Manifestazions atuales

Data

08 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 8 de jené
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc te Gher­dëina da n sada ai 09.01. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 11.01.ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tlla fin dl'edema di 9 y 10 de jená, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é la doturia Lodovica Mattioni, La Ila, tel. 328 8590842. Ti comuns de Mareo y San Martin de Tor él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 08.01. nchin n vënderdi ai 15.01. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471 796125 (orar de giaurida 8:00-12:00/15:00-19:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 8 de jená 2021 dales 19:00 al vëndres al 15 de jená 2021 ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Temp lede

14.01
Biblioteca »Sas dla Crusc«
La biblioteca mët indô da jí domisdá cun jüc da mësa. La pröma incuntada é en jöbia ai 14.01 dales 15:30 ales 17:30.

Sport

Atualmënter
Plaza dala dlacia Setil davierta
La plaza dala dlacia a Urtijëi ie davierta al publich uni di danmesdì dala 10:00-12:00 y domesdì dala 14:00-18:00, mé de lunesc y de vënderdi iela domesdì permò davierta dala 16:00 inant.
09.01.
Partida dl HC Gherdëina n cësa
Ala partida de duman sada contra l EHC Lustenau dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva (zënza prejënza de publich), pòssen ti cialé tres live stream, debant per i abunei o paian 7,5 € sot a www.valcome.tv.

RADIO

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
13.01
»I colori delle Dolomiti«
Da les 20:50 ca. N viac anter i colores de la Dolomites, si marevees e conties tres l nef liber de Alberta Rossi. Pro­gram de Anna Mazzel.
Infos sön i programs radio y tele­vijion de RAI Ladinia pôn ince ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i pro­grames TV sarà da vedei sota »Media­teca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

TELEVIJION

12.01.
Storia dla scola d'ert de Anpezo
Da les 20:50 ca. Program de Giulia Tasser y Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
13.01.
Arpejuns: La dlijia de S. Cristina
Da les 20:50 ca. La dlijia de Santa Cristina é na dlijia rica de storia y dër interessanta dal punt d'odüda dl'archite­töra, deache ala é gnüda restaurada y ingrandida deplü iadi. Ala vëgn bele nominada te n urbar dl 1277 y tl 1433 él rové adalerch le pröm prô y la dlijia é deventada curazia. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon.
14.01.
Tassìe: La mans che crea ogec
Da les 20:50 ca. L'artejanat, te nosc raion, l'à da semper n valor fon. La mans sevies di artejegn les se tramana con cura i saeres da generazion en generazion e les porta inant na tradizion veiora, bona de tegnir su saeres che rua da dalonc fajan a na vida che nia vae perdù. L temp e l'amor che n artejan l dedichea a n oget l fèsc a na vida che chest l rue aldelà de vigni temp percheche n oget fa a man l'é prum de dut n oget fat col cher. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel

Avisc

Atualmënter
Le sorvisc de consulënza á n orar nü
Cun l'ann nü müda l'orar de daurida dl sorvisc de consu­lënza por jogn, jones y geni­turs. Al sará davert vigni pröma y terza jöbia dl mëis a Picolin, tla sënta dl Sorvisc ai Jogn (alzada -1) dales 8:00 ales 10:00 y vigni secunda y cuarta jöbia dl mëis dales 16:30 ales 18:00 te SaJ.un a La Ila. Por tó n apuntamënt fora de chësc orar, tel. 342 8410721 o barbara@jogn.org.
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boé da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le probem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.

Galaria retrac