Manifestazions atuales

Data

09 de messel 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 09 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 10.07 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 12.07. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl’edema di 10 y 11 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295. Ti comuns de Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 09.07. nchin n vënderdi ai 16.07. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471 792106 o 333 1776615 (orar de giaurida: sa. 8:00-12:00/15:30-18:30, du. 8:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 9 de messé dales 19:00 al vëndres ai 16 de messé ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Sozial
Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl mangé de Badia (ciasa di pici) é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. La bancarela da San Martin (ciasa dl sport) é daverta vigni vëndres dales 9:30 ales 11:00, chëra d’Al Plan (local Zënter Families Mareo) é daverta le vëndres dales 9:30 ales 10:30. Iló pó families che á debojëgn ciafé spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da damané do contribuc finan­ziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
Atualmënter
»Bonus vacanze« – detlarazion dla chëutes
Chëi che se à nuzà l ann passà dl bonus per fé feries, possa tla detlarazion dla chëutes da chëst ann mo tré ju l 20% che restova de chësc bonus. Fajëde ora n terminn per la detlara­zion dla chëutes sot a www.mycaf.eu.
Atualmënter
Aiut Covid 2021
N pruvedimënt de aiut dla Provinzia de Bulsan. Depen­dënc y d’autri (che lëura per si cont, prufesciunisć liedesc, de tei che fej n lëur ucajiunel o penduleres) possa fé dumanda per chësc aiut nchin ai 30.09.. La dumanda ie da fé tres l servisc online »myCivis« dla Provinzia. Sce n à deficulteies pòssen damandé n aiut dai patronc (KVW/ACLI).

