Manifestazions atuales

Data

02 de messel 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 02 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 03.07 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 05.07. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 348 8132060, 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 3 y 4 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns de Badia y Corvara él en sorvisc la doturia Lodovica Mattioni, La Ila, tel. 328 8590842.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 02.07. nchin n vënderdi ai 09.07. ie chëla de Fie, tel. 0471 725373 (sa. 8:30-12:30, 16:00-19:00, du. 10:00-12:00; stlut mierculdi domesdì).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 2 de messé dales 19:00 al vëndres ai 9 de messé ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Sport
Agost
Camp de jadiné sun dlacia
L Eisclub Gherdëina mët a jì doi enes de sport y devertimënt per mutans y mutons danter 5 y 10 ani, dai 9. ai 13.8. y dai 16. ai 20.8., tl stadio dala dlacia de Sëlva for dala 14:30 ala 18:30. Te na cumbinazion danter jadiné, bal y ginastica possa i mutons mparé truepa abiliteies. Per infos y iscrizions: marion_p82@hotmail.com o tel. 333 6048898 (domesdì o da sëira). Priesc: 100 €/ena. Posć limitei
12.–16.07.
»Instà vif per mutons y mutans«
Per l'ena dai 12 ai 16 de lugio iel mo la puscibltà de fé pea pra chësc proiet cun l Schi Club Gherdëina. L sarà cin' dis de sport y devertimënt. Per se nuté su scrì prëibel na e-mail a info@sciclubgardena.info .
17.07.
Dolomyths Run Sellaronda Ultra Trail
En sabeda ai 17 de messé vëgnel tigní la gara da salté incër le Sela, cun n percurs de 61 km y n deslivel de za. 3.400 metri. I partezipanc pëia ia da Cianacëi te Fascia dales 5 da doman, chi che fej mez le percurs »Hal Trail« de 33 km pëia ia dales 9:00 da Calfosch. Iscriziuns anter i 10 de messé sön www.dolomythsrun.it

Sozial

Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl mangé de Badia (ciasa di pici) é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. La bancarela da San Martin (ciasa dl sport) é daverta vigni vëndres dales 9:30 ales 11:00, chëra d'Al Plan (local Zënter Families Mareo) é daverta le vëndres dales 9:30 ales 10:30. Iló pó families che á debojëgn ciafé spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it

