Manifestazions atuales

Data

23 de auril 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 23 de auril
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 24.04. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 26.04. ie la duturëssa Tanja Bregolin, che fej servisc tl ambulatuere tla streda Trebinger 10 a Urtijëi, tel. 333 9111642.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cinch comuns dla Val Badia, tla fin dl'edema di 24 y 25 d'aurí, é la doturia Lodovica Mattioni, La Ila, tel. 328 8590842.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 23.04. nchin n vënderdi ai 30.04. ie chëla de Ciastel, tel. 0471 706323 (orar: sa: 8:30-12:00/16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 23 de aurí dales 19:00 al vëndres ai 30 de aurí ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Sport
25.04.
Cors de tennis a Moena
L Tennis Club Moena fèsc a saer che scomenza endò i corsc de tennis per gregn e picoi. Via per l meis de mé vegn organisà 10 lezions per 3 dis en setemèna, lunesc, mercol e vender. Per info su cosć e endrez e per se en­scinuèr chiamèr i numeres 0462 574013 o 331 3729358, l'é temp enscin ai 25 de oril.

Cursc
03.05.
Workshop: democrazia – nëus tulon la dezijions
Cun nosta maniera de cun­sumé tulons uni di dezijions che ne nfluenzea nce l'econo­mia y la politica. Co pudons'a se cumpurté per avisé dezijions economiches y politiches de viers de n daunì plu sustenibl? Workshop cun Tanja Deporta n lunesc dala 20:00 tla gran sala dla cësa di cungresc a Urtijëi. Sce l ne fossa nia mesun se abiné n prejënza, vëniel fat l workshop online. L possa mé fé pea n tanc. Se scrì ite tres mail a furmazion.gh.@micura.it.
05.07. – 06.08.2021
San Martin: »Active Summer Junior«
La Uniun dl Sport da San Martin mët da jí n curs de sport cun Heinrich Conrater, por mitans y mituns dala 4. elementara ala 1. mesana. Al vëgn pité 3 edemes: dai 5 ai 9 de messé, dai 19 ai 23 de messé, dai 2 ai 6 d'agost, tres dales 13:45 ales 16:45 pro le ciamp dal sport »Pradel«. Cost: 35,00€ al'edema. Iscriziuns cina ai 30.04. pro Maria al 339 6211647.
12.07. – 13.08.2021
San Martin: »Active Summer for Kids«
La Uniun dl Sport da San Martin mët da jí n curs de sport cun Heinrich Conrater, por mitans y mituns dala 1. ala 3. elementara. Al vëgn pité 3 edemes: dai 12 ai 16 de messé, dai 26 ai 30 de messé, dai 9 ai 13 d'agost, tres dales 13:45 ales 16:45 pro le ciamp dal sport »Pradel«. Cost: 35,00€ al'edema. Iscriziuns cina ai 30.04. pro Martina al 348 5198620.
16. – 20.08.2021
San Martin: »Active Summer Mini«
La Uniun dl Sport da San Martin mët da jí le curs de sport »Active Summer Mini« cun Heinrich Conrater, por mitans y mituns dal 2. al 3. ann de scolina. Le curs vëgn tigní dai 16 ai 20 d'agost, tres dales 15:00 ales 16:30 pro le ciamp dal sport »Pradel«. Le cost é de 20,00€. Iscriziuns anter i 30 d'aurí pro Martina al 348 5198620.

TELEVIJION
27.04
Natura e ambient – A spazier fora por les sajuns
Da les 20:50 ca. Tres deplü se rendunse cunt che i podun fá de beles spazirades fora por nosta bela natöra tratan döt l'ann. Chi che á ince ciamó la pasciun por la fotografia, vëiga le mudé dles sajuns, di corusc dles contrades da n mëis al ater sciöche n dër paraisc. I ne podun indere nia desmentié le messaje plü important dé dal'UNESCO: chël de se impegné por man­tigní la belëza de nosta natöra. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Mar­tin, a cura de Anna Mazzel.
28.04
Paisc dla Ladinia – Badia
Da les 20:50 ca. Le paisc de Badia é a 1378 metri sura le livel dl mer y la maiú pert dles porsones laora dl ciamp dl turism, mo te paisc él ciamó tröc artejans y paurs. Badia é paisc dër ví tl ciamp dla cultura y al é tröpes uniuns culturales, che tëgn adöm la comunité. Badia é destenü fora sön n gran teritore, al é tröpes viles, che é dalunc dal zënter dl paisc. A Badia, tla vila de Oies él nasciü tl 1852 le pröm sant ladin, Siur Ojöp Freinademez. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon.
29.04
Euro – trasmisciun d'economia
Da les 20:50 ca. De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