Mostres y Ert
Atualmenter
30 egn de Forum per la Pèsc
Per l cedean del Forum Tren­tin per la Pèsc, nasciù ai 10 de jugn del 1991, enscin ai 17 de messèl a Trent, tel Palaz Trentini en Via Manci, se pel veder na esposizion de retrac che conta de chesta istituzion emportanta. La mostra à l sostegn de la presidenza del Consei provinzièl.
Atualmënter
»Dialogh« de Roland Perathoner
Mostra te Tublà da Nives te Sëlva da udëi nchin ai 28.07. uni di dala 16:00-19:00, de dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi nce da sëira dala 20:30-22:00. Roland à fat pea pra plu mostres culetives ti Paejes Tudësc, tl’Austria, Svizra y tl Colorado (USA). L à fat pea pra cuncorsc de scultura n vencian nce doi de chisc.
Atualmënter
»Paredlé. Strutture convergenti«
Mostra de Christine Rung­galdier tla sala dla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi, ulache la prejënta si ultimi lëures de scultura, che tol ispirazion dal corp dla persona, pian via dal dedite. Da udëi nchin ai 18.07. uni di dala 10:00-12:00 y 17:00-19:00, de vënderdi y sada nce dala 20:00-22:00. Lunesc stlut.
Atualmënter
»Art and Textiles« – artisć de Lottozero
Chësta mostra tla galaria Vijion a Puntives ie na bela ucajion per udëi la pusciblteies dl’ert cuntemporana, de lauré cun fil y drap, tres scultura, fotografia, ceramica, nstala­zion y pitura. I lëures di artisć nternaziunei ie da udëi nchin ai 04.08., da lunesc nchin sada danter la 4 y la 7 domesdì.
Atualmënter
Mostra »dialogh danter ert y dlieja«
Per n cuncors de ert moderna tl cuntest religëus fòvel unì premià 9 di 177 lëures dac ju. Śën vën chisc prejentei al publich tla »Stadtgalerie« a Bulsan. La mostra ie da udëi nchin ai 24.07. da merdi nchin dumënia dala 10:00-12:30 y 15:00-18:30. Danter i artisć premiei iel nce Martina Stuflesser y Hubert Kostner.
Atualmënter
»Piedies« de artisć
Tl Kunstmuseum Erlangen ti Paejes Tudësc mëtel ora te chësta mostra 14 artisć dl raion de Bulsan, danter chisc nce i doi artisć de Gherdëina Simon Perathoner y Willy Verginer. La mostra ie da udëi nchin ai 1. de agost uni di ora che de lunesc y merdi. La ntreda ie debant. Nfurmazions plu avisa sot a www.kunstmuseumerlangen.de.
Atualmënter
»Eles daviertes«
Mostra de fotografies de pavëi, fates da Viktor Canins de Urtijëi. Da udëi tl Café Surëdl tla streda Roma 103 a Urtijëi, da lunesc nchin vënderdi dala 9:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
Mumënc te na udleda
Per »Kunst im Gange« tla cësa de Chemun de Laion iel da udëi la mostra de fotografies de Valter Pallaoro y Anna­maria Pernstich. La se trata de truep uedli, de udledes curiëuses y spriguledes, omles y che spiza i uedli, de tieres che viv ntëur nëus via. Da udëi ntan l’ëures de giaurida dla cësa de Chemun.
Atualmënter
»Le monn ne basta nia«
Tla Ciasa dl Parch Natural a Al Plan él da odëi la mostra »Le monn ne basta nia« cun retrac de Fabian Haspinger da Türesc. Al mostra sö la merscia che la porsona á lascé tla contrada naturala, fajon sö de vigni sort de strotöres ince te munt. Info: 0474 506120.
Atualmënter
Mostra personala retro­spetiva de Albert Mellauner
I laurs dl artist ladin che vir a Bornech é da odëi cina ai 11 de messé 2021 tl Museum de cité a Bornech tratan i orars de daurida, ales condi­ziuns en regola te Südtirol.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert al publich dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.30 e da le 15.00 a le 19.00. Per la vijites vidèdes prenotazions al 0462 760182.
06.07.
Mostra de Silvia Nava
Tratan le mëis de messé él da odëi tl salf dles manifestaziuns da Corvara la mostra »At – tratti dalle Dolomiti« de Silvia Nava. An podará jí a ti ciaré ai chedri depënc cun corusc a ega dal mertesc ala sabeda dales 17:00 ales 19:00 y dales 21:00 ales 22:30, la domënia dales 17:00 ales 19:00.
11.07.
Inaudazion mostra ‘Play!’
En domenia ai 11 de messèl da les 18.00 te la scola popu­lèra de Vich te Piaz Jan Batist Massar vegn enaudà ‘Play!’, na mostra interativa a carater scientifich. Con l’ocajion vegn endrezà ence vijites con labo­ratories. L’esposizion sarà a la leta enscin a en vender ai 20 de aost con orarie 16.00-19.00 e 20.30-22.30.
12.07.
»Resonance« mostra itineranta
Tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina, da udëi nchin ai 24 de lugio ntan l orar de giaurida dla bibliotech.
18.07.
Artisć sun streda a Gudon
N dumënia dala 10:00 nchin la 19:00 saràl da amiré ert y chiche fej ert tla cuntredes storiches dl luech de Gudon. Danter i 28 artisć che fej pea saràl nce i artisć ladins H. Schmalzl, L. Dellago, O. Piazza, Edith Insam, H. Raban­ser, S. Sommavilla, A. »Grunt«, T. Tavella, S. Holz­knecht, K. Rungger, N. Rungger y O. Rifesser.

TELEVIJION
13.07.
Sport ladin
Da les 20:50 ca. Program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
14.07.
Natura e ambient: L stravardament de l’ambient revèrda duc
Da les 20:50 ca. Anchecondì se rejona dò e dò de green economy e te noscia valèdes rua semper più scomenzadives che dèsc da entener che l stravardament de l’ambient l’é na responsabilità che revèrda duc. N debatit semper avert che no tol ìte demò la firmes, i consorzies e la istit­uzions ma ence – e soraldut- la jent. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel
15.07.
Paladina
Da les 20:50 ca.