Mostres y Ert
Atualmenter
30 egn de Forum per la Pèsc
Per l cedean del Forum Tren­tin per la Pèsc, nasciù ai 10 de jugn del 1991, enscin ai 17 de messèl a Trent, tel Palaz Trentini en Via Manci, se pel veder na esposizion de retrac che conta de chesta istituzion emportanta. La mostra à l sostegn de la pre­sidenza del Consei provinzièl.
Atualmënter
»Art and Textiles« – artisć de Lottozero
Chësta mostra tla galaria Vijion a Puntives ie na bela ucajion per udëi la pusciblteies dl'ert cuntemporana, de lauré cun fil y drap, tres scultura, fotografia, ceramica, nstala­zion y pitura. I lëures di artisć nternaziunei ie da udëi nchin ai 04.08., da lunesc nchin sada danter la 4 y la 7 domesdì.
Atualmënter
Pitura tridimensciunela de Sonya Hofer
Tl Museum dla Zità a Tluses iel da udëi la mostra de Sonya Hofer, che resterà davierta nchin ai 21.08. da merdi nchin sada dala 9:30-12:00 y 15:30-18:00. Hofer ti ie jita permez te na maniera drët particulera ala Dolomites. I culëures ma nce l material lascia udëi y sentì l crëp plu vif.
Atualmënter
Mostra »dialogh danter ert y dlieja«
Per n cuncors de ert moderna tl cuntest religëus fòvel unì premià 9 di 177 lëures dac ju. Śën vën chisc prejentei al publich tla »Stadtgalerie« a Bulsan. La mostra ie da udëi nchin ai 24.07. da merdi nchin dumënia dala 10:00-12:30 y 15:00-18:30. Danter i artisć premiei iel nce Martina Stuflesser y Hubert Kostner.
Atualmënter
Markus Vallazza y Dante
Tla Hofburg a Persenon iel la mostra »Markus Vallazza y Dante. L'opra tla opra«, che ie da udëi nchin ai 7 de nuvëmber y unirà acum­panie­da da plu manifestazions.
Atualmënter
»Eles daviertes«
Mostra de fotografies de pavëi, fates da Viktor Canins de Urtijëi. Da udëi tl Café Surëdl tla streda Roma 103 a Urtijëi, da lunesc nchin vënderdi dala 9:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
Mostra »Ajënda 2030«
La biblioteca S. Durich a Urtijëi se à dat ju, per la mostra »Ajënda 2030, 17 traverc per la sustenibltà« cun i argumënc »sanità y bënsté« y »ega nëta y servijes igienich-saniteres«. N chësc cont àn metù ora libri y per uni finalità dl proiet àn nce metù adum vel' cunsëi de cie che n possa fé per judé pea a miuré la situazion.
Atualmënter
Mumënc te na udleda
Per »Kunst im Gange« tla cësa de Chemun de Laion iel da udëi la mostra de fotografies de Valter Pallaoro y Anna­maria Pernstich. La se trata de truep uedli, de udledes curiëuses y spriguledes, omles y che spiza i uedli, de tieres che viv ntëur nëus via. La mostra ie da udëi ntan l'ëures de giaurida dla cësa de Chemun.
Atualmënter
»Le monn ne basta nia«
Tla Ciasa dl Parch Natural a Al Plan él da odëi la mostra »Le monn ne basta nia« cun retrac de Fabian Haspinger da Türesc. Al mostra sö la merscia che la porsona á lascé tla contrada naturala, fajon sö de vigni sort de strotöres ince te munt. Info: 0474 506120.
Atualmënter
Mostra personala retrospetiva de Albert Melllauner
I laurs dl artist ladin che vir a Bornech é da odëi cina ai 11 de messé 2021 tl Museum de cité a Bornech tratan i orars de daurida, ales con­diziuns en regola te Südtirol.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert al publich dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.30 e da le 15.00 a le 19.00. Per la vijites vidèdes pre­notazions al 0462 760182.
02.07.
»Paredlé. Strutture convergenti«
Ncuei dala 20:30 iel la giaurida dla mostra de Christine Rung­galdier tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi, ulache la prejënta si ultimi lëures de scultura, che tol ispirazion dal corp dla persona, pian via dal dedite. Da udëi nchin ai 18.07. uni di dala 10:00-12:00 y 17:00-19:00, de vënderdi y sada nce dala 20:00-22:00. Lunesc stlut.
06.07.
Mostra de Silvia Nava
Tratan le mëis de messé él da odëi tl salf dles manifestaziuns da Corvara la mostra »At – tratti dalle Dolomiti« de Silvia Nava. La mostra vëgn daurida ai 6 de messé dales 21:00. An podará jí a ti ciaré ai chedri depënc cun corusc a ega dal mertesc ala sabeda dales 17:00 ales 19:00 y dales 21:00 ales 22:30, la domënia dales 17:00 ales 19:00.

Chino
Atualmenter
Al chino de Tieser
Doman, sabeda ai 3 de messèl da les 17.15 e 21.15 e en domenia ai 4 da les 17.15 se pel veder l film de animazion »Spirit–Il ribelle« che vegn moscià ence en vender ai 9 da les 17.15. En domenia ai 4 da les 21.15 sarà enveze l thriller »The chift«. En lunesc ai 5 e en mercol ai 7 da les 21.15 l'é en program l film dramatich »Minari«. Tel fin de setemèna che vegn dai 9 ai 11 sarà »Black widow«.
09.07.
Dolomitale Filmfestival
N vënderdi che vën dala 21:30 sun Plaza S. Antone a Urtijëi saràl da udëi l prim di films de chësc instà dl Dolomitale Filmfestival on Tour.