RADIO
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
27.04
Autorità per la mendranzes linguistiches
Da les 13:45. L'organism de control sul stravardament de ladins, mochegn e cimbres de la provinzia de Trent à serà su so prum mandat, en rejonon con l'avocata Luciana Rasom una di trei componenc de l'Autorità che farà n bilanz de chisc 7 egn de atività. Conduzion Anna Mazzel.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
23.04
Agorà – la pascion per l film
Da les 19:05. Tla terza y ultima pert cun l produtëur de film Jan Andrea Moroder vëniel rujenà di lëures multimediei, sciche chëi dl Youtuber, dl vlogger o dl influencer. L ie mestieres che descëida dantaldut ti jëuni na faszinazion lieda nce al davani saurì. Ma do la cultrina se ascuend ëures y ëures de lëur, ma dantaldut nce na gran cuncurënza. L ie l mond digitel, ma nce l mond globalisà, ulache fé do ie massa puech: la va de vester for n var inant. Trasmiscion de Ivan Senoner.
25.04
Greta Mulser y si tasces
Da les 19:05. L ie for plu jëuni te Gherdëina che se dedichea a na si pascion y ie nce scialdi produtifs limpea. Greta Mulser à scuviert l artejanat dl cujì y si prudoc se lascia propi udëi. Na ciaculeda cun la jëuna de Urtijëi sun pascion, moda y estetica. Trasmiscion de Bruno Maruca.
28.04
Repertorie musegal del Canori
Da les 19:05. Anter la pro­duzion musegala de Luigi Canori troon repertories desvalives che tol ispirazion da la contìes, i monts ma ence trop de auter per der vita a n repertorie che va da l'opera e la cianties da mont. Curt viac anter desvaliva interpre­tazions de chest gran compo­nist e scritor. Program de Anna Mazzel.

Temp Lede
Atualmënter
Instà vif
Enes de atività dai 21.06. ai 27.08. per mutons dla scola elementera y mesana. Bele śën iel da se scrì ite per fé pea d'instà una o plu enes de atività criativa cun La Vëta (lialaveta@gmail.com) o sportiva cun l FC Gherdëina (giuana.prugger@gmail.com), l tennis (info@tennis-valgar dena.com) o l schi club ( info@sciclubgardena.info). Da paië iel 40 € al'ena. N possa nce se nuzé dl bonn »Dut l bon«, ma chësc possa unì spendù mé pra una na lia.
Lugio–agost
SAKL–instà per jëuni y mutons
La Nëus Jëuni Gherdëina fej a l savëi che per vel' ena iel mo lerch da pudëi fé pea. Per iscrizions o plu nfurmazions pudëis passé tl ufize dla NJG a Urtijëi sun Plaza S. Antone, o cherdé su l 0471 799006.
05.–09.07.
SAKL–Ena de sport
Per sculeies dla mesana y prima tlas dla scoles autes.
05.–09.07.
Ena sun Börz
Per sculeies dala prima ala terza scola auta.
12.–16.07.
Artworkshop
Per sculeies dla scola mesana y prima tlas dla scoles autes.
26.07.–14.08.
Sun palch – per pasciunei de teater y de cianté
Per sculeies dala cuinta ele­mentera ala terza mesana.
23.–27.08.
Te medel sun la Plose
Per sculeies dla mesana y prima tlas dla scoles autes. Per chisc dis sun la Plose iel mé plu lerch per mutans.