RADIO
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
13.07.
N an de scola ruà a piz
Da les 13:45. Rejonon de chest senester an de scola tanche fenì fajan na valutazion col sorastant de la Scola Ladina de Fascia Claudio Valentini. Conduzion Cinzia Pistoia.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
09.07.
Duné la vita, giapé mutons
Da les 19:05. Cun Karin Planker che ie la presidënta dla grupa de autoaiut per »Genitori che ne possa nia giapé mutons« vëniel tratà n argumënt zite ma scialdi atuel. Nce sce mëter al mond n fantulin ie na cossa dldut naturela, ne ti vàla nia fata a duc de pudëi viver chësta le­grëzes y avëi chësta emuzion. La grupa de autoaiut uel judé persones che ie tla medema situazion a se giamië ora spe­rienzes, scutan su i pen­sieres, rujenan de sentimënc cialan nce de dé cunsëies. Tras­miscion de Simon Moroder.
12.07.
L itiosaur de Secëda devënta virtuel
Da les 19:05. Tl 1968 òven giatà sun Secëda i resć dl schilet fossilisà de n pësc-saur de dan 241 milions de ani. L retil dl mer lonch nchin a 10 metri ie, aldò di esperc, n unicum a livel mundiel. Dal 1986 ie chisc reperc tl Museum de Gherdëina, śën possa i vijitadëures amiré l itiosaur nce tres na simulazion vir­tuela, che vën prejenteda n prima assoluta n vënderdi ai 16 de lugio tl Museum de Gher­dëina a Urtijëi. Ntervista cun la diretëura Paulina Moroder. Program de Leo Senoner.
14.07.
La ritajon de Maria Piaz 50 egn dò sia mort
Da les 19:05. Maria Piaz de Pavarin à segnà la storia, l’economia, l turism de Fascia. Vèlch moment de sia vita, sia idees e so anteveder é vegnui recordé te n enconter publich a Cianacei tel cedean toron di 50 egn da sia mort da la storica fodoma Luciana Palla, la scritora Olimpia Rasom e i nec Fiorenzo e Fernando Perathoner. Program de Anna Mazzel.
15.07.
50 agn dala mort de Igor Strawinsky (2)
Da les 19:05. Secunda pert dl program dedichè al gran componist neotlassic Igor Strawinsky, en gaujiun di 50 agn da süa mort. Program de Esther Videsott.

Leteratura
10.07.
Nadia Rungger liej tl verzon dla rojules
La biblioteca San Durich nvieia al domesdì tl verzon dla rojules sa Bula, duman sada dala 4 domesdì, ulache Nadia Rungger lijerà dant y unirà acumpanieda da Marion Moroder cun la chitara.

