Manifestazions atuales speziales

Data

02 de messel 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla ediziun dl 02 de messel
Na bona marënda per nosta jënt de tëmp
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gherdëina a se nuzé de chësc servisc a Urtijëi, a S. Cristina y te Sëlva
Nviei ie duc chëi che à la residënza te Gherdëina y à passa 60 ani. Chësta scumenciadiva ne n'ie nia mé per i pueresc, ma per duc i seniores, che à ueia de se maië n bon cëif n cumpania.
Uni merdi dai 6 de lugio 2021 inant possa la jënt de tëmp jì te un di trëi luesc de Gherdëina a maië da marënda:
a Urtijëi tla pitla sala dla Cësa de Cultura Luis Trenker, a S. Cristina tla sala Raiffeisen te cësa de Chemun o te Sëlva te stua di seniores sun calonia.
N se urta for dala 12:00. L priesc per la marënda ie de 5,00 € per persona.
Chiche uel jì a marënda muessa se lascé scrì su almanco nchin al di dant do marënda, cherdan su: – per Urtijëi l numer 335 1031751 – per S. Cristina l numer 333 1499949 – per Sëlva l numer 335 6558633.

Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc de jadiné artistich y sincronisé
En lönesc ai 19 de messé mët man le curs da jadiné por mituns y mitans, che jará inant por 6 edemes.
Curs de jadiné artistich por prinzipianc y progredis
Le curs é ponsé por mituns y mitans dai 4 agn insö, che oress imparé da jadiné o che sá bele n püch. Al sará tres le lönesc y le mercui dales 16:00 ales 16:45.
Curs de jadiné sincronisé
L'Ice Club Alta Badia oress mëte sö na scuadra nöia de jadiné sincronisé. Le curs é por mituns y mitans anter 9 y 12 agn y sará vigni lönesc y mercui dales 16:45 ales 17:30. Le curs pëia ia cun n minim de 8 partezipanc.
Le cost por trami i cursc é de 90,00 euro. Düc i mituns y dötes les mitans che á vëia de jadiné dess s'anunzié. Por informaziuns y prenotaziuns prëibel cherdé sö o scrí, anter i 12 de messé, al numer de telefon 333 2930586.

Raida di mejes sa Sacun ntan dut l instà
L Museum Gherdëina mët a jì uni merdi, dai 6 de lugio nchin de setëmber na vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun
La raida de mez n di scumëncia dala 9 daduman tl Museum Gherdëina a Urtijëi cun na ntroduzion ala storia y arpejon architetonica da paur de nosta valeda y fina sa Sacun dala 1 domesdì pra la fermeda dla curiera sa Somont. L vën furnà su cun l Citybus.
Chëst ann iel pra i mejes nce da udëi n valguna miniatures di mestieres da paur fac cun savëi y prezijion da Siegfried Irsara (1927-2020).
L ie nce la puscibltà de fé la raida da n'autra ëura y n auter di sce l ie almanco 6 persones che se scrij ite.
La vijites vën menedes da Annemarie Höglinger y da Isabella Penzo tla rujeneda tudëscia y taliana aldò di partezipanc.
Nfurmazion y iscrizion: tl Museum Gherdëina a Urtijëi, tel. 0471 797554, info@museum gherdeina.it, www.museumgherdeina.it

Degustaziun de bira artejanala
Le Ciastel Colz a La Ila ti fajará da cornisc ai apuntamënc cun la degustaziun de bira artejanala de Südtirol, söl program fora por döt l'isté
La pröma degustaziun de bira artejanala é söl program en vëndres ai 9 de messé. Dales 17:00 sarál le produzënt instës che presentëia les carateristiches de süa bira tla curt dl Ciastel Colz a La Ila, y i partezipanc á la poscibilité da ciarcé deplü sorts de bira. Tratan i mëisc de agost y setëmber él preodü ciamó dui d'atri apuntamënc, plü avisa ai 6 de agost y ai 24 de setëmber, tres cun na biraria de Südtirol. Por tó pert ales degustaziuns él da se scrí ite ti ofizi turistics dl'Alta Badia. L'iniziativa vëgn metüda a jí tl respet dles regoles preodüdes.

Maratona »Tru di pra«
Le paisc da La Val, reconesciü sciöche tera de escurjionisć, organisëia la domënia ai 18 de messé na picera maratona por düc i amanc dla natöra
Pro chësta maratona ne cunta nia tan le tëmp, mo plücheater la belëza dla contrada y i mile corusc dla natöra, che an pó amiré tratan chësc de. Dales 9:00 pëion ia dal zënter dl paisc por jí cuntra Santa Berbora, Ciablun, Runch y Biëi, rovan cina sö dala Crusc da Rit. Chi che ó, pó jí cina sön la piza de Pares y spo jí inant cuntra Ciamplorët, da olache an tol le tru nr. 15B por rové cina sö Plan Sotsas y gní fora y jö por i pra de Armentara cina Al Bagn y zoruch te paisc.
La lunghëza dla maratona por i escurjionisć é de 25,8km por n dislivel de 1.086m. Por chi che oress fá n percurs plü cört, vëgnel metü a desposiziun n sorvisc de trasport. Les iscriziuns por la maratona al prisc de 20,00€ pón fá tres e–mail a laval@altabadia.org o direta­mënter sön la plata internet www.altabadia.org cina ai 11 de messé. La manifestaziun vëgn metüda a jí tl respet dles regoles preodüdes por les ativités alaleria.

