Manifestazions atuales

Data

25 de setember 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 25 de setember
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 26.09. dala 8:00 daduman nchin ala 8:00 daduman de n lunesc ai 28.09. ie la duturëssa Chiara Mazzi, che ie da urté tl ambulatuere dla dr.ssa Cordula Weber a Urtijëi, streda Trebinger 10, tel. 340 4046274.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 26 y 27 de setëmber, ti cin' comuns dla Val Badia, é le dotur Alberto Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 25.09. nchin n vënderdi ai 02.10. ie chëla de Ciastel, tel. 0471 706323 (orar: lu-ve 8:30-12:00/15:00-19:00, sa 8:30-12:00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 25 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 2 de otober ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Temp Lede
28.09.
Marcià de S. Matie
N lunesc saràl a Urtijëi tl raion da jì a pe dala 8:00 daduman inant l marcià tradiziunel de San Matie.
03.10.
Bienela Gherdëina: na jita tres l bòsch
N sada dala 9:00 péien via dan la mostra tla sala dla cësa di cungresc per fé na spazireda nchin sa Pilat, sëura Urtijëi cun la artista Antje Majewski y Annibale Salsa dl'Unesco y Eurac. La manifestazion ie cureda da Brave New Alps.

Segres y Festes
03.10.
Festa di nascüs dl 1965 dla Val Badia
Les nasciüdes y i nasciüs dl 1965 dla Val Badia s'abina en sabeda, ai 3 d'otober 2020, dales 12:00 sö dala Ücia de Fanes a na marëna cun dan­fora n bun aperitif. Por respet dles normes de COVID é le numer limité a 35 porsones, porchël gnará pro i pröms che prenotëia. Le prisc é de 50,00 €. Por se prenoté y por plü informaziuns: Inge al tel. 333 1291995, Margareth al tel. 3497993841.
04.10.
Marcé desdit
La polizia locala de Badia lascia al savëi che le Marcé de San Francësch cun la festa lapró vëgn en chësc ann desdit por motifs de segurëza Covid – 19.
27.10.
Segra da San Martin de Tor
En la Segra da San Martin, ai 27 de setëmber, pita la Uniun dla Musiga da San Martin dales 10:30 ales 20:00 spëises da tó para sön la plaza dl paiun. Al vëgn arjigné galüc, pommes frites, tutres, cajincí arestis y fortaies. Prëibel aposté les spëises danfora: la marëna cina les 9:30 y la cëna cina les 16:30, al numer tel. 345 5920048.

Mostres y Ert
Atualmënter
Empatizanc
Tla Stadt-Galerie de Persenon iel da udëi la mostra »empati­zanc« che se taca ite a chëla da dant »zënza vo ne va nët nia« y se dà ju inant cun la dumandes n cont' dl Covid-19 y dla fazion sun nosta sozietà. I artisć che se à dat ju cun chësc argumënt ie Ali Paloma, Nicoló Degiorgis, Ingrid Hora, Manuela Kerer, Leonora Prugger, Leander Schwazer, Berty Skuber, Barbara Tavella, Tobias Tavella. La mostra ie da udëi nchin ai 6.11.
Atualmënter
»Furmazions de culëures« de Carlo Mussner
Per »Kunst im Gange« tla cësa de chemun a Laion iel da udëi pitures dl artista de Urtijëi, ulache l culëur ie duminant. Ne se lascian nia nfluenzé da tendënzes dl mumënt costru­ësc Mussner la realtà da nuef, descedan mprescions otiches fines y emotives. Da udëi nchin ai 11.09. ntan l'ëures che l Chemun ie daviert.
Atualmënter
Bienela Gherdëina 2020
Tl zënter de Urtijëi danter la sala Luis Trenker te Cësa di Cungresc, lerch publica tl raion da jì a pe, Hotel Ladinia, y chëst ann nce sa Pilat y te Val. La mostra ie da udëi nchin ai 20 de utober.
Atualmënter
Unika y l'ert sustenibla
La grupa Unika ie unida nvieda a mëter ora te na mostra coletiva a Wiesbaden ti Paejes Tudësc, tl prim museum d'Europa dedicà al'ert sustenibla. La mostra resterà davierta nchin ai 16.12., for da lunesc nchin vënderdi dala 10:00-17:00.
Atualmenter
Mostra »Ester Ladins« tl MMM Ripa a Bornech
La mostra con laours de 33 artistes y artisć da les valedes ladines tl Ciastel da Bornech por i 60 agn dla lia culturala EPL-Ert por i Ladins vá inant cina ai 27 de setëmber 2020.
Atualmënter
Mostra »Bye bye butterfly«
Tla ciasa dl parch natural a Al Plan él da odëi cina ala fin d'otober la mostra »Bye bye butterfly«, olache an pó imparé deplü sön le monn di paoi. La ciasa é daverta dal mertesc ala sabeda dales 9:30 ales 12:30 y dales 14:30 ales 18:00. De messé y agost éra daverta ince la domënia. Entrada debann
Atualmënter
Lois Anvidalfarei tl Ciastel da Pergine
La gran mostra personala dl artist da Ciaminades de Badia sot al moto »Viandanc« vá inant cina ai 31 d'otober 2020.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan, con la neva instalazion multimediala de »la vivana e l cian«, resta avert enscin ai 11 de otober con l'orarie da d'uton: dal mèrtesc a la sabeda da les 15.00 a les 19.00, tel respet de la desposizions Covid 19. Per info chiamèr l numer 0462 760182.
19.09.
»Ravises«
Per i 100 ani dl Circolo – Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone, àn metù a jì na mostra de lëures storics ora dl archif dl Circolo, opres che reprejentea la storia de chësta Lia. La mostra resterà davierta nchin ai 4 de utober uni di dala 10:00-12:00 y 17:00-19:00. De lunesc iela stluta.

