Manifestazions atuales

Data

26 de fauré 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 26 de fauré
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 27.02. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 01.03. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, streda Nives 2, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 27 y 28 de forá, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é la doturia Lodovica Mattioni, La Ila, tel. 328 8590842. Ti comuns de Mareo y San Martin de Tor él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 26.02. nchin n vënderdi ai 05.03. ie chëla de Fie, tel. 0471 725373 (sa. 8:30-12:30, 16:00-19:00, du. 10:00-12:00; stlut mierculdi domesdì).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 26 de forá dales 19:00 al vëndres ai 5 de merz ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Religion

27.02.
Ancunté Gejù
S. Mëssa per mutons y fami­lies. Nvion de cuer duc i jëuni, mutons, popsc, genitores y nëinesc y laves ala S. Mëssa duman sada dala 17:00 te dlieja de Urtijëi, cun Sn. pluan Vijo Pitscheider.

Sozial

Atualmenter
L CGF deida per prenotèr l vazin
Per chi che no é bogn o che no i à n aparat informatich, l Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia l'é a la leta per dèr sie didament per la prenotazion telematica per la vazinazion anti Covid. Per concordèr l'apuntament se pel telefonèr al 0462 764297.
Atualmenter
N costionèr su la dependenzes
L Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia à endrezà n costionèr per monitorèr la situazion de la dependenzes te val e miorèr l'atività del portel metù a jir adum con la Coprativa Le Rais. L'é anomim e sorì e duc é envié a responer dal link: https://forms.gle/jbZdmjCBT1xyDh278
Atualmenter
Se mever con Rencureme
Per endrez de la sociazion Rencureme, coi 18 de jené l'é tacà n nef servije de mobilità a paament, endèna per i co­muns de Mazin e Moena, out a persones che à dificoltà a se spostèr en autonomia, tel respet de la normes anticovid: ge vel prenotèr amancol na dì dant a la Crousc Chechena al 0462/764266 (Vich) o 0462/573166 (Moena).
Atualmënter
Cuntribut per auto a lectrisc
Persones cun na detlarazion ISEE sot a 30.000 € giapa n cuntribut dl 40% per cumpré n auto a lectrisc da n priesc de manco de 30.000 €. Nfur­mazions pra l KVW.
Atualmënter
Lëur da paur: scioldi per i restei zënza lëur
La dumanda per giapé i scioldi de dejocupazion tl lëur da paur per l ann 2020 muessa unì data ju nchin ai 31 de merz 2021 tres via telematica al INPS. Chësc servisc vën pità a paiamënt dal patronat KVW-ACLI, www.mypatro nat.eu.

TELEVIJION

02.03.
Mendret – mendranzes tel mond: Raprejentanza politica de la mendranzes
Da les 20:50 ca. L stravarda­ment e l'empegn per fèr valer i deric de la mendranzes lin­guistiches e culturèles domana responetes ence de la politica. Te nosc raion, i raprejentanc politics che vegn lité se tol l'encèria de portèr dant sco­menzadives acioche noscia cultura la vegne tegnuda sù e recognosciuda ence utró. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
03.03.
125 agn »Rais X« – I rais che á revoluzioné la storia dla medejina
Da les 20:50 ca. Wilhelm Conrad Röntgen scovrësc ai 8 de Novëmber dl 1895 a Würzburg, les radiaziuns nominades do so inom. Chësta invenziun à portè le pröm pest nobel dla fisica tla storia y à revoluzionè l'archirida dla medejina. 125 agn ele passè y al è ormai gnü routine te vigni spitol o pro vigni dotur dai denz se anuzè di rais x. Le report ti va dô a le svilup de chësta invenziun, adöm cun le tecnich sanitar de radio­logia Dr. Raimund Pizzinini, che laora tla tlinica de radio­logia »Bonvicini«, a Balsan. Program de Esther.
04.03.
Scenar – ert y cultura tla Ladinia
Da les 20:50 ca. Elisabeth Oberbacher ie na poetëssa de Corvara che te si vester se relaziunea cun paroles sentides y metudes sun plata cun l contagotes. Dut chësc cialan de abiné sibe te si rimes che tla vita da uni di na valivanza emutiva. Petra Senoner y si prudoc fac cun fil y odla ie deventei ti ultimi mënsc n suzes. Tres si criatività féjela ora de n tòch de stof n tacuin, n blòt body per n fantulin o nchinamei tasces. Program y cunzet de Ivan Senoner, tai de Hans Peter Karbon y a cura de Leo Senoner.

