Manifestazions atuales speziales

Data

10 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 10 de messel
Marcia di paures y di artejans a S. Cristina
Uni merdì sëira tl raion da jì a pe a S. Cristina
Uni merdi dala 7 da sëira inant prejenterà artejans si ert y paures si prudoc fac n cësa tl raion da jì a pe a S. Cristina. Uni ena saràl da udëi n auter ert tradiziunel dl Südtirol pra vel' desmustrazion.
Unide duc a passé n valgun' ëura a S. Cristina tl raion da jì a pe sun l marcià di paures y dl artejanat uni merdi nchin ai 01.09.2020.
L vën prià bel de tenì ite la destanza de segurëza y de tré sëura la mascra.

Fascia Panorama Music aur con Martina Iori
Ence chest an ge vegn dat lèrga a la rassegna JMMJ, dedichèda a joegn e lengac de mendranza: se taca en domenia ai 12 te Fuciada
En domenia ai 12 de messèl taca la rassegna de conzerc a l'averta per scutèr de bona musega e se goder l'ambient da mont tel respet de la distanzes. L'é 12 apuntamenc enscin la fin d'aost e ence chest an la Sozietèdes Impianc Portamont e l'APT de Fascia, con la direzion artistica de Enrico Tommasini e La Grenz, ge dèsc gran lèrga a joegn e lengac mendres.
La star de cèsa, Martina Iori, aur la rassegna sui pré de Fuciada en domenia ai 12 da les 11 da doman, con sia cianties ladines e la formazion oramai colaudèda con Matteo Cuzzolin, Matteo Rossetto, Marco Stagni e Enrico Tommasini.
Ai 16 e ai 19 de messèl, respetivamenter sa Bufaure e sal Belvedere, sarà doi proponetes dal Friul: en jebia Leonardo Duranti en quartet e en domenia Massimo Silverio, che ensema col cognosciù Leo Virgili ge darà lèrga al lengaz furlan te n repertorie anter tradizion e sperimentazion.
Sul program amò proponetes de gran valuta: i catalegn Magalì Sare e Sebastià Gris venjidores de Suns 2019, l jazz ladin de Encresciadum e l fascian Stefano Merighi con na neva proponeta.

Mostra coletiva dl'EPL por i 60 agn dala fondaziun
33 artistes y artisć mostra söes operes tl MMM Ripa tl Ciastel da Bornech
Incër 40 artistes y artisć stá por le tru EPL tla Val Badia che metô man dan 60 agn, da na vijiun de Siur Angel Morlang, prou, artist y scritur ladin, cun l'intenziun da cherdé adöm artistes y artisć dla Val Badia por s'organisé, se motivé, se sostigní y se promöie deboriada y un por l'ater. Les tröpes ativités y mostres che á amarscé n tru che é jü fora por dejens de cambiamënc radicai dla cultura, economia y orientamënc dles vals ladines.
L'ert che é stada por secui n mesum por la difujiun dla dotrina, sostignida da mezenac 'potënc', chir tla contemporaneité na strada nöia, de definiziun individuala, espresciun dla sensibilité personala, defrunt ai fac storics, che vignun de nos vir y testemoniëia. Al romagn prerogativa dl artist, chëra da sintí plü stersc i mudamënc ti tëmps, les finëzes y traversies intravaiades y val' iade stopades ia da na tëra plü o manco sotida. N percurs de pinsiers y sentimënc, rapresentá da passa 30 artisć ladins che tol pert a chësta mostra. Por l'ocajiun á la uniun dl'EPL orü invié ince rapresentanc dles atres valades ladines, por completé na vijiun dl »Ester Ladins, abitanc dles munts«.
Artistes y artisć
Mariana Acuña, David Brandlechner, Albert Crazzolara, Alfred Erardi, Georg Erlacher, Fabian Feichter, Margareth Forer, Gabriele Grones, Franz Irsara, Josef Irsara, Franz Kehrer, Giulia Bortolini, Mattia Maldonado, Albert Mellauner, Markus Moling, Michael Moling, Raimond Mussner, Edmund Nagler, Pepi Pescollderungg, Helmut Pizzinini, Karin Pizzinini, Hubert Prousch, Giovanni Rindler, Lois Rottonara, Simon Rubatscher, Claus Soraperra, Roberta Sottara, Irina Tavella, Guido Tavella, Brigitte Trieb, Jutta Valentini, Christian Verginer, Gustav Willeit
Vernissaja y daurida
La mostra EPL dal titul »Eester Ladins« vëgn daurida en vën­dres ai 17 de messé, dales 18:00, tla curt dl Ciastel da Bornech, olache al é lascé jö ince le Museum Ripa de Reinhold Messner dediché ales popola­ziuns de munt. Al ciantará la marora Laura Willeit. La mostra sará da odëi cina ai 27 de setëm­ber 2020 tra­tan i orars de dauri­da dl MMM Ripa.

