Manifestazions atuales

Data

25 de jugn 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla ediziun dl 25 de jugn
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 26.06 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 28.06. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tla fin dl'edema di 26 y 27 de jügn, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 25.06. nchin n vënderdi ai 02.07. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471 796125 (orar sa. 8:00-12:00/15:00-19:00, du. 9:00-12:00/15:00-19:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 25 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 2 de messé ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Sozial
Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl mangé de Badia (ciasa di pici) é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. La bancarela da San Martin (ciasa dl sport) é da­verta vigni vëndres dales 9:30 ales 11:00, chëra d'Al Plan (local Zënter Families Mareo) é daverta le vëndres dales 9:30 ales 10:30. Iló pó families che á debojëgn ciafé spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da damané do contribuc finan­ziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá do­manda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
Atualmënter
Aiut-Covid 2021
Dai 1. de juni pòssel inò unì fat dumanda per la prestazions dl Aiut-Covid 21. La dumanda ne vën nia plu fata tres l Servisc Soziel, ma muessa unì fata online y tlo adròven l SPID. N aiut per la registra­zion dl SPID dà nce i/la acumpaniadëures online per seniores. Per nfurmazions y fé ora n terminn iel da cuntaté l ufize raionel dl KVW o jì sot a www.bildung.kvw.org.
Nchin 31.10.
Cuntribut dla Region per se seguré la pension
La Region Trentin-Südtirol dà n cuntribut per ti seguré, per i fins dla pension, chël tëmp che chësta persones sta a cësa a secudì zachei de familia o pra i pitli nchin al cumplì di 3 ani (o 5 ani pra n cuntrat de lëur dl 70%). Per l tëmp de secudienza dl 2020 iel da prejenté la dumanda nchin ai 31.10.21 pra l patronat KVW-Acli.

Mostres y Ert
Atualmenter
30 egn de Forum per la Pèsc
Per l cedean del Forum Tren­tin per la Pèsc, nasciù ai 10 de jugn del 1991, enscin ai 17 de messèl a Trent, tel Palaz Trentini en Via Manci, se pel veder na esposizion de retrac che conta de chesta istituzion emportanta. La mostra à l sostegn de la presidenza del Consei provinzièl.
Atualmenter
A Trent na mostra sui Schützen
Fin ai 25 de jugn te Palaz Trentini a Trent se pel veder la mostra »Sizzeri, Schützen, Standschützen«, na esposizion de retrac che conta la storia de chisc omegn che à combatù per defener noscia tera. La mostra é averta dal lunesc al vender da les 10.00 a les 19.00 e de sabeda da les 10.00 a les 12.30.
Atualmenter
Rivelazions de femenes e èrt
Al Museo de èrt contemporana de Ciavaleis enscin ai 27 de jugn se pel veder doi mostres dedichèdes a l'esprescion artistica de la eles. L'é avert de vender, sabeda e domenia da les 15.30 a les 19.00, amò per chest fin de setemèna.
Atualmënter
Pitura tridimensciunela de Sonya Hofer
Tl Museum dla Zità a Tluses vëniel giaurì ncuei vënderdi dala 17:00 la mostra de Sonya Hofer, che resterà davierta nchin ai 21.08. da merdi nchin sada dala 9:30-12:00 y 15:30-18:00. Hofer ti ie jita permez te na maniera drët particulera ala Dolomites. I culëures ma nce l material lascia udëi y sentì l crëp plu vif.
01.07.
Mostra »dialogh danter ert y dlieja«
Per n cuncors de ert moderna tl cuntest religëus fòvel unì premià 9 di 177 lëures dac ju. Śën unirà chisc prejentei al publich tla »Stadtgalerie« a Bulsan. Ai 01.07. dala 18:00 saràl la giaurida cun prejënza di artisć. La mostra sarà da udëi nchin ai 24.07. da merdi nchin dumënia dala 10:00-12:30 y 15:00-18:30. Danter i artisć premiei iel nce Martina Stuflesser y Hubert Kostner.
Atualmënter
Mostra de Nadia Rungger
Tla sala dla Lia Mostra d'Ert/ Circolo a Urtijëi sun Plaza S. Antone iel da udëi la mostra »spielereien. collagen und gedichte« de Nadia Rungger, che prejënta colajes y poejies, da pudëi liejer o nce scuté su. La mostra ie mo da udëi nchin n dumënia ai 27.06. uni di dala 10:00-12:00 y 17:00-19:00.
Atualmënter
Markus Vallazza y Dante
Tla Hofburg a Persenon iel la mostra »Markus Vallazza y Dante. L'opra tla opra«, che ie da udëi nchin ai 7 de nuvëmber y unirà acum­panieda da plu manifestazions.
Atualmënter
»Eles daviertes«
Mostra de fotografies de pavëi, fates da Viktor Canins de Urtijëi. Da udëi tl Café Surëdl tla streda Roma 103 a Urtijëi, da lunesc nchin vënderdi dala 9:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
Mostra »Ajënda 2030«
La biblioteca S. Durich a Urtijëi se à dat ju, per la mostra »Ajënda 2030, 17 traverc per la sustenibltà« cun i argumënc »sanità y bënsté« y »ega nëta y servijes igienich-saniteres«. N chësc cont àn metù ora libri y per uni finalità dl proiet àn nce metù adum vel' cunsëi de cie che n possa fé per judé pea a miuré la situazion.
Atualmënter
Mostra personala retrospetiva de Albert Melllauner
I laurs dl artist ladin che vir a Bornech é da odëi cina ai 11 de messé 2021 tl Museum de cité a Bornech tratan i orars de daurida, ales condi­ziuns en regola te Südtirol.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan à avert si ujes al publich con l'orarie da d'istà: dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.30 e da le 15.00 a le 19.00. Per dut l meis de jugn l'é ence la cordanza con l Fassa Coop per i rebasc e la vijites vidèdes debant su prenotazion al 0462 760182.
01.07.
Mumënc te na udleda
Per »Kunst im Gange« tla cësa de Chemun de Laion vëniel giaurì n juebia dala 18:30 la mostra de fotografies de Valter Pallaoro y Annamaria Pern­stich. La se trata de truep uedli, de udledes curiëuses y spriguledes, omles y che spiza i uedli, de tieres che ie ntëur nëus via. La mostra ie da udëi ntan l'ëures de giaurida dla cësa de Chemun.

