Manifestazions atuales

Data

29 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 29 de jené
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 30.01. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 01.02. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 348 8132060, 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 30 y 31 de jená, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é la doturia Lodovica Mattioni, La Ila, tel. 328 8590842. Ti comuns de Mareo y San Martin de Tor él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 29.01. nchin n vënderdi ai 06.02. ie chëla de Ciastel, tel. 0471 706323 (orar: sa. 8:30-12:00/16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 29 de jená 2021 dales 19:00 al vëndres al 5 de forá 2021 ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Cursc

6.-7. y 13.02.
Curs de jì cun la peves
N mpera co crì ora la jites aldò dla situazion dla nëif, dl pericul de levines y dl tëmp, a crì ora ulache l ie plu segur da jì cialan sun la cherta topografica y nce coche l ie da se cumpurté te n cajo de levina. L curs cun i mëinacrëp Gardenaguides vën tenì fajan vel' pitla jita. Nfurmazions da Reinhard tel. 335 8377744 o info@gardenaguides.it.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra »genitor - mut«
Tla Vijion Art Gallery a Puntives/Urtijëi iel da udëi nchin ai 05.02. opres de 18 artisć che nes mostra si nter­pretazions dl liam danter genitor y mut. La mostra ie davierta: lu.-sa. 16:00-19:00 o cherdan su l 338 2098697.

RADIO

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
29.01.
Mnemos – L museum de Andraz
Da les 19:05. Chëst iede nes mëina nosc viac per mparé a cunëscer i museums via n Fedom. Tl Ciastel de Andraz iel da udëi un di museums plu faszinënc dla valedes ladines. Trasmiscion de Stefan Planker.
31.01.
L liam danter genitor y mut tl'ert
Da les 19:05. Bele da vedla­mënter incà vëniel rafigurà tl'ert l'ëila, ma mé dinrer iela da udëi na oma cun si mut. Valentine Kostner fej n viac tla storia dl'ert y mostra su n valgun ejëmpli de chësc liam danter genitor y mut. Chësc ie nce l tema de na mostra tla galaria Vijion Art a Pontives. Trasmiscion de Sofia Stuflesser.
03.02.
An european de la ferates
Da les 19:05.
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y tele­vijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Media­teca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

TELEVIJION
02.02.
Cult – rituai da inier y incö
Da les 20:50 ca.
03.02.
Tassìe »L temp dèsc valor ai ogec«
Da les 20:50 ca.
04.02.
Scenar ert y cultura: La bibliotechera dl Istitut Ladin de Fascia y l mond dla lijëndes – L scultëur Samuel Perathoner
Da les 20:50 ca.

Avisc

Atualmënter
Le sorvisc de consulënza á n orar nü
Cun l'ann nü müda l'orar de daurida dl sorvisc de consu­lënza por jogn, jones y geni­turs. Al sará davert vigni pröma y terza jöbia dl mëis a Picolin, tla sënta dl Sorvisc ai Jogn (alzada -1) dales 8:00 ales 10:00 y vigni secunda y cuarta jöbia dl mëis dales 16:30 ales 18:00 te SaJ.un a La Ila. Por tó n apuntamënt fora de chësc orar, pón cherdé sö le 342 8410721 o scrí a barbara@jogn.org.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boé da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le problem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Atualmenter
Jon te Museo!
Da lunesc a vender da les 15:00 fin les 19:00 i ujes del Museo ladin de Fascia i é da nef averc aldò de la normatives de segureza anti-Covid. Resta serà de sabeda e de domenia.
29.01.
Messa per Sèn Giosef Freinademetz
En vender ai 29 de jené da les 6 da sera te la gejia de Poza vegn dit messa en onor de Sèn Giosef Freinademetz, l soul sènt ladin. Vegnarà metù fora sia reliquia per la venera­zion e se prearà per la valèdes ladines, la miscions e i gropes miscionères de noscia paro­chies.
31.01.
Messes en onor de Sèn Jan Bosco
En domenia ai 31 de jené vegn recordà Sèn Jan Bosco. La messes, en sabeda ai 30 a Poza da les 6 da sera, en dome­nia ai 31 da les 9 da doman a Soraga, da mesa les 11 a Vich e da les 6 da sera a Pera, les sarà viventèdes dai gropes de catechesi e se prearà per i joegn e i bec de la catechesi e sia families.

Sozial

Atualmenter
Se mever con Rencureme
Per endrez de la sociazion Rencureme, coi 18 de jené l'é tacà n nef servije de mobilità a paament, endèna per i comuns de Mazin e Moena, out a persones che à dificoltà a se spostèr en autonomia, tel respet de la normes anticovid: ge vel prenotèr amancol na dì dant a la Crousc Chechena al 0462/764266 (Vich) o 0462/573166 (Moena).
Atualmënter
Alesiramënc dla chëutes per l ressanamënt de imubilies nce tl 2021
L bonus sun la chëutes possa nce ntan chësc ann unì da­mandà per la restruturazion de imubilies vedles, per l ressanamënt energetich, per cumedé su fassades de cëses tl raion A (zënter storich) o B. L bonus per mubilia vën ënghe dat sce l taca adum cun na restruturazion dla cësa. www.mycaf.eu.
Atualmënter
Rejon de feries de paternità
La feries de ublianza per peresc ie unides auzedes da set a diesc dis. I peresc de popsc che vën al mond tl 2021 muessa se tò i diesc dis de feries de paternità che ti spieta, ti prim cin' mënsc do la nasciuda. I dis vën paiei al 100%, la dumanda muessa unì fata diretamënter tres l datëur de lëur.

Religion

29.01.
Festa por le Sant da Oies
Incö vëndres ai 29 de jená vëgnel recordé a Oies la festa de Sant Ujöp Freinademetz. Dales 16:00 él na mëssa da festa, che gnará ince trasme­tüda sön »Radio Maria Süd­tirol« y »Radio Grüne Welle«. Na secunda mëssa é dales 20:00. La jënt é periada da tigní ite les prescriziuns por le coronavirus.
29.01.
Persenon: messa per Sant Ujöp Freinademetz
Encuei vender 29 de jené, da les 18:00, él tla gliejia de Ploania da Persenon la messa en onour de sant Ujöp Freina­demetz. A gauja dles restri­zions per l COVID ne saràl chest ann dedò baldi nia l ren­fresch tradizional te calonia.
30.01.
Ancunté Gejù
S. Mëssa per mutons y fami­lies. Nvion de cuer duc i jëuni, mutans, mutons, po­psc, geni­tores y nëinesc y laves ala S. Mëssa duman sada dala 17:00 te dlieja de Urtijëi, cun Sn. pluan Vijo Pitscheider.
30.01.
»Nia ne n'ie mpuscibl per nosc Die«
Duc i cristians y dantaldut duc i jëuni ie nviei de cuer ala Mëssa di jëuni! Ulëis'a udëi coche jëuni plëns de ntujiasm mët a jì na mëssa? Ulëis'a udëi coche jëuni viv si crëidum? Po' unide y fajëde pea, duman sada dala 19:00 te dlieja de S. Cristina.

Galaria retrac