chëstes iel nce Ingrid Mussner de Sëlva che ie bele tosc 30 ani ciacia­dëura. Ëila nes conta de coche ie nasciuda la legrëza per la ciacia y la mpurtanza che la à per ëila. Trasmiscion de Alex Runggaldier.
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y tele­vijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Media­teca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia, con la neva instalazion multi­mediala de »la vivana e l cian«, l'é avert enscin ai 10 de setem­ber dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a les 12.30 e da les 15.00 a les 19.00 tel respet de la desposizions Covid 19. Vigni mèrtesc da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182 al cost de 5 euro e debant con Val di Fassa Card.
Atualmenter
Vijites a la sezion del Malghier
La sezion del Museo Ladin de Fascia sul lurier del Malghier, aló da la Mèlga de Fascia a Pera, é averta enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites vidèdes enscin ai 2 de setember vigni mercol da les 10:30 al cost de 5 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Vijites al Monin de Pezol
L Molin de Pezol, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia te Strada de Jumela 18 a Pera, é avert enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. Vijites videdes enscin ai 2 de setember vigni mercol da les 16:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 764089 o 0462 760182.
Atualmenter
Vijites a la Sia de Penìa
La Sia, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia te Strèda de Ciamp Trujan a Penìa, é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. Vijites videdes enscin ai 3 de setember vigni jebia da les 11:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Vijites al Stont de Ciampedel
L Stont de Ciampedel, sezion destachèda del Museo Ladin de Fascia, é avert enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites videdes vigni lunesc da les 11:00 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al 0462 750330 o al 0462 760182.
Atualmenter
Vijites a la sezion del Segat
La sezion del Museo Ladin de Fascia sul lurier del Segat, aló da la Sia de la Frazion de Poza sa Meida, é averta enscin a la fin de aost dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. Vijites vidèdes enscin ai 4 de setember vigni vender da les 11:30 al cost de 3 euro (debant con Val di Fassa Card) con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Mostra La Gran Vera te Navalge
La mostra de la Gran Vera ja Moena al teater Navalge la é averta fin ai 13 de setember dal mèrtesc a la domenia da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:00. Vijites vidèdes con prenotazion de obligh al 346 2415776.
Atualmënter
Scumenciamënt dl'astrazion te Südtirol
Tla galaria Vijion a Puntives iel da udëi opres de Oswald Oberhuber, Peter Fellin, Hans Ebensperger, Michael Höllrigl, Josef Kostner, Bruno Vallazza y Luis Piazza – piunieres che à sapù da se giaurì al mond dl'ert astrata. La mostra resta davierta nchin ai 28.08. Orar: lu-sa 16:00 – 19:00 o cherdan su l 338 2098697.
Atualmënter
»Ponc de ududa« lëures dla 4. tlas dl Lizeum d'Ert
Tl Café Surëdl a Urtijëi, tla streda Roma, iel da udëi na mostra de lëures di sculeies dla cuarta tlas dla sezion ert figurativa fac ntan chësc ultimo ann de scola. La mostra ie da udëi ntan l orar de giaurida dl café, da lunesc nchin vënderdi dala 9:00 nchin la 19:30.
Atualmënter
Mostra »Bye bye butterfly«
Tla ciasa dl parch natural a Al Plan él da odëi cina ala fin d'otober la mostra »Bye bye butterfly«, olache an pó imparé deplü sön le monn di paoi. La ciasa é daverta dal mertesc ala sabeda dales 9:30 ales 12:30 y dales 14:30 ales 18:00. De messé y agost éra daverta ince la domënia. Entrada debann.
10.-12.07.
Unika, mostra coletiva
Da ncuei vënderdi nchin n dumënia, for dala 17:00 nchin la 19:00, iel l ultim fin dl'ena dla mostra di artisć dl'Unika tla galaria StallArt sun l luech da Pecëi, tla streda Nuaves via n Sureghes (Urtijëi).
Nchin ai 14.07.
Oradecà, de Leonora Prugger y Jona Salcher
Cun la tematica »oradecà« uel i doi artisć jëuni mustré l nflus che chësc cunzet porta te si lëures: l bujën de descuvrì d'autri luesc, la crissa dl scunesciù, mprescions dl furest y sonn y sëures de cultures che ie dalonc. La mostra ie davierta nchin ai 14.07. uni di dala 16:00-19:00, de lunesc iela stluta.
24.07.
Mostra de Stefan Fabi
N vënderdi ai 24.07. dala 20:00 tla Lia Mostra d'Ert/Circolo a Urtijëi sun Plaza de S. Antone, vëniel giaurì la mostra dl artista de Maran Stefan Fabi, che resterà davierta nchin ai 7 de agost.