TELEVIJION
29.09
Natura e ambient: La cura di prè, n spieie de l'ambient
Da les 20:50 ca. I pré i moscia i efec de la dezijions toutes ti egn, dalajache ti egn l'é mudà ence l met de i rencurèr. Anchecondì, l'é semper più besegn che vegne rencurà la tera; no demò per la parbuda ma ence e soraldut per valo­rizèr e sostegnir nesc raions da mont. N reportage che domana ai bachegn cheche vegn fat anchecondì e olache ge vel amò meter vèrda per stravarder l'ambient che é la reisc de nosc davegnir. Program de Cinzia Pistoia, tai e camera Fulvio de Martin, a cura de Anna Mazzel.
30.09
Trail spezial: Festide per i Plans de Cunfin
Da les 20:50 ca. Cun na delibra de chemun, na peti­zion, na demustrazion y truepa lëtres, se pèren te Gherdëina contra n cunliamënt danter Monte Pana y Sautaria. La cuestion ie ntant deventeda de nteres provinziel. Te chësc Trail spezial saràl da udëi ciuni che ie i argumënc, i vares aministratives y la posizions. A cura de Alexander Stuffer
1.10
Scenar ert y cultura: Guido Tavella y Diego Deiana
Da les 20:50 ca. Guido Tavella ie n moler de La Val che abina si gheneda danter l jì a ciacia y l depënjer acuarei. Si cësa ti semea a n museum y canche l adrova inò vel' font de ispirazion, la abina Guido pra la dlieja de Santa Berbura, ulache l à depënt l dedite. Diego Deiana ie ti ultimi ani for plu y plu passà dal lëur de nduradëur tlassic al jì a crì na si streda ndividuela. Si lëures ie n se alterné danter sacher y profann, y na pert mpurtanta tol ite l simbulism di labirinc. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de: Leo Senoner

Mujiga
26.09.
»Filmbrunch« cun mujiga
Sun l program dl Dolomitale filmfestival iel duman sada dala 11:00 tl café Soviso a Urtijëi n »filmbrunch« cun mujiga de Alex Grinzato y Maurizio De Gasperi che lascerà audì jazz standards y bossa nova.