Iadi y Jites
26.06.
Jita per jì a ti cialé ai uciei y ala urchideies
La Grupa per la defendura di uciei deberieda cun la Union di Ladins y la Lia per Natura y Usanzes nvieia a chësta pitla jita a Urtijëi. N se anconta dala 8:00 sa Martin (plaza dai auti)per jì de viers de Col Ciarnacëi, Furnes y ruvé pona inò ja Martin. Tò pea na rola. Sa Martin furnea nce l citybus che muev dala 7:50 da Plaza S. Antone.

Mujiga
01.07.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
N juebia dala 21:00 sun Plaza de Chemun.
02.07.
Corni da mont
L »Trio Ladinia« sona cun si corni da mont ncuei y n vënderdi che vën dala 17:00 nchin la 18:00 te Val, te Sëlva.

Festes y Segres

26.06.
Sègra de Sèn Vile
En sabeda ai 26 de jugn Moena festeja sie patron. Da les 10.00 sènta messa e dò benediscion de la targa a recort de Zerilo dell'Antonio Bora. Te Piaz de Sotegrava consegna onorifizenza a l'orga­ni­sazion 'Marcialonga', da les 15.00 vijita vidèda a la operes del Zerilo e da les 16.30 prejentazion neva publi­cazions.
29.06.
Sègra di Sènc Piere e Paul
En mèrtesc ai 29 de jugn la comunanza de Soraga festeja i Sènc patrons Piere e Paul. Messa grana da les 9 da doman con Padre Mario Rossi che festeja i 65 egn de orde­nazion e Padre Giovanni Rossi che festeja i 60 egn de orde­nazion. Dò messa mingol de mezmesdì fora da gejia.

Temp Lede
28.06.
Alta Badia Balance
En lönesc ai 28 de jügn mët man »Alta Badia Balance«, na iniziativa liada al bëgnsté, cun deplü ativités sciöche le forest bathing (bagn tl bosch) y leziuns de yoga. Le program cun dötes les informaziuns ciafon sön www.altabadiabalance.com , olache an pó ince se scrí ite.
01.07.
»Flying Aperitivo«
N juebia dala 18:00 nchin la 20:30 sun Mont de Pana. Ntan n viac de za. n'ëura sun l lift dai stuei da Pana de viers de Mont de Sëura y inò ju, pòssen se goder l bel udëi ora pra n aperitif y vel' bon bucon leprò. Da bur' tëmp vën la manifestazion spënta. L ie da se scrì ite nchin al di dant pra la Lies dl Turism de Gher­dëina.
02.07.
Domisdé tla natöra
I mituns y les mitans da 6 a 12 agn é inviá da tó pert a n domisdé por descurí la natöra. An s'incunta dales 15:00 pro la plaza da parché dl implant »La Crusc 1« a Badia. I verda­parch ti mostrará de vigni sort de tiers, plantes y lëgns. Les iscriziuns vëgn tutes sö ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
Nchin ai 31.08.
Instà danter i libri
Azion de liejer per sculeies ntan i mënsc da d'instà tla bi­blioteca San Durich a Urtijëi.
Nchin ai 31.10.
LiL – azion de liejer d'instà
La azion »Lesen im Liegestuhl« vën metuda a jì dala biblio­teches a livel provinziel, per jëuni danter 11 y 16 ani. L ie da liejer un o de plu di 40 libri crisc ora. Ala fin dla azion uniràl trat ala busca cënt pesć danter chëi che à fat pea. La biblioteches de Gherdëina fej ënghe pea.