Temp Lede

Atualmënter
Pec dla storia che va a cuer!
L Museum Gherdëina a Urtijëi pieta uni lunesc y vënderdi dala 4 domesdì vijites menedes debant (30 menuc) ai pec che va a cuer dla cule­zions naturalistiches, arti­stiches y storich-cultureles, cun Christine Kasslatter y Pauli Senoner. La ntreda ie a paiamënt, sot ai 18 ani ne cóstel nia. N ne à nia drë de se nuté su. Per infos tel. 0471 797554.
Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance«, pîta döta l’edema deplü ativités sciöche escujiuns de relassamënt te bosch y leziuns de yoga. Le program cun dötes les informaziuns ciafon sön la plata www.altabadiabalance.com .
09.07.
Vënderdi lonch
Uni vënderdi ntan l instà tl zënter de Urtijëi, cun mujiga dal vif dala 18:00 nchin la 20:30 sun Plaza Stetteneck y la Pitla Plaza de S. Antone, cun aperitifs speziei y la butëighes daviertes nce da sëira dala 21:00 nchin la 22:30.
09.07.
Degustaziun de bira artejanala
Incö vëndres ai 9 de messé dales 17:00 vëgnel tigní tla curt dl Ciastel Colz a La Ila na degustaziun de bira arte­janala, ince cun ciarcé ciajos. Iscriziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
12.07.
Juesc y devertimënt per pitli
Sun Plaza de Chemun te Sëlva dala 17:00 nchin la 19:00. Tlo possa i pitli pastelné tieres y auter, ntënjer malietes cun cunlëures naturei, fé codles de jiefa y juesc coche muejer la vacia y d’autri nce deberieda cun »Mago Bryan«. N ne à nia drë de se lascé nuté su.
13.07.
Pastelné cun materiai naturei
N merdi dala 14:30 nchin la 18:00 sun la Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi iel na berstot da pastelné per mutons. L ne n’ie nia da se lascé nuté su danora. N possa fé pea debant.
13.07.
Marcià di paures y prudoc tradiziunei
L marcià tradiziunel cun prudoc tipics, zidlei y fac dai paures de Südtirol sarà inò ntan dut l instà uni merdi dala 19:00 nchin la 22:00 tl raion da jì a pe »Bënunii« de S. Cristina.
13.07.
Entorn Vich
En mèrtesc ai 13 de messèl prum apuntament del percors gastronomich che fèsc cogno­scer saores e tradizions ladi­nes. La manifestazion, tel respet de la regoles de segu­reza, l perveit 5 tapes tel zenter del paìsc a pontèr via da les 18.30. L’event l’é su preno­tazion: www.http:77bit.ly/EntornVich21.
13.07.
Domisdé tl parch di tiers
En mertesc ai 13 de messé pó mitans y mituns da 6 a 12 agn tó pert a n domisdé de devertimënt. Dales 15:00 gnarál mostré sciöche al vëgn fat pan, tl furn da pan pro le parch dai tiers a Calfosch. Dedô podará i mituns pastelné na linterna fora de n bosse de tetrapak. Iscriziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
14.07.
Pitl marcià de prudoc tipics
N pitl marcià de prudoc tipics vëniel metù a jì de mierculdi dala 15:00 nchin la 19:30 sun la Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi y dala 15:30 nchin la 19:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
14.07.
Domisdé di mituns
I mituns y les mitans da 6 a 12 agn é inviá da tó pert a n domisdé di mituns tl Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian. Dales 17:00 podarái n iade vijité le museum y dedô gnarál fat deplü ativités ma­nuales y creatives. Iscriziuns tl ofize turistich da San Ciascian, anter les 16:00.
14., 15. y 16.07.
Nos Ladins
Tres l’iniziativa »Nos Ladins« pón descurí le monn ladin. En mercui ai 14 de messé dales 15:00 pón tó pert a n curs da cujiné spezialités ladines adöm cun Anna Maria a La Val. Ai 15.07. dales 17:00 pón vijité cun Lukas le parch dai cerfs a Sompunt; ai 16.07. pón jí cun Manuel a ciaré le lové dl sorëdl. Iscriziuns y informaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
15.07.
Golosando per Soraga
En jebia ai 15 de messèl a Soraga te Pra del Preve vegn endrezà Golosando con magnères e musega. Se taca ite da les 19.00, l’é post per se sentèr jù per n mascim de 350 persones, se pel ence se portèr demez l magnèr. No ge vel se prenotèr.
16.07.
»Dolomitale Filmfestival«
Le filmfestival »Dolomitale« mët man en chësc ann a Badia, en vëndres ai 16 de messé. Chësta sëra gnarál mostré le film de Luis Trenker »Abel il figlio del vento«, por talian. La proieziun vëgn tignida dales 21:15 sön paiun a Badia. Sce al é bur‘ tëmp, vëgnel desdit.

