Manifestazions atuales

Data

05 de merz 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Deplù te la edizion dl 05 de merz
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 06.03. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 08.03. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 6 y 7 de merz, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080. Ti comuns de Mareo y San Martin de Tor él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 05.03. nchin n vënderdi ai 12.03. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471 792106 o 333 1776615 (sa. 8:00-12:00/15:30-18:30, du. 8:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 5 de merz dales 19:00 al vëndres ai 12 de merz ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Avisc

Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boé da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le probem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Merz 2021
Iscriziuns ala Scora de Musiga Val Badia
Les iscriziuns por l'ann de scora 2021/2022 pó gní fates de merz, cina ai 31.03.2021. I formulars ciafon sot a www.musikschule.it sot ala Scora de Musiga Val Badia. Por informaziuns telefoné al 0471 847748.
07.03.
Di dla Solidarietà
For deplù che chier aiut se ëuj al patronat KVW-ACLI. Tla diozeja Bulsan-Persenon vëniel metù a jì n dumënia l Di dla Solidarietà sot al moto »ti sté daujin al proscimo«. L lëur dl patronat ie de gran mpurtanza per na sozietà solidala. Chësc possa unì sustenì tres na dunfierta, n dumënia do mëssa o nce sun l cont de banca.

Referac

09.03.
Familia y pandemia
La biblioteca San Durich nvieia ala manifestazion online cun l psicologh dr. Stefano Di Carlo, che rujenerà de »Familia y pandemia – a ce maniera y cun ce strategies che n possa manejé la situazion da śën te cësa«. N merdi ai 9 de merz dala 8 da sëira, online sun Zoom. L vën prià bel de se nuté su danora: tel. 0471 797814, info@biblio.bz.

Sozial

Atualmenter
L CGF deida per prenotèr l vazin
Per chi che no é bogn o che no i à n aparat informatich, l Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia l'é a la leta per dèr sie didament per la prenotazion telematica per la vazinazion anti Covid. Per concordèr l'apuntament se pel telefonèr al 0462 764297.
Atualmenter
N costionèr su la dependenzes
L Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia à endrezà n costionèr per monitorèr la situazion de la dependenzes te val e miorèr l'atività del portel metù a jir adum con la Coprativa Le Rais. L'é anomim e sorì e duc é envié a responer dal link: https://forms.gle/jbZdmjCBT1xyDh278
Atualmenter
»Te compagne gé«
Per endrez de la Crousc Checena de Fascia e de Ren­cureme e l sostegn del Comun general l'é tacà n nef servije de mobilità tel respet de la normes anticovid, con n picol paamen, per persones che stenta a se spostèr en autono­mia, per jir a fèr vijites, vazins o auter. Ge vel prenotèr aman­col na dì dant a la Crousc Chechena al numer 333 6940419.

Sport

11.03.
Partida dl HC Gherdëina n cësa
Ala partida de n juebia ai 11 de merz contra i Red Bull Junior de Salzburg l Kitzbühel dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva (zënza prejënza de publich), pòssen ti cialé tres live stream sun www.valcome.tv, debant per i abunei o paian 7,5 € per duc i autri.

TELEVIJION

09.03
Sport ladin
Da les 20:50 ca. Program de Diego Clara, Regia y produ­ziun: Zak Multimedia, a cura de Leo Senoner
10.03.
Natura y ambient – Mareo y so parch di düli y dles ciuites
Da les 20:50 ca. Le parch di düli, o »Ciasa dles Ciuites« a Al Plan de Mareo é na strotöra unica, de gran importanza, nia ma por nosc raiun, mo ince sura i confins dla provin­zia fora. Chiló pôn udëi sides vicí che vir chiló da nos, co sortes de düli che risćia de morí fora. An á metü a jí ince na colaboraziun interessanta danter le parch di düli y la ciasa dl Parch Natural Fanes-Senes-Braies. Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel.
11.03.
Nosta scola – atualità dala scoles dla valedes ladines
Da les 20:50 ca. Tesć y cunzet de Lena Mulser, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

RADIO

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
09.03.
Teater: endò sun paladina?
Da les 13:45. I toc de teater dò esser resté vindedò la coltrines checenes per beleche n an i domana a gran ousc de esser metui endò sun pala­dina. Da cheche sozet ti gregn teatres te duta la Tèlia, enscin a ruèr a cheche vegn endrezà ti pìcoi teatres de nesc paìjes, jon a veder colun che l'é l davegnir de chesta èrt che, soraldut te nosc raion, la é bona de palesèr n sens fon de comunanza. N rejonon con la regista de teater Loreta Florian, conduzion Cinzia Pistoia.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
06.03.
La pert scüra di auti eletrics
Da les 19:05. Iris Delvalle.
10.03.
Viver e conviver con la pandemia
Da les 19:05. N an de limita­zions e temes per via del Coro­navirus à pa mudà nos viver? Esperienzes e riflescions din­tornvìa la libertà e l valor de la vita adum con valgugn joegn che se à dat jù col projet cul­turèl »M.J.Viver al temp del malac«. Program de Anna Mazzel.
11.03.
Musiga en pröma fila – Astor Piazzolla (prima pert)
Da les 19:05. Musiga argentina por zelebrè en chësc ann 2021 i 100 agn dala nasciüda dl gran esecutur, componist y maester dl Tango Astor Piazzolla! Piazzolla é gnü sora döt le monn LE simbol dl tango, ince sce le tru incina a chësc reconoscimënt é sté sfadius. Program de Esther Videsott.

Galaria retrac