»Somonzes«
Cërtl cultural de ert, leteratöra y musiga tles Cupoles tl zënter d'La Pli de Mareo, sön iniziativa dl'EPL – Ert por i Ladins y cun le sostëgn finanziar da pert dl Assessorat Ladin dla Provinzia da Balsan, dai 15 de messé ai 12 d'agost 2021
Ince La Pli s'arjigna ales manife­staziuns culturales da d'isté, söl moto »somonzes«.
9 artistes / artisć mët fora
Tles döes cupoles (döes de gran tëndes a forma de cops) mostra deplü artistes y artisć dla Val Badia sü laurs te mostres personales che döra otedé porom: Mattia Maldonado, Margareth Forer, Davide Brandlechner, Jutta Valentini, Helmut Pizzinini, Giulia Bortolini, Georg Erlacher, Irina Tavella y Gabriele Grones sciöche »artist ghest«.
4 staziuns leterares
Cater é les manifestaziuns leterares preodüdes tratan le mëis de »somonzes«: la manitée dedicada a »Les Ëres de Fanis« dla scrituria südtiroleja Anita Pichler (te trëi lingac) en domënia ai 18 de messé dales 10:00, la premiaziun dla IX ediziun dl Pest de poesies Angelo Trebo en vëndres ai 23 de messé dales 18:00, la letöra cun auturies y auturs dla Ladinia en jöbia ai 29 de messé dales 18:00 y la serada dedicada al epos »Das Fanneslied« de Karl Staudacher en mercui ai 4 d'agost dales 21:00.
»Musiga ladina te plaza« cun mostra »Ert de ciasa«
En vëndres ai 6 d'agost 2021 dales 18:00 se mostrará i artistisć dl tëmp lëde y les ëres creatives de Mareo cun sü laurs tradizionai, dlungia a chësta mostra y le marcé portará dant dales 20:00 inant sis grups de ciantauturs y ciantauturies dales vals ladines sües cianties originales.
La daurida ofiziala de döt le cërtl cultural »somonzes« é söl program en vëndres ai 16 de messé dales 18:00 tles Cupoles a La Pli.
L'azes ales manifestaziuns gareta cun le »green pass« y tl respet dles regoles anti-covid atuales!

Tublà da Nives: »dialogh« de Roland Perathoner
La giaurida dla mostra ie ncuei vënderdi ai 2 de lugio 2021 dala 6 da sëira
La lia culturela »Tublà da Nives« cëla de ti dé for inò la puscibltà ai artisć de Sëlva de mëter ora tl zënter culturel.
Chëst ann ie l scultëur Roland Perathoner da Lech anjenià cun na mostra che à l titul »Dialogo«. Per chësta ucajion àn nce dat ora l catalogh curà tl aspet grafich da si fra Benno, cun tesć de Marco Forni.
Roland à fat la scola d'ert, da dedò iel jit pra n moster a Urtijëi y te Sëlva. Ël à fat pea pra de plu mostres culetives ti Paejes Tudësc, tl'Austria, Svizra, tl Colorado (USA). L à fat pea pra cuncorsc de scultura n ven­cian nce doi de chisc. Oradechël ie Roland stat per 10 ani ani sëurastant dla Lia per l artejanat artistich de Sëlva y 7 ani iel stat presidënt dl'Unika.
Pra la giaurida fajerà Marco Forni la ntroduzion artistica; danterite sunerà l duo »Moritz & Julian«.
La mostra resterà davierta nchin ai 28.07., uni di dala 16 nchin ala 19, de du­mënia, merdi, mierculdi y vënderdi nce da sëira dala 20:30 nchin ala 22:00.

Pitöres sön vider
L'artista Anna Maria Mayr mët fora chedri a La Pli de Mareo söl tema »Corona«. Insnöt, vëndres, él la vernissaja
L'artista da Bornech, cone­sciüda tla Val Badia, inviëia ala daurida de süa mostra personala cun laurs de pitöra sön vider tla Ostaria Sotrú a La Pli de Mareo söl tema »Corona«, incö ai 2 de messé 2021, dales 19:00 inant. Ara se trata de laurs realisá tl ultim tëmp, caraterisé tla vita privata y publica dala pandemia dl coronavirus.
I chedri é da odëi cina la fin d'agost (31.08.2021) tratan i orars de ostaria, tres dala jöbia ala domënia.