TELEVIJION
06.07.
Turism tla Ladinia: Ala descurida dles Dolomites sön döes rodes
Da les 20:50 ca. Ince chiló da nos é le turism dla roda gnü ti agn tres plö important. Te döt le raiun dles Dolomites él nasciü grups de profe­scionisc dla roda, che pita cursc de tecnica, por imparé da jí plö sigüsc, y organisëia de vigni sort de jites cun la roda da strada, chëra da munt, y da püch ince cun la gravel. Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel.
07.07.
Pizes dla Ladinia
Da les 20:50 ca.
08.07.
Scenar – ert y cultura tla Ladinia
Da les 20:50 ca.

RADIO
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
04.07.
Viktor Canins y la pascion di pavëi
Da les 19:05. »Eles daviertes« ie l titul de na mostra de fotografies de pavëi che Viktor Canins à fat ti ultimi ani. I biei chedri de chisc pitli nsec scialdi nteressanc ie da udëi tl café Surëdl a Urtijëi ntan dut l instà. Trasmiscion de Bruno Maruca.
05.07.
L dialogh de Roland Perathoner
Da les 19:05.Roland Pera­thoner artist y per set ani nce presidënt dl'UNIKA mët ora si lëures te na mostra dal titul Dialogh tl Tublà da Nives te Sëlva. Program de Leo Senoner.
07.07.
»L strionament del drach« contìa sul paìsc de Mazin«
Da les 19:05.I Misteres e aventures scric da Alberta Rossi insnet ne mena su per l lech de Antermoa o lech de Dona. Alò Dona à vedù chel che no l'aessa cognù e per chest la padesc n strionament che ge desc però ence poderes particolères desche chel de saer dantfora l temp. Program de Anna Mazzel.
08.07.
Ambient: n debatit semper più fers
Da les 19:05. Anchecondì l debàtit en cont del stravar­dament de l'ambient l'é semper più fers, ampò, no se pel fèr condemanco de meter a jir azions concretes per se arse­gurèr n davegnir mior. Rejo­non de sostenibilità col diretor del Consorzie Eletrich de Poza Dino Detomas. Condu­zion de Cinzia Pistoia.

Religion
10.07.
Corvara: preparaziun dl Bato
La Uniun dles Ëres Catoliches dl Decanat Val Badia inviëia geniturs che á n viadú da batié, pérs che aspeta, totes y toc ala preparaziun dl Bato, en sabeda ai 10 de messé dales 15:00 ales 17:00, te salf de calonia a Corvara. Preno­taziuns al 328 0717796. Do la preparaziun sarál ciamó l'ocajiun da sté n pü' adöm pa n pice renfrësch, arjigné ca dla Uniun dles Ëres da Corvara.

Avisc
05.07
Cultura e turism te Fascia
Tel chèder de la rassegna Enjoy Poza, en lunesc ai 5 de messèl da les 9 da sera te sala de l'oratorie de Poza la diretora de l'Istitut Cultiural Ladin Sabrina Rasom e l diretor de l'APT Paolo Grigolli rejona del raport anter cultura e tu­rism anter fegures e riflescions.
05.07.
Marcià dla Segra
N lunesc dala 8:00 daduman inant tl zënter de Urtijëi.
08.07
Scontrèda con la presidenta SAT Anna Facchini
Tel chèder de la scontrèdes de cultura metudes a jir da la Biblioteca de Cianacei, en jebia ai 8 de messèl da les 21.00 te chino Marmolèda l'é en program na scontrèda con Anna Facchini, presidenta de la Sozietà Alpinisć Triden­tins.
08.07.
Reunion Generela dla biblioteca San Durich
La Lia per la biblioteca San Durich nvieia ala generela n juebia dala 6 da sëira tla biblioteca a Urtijëi.
Atualmënter
Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi à per d'instà n orar slungià y ie perchël daviert dal lunesc ala sada, for dala 10:00-13.00 y dala 14:00-18:00. Per vijites ora dl orar re­guler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.
Atualmënter
Borsa de lëur
La Nëus Jëuni Gherdëina lecorda che la borsa de lëur ie davierta dut l ann. Chiche chier n lëur o chiche à n lëur da pité, possa jì sot ala plata internet www.njg.it y scrì ora l formuler. Nuzëve de chësc servisc!
Atualmënter
Picolin: repartiziun prestaziuns – orar da d'isté
L'ofize dla repartiziun pre­staziuns (Ex-Krankenkasse) tl Distret Soziosanitar a Picolin á sëgn l'orar da d'isté. L'ofize é davert fina ai 10 de setëmber lönesc, mercui y vëndres dales 9:30 ales 12:45. L'orar por le sorvisc da tó jö sanch (sön prenotaziun), resta le medemo co denant.
Atualmënter
Sorvisc de consulënza
Le Sorvisc ai Jogn Val Badia lascia alsavëi che le sorvisc de consulënza por jogn, jones y geniturs é davert tratan l'isté y fina amez setëmber sön apuntamënt o tres telefon al 342 8410721, mail barbara@jogn.org . An pó damané do na consulënza personala sön temesc che reverda la jonëza y/o l'educaziun.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen www.helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­- initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmenter
ADEL a Ciampedel averta duc i dis
Te la palestra de rampinèda ADEL de Ciampedel l Fascia Climbing ve speta col nef orarie da d'istà, duc i dis da la does domesdì a les diesc da sera.