Avisc
Atualmënter
Marënda per i »over 60«
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa Chemun; Sëlva Stua Seniores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant do marënda, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Atualmënter
Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi à per d’instà n orar slungià y ie perchël daviert dal lunesc ala sada, for dala 10:00-13.00 y dala 14:00-18:00. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.
Atualmënter
Borsa de lëur
La Nëus Jëuni Gherdëina lecorda che la borsa de lëur ie davierta dut l ann. Chiche chier n lëur o chiche à n lëur da pité, possa jì sot ala plata internet www.njg.it y scrì ora l formuler.
Atualmënter
Sorvisc de consulënza
Le Sorvisc ai Jogn Val Badia lascia alsavëi che le sorvisc de consulënza por jogn, jones y geniturs é davert tratan l’isté y fina amez setëmber sön apuntamënt o tres telefon al 342 8410721, mail barbara@jogn.org. An pó damané do na consulënza personala sön temesc che reverda la jonëza y/o l’educaziun.
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauen helfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech. Contat: tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
12.07
L davegnir sostegnibol de l’ambient da mont
Tel chèder de la rassegna Enjoy Poza, en lunesc ai 12 de messèl da les 9 da sera te sala de l’oratorie de Poza en­conter con Norbert Lant­schner, president de Clima Foundation e ambasciador de la Chèrta de la Tera, l’architet Alberto Winterle e la Rasom Wood Technology.
14.07
Ispirazions d’istà
En mercol ai 14 de messèl da les 21.00 tel Paladolomites de Ciampestrin prum apun­tament de la rassegna ‘Ispi­razions d’istà’. L’arzipiscop de Trent Mons. Lauro Tisi e Roberto Battiston, professor de fisica a l’università de Trent rejona di segnes lascé da la pandemia a livel sozièl e religious, con n eie envers l davegnir.
14.07.
Prejentazion liber ‘Angeli e carnefici’
En mercol ai 14 de messèl da les 21.00 te chino Marmolèda l’é la scontrèda con la scritora Cinzia Tani che portarà dant l liber ‘Angeli e carnefici’.
17.07.
L podl – L marcià di pitli per pitli
N sada a Urtijëi sun Plaza Rezia, dala 15:00-18:00. Metù a jì dal VKE Gherdëina. Duc i mutons che uel fé pea cun n stont per se vënder si roba da fé damant dëssa cuntaté Kathrin tres WhatsApp al 338 7327860 nchin ai 16.07. L possa mé fé pea n tanc y i dëssa vester cumëmbri VKE. Sambën ie duc po’ nviei a unì a chësc pitl blòt marcià.

Cursc

12. – 16.07.
La Val: Curs por mituns
La Uniun Ëres La Val en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun mët a jí deplü cursc por mituns cun Lili Cristofolini. Dai 12 ai 16 de messé dales 8:00 ales 12:00 él n curs dal titul »Dessëgn: fora por bosch y pre«, olache an jará tla natöra a ciaré y dessigné ci che an vëiga. Al é por mitans y mituns da 6 a 16 agn. Infos y iscriziuns: 329 2597048.
19. – 21.07.
La Val: Dessigné tiers
La Uniun Ëres La Val en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun mët a jí n curs da dessigné tiers, cun Lili Cristofolini. Le curs é dai 19 ai 21 de messé, tres dales 8:00 ales 12:00. Tó pert pón da 6 a 16 agn. Infos y iscriziuns: 329 2597048.