RADIO
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 a les 14:00.
29.09
Ann academich 2020/21: noeles y prospetives
Da les 13:45 – 14:00. L'univer­sité pëia indô ia, ince por i studënc y les studëntes dla Facolté de Sciënzes dla Formaziun a Porsenú. Le degan Paul Videsott nes cunta les novites de chësc ann academich. Moderaziun: Sara Frenner.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
25.09
Cumpré y vënder
Da les 19:05. L dutor aucat Christoph Perathoner à bele respundù plu suvënz a du­mandes che à da n fé cun dërt y duvieres, cuestions iuridiches da uni di. Nsnuet vëniel tratà l argumënt de cumpré y de vënder, n fenomen che cara­terisea nosta economia ma ulache l ie da tenì cont de n valguna cuestions funda­menteles per ne se lascé nia trapulé. Trasmiscion de Simon Moroder.
26.09
Momënc de vita – incuntada de colezionisc de fotos storiches a Andrac de Fodom
Da les 19:05. En sabeda ai 12 de setëmber tl bar Edelweiss a Andrac de Fodom él gnü organizé da Luigina Casaril y da Giorgio Fontanive n'incuntada de colezionisc de fotos y chertes vedles. Deplü co­lezionisc de Fodom, Gherdëina, dla Ciadura y dl Agordin s'à incunté por ciaré, baraté y cumpré fotos storiches de nosc raiun. Tla trasmisciun sarál da aldí deplü intervistes a colezionisc´ de Fodom y de Gherdëina. N program de Erika Castlunger.
30.09
La bolifa: La musega tel cher
Da les 19:05. L'é tanche vegnù fora un CD de Stefano Merighi e con chest se à realisà un de si gregn ensomesc telpai ence a n azion de crowd­founding. Con Stefano Merighi e Samantha Pederiva rejonaron de musega, de social network e trop de trop de auter. Program de Cinzia Pistoia e Anna Mazzel.
01.10
La musiga da Rina
Da les 19:05. Tres chësc program podunse conësce tl monü la Musiga da Rina ters n'intervista cun so presidënt, Christian Pallestrong. Program de Sara Frenner.
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y tele­vijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Referac
30.09.
Ancunteda cun i artisć
Per l'ucajion dla Bienela Gherdëina iel n mierculdi dala 20:30 tl hotel Ladinia a Urtijëi na ancunteda cun l artist Josef Dabernig, che lascerà nce udëi l »Cinema of Worldmaking« (tla rujeneda tudëscia). La ntreda ie debant.
05.10
Vire na vita sana
Le Consëi de Formaziun Corvara inviëia te Salf de calonia a Corvara en lönesc ai 5 d'otober 2020, dales 20:00, al referat cun le psicologh Edmund Senoner che tratará le tema »L'impor­tanza de vire na vita sana, al paia la mëia de vire na vita sana zënza problems de dependënza«.

Avisc
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Chi che ess debojëgn da contaté le Club Boé, che dëida porsones y familiars confrontá cun le problem dl alcol, pó tó sö contat tres telefon. Porsones de referimënt é Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Atualmenter
Oraries biblioteca de Sèn Jan
La strutura é averta dal lunesc al vender con orarie 10:00 – 12:00 e 15:00 – 19:00. No ge vel più tor apuntament per l'emprest ma l'é conseà la prenotazion al nr 0462 763062 o per mail senjandifassa@biblio.infotn.it. Se pel ite demò de doi a l'outa, no se pel tocèr libres e coroneles e se fermèr per lejer.
28.09.
Senteda generela dla Lia per Natura y Usanzes
Dala 20:00 tl sotët dla Cësa di Cungresc a Urtijëi. Davia che l muessa unì dat pro mo d'autonn i mudamënc al statut che ie de gran mpurtanza per l daunì dla Lia, fóssel bel a pudëi saludé na bela cumpëida de scric ite. L unirà sambën nce prejentà l'atività fata y cie che n se tol dant per l daunì.
29.09.
Radio Studio Deejay
Rua n nef projet de Inout sostegnù dal Pian Joegn de Fascia – La Risola. 12 scontrèdes domarena dai 29 de setember ai 7 de november per jir ite tel mond de la comunicazion, public speaking e deejaying per joegn dai 15 ai 25 egn. Per info contatèr Thomas Zulian al numer 349/6491192.
30.09.
Incuntada por porsones che ciara do a ciasa porsones vedles y/o amarades:
La Portina por l'assistënza y la cura mët da jí ai 30.09. dales 17:00, te Ciasa de Palsa, na incuntada por porsones che socodësc a ciasa porsones vedles y/o amarades, cun le tema »Ich pflege dich und schau auf mich«. Al gnará fat eserzizi de relassamënt, de piceres meditaziuns y porté dant val' storia dla bona löna. La incuntada vëgn tignida da Margareta Fuchs da Porsenú, Iscriziuns anter i 21.09. al 0474 524513.

Chino
Nchin ai 27.09.
Dolomitale Filmfestival
Tla cësa di cungresc a Urtijëi iel mo da udëi nchin n dumënia na lingia de films, danter l auter ncuei vënderdi dala 20:00 »Die grüne Lüge« de Werner Boote, n sada dala 18:00 cuncors per l miëur film curt de Südtirol cun vela dl publich, y dala 20:00 l film per ladin Grijon »Amur senza fin«. Chertes danora y program plu avisa sot a dolomitale.com.
02.10.
Sëires de chino te biblioteca
Da n vënderdi sëira ai 2 de utober inant iel inò l LiteraKino dala 20:30 tla biblioteca San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi te biblioteca, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.

