Manifestazions atuales

Data

04 de jugn 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 04 de jugn
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 05.06. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 07.06. ie l dutor Giuliano Piccoliori de Santa Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tla fin dl'edema di 5 y 6 de jügn, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 04.06. nchin n vënderdi ai 11.06. ie chëla de Ciastel, tel. 0471 706323 (orar: sa. 8:30-12:00/16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 4 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 11 de jügn ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Avisc
Atualmënter
Museum Gherdëina inò daviert
L Museum a Urtijëi ie daviert de juni dal lunesc al vënderdi, for dala 14:00 nchin la 18:00. Per vijites ora dl orar reguler y vijites mene­des pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.
Atualmënter
Sorvisc de consulënza indô davert
Le Sorvisc ai Jogn Val Badia lascia alsavëi che le sorvisc de consulënza é indô davert sön orar: vigni pröma y terza jöbia dl mëis dales 8:00 ales 10:00 a Picolin y vigni secunda y cuarta jöbia dl mëis dales 16:30 ales 18:00 te SaJ.un a La Ila. Al resta inant la posci­bilité da tó n apuntamënt fora de chësc orar, cherdan sö le 342 8410721 o scrion a barbara@jogn.org.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
05.06. y 01.07.
»Diggy-Treff« a S. Cristina
Servisc de cunsulënza per mparé a se nuzé dl computer, tablet, smartphone. Tlo giapëis respostes a vosta du­mandes y aiut per ve deriejer tl mond digitel. Cun Werner Messner, tla biblioteca Tresl Gruber, n sada 05.06. dala 9:00-12:00 y n juebia ai 01.07. dala 16:00-19:00. L servisc ie debant!
07.06.
Reunion generela dl Schi Club Gherdëina
N lunesc dala 20:00 tla gran sala dla Cësa de Cultura te Sëlva, senteda generela cun vela dl cunsëi nuef. Te sala pòssel mé jì ite 150 persones (mé cun GreenPass), perchël sarà la generela nce da udëi tres live-streaming (link sun www.sciclubgardena.it). L unirà mustrà vel' pitl film dla sezions desferëntes y premià i atlec che se à fat merit.
Da juni inant
Biblioteca S. Durich inò davierta de dumënia
La biblioteca S. Durich a Urtijëi ie inò davierta nce de dumënia, for dala 10:00 nchin la 12:00 danmesdì.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet vender ai 4 de jugn en colaborazion con LUM Cine­ma da les 19.30 »Gladiator« tel lengaz originèl con sot titoi per talian. Se pel prenotèr l post dantfora. www.cinema canazei.it
Atualmenter
Al chino de Tieser
Doman sabeda ai 5 de jugn e domenia ai 6 da les 20.45 se pel veder »The Father«. L'é da se prenotèr l post dantfora online su Liveticket Tesero.

Mostres y Ert
Atualmenter
Rivelazions de femenes e èrt
Al Museo de èrt contemporana de Ciavaleis enscin ai 20 de jugn se pel veder na mostra dedichèda a l'esprescion artistica de la eles. La é averta de vender, sabeda e domenia da les 15.30 a les 19.00.
Atualmënter
Markus Vallazza y Dante
Tla Hofburg a Persenon iel la mostra »Markus Vallazza y Dante. L'opra tla opra«, che ie da udëi nchin ai 7 de nuvëm­ber y unirà acum­panieda da plu manifestazions. Duman sada ai 05.06. iel la prejentazion dl liber »Das zweite Gesicht« de E.Wimmer Mazohl y Günther Ober­hollenzer cun poejies ispiredes a chësta opres de Vallazza.
Atualmënter
»Armunia y balanz«
Mostra tla galaria Vijion a Puntives, metuda a jì n cunlau­­razion cun la fiera d'ert »Art Karlsruhe«, cun i artisć Elisa Alberti, Mirijam Heiler, Flavio Senoner y Egon Digon. La mostra ie da udëi nchin ai 12.06. da lunesc nchin sada dala 16:00-19:00 o nce cherdan su l 338 2098697.
Atualmënter
»GO BACK« de Anneliese Pichler
Mostra te Tublà da Nives te Sëlva, da udëi nchin ai 20.06. da merdi nchin dumënia for dala 16:00-19:00 (lunesc stlut). La artista Anneliese Pichler de Ciavaleis se dà ju mascima­mënter cun dessëni y pitura a tecnica mescededa. Tl ziclus »Go Back« va la artista de reviers per crì l'identità tl labirint dl »ie«.
Atualmënter
»Eles daviertes«
Mostra de fotografies de pavëi, de Viktor Canins, da udëi tl Café Surëdl, str.Roma 103 a Urtijëi, da lunesc nchin vënderdi dala 9:00-19:00.
Atualmënter
Bernardi, Vallazza y d'autri
La mostra de Michele Bernar­di, Viola Bittl, Johannes Bosi­sio, Leonardo Silaghi y Hugo Vallazza se dà ju cun l raport di artisć, de generazions y cuntesć culturei desferënc, y la realtà te chëla che i lëura. Da udëi tla galaria Ghetta a Puntives sud 8 nchin ai 23.07. da merdi nchin vënderdi dala 15:00-18:00 o cherdan su l 366 1500243.
Atualmënter
Mostra personala retrospetiva de Albert Mellauner
I laurs dl artist ladin che vir a Bornech é da odëi cina ai 11 de messé 2021 tl Museum de cité a Bornech tratan i orars de daurida, ales condi­ziuns en regola te Südtirol.
Nchin ai 06.06.
»Ravises«
Mostra dla Scola prufesciunela per l Artejanat artistich »Cade­mia« tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi, da udëi nchin ai 06.06. uni di dala 10:00-12.00 y 17:00-19:00. L à fat pea duta la sezions dla scola, sibe chëles de scultura y pitura che nce de grafica. L se trata de n argumënt daniëura atuel, pra chël che i sculeies y la sculées à laura cun criatività y esprescività.