RADIO

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
02.03.
N cher per la femenes
Da les 13:45. Chest l'é l'inom de n projet de didament e vejinanza per la eles che à cognù vegnir operèdes per n tumor al piet. L se trata de taèr e cojir picoi piumaces da meter sot l brac e na bolgheta per tegnir ite l sachet de drenaje. En rejonon con Lorenza Soldà referenta de Fiem e Fascia. Conduzion Anna Mazzel.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
26.02.
Joy Senoner, dal saut cun i schi al volley
Da les 19:05. La pascion per l sport ie granda pra l jëunn Joy Senoner de Sëlva. Do avëi praticà ani alalongia l sport dl saut cun i schi iel passà via a n auter sport, l volley. Atual­mënter iel pra la scuadra dl Bulsan che juega tla serie C. Ël nes conta de si sperienzes y fej nce n valguna reflescions ntëur al sport n generel. Tras­miscion de Bruno Maruca.
27.02.
Camino a Santiago cun Susan Rubatscher
Da les 19:05. Program de Iris Delvalle.
28.02.
Cumpré te internet
Da les 19:05. Dantaldut ntan l tëmp de lockdown à l »Internet-shopping« giapà mo plu popularità. Ma tan segur iel pa a cumpré sun la rë mundiela? A cie dëssen pa mëter a verda, co ie pa dut cant regu­lamentà. A chësta dumandes y a mo d'autres respuend l aucat Christoph Perathoner. Trasmiscion de Simon Moroder.
03.03.
Lockdown n an dò
Da les 19:05. A n an dal prum confinament te cesa per via de la pandemia scuton la esperienzes e riflescions de dotrei joegn che à tout pèrt al projet »M.J.viver al temp del malac« che conta con emozion e sentimenc universèi l prum lockdown te Fascia. Program de Anna Mazzel.

Informaziuns

Informaziuns plü menüdes di programs de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it. Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Media­teca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Avisc

Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boé da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le probem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Merz 2021
Iscriziuns ala Scora de Musiga Val Badia
Les iscriziuns por l'ann de scora 2021/2022 pó gní fates de merz, cina ai 31.03.2021. I formulars ciafon sot a www.musikschule.it sot ala Scora de Musiga Val Badia. Novité: presentaziun di stromënc da pert di maestri sön le canal youtube dla Scora de musiga Val Badia – link https://youtube.com/channel/UCo0cSZ1jchj4ydNhF56dApA. Por informaziuns telefoné al 0471 847748.

Sport

27.02. y 04.03.
Partides dl HC Gherdëina n cësa
Ala partida de duman sada ai 27 de fauré dala 20:30 contra l Kitzbühel tl stadio Pranives de Sëlva (zënza prejënza de publich), pòssen ti cialé tres live stream sun www.valcome.tv, debant per i abunei o paian 7,5 € per duc i autri. N juebia ai 4 de merz for dala 20:30 saràl da udëi la partida contra l Feldkirch.
02/03.03.
La miores del mond su La VolatA
La atletes de maor livel mon­dièl che chisc dis é te Fascia per la garejèdes de Copa del Mond les sarà endò sul portoi La VolatA sun Sèn Pelegrin ai 2 e 3 de mèrz per tor pèrt a doi SuperG de Copa Europa che era en program te la Sarntal.

Galaria retrac