Manifestazions atuales

Data

16 de messel 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla ediziun dl 16 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 17.07 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 19.07. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 17 y 18 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295. Ti comuns de Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 16.07. nchin n vënderdi ai 23.07. ie chëla de Ciastel, tel. 0471 706323 (orar: sa. 8:30-12:00/16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 16 de messé dales 19:00 al vëndres ai 23 de messé ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Temp Lede
Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance«, pîta döta l'edema deplü ativités sciöche escur­jiuns de relassamënt te bosch y leziuns de yoga. Le program cun dötes les informaziuns ciafon sön la plata www.altabadiabalance.com .
16.07.
Premiazion »Shop&Art«
Ncuei vënderdi dala 17:00 tl zënter de Urtijëi, vëniel premià la vedrines cun lëures d'ert che à plajù l plu. L sarà n pest aldò dla valutazion de na iuria esperta y un dl pulich. Ala fin uniràl nce trat ora bonns da cumpré ite danter duc chëi che à dat ju si zedules.
16. – 18.07.
Dolomites yoga days
Dai 16 ai 18 de messé vëgnel tigní tl'Alta Badia deplü leziuns de yoga cun le maester Egon Castlunger. Vigni de fejon na cörta escurjiun medi­tativa y dedô na leziun de yoga alaleria. Infos ti ofizi turistics dl'Alta Badia, olache al é da se scrí ite.
16. y 23.07.
Vins alaleria
Vigni vëndres domisdé pón tó pert a na degustaziun ala­leria di mius vins dl Südtirol, adöm cun n sommelier. Incö ai 16 de messé s'incunton dales 14:30 a La Crusc a Badia y ai 23 de messé dales 14:30 pro les cascades dl Pisciadú a Calfosch. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
18.07.
Maratona por escurjionisć
En domënia ai 18 de messé vëgnel tigní a La Val la mara­tona »Tru di pra«. An pëia ia dales 9:00 dal zënter de paisc. Le percurs é de 25,8 km, cun n deslivel de 1.086 metri. Dales 17:00 inant él i stöda­füch che pîta da cëna sides por i partezipanc che ince por i atri.
18.07.
Festa per l'Ena dla families
N dumënia do la gran mëssa ie la families nviedes a jì deberieda te Val d'Ana. Debe­rieda cun la Jungschar de Urtijëi vëniel fat juesc y devertimënt. L ie la puscibltà de praté lianies (prëibel tò pea nstësc da maië y da bever). Tl cajo de bur' tëmp ne vëniel nia jit te Val d'Anna.
19.07.
Eco-hiker
En lönesc ai 19 de messé dales 10:00 él a Corvara le secundo apuntamënt cun eco – hiker, na iniziativa liada ala ecososte­nibilité de nostes munts. Tratan na escurjiun acompa­gnada él i partezipanc che dá n contribut ala natöra, rome­nan sö i trus. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
20.07.
Domisdé por mituns
En mertesc ai 20 de messé, por mitans y mituns da 4 a 12 agn. Dales 15:00 gnarál mostré sciöche al vëgn fat pan, tl furn pro le parch dai tiers a Calfosch. Dedô pó i mituns pastelné na ê cun ma­teriai coiüs tl parch. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
20.07.
Marcià di paures y prudoc tradiziunei
L marcià tradiziunel cun prudoc tipics, zidlei y fac dai paures de Südtirol sarà inò ntan dut l instà de merdi dala 19:00 ala 22:00 tl raion da jì a pe »Bënunii« de S. Cristina.
21.07.
Domisdé di mituns
Mituns y mitans da 5 a 12 agn é inviá da tó pert a n domisdé tl Museum Ursus ladinicus a San Ciascian. Dales 17:00 pói vijité le mu­seum y dedô gnarál fat ativi­tés manu­ales y creatives. Iscriziuns tl ofize turistich da San Ciascian, anter les 16:00.
21.07.
Jun a pe cun i alpacas
En mercui ai 21 de messé á pici y gragn la poscibilité da tó pert a na spazirada cun i alpacas, pro le lüch »La Poza« a Calfosch. An pëia ia dales 15:30, por rové cina ti pra sot les cascades dl Pisciadú. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
21.07.
La Val: presentaziun di stödafüch
I Stüdafüch da La Val deura les portes por pici y gragn, en mercui ai 21 de messé. Dales 21:15 pón jí a ciaré le magazin y i auti. I mëmbri dla uniun spliga döta l'atre­zadöra.
22.07.
La linterna dl bosch
Le laboratore creatif »La linterna dl bosch« vëgn tigní en jöbia ai 22 de messé pro le paiun a La Ila. I mituns da 4 a 12 agn podará pastelné na linterna de lëgn a forma de n tier dl bosch. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
24. y 25.07.
Gherdëina Craft Beer Festival
Sun Plaza de Chemun te Sëlva da n vënderdi dala 16:00 inant. Ot produtëures de pier pieta si pier ora de barijel. L sarà mujiga dal vif y metuda su dal Dj. N dumënia danmesdì: lianies blances y pier de selin.

