Manifestazions atuales

Data

15 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 15 de jené
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 16.01. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 18.01. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, streda Nives 2, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tlla fin dl'edema di 16 y 17 de jená, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200. Ti comuns de Mareo y San Martin de Tor él en sorvisc le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 15.01. nchin n vënderdi ai 22.01. ie chëla de Fie, tel. 0471 725373 (orar: sa. 8:30-12:30, 16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 15 de jená 2021 dales 19:00 al vëndres al 22 de jená 2021 ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 830237.

Avisc

Atualmënter
Le sorvisc de consulënza á n orar nü
Cun l'ann nü müda l'orar de daurida dl sorvisc de consu­lënza por jogn, jones y geniturs. Al sará davert vigni pröma y terza jöbia dl mëis a Picolin, tla sënta dl Sorvisc ai Jogn (alzada -1) dales 8:00 ales 10:00 y vigni secunda y cuarta jöbia dl mëis dales 16:30 ales 18:00 te SaJ.un a La Ila. Por tó n apuntamënt fora de chësc orar, pón cherdé sö le numer de telefon 342 8410721 o scrí a barbara@jogn.org.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boé da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le probem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.

Cursc

Atualmenter
Jir sa mont en segureza
La sezion CAI SAT de la Val de Sora endreza n cors de cinch giornèdes de schi alpi­nism per jir sa mont en segu­reza. Per maor informazions chiamèr la segreterìa, Licia al 333/4978848, Assunta al 339/7400663, Rosanna al 333/5999703 o Samuele al 346/1260152.
15.01.
Cunëscer miec la fede y la dé inant ai mutons
La pluania de Urtijëi pieta n curs per genitores, per cunëscer miec y dé inant la fede ai mutons, che scumëncia ncuei vënderdi dala 20:00 te calonia. Nfurmazions plu avisa sot a www.glaubenser neuerung.de o da Lea y Flavio Goller, tel. 347 1117484, ulache n possa nce se scrì ite.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra »genitor – mut«
La maniera de tré su mutons se à mudà dassënn. Sce chësc à mé purtà pertes positives resta daviert. Co vëij pa la sozietà chësc mudamënt, ma dantaldut co la vëij pa i artisć? Tla Vijion Art Gallery a Puntives/Urtijëi iel da udëi nchin ai 22 de jené opres de 18 artisć che nes mostra si nterpretazions dl liam danter genitor y mut. Daviert: lu.-sa. 16:00-19:00 o cherdan su l 338 2098697.

Segres y Festes

17.01.-20.01.
Sègres a Dèlba e Penìa
A cajon de l'emergenza sanitèra chest an per la sègres de Dèlba e Penìa no vegnarà endrezà ne sègres ne mascherèdes. En domenia ai 17 de jené da les 11:00 vegn dit messa te la gejia de Sènt'Antone a Dèlba e en mercol ai 20 da Sèn Bastian vegn dit messa da les 10:00 semper te la gejia de Dèlba.

Sozial

Atualmenter
Se mever con Rencureme
Per endrez de la sociazion Rencureme, coi 18 de jené taca n nef servije de mobilità a paament, endèna per i comuns de Mazin e Moena, out a persones che à dificoltà a se spostèr en autonomia, tel respet de la normes anticovid: ge vel prenotèr amancol na dì dant a la Crousc Chechena al 0462/764266 (Vich) o 0462/573166 (Moena).

Sport

Atualmënter
Plaza dala dlacia Setil davierta
La plaza dala dlacia a Urtijëi ie davierta al publich uni di danmesdì dala 10:00-12:00 y domesdì dala 14:00-18:00, mé de lunesc y de vënderdi iela domesdì permò davierta dala 16:00 inant.
Atualmënter
Plaza dala dlacia tl zënter Iman
La plaza dala dlacia a S. Cristina tl zënter dal sport Iman ie davierta de sada y dumënia dala 8:00 nchin la 18:00. Per nfurmazions tel. 0471 793525.
Atualmënter
Zënter da pudejé sun Mont de Pana
L zënter ie daviert uni di dala 9:00 nchin la 16:30. Mutons nchin a 14 ani possa se nuzé debant di purtoies.
16. y 21.01.
Partides dl HC Gherdëina n cësa
Ala partida de duman sada contra l Jesenice y de n juebia ai 21 de jené conta i Steel Wings de Linz, for dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva (zënza prejënza de publich), pòssen ti cialé tres live stream, debant per i abunei o paian 7,5 € sot a www.valcome.tv.

TELEVIJION

19.01.
Jogn che s'à chirí fora na profesciun particolara (1° pert)
Da les 20:50. La gran varieté de poscibilités ch'i jogn dles valades ladines á al de da incö te na realté cun manco restri­ziuns, ti dá la motivaziun nezesciara por chirí fora mistiers nia tan conesciüs y por to dezijiuns che vá cuntra i standard che fej te nosta sozieté oramai pert dla normalité. Julia á trés salpü ch'al ti ess salpü bel da arjigné ca de nöt cun l giat dala nëi les pistes da schi pur le de do. Moritz y so grup de laur pro bele fora da agn de vigni sort de jori cun les drones, deperpo che Christian cheriëia fora di produc de so lüch da paur de vigni sort de saus nöies. Program de Mara Miribung, produzion de Peter Obexer, a cura de Leo Senoner.
20.01.
Rejes fones avertes al mond
Da les 20:50. Te nosc Raion, la cultura l'à reijes fones, bones de se slarièr fora te n muie de setores e de esser l fondament de idees che met adum tradizion e inovazion. Muie l'é la persones che con sie talent porta inant i valores soc de noscia identità e trope l'é la scomenzadives che vegn portèdes inant per fèr a na vida che la cultura sie zeche de publich, de avert e a disposizion de duc. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
21.01.
»Natura e moviment: medijine de corp e anima«
Da les 20:50. Da secui la natura l'é una de le pi grande medijine. Soraldut nte chis temp de pandemia, l stà nte la natura pol davero fà ben e ester na medejina per l corp e per l'anima. Program de Giulia Tasser y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

RADIO

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
20.01.
N viac anter i colores de la Dolomites
Da les 19:05. Alberta Rossi da Soraga ne mena tres so liber nef per cognoscer la lejendes, la storia, l lengaz e i personajes de noscia valèdes. La ne ensegna a veder l mond a colores, a descorir i secrec de la Dolomites encolorides, percheche ogne color à sie segnificat, sie valor. Program de Anna Mazzel
Informaziuns
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y tele­vijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Media­teca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Religion

16.01.
Ancunté Gejù
Duc i jëuni, mutans, mutons, popsc y nëinesc y laves ie nviei de cuer ala S. Mëssa duman sada dala 17:00 te dlieja de Urtijëi, cun Sn. pluan Vijo Pitscheider. Metù a jì dala Grupa uemes y fenans.

Galaria retrac