Avisc
Atualmënter
Borsa de lëur
La Nëus Jëuni Gherdëina lecorda che la borsa de lëur ie davierta dut l ann. Chiche chier n lëur o chiche à n lëur da pité, possa jì sot ala plata internet www.njg.it y scrì ora l formuler. Nuzëve de chësc servisc!
Atualmënter
Botëga d'La Spona daverta
Le Zënter Sozial »La Spona« lascia alsavëi che la botëga é daverta dal lönesc ala jöbia dales 8:00 ales 15:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Al é de vigni sort de produc nüs y scincundes.
Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl mangé de Badia (ciasa di pici) é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Les bancareles da San Martin (ciasa dl sport) y Al Plan (local dl Zënter Families) é davertes vigni vëndres dales 9:30 ales 11:00. Iló pó families che á debojëgn ciafé spëisa debann.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen­helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, e-mail: info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Club Boè a La Ila
Le Club Boè da La Ila ti pita aiüt a porsones y families en dificolté, confrontá cun le probem dl alcol. Por tó sö contat: Angelo al 338 5975817 o Hubert al 339 1698343.
Atualmenter
Spazie de confront per i genitores
L Zenter Joegn de Moena e l Comitat Genitores Istà Algegra en colaborazion coi Comuns de Moena e de Soraga endreza scontrèdes debant col pedagogist Biju Vadagnini. L'é n spazie per scutèr e se confrontèr coi genitores. Per info chiamèr 3480378308.
Atualmenter
Vazins ence per caregivers
Te palestra de la scola mesènes de Sèn Jan l'é stat avert l nef zenter de Fascia per i fèr i vazins contra l Covid. Vegn vazinà duta la jent sora i 70 egn e ence la persones con desabilità grieves e i caregivers. Ge vel se prenotèr tras l sit de la APSS al link https://cup.apss.tn.it
24.04.
Urtijëi: Rumon su nosc luech
Duman sada vëniel inò metù a jì la azion de jì deberieda a rumé su l luech. Duc ie nviei a judé pea. N se anconta dala 8:00 daduman dan la cësa de Chemun, ulache n giaperà sac y manëces y se partirà su te grupes per jì ti raions desfe­rënc dl luech. Davia che n ne possa nia coche zënza for jì a marënda deberieda, uniràl njenià mpue de »pandlanuef« per duc.

Sozial
Atualmënter
Patronat KVW-ACLI
Per dut chël che à da n fé cun la pension, l lëur y la preven­zion y prutezion soziela. Per fé ora n terminn tl ufize a Urtijëi, da merdi nchin juebia, dala 15:00-16:45, cherdé su l 0471 050780.
Atualmenter
L CGF deida per prenotèr l vazin
Per chi che no é bogn o che no i à n aparat informatich, l Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia l'é a la leta per dèr sie didament per la prenotazion telematica per la vazinazion anti Covid. Per concordèr l'apuntament se pel tel. al 0462 764297.
Atualmenter
N costionèr su la dependenzes
L Servije Sozio-assistenzièl del Comun general de Fascia à endrezà n costionèr per monitorèr la situazion de la dependenzes te val e miorèr l'atività del portel metù a jir adum con la Coprativa Le Rais. L'é anomim e sorì e duc é envié a responer dal link: https://forms.gle/jbZdmjCBT 1xyDh278
Atualmënter
KVW Service
Per la detlarazion dla chëutes, per chiche ie n pension y per dependënc, l Mod. RED y INVCIV, la detlarazion EEVE o ISEE, dumanda per i scioldi ala families y per d'uni sort de dumandes che à da n fé cun cuestions de chëutes. Fé ora n terminn danora, online sot a www.mycaf.eu o cherdan su l 0471 941704.
Atualmënter
Scioldi per la familia
Dai 1. de lugio dëssa l »scech uniter« sostituì i scioldi per la familia (Familienzulage/assegno famigliare). Per pudëi giapé chisc scioldi y per savëi tant che l monta ora, adròven na delarazion ISEE. Chësta pòssen se lascé fé debant dal KVW. Prëibel fé ora n terminn per tëmp y ëura sot a www.mycaf.eu.
Atualmënter
Bonus bebè
Nce per l ann 2021 iel mesun de fé dumanda tl tëmp de 90 dis do la nasciuda dl/a pop/a per chësc »Bonus«, che dëssa vester n sustëni per i pitli nchin a si prim ann de vita. L ie da fé ora n terminn per la detla­razion ISEE sot a www.mycaf.eu. L servisc ie debant.

Religion
24.04.
Ancunté Gejù
S. Mëssa per mutons y fami­lies. Nvion de cuer duc i jëuni, mutans, mutons, popsc, genitores y nëinesc y laves ala S. Mëssa per la families, duman sada ai 24 de auril dala 17:00 te dlieja de Urtijëi, cun Sn. pluan Vijo Pitscheider.
Atualmënter
Mësses a Oies dal 1. de ma inant
Chisc é i orars dles santes mësses a Oies, dal 1. de ma inant. Dal mertesc al vëndres dales 17:30, sabeda y domënia dales 16:00. Le lönesc n'él degöna santa mëssa.

Galaria retrac