TELEVIJION
20.07.
Turism: Les ëres dles munts
Da les 20:50 ca. Sce an ti ciara ala vita de na mënacrëp, pôn veramënter dí che, ince sce chël dl alpinism é n monn scialdi maschil, sa n'ëra dles munts impó da vire y mostré süa feminilité, da tó ite perfe­tamënter so post de uma, fomena, compagna y da vire deplëgn so ester ëra. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
21.07.
In memoriam Armin Moroder
Trail spezial: Ëures ie y resterà inant na pert che nfluenzea nosta vita. Da les 20:50 ca. Trasmiscion de Armin Moroder.
22.07.
Pizes dla Ladina – Ciadenac
Da les 20:50 ca. Documentar de Manfred Stuffer y Hans Peter Karbon a cura de Alessandro Dapunt.

RADIO
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
20.07.
Inléngia Veisc
Da les 13:45. Chest'istà desva­lives gropes de volontariat, enc e sociazions publiches e privates se à metù adum con i comuns de Cianacei e Ciam­pedel per endrezer via na festa a l'averta anter l Ciuch e Sorèghes. Ai 24 e 25 de messel En rejonon coi organisadores, conduzion Anna Mazzel.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
16.07.
L FC Gherdëina à ambizions
Da les 19:05. L ann passà ne ti ielaiust nia jita fata al FC Gherdëina de jì su de categuria pervia dla pandemia. L'am­bizions dl FC Gherdëina ie grandes y l sëmi ie chël de pudëi fé tl daunì l gran var. Pra la senteda generela de nstadì iel unì fat l pont dla situazion. Trasmiscion de Simon Moroder.
21.07.
Musega per se endeleter
Da les 19:05. Program de Anna Mazzel.

Mujiga
16. y 17.07.
Max Castlunger pra »Steinegg Live«
Ncuei vënderdi dala 20:30 tla cësa de cultura de Stanecia sona Nartan & Max Castlun­ger, erpa y percuscion. Duman sada dala 20:30 saràl da audì l Manuel Randi Trio. La cher­tes muessen apusté danora, tel./whatsApp 338 8309014. Priesc 15-20 €.
18.07.
Conzert de Paolo e Gabriele Bernard
En domenia ai 18 de messèl da les 21.00 te Chino Marmo­lèda a Cianacei conzert al piano de Paolo Bernard e del fi Gabriele con museghes de Schubert, Chopin, Brahms e Debussy.
21.07.
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
Dala 21:00 tl zënter Iman.
22.07.
Moena en musega
En jebia ai 22 de messèl la sociazion de boteghieres endreza Moena en musega. Fora per la strèdes e la piazes de Moena sona i gropes Cajones, Gorgan Trio e Jak. Se taca ite entorn les 21.00.
22.07.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
Te Sëlva n juebia dala 21:00 sun Plaza de Chemun.
22.07.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
N juebia dala 21:00. L sunerà na grupa sun Plaza Stetteneck y n'autra grupa sun la Pitla Plaza de S. Antone.
23.07.
»Abba Show«
Cunzert dal vif cun la »First italian Abba tribute band«, dala 21:00 sun Plaza de Chemun te Sëlva.

Leteratura

16.07.
Presentaziun de libri por mituns
Incö vëndres ai 16 de messé dales 17:00 vëgnel presenté pro le paiun da La Ila le liber por mituns »Per un pugno di ghiande« de Papik Genovesi y Sandro Natalini. Do la presentaziun vëgnel tigní n laboratore creatif. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.