Sport
Atualmenter
ADEL a Ciampedel averta duc i dis
Te la palestra de rampinèda ADEL de Ciampedel l Fascia Climbing ve speta col nef orarie da d’istà, duc i dis da la does domesdì a les diesc da sera.
12.–16.07.
»Instà vif per mutons y mutans«
Per l’ena dai 12 ai 16 de lugio iel mo la puscibltà de fé pea pra chësc proiet cun l Schi Club Gherdëina. L sarà cin’ dis de sport y devertimënt. Per se nuté su scrì prëibel na e-mail a info@sciclubgardena.info.
13.-30.07.
Alenamënt dla scuadra Torino
La scuadra che juega tl cam­piunat naziunel de serie A vën a S. Cristina a fé si alena­mënt da d’instà tl ciamp dal sport de Mulin da Coi. L Torino fajerà nce n trëi par­tides de tëmp liede, plu avisa ai 18, ai 21 y ai 28 de lugio.
16/17/18.07.
4 garejèdes per la DoloMyths Run
Fin de setemèna de garejèdes. En vender ai 16 de messèl vegn endrezà la DoloMyths Run Vertical Kilometer da Ciasates fin sun Crepa Neigra e ju deretorn per Vièl de la Sita. En sabeda ai 17 de messèl l’é la Selaronda Ultra Trail e la Half Trail.En domenia ai 18 l’é la DoloMyths Run Skyrace sun n percors de 22 km da Cianacei al Piz Boè.
17.07.
Dolomyths Run Sellaronda Ultra Trail
En sabeda ai 17 de messé vëgnel tigní la gara da salté incër le Sela, cun n percurs de 61 km y n deslivel de za. 3.400 metri. I partezipanc pëia ia da Cianacëi te Fascia dales 5 da doman, chi che fej mez le percurs »Hal Trail« de 33 km pëia ia dales 9:00 da Calfosch. Iscriziuns anter i 10 de messé sön www.dolomythsrun.it
Agost
Camp de jadiné sun dlacia
L Eisclub Gherdëina mët a jì doi enes de sport y devertimënt per mutans y mutons danter 5 y 10 ani, dai 9. ai 13.8. y dai 16. ai 20.8., tl stadio dala dlacia de Sëlva for dala 14:30 ala 18:30. Te na cumbinazion danter jadiné, bal y ginastica possa i mutons mparé truepa abiliteies. Per infos y iscrizions: marion_p82@hotmail.com o tel. 333 6048898 (domesdì o da sëira). Priesc: 100 €/ena. Posć limitei!

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché, vender ai 9 de messèl, doman sabeda ai 10 e en domenia ai 11 da les 17.00 se pel veder l film de aventura »Lassie torna a casa«. Ti medemi dis da sera da les 21.15 l’é en program l’horror »The conjuring – Per ordine del diavolo«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Anché, vender ai 9 de messèl da les 17.15 se pel veder l film de animazion »Spirit–Il ribelle«. Semper anché e ence doman, sabeda ai 10 de messèl e en domenia ai 11 da les 21.15 vegn moscià l film de azion e aventura »Black widow«.
09.07.
Dolomitale On Tour – Luis Trenker
Ncuei vënderdi dala 21:30 sun Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi iel da udëi l film »Der Verlorene Sohn« de Luis Trenker (1934). L film ie per tudësch cun sotituli talians. Sce l ëssa da vester bur’ tëmp vën l film mustrà tla gran sala dla Cësa de Cultura. Chertes de ntreda: tla lies de turism dla valeda.
09.07
Film.Club
Tla Val dl’Ert, a ca. 30 menüc a pe dal Museum Ladin Ciastel de Tor da San Martin demez él en vëndres ai 9 de messé da odëi le pröm film dla ligna Film.Club dal titul Sole dl regist Carlo Sironi. Le film mët man dales 21.00. Sce al é burt tëmp vëgn la manifestaziun desdita.
10.07.
A Moena rua ‘Grease’
En sabeda ai 10 de messèl prum di cater apuntamenc de Lum Cinema coi gregn film en lengaz originèl e i sot titoi per talian proieté a l’averta sot la steiles. Da les 21.30 te piaz Navalge l’é en program l film ‘Grease’ del 1978. Ge vel se prenotèr sul sit www.lumcinema.co.uk .
16.07.
Dolomitale On Tour – a Badia
N vënderdi che vën se fermerà la Dolomitale On Tour a Badia, tl pavillon, ulache l sarà da udëi dala 21:15 l film »Abel–Il figlio del vent« de Gerardo Olivares y Otmar Penker (2016), film per talian cun sotituli tudësch. Da bur’ tëmp vën la manifestazion desdita.