Iadi y Jites
03.10.
Jita sun la Cima Mezzana
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì n sada che vën na bela jita sun chësta piza de 2.845 m tla Val di Sole. L sarà da fé n deslivel de 1.100 m y da jì zirca 6 ëura. N possa se lascé nuté su nchin n juebia ai 1. de utober tla butëighes Ciofs Inge, Sport Malsiner y Sport Bruno Riffeser.

Cursc
28.05. - 05.10.
Curs de tennis cun le Tennisclub Ladinia
A Corvara, 1 iade al'edema cóstel 348,00 euro, 2 iadi al'edema 580,00 euro. Preno­taziuns anter le 30.09.2020 y infos: atennisclubladinia@rolmail.net
Dal 06.10.
Curs de pilates y crossfit cun Marta Willeit
Vigni mertesc dales 20:00 por 10 iadi te palestra da San Martin de Tor, cost: 65,00 euro + cherta dl'Uniun dl Sport. Infos y iscriziuns al numer tel. 339 738 4558 (Marta), www.ussanmartin.it
Dal 19.10.
Curs de tennis de 10 ores cun le Tennisclub Ladinia
Por mituns y jonins dles scores elementares, mesanes y altes, 2 iadi al'edema, cost: 140,00 euro. A Corvara. Prenotaziuns anter le 30.09.2020 y infos: atennisclubladinia@rolmail.net .

Religion
02.10.
Introduziun ala contemplaziun
Le KVW y CF da La Val inviëia düc i interesciá in vëndres, ai 2 de otober dales 19:30 a La Val, pice Salf de comun, ala sëra de introduziun ala contemplaziun/meditaziun dal titul »L' chit é n post socrët, olache an pó rové pro se instësc y pro Chëlbeldî«. Informaziuns plü menüdes ciafëise pro Alma, tel. 329 0526470.
25.10.
Prozesicun a Oies
L'Uniun Ëi Val Badia inviëia düc i ëi y i jogn en vëndres, ai 25 de setëmber 2020, dales 19:30 te dlijia de Badia a tó pert ala prozesciun cun linternes o ciandëres da San Linert/Badia a Oies.
26.10.
Pelegrinaje dla jent ladina da Badia a Oies
Chesta sabeda, ai 26 de setember 2020, dales 14:30 enconteda dla jent dles valedes ladines tla Gliejia de Badia per jì per sanc a Oies. Da les 16:00 él sun l program la santa messa a Oies, con Siur Iaco Willeit y les cianties dl cor Octovox.

Sport
27.09.
Partides de hockey dl HC Gherdëina
L'ultima dla partides per se njenië ca al campiunat fajerà l HC Gherdëina n cësa chësta dumënia, tl stadio Pranives de Sëlva, dala 18:30 contra l Renon.

Teater

25/26.09.
»L'èlber conta, le lëgn cunta«
L spetacol interladin »L'èlber conta, le lëgn cunta« con »I Bontemponi« e Simon Kostner l'é insnet, vender ai 25 de setember da les 20:30 a La Gran Ciasa a Soraga e doman, sabeda ai 26 semper da les 20:30 a La Ila te Ciasa de Cultura.
25.09. – 10.10.
L'Èlber conta / Le lëgn cunta
Cie sozédel pa canche al s'enconta n èlber fascian y n len badiot do la tempesta Vaia? A chesta domanda ti và do n spetacul teatral sot la regia de Ilaria Chiocchetti, test de Vigilio Iori aldò de na idea de David Dorich, con la partezipazion di atours Simon Kostner, Letizia Pezzei, Manuela Rasom, David Dorich, Ivano Favé y Ismael Pellegrin. Termens de raprejentazion: Soraga (Gran Ciasa) 25.09., La Ila (Caisa de Cultura) 26.09., Urtijëi (Cësa di Cungresc) 3.10., Rèba (S?elf dei Congresc) 4.10., Cianacei (Chino Marmolada) 9.10., La Val (Salf dles manifestaziuns) 10.10.2020. Prenotazions y informazions al nr. tel. 347 0907528, per la Val Badia tel. 333 2525740. Entrada debann cun bonaman.

Galaria retrac