Mostres y Ert
Atualmenter
Mostra 'Play!'
La mostra 'Play!' interativa a carater scientifich resta averta te la scola populèra de Vich enscin a en vender ai 20 de aost con orarie 16.00-19.00 e 20.30-22.30. I joegn de Inout é a la leta per vijites vidèdes.
Atualmënter
»Dialogh« de Roland Perathoner de Sëlva
Mostra te Tublà da Nives te Sëlva da udëi nchin ai 28.07. uni di dala 16:00-19:00, de dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi nce da sëira dala 20:30-22:00.
Atualmënter
»Art and Textiles« – artisć de Lottozero
Tla galaria Vijion a Puntives. Pusciblteies dl'ert cuntempo­rana de lauré cun fil y drap, tla scultura, fotografia, ceramica, nstala­zion y pitura. I lëures di artisć nternaziunei ie da udëi nchin ai 04.08., da lunesc nchin sada danter la 4 y la 7 domesdì.
Atualmënter
Mostra »dialogh danter ert y dlieja«
Per n cuncors de ert moderna tl cuntest religëus fòvel unì premià 9 lëures, che ie da udëi tla »Stadtgalerie« a Bulsan nchin ai 24.07. da merdi nchin dumënia dala 10:00-12:30 y 15:00-18:30. Danter i artisć premiei iel nce Martina Stuflesser y Hubert Kostner.
20.07.
Markus Vallazza y Dante
Tla Hofburg a Persenon iel la mostra »Markus Vallazza y Dante. L'opra tla opra«, che ie da udëi nchin de nuvëmber y unirà acum­panieda da plu manifestazions. N merdi ai dala 20:30 uniràl prejentà la publicazion »A proposito di Dante, cento passi nella Commedia« de Simone Marchesi y Roberto Abbiati.
Atualmënter
»Le monn ne basta nia«
Tla Ciasa dl Parch Natural a Al Plan él da odëi la mostra »Le monn ne basta nia« cun retrac de Fabian Haspinger da Türesc. Al mostra sö la merscia che la porsona á lascé tla contrada naturala, fajon sö de vigni sort de strotöres ince te munt. Info: 0474 506120.
Atualmenter
L Malghier
Te la sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia dedichèda ai prodoc dal lat se pel veder coche se fèsc formai. La é averta te Strada Dolomites 233 a Pera fin ai 10 de setember, dal lunesc a la sabeda da les 16.00 a les 19.00. De mercol da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenota­zion de obligh al 0462 760182.
Atualmenter
L Molin de Pezol
La sezion destachèda del Museo Ladin te Strada de Jumela 18 a Pera é averta al publich fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.00 e da le 16.00 a le 19.00. De mercol da les 17.00 l'é la vijita vidèda per veder coche laora l molin. Prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
L Segat
La sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia dedi­chèda al bosch e si lurieres é averta te Strada Ruf de Ruacia 7 a Poza fin ai 10 de setember, dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a les 12.00 e da les 16.00 a les 19.00. De vender da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert al publich fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.30 e da le 15.00 a le 19.00. De mèrtesc da les 11.00 se pel tor pèrt a la vijita vidèda con prenotazion al 0462 760182. De lunesc da les 17.00 l'é l Giramuseo per i più picoi.
Atualmenter
La Sia
La sezion destachèda del Museo Ladin te Strèda de Ciamp Trujan 30 a Penia é averta al publich fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.00 e da le 16.00 a le 19.00. De lunesc da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182.
Atualmenter
L Stònt
La sezion destachèda del Museo Ladin su la postazion de trata al tulac di Stand­schützen é averta al publich te Strèda de Pent de Sera a Ciampedel fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 16.00 a le 19.00. De jebia da les 17.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182.
06.07.
Mostra de Silvia Nava
Tratan le mëis de messé él da odëi tl salf dles manifestaziuns da Corvara la mostra »At – tratti dalle Dolomiti« de Silvia Nava. An podará jí a ti ciaré ai chedri depënc cun corusc a ega dal mertesc ala sabeda dales 17:00 ales 19:00 y dales 21:00 ales 22:30, la domënia dales 17:00 ales 19:00.
16.07.
Giaurida de Idea Unika
La mostra tl zënter dl luech de Urtijëi, cun i artisć dl'Uni­ka, vën giaurida ufizialmënter ncuei dala 18:00 sun Plaza Stetteneck.
17.07.
Mostra de Gregor Prugger
La mostra »Anima Mundi – Arte Pro Natura« tl Museum d'ert cuntemporana a Ciavalëis vën giaurida duman sada dala 17:30. Deberieda cun Gregor Prugger de Urtijëi mëtel ora David Aaron Angeli, Stanislaw Brach, Leonardo Nava, Marco Nones, Giuliano Orsingher y Federico Seppi. La mostra sarà da udëi nchin ai 19.09. for da merdi nchin dumënia, dala 10:00–12:00 y 15:30-19:00.