TELEVIJION
29.06.
Natura y ambient: La bona cern dles munts
Da les 20:50 ca. Bele da tres incá á i paurs na funziun fondamentala te nosta sozieté. Tres deplö é i lüsc y les ativites che á a cör i valurs liá al'am­biënt, a n'agricoltöra sostenibla y a na produziun locala, rica de contignüs nutritifs, mo ince cun na bona saú y n bun tof, che nes scinca n gran bëgnsté y nes condüj indô zoruch a na natöra autentica y a nostes raisc. Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel.
30.06.
Trail Spezial – 50 ani Lia per Natura y Usanzes – 50 ani de mpëni per la natura y la tradizion
Da les 20:50 ca. Gherdëina se à trasfurmà do centeneies de tradizion dl ziplé te n zënter de turism. La Lia per Natura y Usanzes ie unida metuda su tl 1971 per stravardé l ambient y da ntlëuta iel unì fat truep per la natura y per la tradizions. Ma l ne ie nia stat saurì te ani de gran svilup. L iubileum ie unì festejà a Urtijëi. Na ucajion per fé bilanz y cialé inant. A cura de Alexia Grossi.
01.07.
Deboriada – sozietà, familia, sanità
I juesc ie na cossa seria. Da les 20:50 ca. La varietà dl mond di juesc va a se cuncé ite tl mond di mëri, ma nce di granc. Dantaldut la tecno­logia á ti ultimi ani giaurì la portes a n mond nuef per se devertì. Fé da mat ie n istint che udon pra i tieres y pra la persones. N l fej per passé l tëmp, ma l ie nce n refles dla vita. Program y cunzet de Ivan Senoner, tai de Georg Penn, a cura de Leo Senoner.

RADIO
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
28.06.
Helene Flöss
Da les 19:05. L cuartet leterer de RAI Ladinia, metù adum da Rut Bernardi, Roland Verra, Ingrid Runggaldier y Mateo Taibon tòl sota l udlon l'opera leterera de Helene Flöss, autëura sudtiroleja che vif y lëura tl'Austria. Program de Rut Bernardi, a cura de Leo Senoner.
30.06
Emigrazion e novazion
Da les 19:05. Colugn efec à pa abù l'emigrazion da la Dolomites tel 900? A pa pesà chest sul svilup economich, cultural e sozial? L'enrescida de la storica Luciana Palla deida a fer lum su stories personales che é ence univer­seles e tel picol l'é che chi vif esperienzes straordi­naries. Program de Anna Mazzel.

Religion
10.07.
Corvara: preparaziun dl Bato
La Uniun dles Ëres Catoliches dl Decanat Val Badia inviëia geniturs che á n viadú da batié, pérs che aspeta, totes y toc ala preparaziun dl Bato, en sabeda ai 10 de messé dales 15:00 ales 17:00, te salf de calonia a Corvara. Prenota­ziuns al 328 0717796. Do la preparaziun sarál ciamó l'oca­jiun da sté n pü' adöm pa n pice renfrësch, arjigné ca dla Uniun dles Ëres da Corvara.

Sport

Agost
Camp de jadiné sun dlacia
L Eisclub Gherdëina mët a jì doi enes de sport y devertimënt per mutans y mutons danter 5 y 10 ani, dai 9. ai 13.8. y dai 16. ai 20.8., tl stadio dala dlacia de Sëlva for dala 14:30 ala 18:30. Te na cumbinazion danter jadiné, bal y ginastica possa i mutons mparé truepa abiliteies. Per infos y iscrizions: marion_p82@hotmail.com o tel. 333 6048898 (domesdì o da sëira). Priesc: 100 €/ena. Posć limitei!

Chino
25.06.
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 25 de jugn da les 21.00 vegn moscià la verscion originèla de »The Devil wears Prada« a cura de Lum Cinema. En sabeda ai 26 e en domenia ai 27 da les 17.00 se pel veder »100% Lupo« e da les 21.00 »I profumi di Madame Walberg«.
25.06.
Info chino Tieser
En vender ai 25 de jugn, en sabeda ai 26 da les 21.15 e en domenia ai 27 da les 17.00 l'é da poder veder »Crudelia«. Semper en domenia da les 21.15 vegn moscià »The Conjuring – Per ordine del diavolo«, da poder veder ence en lunesc ai 28 e en mèrtesc ai 29 a la medema ora.
25.06.
Lum Cinema a Cianacei
En vender ai 25 de jugn da les 21.00 tel chino de Cianacei l'é »The Devil wears Prada« en verscion originèla con sot titoi per talian. Prenotazion de obligh sul sit www.lumcinema.co.uk.

