Manifestazions atuales

Data

12 de merz 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 12 de merz
Dotours
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 13 y 14 de merz, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200. Ti comuns de Mareo y San Martin de Tor él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 13.03. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 15.03. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 348 8132060, 388 2580002.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 12.03. nchin n vënderdi ai 19.03. ie chëla de Ciastel, tel. 0471 706323 (orar: sa. 8:30-12:00/16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 12 de merz dales 19:00 al vëndres ai 19 de merz ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Sozial
Atualmenter
L CGF deida per prenotèr l vazin
Per chi che no é bogn o che no i à n aparat informatich, l Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia l'é a la leta per dèr sie didament per la prenotazion telematica per la vazinazion anti Covid. Per concordèr l'apuntament se pel telefonèr al 0462 764297.
Atualmenter
N costionèr su la dependenzes
L Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia à endrezà n costionèr per monitorèr la situazion de la dependenzes te val e miorèr l'atività del portel metù a jir adum con la Coprativa Le Rais. L'é anomim e sorì e duc é envié a responer dal link: https://forms.gle/jbZdmjCBT1xyDh278
Atualmenter
»Te compagne gé«
Per endrez de la Crousc Checena de Fascia e de Ren­cureme e l sostegn del Comun general l'é tacà n nef servije de mobilità tel respet de la normes anticovid, con n picol paamen, per persones che stenta a se spostèr en autono­mia, per jir a fèr vijites, vazins o auter. Ge vel prenotèr aman­col na dì dant a la Crousc Chechena al numer 333 6940419.

Religion
13.03.
Ancunté Gejù
S. Mëssa per mutons y fami­lies. Nvion de cuer duc i jëuni, mutans, mutons, popsc, genitores y nëinesc y laves ala S. Mëssa duman sada dala 17:00 te dlieja de Urtijëi, cun Sn. pluan Vijo Pitscheider.
13.03.
Mëssa di jëuni cun la SKJ
Es'a tëma dl daunì? Te sëntes'a sëul? Pona vië duman sada dala 18:30 te dlieja de Urtijëi. Gejù se ncunforta susn té! Santa Mëssa metuda a jì dala Junanaza Catolica SKJ de Sëlva/S. Cristina y dl raion de Gherdëina.

TELEVIJION

16.03
Storia dla scola d'ert de Anpezo
Da les 20:50 ca. L'istituto d'art de Anpezo l é na scola che nte suoi 150 agn de storia l'à sapù da mantegnì n strent liam con sua val e sue istitu­ziogn. N program de Giulia Tasser, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
17.03
Turism tla Ladinia: ativites alternatives tl tëmp dl covid
Da les 20:50 ca. Sars covid 19, virus, pandemia, restri­ziuns, lockdown, chëstes y d'atres parores á implí na gran pert dl 2020 y le fej inant ince tl 2021. Sce la sajun da d'isté â podü pié ia do la pröma gran stlüta y ê jüda valgamia bun, spo n'era nia stada insciö por la sajun dl invern do. Dessigü porta chësta situaziun n grandiscimo dann a döta la comunité te nostes valades, olache le turism fej fora na sona importanta dla economia locala. Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel.
18.03
Deboriada: »mens sana in corpore sano«
Da les 20:50 ca. L se n sté bën pudëssen definì coche n fin universel dla persona, che dal stlaië di tëmps cëla de ti dé cualità a si vita. Ncueicundì ntënden suvënz cun bënsté n paussé de corp y ana, for plu y plu pità da albiergs che retlamisea l »wellness«, na parola ntant buleda ite tl imaginer culetif. Ma l ie nce manieres scëmples che nes juda a resté nton, dantaldut canche n ruva plu inant cun i ani y la va nce de cialé sun nosta sanità mentela. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai Georg Penn, a cura de Leo Senoner.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
17.03
L FAI à n coodinator nef per Fascia e Fiem
Da les 14:45 ca. Gabriele Valentini da Ciampedel da dezember en cà l'é l capogrop del FAI de Fascia e Fiem. L Fondo Ambient Talian se cruzia de valorisèr e stavardèr l patrimonie artistich, culturèl e ambientèl de la Tèlia. Chest an per via del Covid 19 la scomenzadives per l'aiscuda é vegnudes sburlèdes a de mè e l grop è jà dò che l'endreza via vèlch sebenche i tempes sibie amò melsegures. En rejonon con Gabriele Valen­tini, conduzion Anna Mazzel.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
12.03
»Vites scutedes via« (prima pert)
Da les 19:05. »Vites scutedes via«, ie l titul de na abineda de essays letereres scric da Rut Bernardi, autora de Urtijëi che vif a Tluses. Cun ëila ulons mparé a cunëscer plu da daujin chësta opera, opera che à venciù dl 2020 l segondo pest pra l cuncors »Scribo« tla categuria »Senior«. Trasmi­scion de Alex Runggaldier.
13.03
Scolina te bosch
Da les 19:05. L'idea educativa dla scolina te bosch se lascia udëi inće a Sanciana. Program de Iris Del Valle.
14.03
L'ega da bever de Sëlva
Da les 19:05. L Chemun de Sëlva à assé ega y nce scialdi bona. Purmpò iel uni iede che l vën a s'l dé n gran tem­poral n problem per l'ega da bever davia che truepa giara y sablon ruva tla fun­tanes. Nscila iel bele da ani che n studiëia per abiné na soluzion per ti vester a chësc problem. L ambolt Roland Demetz stlarësc coche ie la situazion y l biologh Ludwig Moroder rejona n generel sun la funtanes y la cualità dl'ega te Gherdëina. Trasmiscion de Simon Moroder.
17.03
Dejejes e dependenzes
Da les 19:05. I Servijes sozièi del CGF e la Coprativa Le Rais sporc didament contra la dependenzes tres l portel per la dependenzes e ades ence n cuestionar. Per entener miec rejonaron de la desvaliva ativitedes sportes da la copra­tiva sozièla Le Raisc con la psicologhes Martina Volcan e Elisa Tommasello. Program de Anna Mazzel.
18.03
L web su mesura
Da les 19:05. L setor de la comunicazion fata tel web l se slaria fora semper de più e, màscima te chest moment olache dut vegn fat online, l cogn se adatèr a la domanes del mercià. Nasc coscì neves sistems de comunicazion fac su mesura per firmes e profe­scionisć, acioche la comuni­cazion en cont del contegnù da slarièr fora la sie semper più mirèda e efizienta per l'utent. N rejonon con Alice Mattia, program de Cinzia Pistoia.

Avisc

Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boé da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le probem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Merz 2021
Iscriziuns ala Scora de Musiga Val Badia
Les iscriziuns por l'ann de scora 2021/2022 pó gní fates de merz, cina ai 31.03.2021. I formulars ciafon sot a www.musikschule.it sot ala Scora de Musiga Val Badia. Por informaziuns telefoné al 0471 847748.
27.03.
Comemorazion anuela de la mort de Gejù
I Testamonesc de Iehova met a jir ence te Fascia e Fiem n event per la comemorazion anuela de la mort de Gejù. Chest event sarà tegnù dai en sabeda ai 27 de mèrz da les 8 da sera, debant e en videoconferenza a cajon de la pandemia. Per maor infor­mazionsse pel se oujer al numer de telefon 333 3565416.

Galaria retrac