Mujiga
Atualmenter
Festival de l’orghen da mantech
Ai 9 de messèl da les 21.00 a Moena te l’auditorium de la scoles conzert de Luca Zanetti e te piaz de Pardac conzert de Davide Rocco Fiorenza; ai 10 te piaz de Ciavaleis conzert de Luca Zack, ai 11 a Molina – loc. Piazol da les 15.00 inant ‘Spiazzolando con la Fisa’ e da les 18.00 conzert de Luca Zanetti.
09. y 16.07.
Corni da mont
L »Trio Ladinia« sona cun si corni da mont dala 17:00 nchin la 18:00 te Val, te Sëlva.
11.07.
Cianté y soné sön munt
En domënia ai 11 de messé mët man »Cianté y soné sön munt«. Dales 13:30 pón aldí pro la Ütia Pralongiá melodies tradizionales cun la »Mengl­stuadl Musig«.
11.07.
Cunzert dl »Ensemble Postuba«
N dumënia dala 11:00 tla dlieja da Sacun sunerà l ensemble sot al moto »mujiga tl mudé di tëmps«. L cunzert vën acumpanià dala cunteda dla lijënda dl grof da Sacun. La chertes de ntreda ie da giapé tla Lia dl Turism de Urtijëi. L citybus che furnea sa Sacun muev dala 9:54 da Plaza de Dlieja.
11.07.
Coro Nosc en conzert
En domenia ai 11 de messèl da les 21.15 a La Gran Ciasa a Soraga l Comitat manife­stazions endreza l conzert del Coro Nosc.
12.07.
I musicanti di Brema
Tel chèder de la rassegna da d’istà ‘Bec a Teater’, en lunesc ai 12 de messèl da les 21.00 tel chino de Cianacei la compagnia ‘Teatroperdavvero’ porta dant l spetacol ‘I musicanti di Brema’.
14.07.
Musega e Museo al Segat
En mercol ai 14 de messèl per endrez del Comitat mani­festazions de Poza, en colabo­razion col Museo Ladin, vegn endrezà Mu &Mu (Musega e Museo): da les 21.00 ló dal Segat sa Meida l’é l conzert del Cor Valfassa.
14.07.
Sëira tradiziunela
N mierculdi dala 21:00 tl zënter Iman a S. Cristina, cun la Böhmische de Santa Cristina, l trio de ciantarines de Gherdëina y i Schuhplattler de Ciam­pedel.
14. y 15.07.
Conzerc de Paolo Zanarella
En mercui ai 14 de messé podarán tó pert a n conzert de clavier alaleria, jödapé dles cascades dl Pisciadú a Cal­fosch. Dales 10:00 ales 17:00 sarál da aldí Paolo Zanarella, conesciü ince sciöche le »pianista fuori posto«. Zana­rella tëgn conzert ince en jöbia ai 15 de messé, dales 10:00 ales 17:00, sö La Crusc a Badia.
15.07.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
Te Sëlva n juebia dala 21:00 sun Plaza de Chemun.
15.07.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
N juebia dala 21:00 inant. L sunerà na grupa sun Plaza Stetteneck y n’autra grupa dla Mujiga sun la Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi.
22.07.
Moena en musega
En jebia ai 22 de messèl la sociazion de boteghieres endreza Moena en musega. Fora per la strèdes e la piazes de Moena sona i gropes Cajones, Gorgan Trio e Jak. Se taca ite entorn les 21.00.

Iadi y Jites

Uni merdi
Jita geologica meneda
L Museum dla Natura de Bulsan mët a jì uni merdi dala 14:00 inant na jita cun l paleontologh Herwig Prinoth, che spiegherà sun l Geotrail sa Bula te na maniera drët nteressanta la geologia y la storia dla furmazion dla Dolo­mites. L ie da se lascé nuté danora tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 777600, ulache n se urta per muever.
Uni merdi
Raida di mejes sa Sacun
Vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion tl Museum Gher­dëina. N se urta dala 9:00 tl Museum per stlù ju dala 13:00 sa Sacun. Chëst ann iel pra i mejes nce da udëi miniatures di mestieres da paur fac cun savëi da Siegfried Irsara. Nfurmazion y iscrizion: Museum Gherdëina Urtijëi, tel. 0471 797554, info@museumgherdeina.it.

Galaria retrac