Manifestazions atuales

Data

19 de merz 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 19 de merz
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 20.03. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 22.03. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 19.03. nchin n vënderdi ai 26.03. ie chëla de Sëlva, tel. 0471 795142 o 333 1776615, (davierta: sa. 8:30-12:30 y 15:30-18:00, du. 8:30-12:30).

Apoteches

Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 19 de merz dales 19:00 al vëndres ai 26 de merz ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 20 y 21 de merz, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999. Ti co­muns de Mareo y San Martin de Tor él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Referac

19.03.
Jëuni de dut l mond conta de si lëur
Pra chësta cunferënza online pòssen scuté su coche jëuni da dut l mond conta de si esperienzes de lëur te d'uni sort de ciamps. L sarà sibe jëuni de d'autri cuntinënc che nce jëuni de Gherdëina che lëura ora per l mond. L link da scuté su abines tlo: https://bit.ly/2Oi3ot9 o tla bio de nosc profil Instagram o sun facebook. Jëuni de Sëlva, nsnuet dala 20:00.
29.03.
Scumencé bën te verzon
La biblioteca San Durich nvieia al referat online cun Alexander Huber, che rejona de co njenië ca y mëter man cun l zidlé te verzon. N lunesc ai 29.03. dala 19:30, online sun Zoom. Prion bel de se nuté su danora: info@biblio.bz, 0471 797814. L possa mé fé pea n tanc.

Sozial

Atualmenter
L CGF deida per prenotèr l vazin
Per chi che no é bogn o che no i à n aparat informatich, l Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia l'é a la leta per dèr sie didament per la prenotazion telematica per la vazinazion anti Covid. Per concordèr l'apuntament se pel telefonèr al 0462 764297.
Atualmenter
N costionèr su la dependenzes
L Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia à endrezà n costionèr per monitorèr la situazion de la dependenzes te val e miorèr l'atività del portel metù a jir adum con la Coprativa Le Rais. L'é anomim e sorì e duc é envié a responer dal link: https://forms.gle/jbZdmjCBT1 xyDh278
Atualmenter
»Te compagne gé«
Per endrez de la Crousc Che­cena de Fascia e de Rencureme e l sostegn del Comun general l'é tacà n nef servije de mobilità tel respet de la normes anti­covid, con n picol paamen, per persones che stenta a se spostèr en autonomia, per jir a fèr vijites, vazins o auter. Ge vel prenotèr amancol na dì dant a la Crousc Chechena al numer 333 6940419.
Atualmënter
Pension y soma liedia da chëutes
A chëi che ie n pension y à mo n davani da dependënc ti vëniel cunsià de renunzië a tré ju da si pension la soma liedia da chëutes (Steuer­freibetrag). Pra la detlarazion dla chëutes pòssen nsci smen­dré o nchinamei schivé de messëi paië chëutes. Chësta renunzia muessa unì fata a l savëi uni ann y l ie mesun l fé tres l patronat KVW/ACLI, www.mypa tronat.eu.
Atualmënter
Scioldi per la familia
Dai 1. de lugio dëssa l »scech uniter« sostituì i scioldi per la familia (Familienzulage/assegno familiare). Per pudëi giapé chisc scioldi y per savëi tant che l monta ora, adròven na detlarazion ISEE. Chësta pòssen se lascé fé debant dal KVW. Prëibel fé ora n termin per tëmp y ëura sot a: www.mycaf.eu.

TELEVIJION

23.03.
Cult rituai da inier y incö – La gola
Da les 20:50 ca. Program de Daria Valentin, regia de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt
24.03.
TRAIL Spezial – 100 egn Canori
Da les 20:50 ca. A cura de Cecilia Mazzel
25.03.
TV: Euro – trasmisciun d'economia
Da les 20:50 ca. De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

RADIO

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
24.03.
Da les 13:45. La fotografia, de chisc tempes, la ne deida a viajèr con la ment e la ne porta te posć magics a descorir neves ciantons del mond. N rejonon col fotograf Doriano Brunel, conduzion Cinzia Pistoia.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
20.03.
Robaries legendaries
Da les 19:05. Program de Iris Delvalle.
21.0.3
100 ani »Circolo« – I ani '70 y '80
Da les 19:05. Leander Piazza ova studià a Firënza avisa te chëi ani canche l univa su la demustrazions di studënc. Deberieda cun d'autri cum­panies ovi purtà ideies inuva­tives nce te Gherdëina y l »Circolo« fova la drëta luegia per dé vita a si ideies y cria­zions artistiches. Ël nes conta de coche la jënt à tëut su chësta maniera nueva y ciunes che ie biei lecorc. Program de Sofia Stuflesser.
24.03.
Eles revoluzionères te la Dolomites
Da les 19:05. Telpai a la tropa enrescides e l bel stil comuni­catif de la storica Luciana Palla sporjon vèlch toch de storia de doi eles cognosciudes te nosc raion per si determi­nazion e coraje. Caterina Lanz, conscidreda l'eroina ladina e Maria Piaz »la mare del Pordoi«, chesta eles te tempes desferenc à defenù idees desvalives e per chest les à fat robes del dut revolu­zionères per na ela te chi tempes. Program de Anna Mazzel.
25.03.
Astor Piazzolla (2)
Da les 19:05. Secunda trasmi­sciun dedicada al gran ese­cutur, componist y maester dl Tango Astor Piazzolla. N iade fora por süa vita musicala, en ocajiun di 100 agn dala nasciüda. Program de Esther Videsott.

Avisc

Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boé da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le probem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Merz 2021
Iscriziuns ala Scora de Musiga Val Badia
Les iscriziuns por l'ann de scora 2021/2022 pó gní fates de merz, cina ai 31.03.2021. I formulars ciafon sot a www.musikschule.it sot ala Scora de Musiga Val Badia. Por informaziuns telefoné al 0471 847748.
27.03.
Comemorazion anuela de la mort de Gejù
I Testamonesc de Iehova met a jir ence te Fascia e Fiem n event per la comemorazion anuela de la mort de Gejù. Chest event sarà tegnù dai en sabeda ai 27 de mèrz da les 8 da sera, debant e en video­conferenza a cajon de la pandemia. Per maor infor­mazionsse pel se oujer al numer de telefon 333 3565416.

Religion

21.03.
»Ie prëie y tu?«
Mëssa di jëuni y per duc i critians n dumënia dala 9:30 tla dlieja de Sëlva, cun Sn. Markus Moling. »No ve festidiede! Te uni situazion pudëis prië a Chël de Die, dijëdi cie che ve sta a cuer y sentide gra! Filipesc 4:6«. Mëssa metuda a jì dala Junan­aza Catolica SKJ de Sëlva/S. Cristina y dal cërtl de pre­ghiera de Gherdëina.
27.03.
Ancunté Gejù
S. Mëssa per mutons y fami­lies. Nvion de cuer duc i jëuni, mutans, mutons, popsc, genitores y nëinesc y laves ala S. Mëssa duman sada dala 17:00 te dlieja de Urtijëi, cun Sn. pluan Vijo Pitscheider.

Galaria retrac