Sport
Atualmenter
ADEL a Ciampedel averta duc i dis
Te la palestra de rampinèda ADEL de Ciampedel l Fascia Climbing ve speta col nef orarie da d'istà, duc i dis da la does domesdì a les diesc da sera.
Atualmënter
Se scrì ite al FC Gherdëina
Mutons y mutans nasciui dan l 2015, che ulëssa gën pratiché l sport dl juech dala codla ie nviei a se scrì ite pra l club. La iscrizions ie da fé online. N à mé drë de jì ite sun la homepage dl club www.fc-gherdeina.com. Per plu nfurmazions pòssen cherdé su Christof Rifesser al 370 7003788.
16/17/18.07.
4 garejèdes per la DoloMyths Run
Fin de setemèna de garejèdes. En vender ai 16 de messèl vegn endrezà la DoloMyths Run Vertical Kilometer da Ciasates fin sun Crepa Neigra e ju deretorn per Vièl de la Sita. En sabeda ai 17 de messèl l'é la Selaronda Ultra Trail e la Half Trail.En domenia ai 18 l'é la DoloMyths Run Skyrace sun n percors de 22 km da Cianacei al Piz Boè.
17.07.
DoloMyths Run Sellaronda Ultra Trail
En sabeda ai 17.07. vëgnel tigní la gara da salté incër le Sela, cun n percurs de 61 km y n deslivel de za. 3.400 metri. I partezipanc pëia ia da Cianacëi te Fascia dales 5 da doman, chi che fej mez le percurs »Hal Trail« de 33 km pëia ia dales 9:00 da Calfosch.
17-31.07
La Fiorentina a Moena
Per l 9° an la squadra toscana rua a se arcedèr te Fascia per 15 dis, da sabeda ai 17 fin sabeda ai 31 de messèl. La possibilità del publich de jir a veder arcedamenc e partides al ciamp Benatti de Moena depen dai protocoi anti Covid. Ence chest an vegn endrezà l Fiorentina Camp per bec dai 6 aI 15 egn.
18.07.
7. Festival de jì a ciaval
N dumënia tla raitadoia de Pozamanigoni te Sëlva dala 10:00 inant cun desmustra­zions y mujiga. Dala 11:00 ala 17:00 garejeda naziu­nela de sauté sëura rëms, dala 14:00 inant stafeta »jump & fun« cun i jugadëures de hockey.
Nchin ai 30.07.
Alenamënt dla scuadra Torino a S. Cristina
La scuadra che juega tl campiunat naziunel de serie A ie a S. Cristina a fé si alena­mënt da d'instà tl ciamp dal sport de Mulin da Coi. L Torino fajerà nce n trëi par­tides de tëmp liede, plu avisa ai 18, ai 21 y ai 28 de lugio.
Agost
Camp de jadiné sun dlacia
L Eisclub Gherdëina mët a jì doi enes de sport y devertimënt per mutans y mutons danter 5 y 10 ani, dai 9. ai 13.8. y dai 16. ai 20.8., tl stadio dala dlacia de Sëlva for dala 14:30 ala 18:30. Te na cumbinazion danter jadiné, bal y ginastica possa i mutons mparé truepa abiliteies. Per infos y iscrizions: marion_p82@hotmail.com o tel. 333 6048898 (domesdì o da sëira). Priesc: 100 €/ena. Posć limitei!