Sport
12.06.
Garejeda dla rodes »Hero«
Dala 7:10 muevel tl zënter de Sëlva i prim atlec dla roda per fé la raida di cater pasc ntëur Mëisules. Dala 10:45 ruverà i prims te travert. Dala 12:00 saràl la premiazion cun i ciofs y la premiazion ufiziela cun festa sarà dala 21:00 sun Plaza de Chemun de Sëlva.
12.06.
Mesa Maratona ntëur Saslonch
N sada ai 12 de juni dala 9:00 vëniel muet sun Mont de Pana/Ciandevaves per chësta mesa maratona metuda a jì dai Gherdëina Runners, ulache l vën sautà ntëur a duta la grupa de Saslonch. Dala 10:40 zirca ruverà i prims bele te travert. Dala 14:00 saràl la premiazion dan l hotel Cen­devaves.

Sozial
Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl mangé de Badia (ciasa di pici) é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. La bancarela da San Martin (ciasa dl sport) é daverta vigni vëndres dales 9:30 ales 11:00, chëra d'Al Plan (local Zënter Families Mareo) é daverta le vëndres dales 9:30 ales 10:30. Iló pó families che á debojëgn ciafé spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da damané do contribuc finan­ziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
Atualmenter
Vazins a Sèn Jan
Te palestra de la scola mesènes de Sèn Jan l'é avert l zenter de Fascia per i fèr i vazins contra l Covid. Ge vel se prenotèr tras l sit de la APSS al link https://cup.apss.tn.it

TELEVIJION
08.06.
Sport Ladin
Da les 20:50 ca. Program de Diego Clara, regia y produziun de Zak Multimedia, a cura de Leo Senoner.
09.06.
Tassìe – L temp desc valor ai ogec
Da les 20:50 ca. Col passèr del temp l valor di ogec l doenta semper più fon. Passan da generazion en generazion i ogec i tol cà segnificac e stories, e i ne deida a descorir semper più tassìe de noscia identità. N viac che l ne porta a descorir chi ogec che sosceda sentiments, che l ne mena anter chi reperc da olache nasc la reijes de noscia cultura e che l rua enscin ai chi toc de artejanat bogn de portèr inant na tradizion veiora. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
10.06.
Monumënc de ert y storia – La dlijia de Suel y la capela de Cianpo
Da les 20:50 ca. La dlijia de Suel é dedicada a San Roco y a San Bastian, ala é gnüda consacrada tl 1604 y ala é gnüda fata sö por orenté de n valgünes families de Suel. La dlijia é gnüda restaurada y depënta fora da nür dal artist de Badia Jan Mati Pescoller. La capela de Cianpo de sura é dedicada a San Candido y a Sant Ujöp y ala é gnüda fata sö tl 1735. Tla capela él da odëi n valgünes operes d'ert sacrala, sciöche le alté a ares de Michael Parth. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon.

RADIO
05.06.
Benetton y i Mapuches
Da les 19:05. L'aziënda Benet­ton che düc cunesciun, l popul indigen di Mapuches y la relaziun che ëi á un cun l'ater. Program de Iris Del Valle.
06.06.
Studië te trëi universiteies
Da les 19:05. Program de Bruno Maruca.
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cul­tura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
09.06.
Projec musegai da valorisèr
Da les 19:05. Desvalives autors ladins che ne mena tres atmo­sferes e riflescions univer­sèles duran valch'outa l ladin, valch'outa etres lingac. Jean Ruaz, la sociazion La Grenz col projet. »Encresciadum – A dream and a Tale« e »Desche la neif d'aisciuda« e l grop di Acajo sarà protagonisc. Pro­gram de Anna Mazzel.
10.06.
5 SOLI e SOLO BRUTE
Da les 19:05. L nef projet del produtor de musega Marco Mattia che con l pseudonim de DPPLR l'à tout sù l'ende­sfida de meter ensema te na setemèna n album che à inom »5 SOLI e SOLO BRUTE«, n projet de musega eletronica che vegnarà fora su duta la piataformes ai 11 de jugn, fat de 4 cater toc soné demò con l sintetizzator analogich. Pro­gram de Cinzia Pistoia.

Teater
06.06.
Alice tel Paìsc de la marevees
En domenia ai 6 de jugn al PalaDolomites bec e joenec de populères e mesènes de Fascia porta dant l spetacol dal liber de Lewis Carrol, dò l laboratorie e con regia de Michela Marangoni, col sostegn de Region, Comun General e Comun de Mazin. Raprejentazions da les 18.30 e 21.00. Ge vel se prenotèr ence tras messaje whatsapp al 348 0043352.

Galaria retrac