Tru di artisć sot les stëres
Ai 16 de messé vëgnel pité na sëra particolara fora por le tru di artisć, danter La Ila y San Ciascian
La jöbia ai 16 de messé gnarál iluminé cun chentli le Tru di Artisć, sciöche ince les scoltöres di artisć ladins. I partezipanc pó insciö se gode na spazirada da sëra y amiré les beles operes d'ert, che se presentëia cun n efet artistich desvalí, giulan a na iluminaziun particolara. Implü gnará la serada abelida da musiga dal vi cun le trio di corgn da munt »Sassongher«. La manifestaziun mët man dales 21:00 y an podará spaziré fora por le tru do l'ega cina ales 23:00. Al n'ó ester degüna prenotaziun y la manifestaziun vëgn metüda da jí tl respet dles regoles preodüdes por manifestaziuns alaleria.

La Ila: imparé da soghé al palé
Ai 13 de messé mët man n curs da soghé al palé por mituns dles scores elementares
La Uniun Sport Alta Badia mët da jí n curs da soghé al palé por mituns dles scores elementares, cun indöt 10 incuntades. Le curs mët man en lönesc ai 13 de messé dales 15:00, pro le ciamp dl sport da La Ila. Referënt é Ubi Valentini.
Les iscriziuns vëgn tutes sö diretamënter pro la pröma incuntada.

Cujiné te ütia
Imparé da cujiné derzades ladines: chësc pón fá pro n curs da cujiné a 2.000 metri
Tratan la sajun da d'isté vëgnel metü da jí de plü manifestaziuns liades ala gastronomia. Öna de chëstes é la manifestaziun »Cujiné te ütia«: n curs da cujiné tles üties dl'Alta Badia a 2.000 m. Le cogo dla ütia presentará na rezeta de na spezialité tradizionala, y ti mostrará ai partezipanc sciöche an l'arjigna. Ince ëi ará la poscibilité da cujiné y arjigné ca instës so taí. Le pröm apuntamënt é preodü en vëndres ai 17 de messé tla ütia »Club Moritzino«, olache an pó imparé da fá cajincí t'ega. Ai 7 d'agost pro la ütia »I Tablá« ti gnarál insigné ai partezipanc da fá bales da spinot y l'ultim apuntamënt vëgn tigní pro la »Ütia de Bioch« ai 21 de agost, olache al vëgn arjigné ca tutres. Le curs mët man dagnora dales 15:00 y an mëss se scrí ite anter le de denant ti ofizi turistics dl'Alta Badia. L'iniziativa vëgn metüda da jí tl respet dles regoles preodüdes.

Vins alaleria
Degustaziun di mius vins de Südtirol amesa la natöra
Tratan la sajun da d'isté vëgnel metü da jí tl'Alta Badia 10 apuntamënc cun la iniziativa nöia »Vins alaleria«. En ocajiun de chisc apuntamënc á i partezipanc la poscibilité da ciarcé i mius vins de Südtirol adöm cun n sommelier che ti spliga les carateristiches di vins, amesa na contrada particolara. Le pröm apuntamënt vëgn tigní ai 17 de messé dales 14:30 pro les cascades dl Pisciadú a Calfosch. Les atres incuntades é preodüdes vigni vëndres cina ai 18 de setëmber, tres te n ater post y ince da orars desvalis, por podëi vire y amiré les Dolomites y i efec naturai particolars sciöche l'inrosadöra o na degustaziun a löna colma. Te n valgönes ocajiuns gnarál ince fat na picera escurjiun. Por tó pert ala manife­staziun mësson se scrí ite ti ofizi turistics, olache an ciafa le program cun dötes les informaziuns.
L'iniziativa vëgn metüda da jí da Alta Badia Brand, en colaboraziun cun le Consorz di vins de Südtirol y l'uniun di Sommelier de Südtirol, tl respet dles regoles preodüdes.