Temp Lede
Atualmënter
Pec dla storia che va a cuer!
L Museum Gherdëina a Ur­tijëi pieta uni lunesc y vënderdi dala 4 domesdì vijites menedes debant (30 menuc) ai pec che va a cuer dla culezions natura­listiches, artistiches y storich-cultureles, cun Christine Kasslatter y Pauli Senoner. La ntreda ie a paiamënt, sot ai 18 ani ne cóstel nia. N ne à nia drë de se nuté su. Per infos tel. 0471 797554.
Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Ba­lance«, pîta döta l'edema deplü ativités sciöche escujiuns de relassamënt, na sëra de bai tratan l'inrosadöra y leziuns de yoga. Le program cun dötes les informaziuns ciafon sön la plata www.altaba diabalance.com .
02.07.
Vënderdi lonch
Da chësc vënderdi inant saràl uni ena ntan l instà l »Vënderdi lonch« tl zënter de Urtijëi, cun mujiga dal vif dala 18:00 nchin la 20:30 sun Plaza Stetteneck y la Pitla Plaza de S. Antone, aperitifs speziei y cun la butëighes daviertes dala 21:00 nchin la 22:30.
04.07.
Marcia de Gherdëina
La Lia di Ciambonfs mët inò a jì te Sëlva la marcia tradiziu­nela, cun pië via y travert sun Plaza de Chemun. N possa pië via danter la 8:00 y la 12:00 y ruvé inò dan la 16:00. La raides ntëur Sëlva ie de 5 o 10 km. L unirà nce dat ora da maië y da bever sun plaza. Nfurmazions plu avisa da Oswin, tel. 335 6558633 o tla Lia dl Turism de Sëlva.
05.07.
Sëira tradiziunela
N lunesc dala 21:00 sun Plaza de Chemun te Sëlva cun la Grupa de Bal Populer de Sëlva/S. Cristina y i »Schuh­plattler« de Laion. L vën nce prejentà i guanc dala gher­dëina.
06.07.
Pastelné cun materiai naturei
N merdi dala 14:30 nchin la 18:00 sun la Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi iel na berstot de pastelné per mutons. L ne n'ie nia da se lascé nuté su danora. N possa fé pea debant.
06.07.
Marcià di paures y de prudoc tradiziunei
L marcià tradiziunel cun prudoc zidlei dai paures de Südtirol y prudoc tipics de artejant, tl raion da jì a pe »Bënunii« a S. Cristina, sarà inò chësc instà da n merdi inant uni ena dala 19:00 nchin la 22:00.
07.07.
Pitl marcià de prudoc tipics
N pitl marcià de prudoc tipics vëniel nce metù a jì de mierculdi dala 15:00 nchin la 19:30 sun la Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi y dala 15:30 nchin la 19:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
08.07.
Juesc y devertimënt cun »Mago Bryan«
De juebia dala 20:30 nchin la 21:30 tl raion da jì a pe »Bënunii« a S. Cristina dan l hotel Post.
05.07.
Eco – hiker
En lönesc ai 5 de messé dales 16:00 vëgnel metü a jí a San Ciascian le pröm apuntamënt cun »Eco – hiker«, na iniziativa liada al'ecosostenibilité de nostes munts. Te na escurjiun acompagnada, dará i parte­zipanc n contribut ala natöra romenan sö i trus. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
06.07.
Le pice laurant dl bosch
En mertesc ai 6 de messé pó les families tó pert a na picia escurjiun tl parch natural Fanes – Senes – Braies, che pëia ia dales 10:00 dala Capanna Alpina demez. Te chësta ocajiun pó pici y gragn imparé val' sön la natöra y i tiers dles Dolomites. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
06.07.
Domisdé por mituns
En mertesc ai 6 de messé pó mitans y mituns da 6 a 12 agn tó pert a n domisdé de devertimënt. Dales 15:00 gnarál mostré sciöche al vëgn fat pan, tl furn da pan pro le parch dai tiers a Calfosch. Dedô podará i mituns pastelné na linterna fora de n bosse de tetrapak. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
06.07. y 09.07.
Nos Ladins
Tres l'iniziativa »Nos Ladins« án la poscibilité da descurí le monn ladin. Le mertesc ai 6 de messé podarán tó pert a n domisdé cun la sartorëssa Anita Vittur a San Ciascian y le vëndres ai 9 de messé cun Barbara pro le lüch Picedac, olache al vëgn arjigné ca le pan da domisdé. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
08.07.
»Flying Aperitivo«
N juebia dala 18:00 nchin la 20:30 sun Mont de Pana. Ntan n viac de za. n'ëura sun l lift dai stuei da Pana de viers de Mont de Sëura y inò ju, pòssen se goder l bel udëi ora pra n aperitif y vel' bon bucon leprò. Da bur' tëmp vën la manifestazion spënta. L ie da se scrì ite nchin al di dant pra la Lies dl Turism de Gher­dëina.
09.07.
Domisdé tla natöra
I mituns y les mitans da 6 a 12 agn é inviá da tó pert a n domisdé por descurí la natöra, en vëndres ai 9 de messé. An s'incunta dales 15:00 pro la plaza da parché dl Sciaré. I verdaparch ti mostrará de vigni sort de tiers, plantes y lëgns. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
Nchin ai 31.10.
LiL – azion de liejer d'instà
La azion »Lesen im Liegestuhl« vën metuda a jì dala biblio­teches a livel provinziel, per jëuni danter 11 y 16 ani. L ie da liejer un o de plu di 40 libri crisc ora. Ala fin dla azion uniràl trat ala busca cënt pesć danter chëi che à fat pea. La biblioteches de Gherdëina fej ënghe pea.

