Manifestazions atuales

Data

16 de auril 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 16 de auril
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 17.04. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 19.04. ie la dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 348 8132060, 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin comuns dla Val Badia, tla fin dl'edema di 17 y 18 d'aurí, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 16.04. nchin n vënderdi ai 23.04. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471 792106 o 333 1776615 (orar de giaurida: sa. 8:00-12:00/ 15:30-18:30, du. 8:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 16 de aurí dales 19:00 al vëndres ai 23 de aurí ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Sozial
Atualmenter
L CGF deida per prenotèr l vazin
Per chi che no é bogn o che no i à n aparat informatich, l Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia l'é a la leta per dèr sie didament per la prenotazion telematica per la vazinazion anti Covid. Per concordèr l'apuntament se pel telefonèr al 0462 764297.
Atualmenter
N costionèr su la dependenzes
L Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia à endrezà n costionèr per monitorèr la situazion de la dependenzes te val e miorèr l'atività del portel metù a jir adum con la Coprativa Le Rais. L'é anomim e sorì e duc é envié a responer dal link: https://forms.gle/jbZdmjCBT 1xyDh278
Atualmenter
Te deida la Crousc Checena
La Crousc Checena de Fascia é a la leta per chi che à pro­blemes o no sà co fèr a jir te speziaria a tor medejines, a ge portèr zeche a n parent o a fèr na vijita dal dotor. Se pel chiamèr l nr 333 6940419 o scriver na mail a consegna farmacicri@gmail.com.
Atualmënter
»Te compagne gé«
Per endrez de la Crousc Che­cena de Fascia e de Rencureme e l sostegn del Comun general l'é tacà n nef servije de mobilità tel respet de la normes anti­covid, con n picol paament, per persones che stenta a se spostèr en autonomia, per jir a fèr vijites, vazins o auter. Ge vel prenotèr amancol na dì dant a la Crousc Chechena al numer 333 6940419.
Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl mangé de Badia (ciasa di pici) é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Les bancareles da San Martin (ciasa dl sport) y Al Plan (local dl Zënter Families) é davertes vigni vëndres dales 9:30 ales 11:00. Iló pó families che á debojëgn ciafé spëisa debann.
Atualmënter
Detlarazion dla chëutes
Per mëter ju la detlarazion dla chëutes ie l patronat KVW gën a despusizion. Prëibel fé ora n terminn per tëmp y ëura a Urtijëi sot a www.mycaf.eu o cherdan su l numer 0471 941704.
Atualmënter
Pensions y soma liedia da chëutes
A chëi che ie n pension y à mo n davani da dependënc ti vëniel cunsià de renunzië a tré ju da si pension la soma liedia da chëutes (Steuer­freibetrag). Pra la detlarazion dla chëutes pòssen nsci smen­dré o nchinamei schivé de messëi paië chëutes. Chësta renunzia muessa unì fata al savëi uni ann y l ie mesun l fé tres l patronat KVW/ACLI, www.mypatronat.eu.

Avisc
16.04.
Mobilità con la Neva UAL
La Neva UAL endreza en vender ai 16 de oril da les 20.30 su la piata Facebook e sul canal YouTube la seconda scontrèda streaming per rejo­nèr de mobilità con Massimo Girardi, president de Trans­dolomites.
Atualmënter
»Aiüt Covid« prolungé
Le termo da fá domanda por l'Aiüt Covid, che vëgn paié fora tres le Raiun Sozial, é gnü arlungé cina ai 30 d'aurí 2021. Ales porsones che á bele presenté la domanda ti mëisc passá, ti vëgnel auto­maticamënter paié le mëis de aurí, zënza messëi fá na domanda nöia. Informaziuns ciafon al 0474 524552.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boé da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le probem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.

Concursc
Atualmënter
PandeMusic – testemunianzes de mujiga
Cores, mujighes y grupes de mujiga ie nviei a fé pea cun n pez metù adum nstësc sun l tema dla situazion de emer­gënza che vivon. L fin ie chël de ti dé na usc per avëi na teste­munianza de coche la jënt l'à vivuda y de ciuna per­spe­tives nueves che ie unides a s'l dé. Da vëncer saràl n bel pest y n puderà fé n videoclip prufesciunel. Mandé ite na desmazeda dl video dai 01.08. ai 15.09.2021. Nfurmazions sot a www.micura.it o scrì a furmazion.gh@micura.it. Metù a jì dal Istitut Ladin Micurá de Rü, dai Chemuns de Sëlva, S. Cristina, Urtijëi y Ciastel y i Cunsëies de Furmazion de Gherdëina.