Avisc
Atualmënter
Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi arà per l instà n orar slungià y sarà perchël dai 26 de juni inant daviert dal lunesc ala sada, for dala 10:00-13.00 y dala 14:00-18:00. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.
Atualmënter
Borsa de lëur
La Nëus Jëuni Gherdëina lecorda che la borsa de lëur ie davierta dut l ann. Chiche chier n lëur o chiche à n lëur da pité, possa jì sot ala plata internet www.njg.it y scrì ora l formuler. Nuzëve de chësc servisc!
Atualmënter
Urtijëi – la pluania
N se njënia per la veles dl Cunsëi de Pluania. Per l'ativi­teies te uni ciamp de vita dla pluania uelel vester ulenteres che se mët adum, tën adum y se dà ju te scumenciadives per dé vita y renfurzé la cul­tura uman-soziel-cristiana. Per nfurmazions tulëde su cuntat cun Georg Senoner 339 7127474, gsenoner@gmail.com o Patrizia Kostner Senoner 320 1187642, patrizia.kostner@rolmail.net.
Atualmënter
Picolin: repartiziun prestaziuns – orar da d'isté
L'ofize dla repartiziun presta­ziuns (Ex-Krankenkasse) tl Distret Soziosanitar a Picolin á sëgn l'orar da d'isté. L'ofize é davert fina ai 10 de setëmber lönesc, mercui y vëndres dales 9:30 ales 12:45. L'orar por le sorvisc da tó jö sanch (sön prenotaziun), resta le medemo co denant..
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmenter
ADEL a Ciampedel averta duc i dis
Te la palestra de rampinèda ADEL de Ciampedel l Fascia Climbing ve speta col nef orarie da d'istà, duc i dis da la does domesdì a les diesc da sera.
Atualmënter
Sorvisc de consulënza
Le Sorvisc ai Jogn Val Badia lascia alsavëi che le sorvisc de consulënza por jogn, jones y geniturs é davert tratan l'isté y fina amez setëmber sön apuntamënt o tres telefon al 342 8410721, mail barbara@jogn.org. An pó damané do na consulënza personala sön temesc che reverda la jonëza y/o l'educaziun.
26.06
Prejentazion Libres Zerilo e Tinoto
En sabeda ai 26 de jugn, en ocajion de la sègra de Sèn Vile, l Comun de Moena col Grop Ladin e l'Union de Fascia da les 16.30 te sala grana de la Scoles recorda i sentadins de Moena Luigi Canori, Zerilo Bora e Tinoto Monech con prejentazion de la neva publicazions enjignèdes en sie onor.
28.06.
Rassegna Enjoy Poza
Tel chèder de la rassegna Enjoy Poza, en lunesc ai 28 de jugn da les 9 da sera te sala de consei de comun de Sèn Jan prum apuntament con la prejentazion del liber 'Volevo solo accarezzare le nuvole' de Massimo Dorigoni, intro­duzion de l'alpinist e menacrep Elio Orlandi.
29.06.
Maria Piaz cincant'egn dò
En mèrtesc ai 29 de jugn da les 20.30 tel chino Marmolèda la comunanza de Cianacei recorda la Mare del Pordoi a 50 egn da la mort. Enterve­gnarà Luciana Palla, Olimpia Rasom e i nec Fiorenzo e Fernando Perathoner.
01.07.
»Diggy-Treff« a S. Cristina
Servisc de cunsulënza per mparé a se nuzé dl computer, tablet, smartphone. Tlo gia­pëis respostes a vosta duman­des y aiut per ve deriejer tl mond digitel. Cun Werner Messner, tla biblioteca Tresl Gruber, n juebia ai 01.07. dala 16:00-19:00. L servisc ie debant!
02.07.
Shopping da sëira
Da n vënderdi ai 2 de lugio inant tenirà la butëighes de Urtijëi daviert ntan l instà uni vënderdi nce da sëira, dala 21:00 nchin la 22:30.

Concursc
Atualmënter
PandeMusic, testemunianzes de mujiga
Cores, ciantarins, mujighes y grupes de mujiga ie nviei a fé pea cun n pez metù adum nstësc, che trata dla situazion de emergënza dl Covid. Da vëncer saràl de biei pesć y da fé n videoclip. Mandëde ite na desmazeda dl video dai 01.08. ai 15.09.. Nfurmazions sot a www.micura.it o scrì a furmazion.gh@micura.it. Metù a jì dala Consulta per la Furmazion y dai Chemuns de Gherdëina cun l Istitut Ladin Micurá de Rü.

Galaria retrac