Manifestazions atuales

Data

23 de dezember 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 23 de dezember
Dotors
Dutor Gherdëina
I dutores de servisc te Gher­dëina ntan la festes: l servisc scumëncia for dala 8:00 daduman (10:00 ti dis dan l di de festa) y va nchin la 8:00 daduman dl di do. Ai 24. y ai 25.12. ie de servisc l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492. N sada ai 26.12. y n dumënia ai 27.12. ie de servisc l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944. N juebia ai 31.12. y n vënderdi ai 01.01. ie de servisc l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002. N sada ai 02.01. y n dumënia ai 03.01. (nchin la 8:00 daduman dl di do) y per Santaguania dai 05.01. ai 06.01 (nchin la 8:00 daduman dl di do) ie de servisc l dutor Pablo Policastro tl ambulatuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Chisc é i doturs en sorvisc sura les festes. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc en Nadé ai 25.12. le dotur Martin Spechten­hauser, La Ila, tel. 0471 844200; ai 26. y 27.12., en Nanü y tl fin dl'edema di 2 y 3 de jená 2021 él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080. En Santaguania ai 06.01. le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999. Ti comuns de Mareo y San Martin de Tor él en sorvisc ai 25. y 26.12., sciöche ince ai 31.12. y al 01. de jená 2021 le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295; ai 27.12. y tla fin dl'edema di 2 y 3.01.21 él le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852; ai 06.01. él en sorvisc la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 25.12. nchin n vënderdi ai 01.01. ie chëla de Sëlva, tel. 0471 795142 o 333 1776615, (davierta dala 08:30-12:30 i dis de festa). Da n vënderdi ai 01.01. nchin n vënderdi ai 08.01. ie de servisc la apoteca de Sëuc, tel. 0471 708970 (orar de giaurida ti dis de festa 09:00–12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 25 de dezëmber 2020 dales 19:00 al vëndres al 1. de jená 2021 de dezëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020. Dal 1. cina ai 8 de jená 2021 él en sorvisc l'apoteca d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Mostres Y Ert

Atualmënter
Mostra »genitor – mut«
La maniera de tré su mutons se à mudà dassënn. Sce chësc à mé purtà pertes positives resta daviert. Co vëij pa la sozietà chësc mudamënt, ma dantaldut co la vëij pa i artisć? Tla Vijion Art Gallery a Puntives/Urtijëi iel da udëi nchin ai 22 de jené opres de 18 artisć che nes mostra si nterpretazions dl liam danter genitor y mut. Daviert: lu.-sa. 16:00-19:00 o cherdan su l 338 2098697.
Atualmënter
Mostra persunela de Willy Verginer
Tla galaria Studio d'Arte Raffaelli a Trënt, str. L. Marchetti 17. La mostra ie cureda da Luca Beatrice y ispireda al roman »Rayuela«, che ie n juech per mutons che n fej sun streda, da nëus cune­sciù coche »tempio«. La ie da udëi nchin ai 28.02., dal lunesc al vënderdi 9:30-13:30 y 15:30-19:30, de sada 10:00-12:00 y 16:30-18:30.
Atualmënter
Mostra de criples
Nce chëst ann à i cumëmbri dla »Gardena Art« metù ora tl zënter dl luech de Urtijëi la ciasotes cun la bela criples, riches y te d'uni sort de stii, che ie da udëi nchin Santa­guania. Na scumen­ciadiva da prijé chëst ann tan deplù, per purté nce mpue de atmosfera de speran­za tl tëmp da Nadel.

Sport

Atualmënter
Plaza dala dlacia Setil davierta
La plaza dala dlacia a Urtijëi ie davierta al publich uni di danmesdì dala 10:00-12:00 y domesdì dala 14:00-18:00, mé de lunesc y de vënderdi iela domesdì permò davierta dala 16:00 inant.
Atualmënter
Zënter da pudejé sun Mont de Pana
L zënter ie daviert uni dala 9:00 nchin la 16:30. Mutons nchin a 14 ani possa se nuzé debant di purtoies. Chëi che uel purvé n iede a jì a pudejé ma ne n'à nia l material, chëi possa s'l mpresté debant, chësc vel per duta la populazion de Gherdëina.
28.12. y 02.01.
Partides dl HC Gherdëina n cësa
Ala partides dl campiunat AHL de n lunesc ai 28.12. contra l Puster y de n sada ai 02.01. contra i Broncos Sterzing, for dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva (zënza prejënza de publich), pòssen ti cialé tres live stream, debant per i abunei o paian 7,5 € sot a www.valcome.tv.

Concursc

28.12.
Concors virtual de cripeles
La parochies de Mazin, Pera, Poza, Soraga e Vich endreza n concors virtual de cripeles. Dant de en lunesc ai 28 de dezember ge vel manèr n retrat de na cripela a Nadia 346 0209635, che vegnarà metuda sun Facebook de »Parrocchia val di Fassa«. La prumes trei con più me pièsc ciaparà n pest simbolich.
06.01.-09.01.
Cuncors de scultura tla nëif
Te Pra da Nives te Sëlva pòssen jì a ti cialé, dala 8:00 ala 16:00, ai scultëures che zipla tla nëif per l cuncors che à chëst ann »La Ferata de Gherdëina« sciche argumënt.
01.03.
Cuncors de teater y poejia
La lia di artisć de Südtirol SKB deberieda cun la lies de teater de Bulsan scrij ora n cuncors de dramatica per autores danter 17 y 40 ani y de lirica per autores danter 17 y 30 ani. Sibe i tesć de teater che de poejia ne daussa nia bele vester publichei. Deplù de chësc cuncors iel da liejer sun la plata internet dl SKB sot a »leteratura«.

TELEVIJION

29.12.
Spëisa ladina saus da zacan
Da les 20:50 ca. Program de Concetta Bonaldi, a cura de Anna Mazzel.
30.12.
Aiüt sot na bona stëra, aziun Trëi Rêsc dla Schira Jonila de Südtirol
Da les 20:50 ca. Program de Anna Maria Fiung y Wolfgang Penn, a cura de Alessandro Dapunt.
31.12.
EURO – trasmisciun d'economia
Da les 20:50 ca. Program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
05.01.
Mendret: L svilup culturel te nosc raion – Rjeka capitala dla cultura 2020
Da les 20:50 ca. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
07.01.
Scenar ert y cultura
Da les 20:50 ca. Program de Ivan Senoner y Hanspeter Karbon, a cura de Leo Senoner.

RADIO

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
25.12.
Cianties da Nadel a-cappella
Da les 19:05. Deberieda cun l dirighënt Sebald Goller ve prejentons cianties da Nadel a-cappella te n cuntest mpue autramënter ulache jon demez dala verscions tlassich-popu­leres che cunescion ve lascian ciarcë nce d'autra armunies, d'autri acorc y aranjamënc datrai povester nce mpue fulestieres ma a chëi che n se fej riesc la urëdla. Trasmiscion de Georg Mussner

Avisc

Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmenter
A Soraga anter la cripeles
Ence chest an l Grop folk de Soraga ensema al Comitat manifestazions e ai volonta­dives à endrezà »Doi varesc anter le cripele«. Fora per dut l paìsc se pel jir a veder la cripeles fates sù da sociazions e privac.
29.12
Portel de informazion per la sociazions
L'é stat ativà te Comun Gene­ral de Fascia n portel de infor­mazion per ge dèr consulenza debant a la sociazions te l'aplicazion de la normativa del Terzo Setor con la com­petenzes de esperc. L portel aur ai 29 de dezember te la senta del Cgf, se pel tor apuntament sul sit www.volontariatotrentino.it.

Galaria retrac