Religion

11.07
Santa Messa dla Comunanza Ladina cun siur Stefano Trevisan
La Comunanza Ladina a Bulsan invieia a la Santa Messa ladina en chesta sabeda, ai 11 de messel 2020, da les 10:30, tla Gliejia di Capuziners a Bulsan. Zelebrant é le pri­miziant siur Stefano Trevisan.

Concursc

Nchin ai 15.07.
4° Simposium nternaziunel de scultura tl lën
Per chësta edizion dl simpo­sium de ziplé à la Lia Mostra d'Ert/Circolo de Urtijëi cris ora l titul »Zipla... na lerch«. Per dé ite si prupostes possa i artisć se ciarië ju regulamënt y for­muleres sun www.circolo zipla.org. I artisć crisc ora puderà realisé si opra d'ert ala fin d'agost sun Ciampinëi.

Cursc

De lunesc
Curs tecnich de roda da mont
Mparé co se astilé te cërta situazion, a furné juvier, suvier, te raides, a dsaré y jì sëura rëms via. N scumëncia tl skillpark per jì pona sun troies y percursc. Metù a jì da Val Gardena Active uni lunesc dala 9:30-12:30 te Sëlva, cun almanco 2 y al plu 8 partezipanc. Per se lascé nuté su cherdé su l 0471 777999.
De mierculdi
Pitl curs de jì a crëp te Val
Uni mierculdi vëniel tenì n curs de n doi ëura per purvé a jì a crëp cun n mëinacrëp. L curs vën pità tres Val Gardena Active y ie dala 13:00-15:00, o dala 15:00-17:00 o dala 17:00-19:00, cun almanco 2 y al plu 6 parte­zipanc. Info y se lascé nuté su cherdé su l 0471 777999.

Iadi y Jites

Atualmënter
Vijites tl Museum Ladin
Vigni mercui y vëndres dales 15:00 ales 16:00 vëgnel pité vijites acompagnades tl Museum Ladin a San Martin, vigni mertesc (por gragn) y jöbia (por families y mituns) dales 10:30 ales 11:15 y dales 11:30 ales 12:15 vëgnel pité vijites tl Museum Ladin Ursus ladinicus. Les vijites é laite tl prisc d'entrada. Tó pert pó al plü 10 porsones.
Atualmënter
Sö dal ander de Conturines
Le Museum Ladin deboriada cun l'Ofize Natöra organisëia vigni secunda jöbia, dai 9 de messé ai 17 de setëmber, na escrujiun sö dal anter de Conturines, olache al é gnü ciafé i osc dla laurs. An pëia ia dales 8:30 pro la Capanna Alpina y an röia zoruch iló incër les 16:00. Al é na escur­jiun impegnativa, por chëra che al é da s'anunzié ti ofizi turistics dla Val Badia.
Vigni mercui
Spazierada tla Val di Morins
Le Museum Ladin mët da jí d'isté vigni mercui na escurjiun acompagnada tla Val di Morins a Lungiarü. An s'incunta dales 9:30 sön plaza de dlijia a Lungiarü, la spazierada döra cina misdé y dedó él en colaboraziun cun la Cooperativa Turistica Al Plan/San Martin na vijita sön le Lüch de Oriana. Le cost é de 5,00 €, prenotaziuns tl Museum Ladin al 0474 524020 o ti ofizi turistics dla Val Badia.
16.07.
Jita sön munt cun l'UML
En jöbia ai 16 de messé, sö dala Ütia da Rit a La Val. An pó rové sö a pe o ince cun la e-bike. An s'incunta lassö dales 13:00. Prenotaziuns anter i 14 de messé pro Ingeborg Dejaco al 339 1696311.
19.07.
La Val: maratona por escurjionisć
En domënia ai 19 de messé a La Val. Plü che na gara, él n de olache an pó se gode la contrada y les munts, jon por le »Tru di pra« cina sön Armentara. Les iscriziuns al prisc de 20,00€ vëgn tutes sö tl ofize turistich da La Val anter i 11 de messé.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 11.07. dala 8:00 daduman nchin dala 8:00 daduman n lunesc ai 13.07. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 11 y 12 de messé, ti comuns de La Val, Corvara y Badia, é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila. tel. 0471 844200. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 10.07. nchin n vënderdi ai 17.07. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (turnus: du. 8:30 - 12:30).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 10 de messé dales 19:00 al vëndres ai 17 de messé ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Mujiga