Cursc
20. y 27.04.
Sëres por desćiarié emoziuns
Chësc tëmp é plëgn de desfi­des, mo ince de sentimënc che laora te nos. Christian Trebo da Al Plan/Paiern pîta sëres por imparé da sintí y desćiarié emoziuns: ai 20 y 27 d'aurí, dales 19:30 ales 21:00. Les sëres é online, sön Zoom. Por plü infos y iscri­ziuns scrí a kontakt@christian trebo.info
21.04.
Ressanamënt energetich: n seminar
En mercui ai 21 d'aurí dales 19:30 ales 21:30 él online sön Zoom n seminar por todësch cun Christine Romen – consu­lënta por l'energia y por la manutenziun de cialdires. Ara nen jará de »Contribuc y detraziuns fiscales por le ressanamënt energetich«. Temesc, partezipaziun y d'atres informaziuns ciafon sön la plata internet www.comunbadia.it

Sport
25.04.
Cors de tennis a Moena
L Tennis Club Moena fèsc a saer che scomenza endò i corsc de tennis per gregn e picoi. Via per l meis de mé vegn organisà 10 lezions per 3 dis en setemèna, lunesc, mercol e vender. Per info su cosć e endrez e per se ensci­nuèr chiamèr i numeres 0462 574013 o 331 3729358, l'é temp enscin ai 25 de oril.

Religion

18.04.
»La forza da lassù« Mëssa di jëuni
N dumënia ai 18.04. dala 9:30 tla dlieja de S. Cristina. Jon da nosc bon Die a tò forzes nueves! La mëssa metuda a jì dal »Jugendgebetskreis« de Gherdëina y la SKJ de S. Cristina y Sëlva, vën cianteda da na grupa de jëuni.
24.04.
Ancunté Gejù
S. Mëssa per mutons y fami­lies. Nvion de cuer duc i jëuni, mutans, mutons, popsc, geni­tores y nëinesc y laves ala S. Mëssa per la families, n sada ai 24 de auril dala 17:00 te dlieja de Urtijëi, cun Sn. pluan Vijo Pitscheider.

TELEVIJION
20.04.
Deboriada – sozietà, familia, sanità: I juesc ie na cossa seria
Da les 20:50 ca. La varietà dl mond di juesc va a se cuncé ite tl mond di mëndri, ma nce di granc. Dantaldut la tecno­logia à ti ultimi ani giaurì la portes a n mond nuef per se devertì. Fé damat ie n istint che udon pra i tieres y pra la persones. Program y cunzet de Ivan Senoner, tai de Georg Penn, a cura de Leo Senoner.
21.04.
Trail spezial - Ëures ie y resterà inant na pert che nfluenzea nosta vita
Da les 20:50 ca. A cura de Armin Moroder.
22.04.
Biografies: Rinaldo Zardini Foloin, studios de ra natura
Da les 20:50 ca. Rinaldo Zardini Foloin é nasciü tl 1902 te Ampëz, al é sté n gran apascioné dla natöra y al á coiü adöm tröc ciüfs, paoi y corëc. Le contribut che Rinal­do Zardini Foloin á de ala comunité ampezana é scialdi grana y de valüta, al nes á fat conësce la storia di crëps y al á de inant na gran pasciun y amur por la conoscënza de nüsc raiuns. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Fulvio de Martin Pinter, a cura de Anna Mazzel.

RADIO
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
20.04.
»L Bar Educante a Sèn Jan«
Da les 13:45. Te Fascia, a Sèn Jan, vegnarà prest metù a jir l »Bar Educante«; n projet ideà da la sociazion InOut e portà inant dessema a na rei fata de autra sociazions descheche la Coprativa sozièla Le Raìs e la Coprativa Oltre, e de enc teritorièi descheche l Comun de Sèn Jan e l Comun General de Fascia per fèr a na vida che la jent e, soraldut i joegn, i posse aer n lech olà poder se troèr per spartir l temp ensema. N rejonon con Vanessa Tomasi. Conduzion Cinzia Pistoia.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
21.04.
Projec e scomenzadives per i joegn
Da les 19:05. L zenter joegn de Moena l'é atif da passa 10 egn con scomenzadives e projec che no se à fermà nience endena la pandemia. So spirit l'é chel de der valor a vigni persona te n cheder de respet e barat. Program de Anna Mazzel.


Galaria retrac