Mujiga
02. y 09.07.
Corni da mont
L »Trio Ladinia« sona cun si corni da mont dala 17:00 nchin la 18:00 te Val, te Sëlva.
03.07.
Cor di ëi »Raetia«
L Cor di ëi cianta dala 10:30 nchin la 11:30 pra la capela de Resciesa. Dala 10:00 iel nce la santa mëssa te capela.
04.07.
Segra de Urtijëi
Do la gran mëssa, ntëur la 10:00, sunerà la Mujiga de Urtijëi n valguna marces y l sarà na defileda cun i guanc dala gherdëina y i scizeri.
08.07.
OdleSound
N juebia dala 21:00 sunerà l cuintet de mujiga da mont de Urtijëi tl raion da jì a pe de Urtijëi.
08.07.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
N juebia dala 21:00 sun Plaza de Chemun te Sëlva.
11.07.
Cunzert dl »Ensemble Postuba«
N dumënia che vën dala 11:00 tla dlieja da Sacun sunerà l ensemble sot al moto »mujiga tl mudé di tëmps«. L cunzert vën acumpanià dala storia dla lijënda de San Iacun. La chertes de ntreda ie da giapé tla Lia dl Turism de Urtijëi. L citybus che furnea sa Sacun muev dala 9:54 da Plaza de Dlieja.

Leteratura
10.07.
Nadia Rungger liej tl verzon dla rojules
La biblioteca San Durich nvieia al domesdì tl verzon dla rojules sa Bula, n sada che vën dala 4 domesdì, ulache Nadia Rungger lijerà dant y unirà acumpanieda da Marion Moroder cun la chitara.

Galaria retrac