Atualmënter
Meludies di corni da mont
Uni vënderdi ntan i mënsc de lugio y agost, for dala 17:00 nchin la 18:00 iel te Val te Sëlva i sunadëures de corni da mont de Gherdëina, che lascia audì si biei sonns.
10.07.
Dolomiti Horn Ensemble
Anché, en vender ai 10 de messèl da les 21:15, te pavion de la manifestazions a Vich conzert di Dolomiti Horn Ensemble.10.07.
16.07.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
N juebia dala 21:00 saràl la Mujiga de Urtijëi che tenirà si cunzert y plu avisa iela nsci chëst ann pervia dla normes anticoronavirus, che la Mujiga sarà spartida su te trëi grupes y chëstes sunerà te trëi lueges desferëntes tl zënter de Urtijëi: sun Plaza Stetteneck, sun pitla Plaza de S. Antone y dan la Villa Venezia.
12/16.07.
Panorama Music te Fascia
Ai 12 de messèl te Fuciada da les 11:00 la ciantarina ladina Martina Iori con sie Quintet aur la rassegna mendranzes JMMJ del Val di Fassa Panorama Music, che va inant en jebia ai 16 da les 11:00 sun Bufaure col furlan Leonardo Duranti. I evenc é debant.
17.07.
Val Badia Jazz Festival
Le Valbadia Jazz Festival mët man süa linia de conzerc en vëndres ai 17 de messé dales 13:00, cun n conzert dl grup »Double Soul Feat. Chicco Montisano«, tla ütia Jimmy sura Ju de Frara.
19.07.
Cunzert dla grupa Cordes y Butons
N dumënia che vën dala 16:30 tla dlieja da Sacun. La zedules de ntreda giàpen sun l post. Dala 15:54 muev sun Plaza de Dlieja l bus 355 che furnea sa Sacun.

Sozial

17.07.
Deberieda: jon a spaz tla natura
N vënderdi dala 14:00 se urtons dan la Cësa de Paussa a Urtijëi y jon a spaz te Val d'Ana y sun Col de Flam, ulache se fermon a fé pick nick. Sce l ëssa da pluëi, vën la ancunteda spënta al'ena do. Per nfurmazions: Marlies Piazza, tel. 0471 798015. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres.

Referac

16.06.
Renforzé le sistem imunitar
Le Consëi de Formaziun da Corvara inviëia en jöbia ai 16 de messé dales 19:30 te biblioteca a Calfosch, por
na serada cun Anneliese Obermann, dal titul »Renforzé le sistem imunitar, fit tl invern cun omeopatia«. La serada é por todësch.

Galaria retrac