Concursc
Nchin ai 15.09.
PandeMusic – Nuvità
Dala Provinzia àn giapà n cuntribut per sustenì scumen­ciadives cultureles per pië via inò do la gran stluta. Chëi che fej pea l cuncors, y à i recuisic aldò dla bandida, giapa n cuntribut! Mplu iel pesć per na cumposizion particularmënter uriginela, n test che va a cuer y per gru­pes de jëuni 2000+. I miëures vencerà sëuraprò mo de biei pesć. Infos: Servisc Furmazion Gherdëina tel. 0471 794268. La bandida dl cuncors ie sot a https://www.micura.it

Sozial
Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl mangé de Badia (ciasa di pici) é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. La bancarela da San Martin (ciasa dl sport) é daverta vigni vëndres dales 9:30 ales 11:00, chëra d'Al Plan (local Zënter Families Mareo) é daverta le vëndres dales 9:30 ales 10:30. Iló pó families che á debojëgn ciafé spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
23.07.
Deberieda: jita sun Pana
Dala 14:00 se ancuntons dan la Cësa de Paussa a Urtijëi per furné deberieda sun Pana a fé na pitla jita. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à pro­blems psichics o de sozialisa­zion cun ulenteres. Per nfur­ma­zions cherdé su Stefania Giacoppo tel. 0471 798015. Respunsabla da manifestazion: Mirella Malsiner

Chino
Atualmenter
Al chino de Tieser
Anché, vender ai 16 de messèl da les 21.15 se pel veder l film »Crudelia«, en sabeda ai 17 da les 17.15 e da les 21.15 vegn dat »Peter Rabbit 2«, en domenia ai 18 da les 21.15 l'é »A quiet place«, en lunesc ai 19 »Crudelia«, en mercol ai 21 »Io sono nessuno« e en jebia ai 22 da les 17.15 e en vender ai 23 da les 21.15 l'é »I Croods 2«.
Atualmenter
Al chino de Cianacei
En mercol ai 21 de messèl da les 21.15 vegn dat »Agente speciale 117«, en vender ai 23 da les 17.00 l'é »Peter Rabbit 2« e da les 21.15 »Black Widow« e en sabeda ai 24 da les 17.00 l'é »Peter Rabbit 2«.
16.07.
»Dolomitale Filmfestival«
Le filmfestival »Dolomitale« mët man en chësc ann a Badia, incö vëndres ai 16 de messé. Chësta sëra gnarál mostré le film de Gerardo Olivares y Otmar Penker »Abel il figlio del vento«, por talian. La proieziun vëgn tignida dales 21:15 sön paiun a Badia. Sce al é bur' tëmp, vëgnel desdit.
23.07.
Dolomitale On Tour
N vënderdi dala 21:00 sun Pana a S. Cristina iel da udëi l »Alpen Film Festival« n program de films curc per tudësch cun sottituli per talian. Da bur' tëmp vën i films mustrei tla gran sala dla Cësa de Cultura a Urtijëi. La ntreda ie debant.
23.07.
»Das Camp«, film per l'Ena dla familia
Te sala de calonia a Urtijëi, dala 20:30. L se trata de n film che va a cuer y ie da rì. Na testemunianza de fede y de amor per l proscimo. Ispirà da na storia vëira, adateda per granc y mutons dai 6 ani insù.

Avisc
Atualmënter
Marënda per i »over 60«
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Seniores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant do marënda, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Atualmënter
Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi à per d'instà n orar slungià y ie perchël daviert dal lunesc ala sada, for dala 10:00-13.00 y dala 14:00-18:00. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it .
17.07.
L podl – L marcià di pitli per pitli
Duman sada a Urtijëi sun Plaza Rezia, dala 15:00-18:00 iel l marcià metù a jì dal VKE Gherdëina, ulache mutons y mutans mët su n pitl stont per vënder si roba da fé damat de segonda man.
19.07.
I colores de la Dolomites
En lunesc ai 19 de messèl da les 21.00 te Oratorie de Poza l Comitat manifestazions endreza la prejentazion del liber »I colores de la Dolomites« de Alberta Rossi con musega de Damy Dellantonio Trio e letures de Chiara Turrini.
21.07.
Scontrèda col scritor Mario Cimarosti
En mercol ai 21 de messèl da les 21.00 te Piaz Marconi la biblioteca de Cianacei endreza na scontrèda con l scritor e viajador Mario Cimarosti dal titol »Lungo la via della seta«.
22.07.
Dolomites: paesaje che muda
En jebia ai 22 de messèl da les 21.00 te piaz Marconi a Cianacei la sociazion »Campo Base« endreza na scontrèda col professor Matteo Garbel­lotto del Departiment sciezes e gestion ambientèla de l'Università de la California, Mara Nemela diretora de la Fondazion Unesco e Ilario Cavada forestal de la Comu­nità de Fiem.
24.07.
Ispirazions d'istà
En sabeda ai 24 de messèl da les 21.15 a La Gran Ciasa a Soraga secondo apuntament de la rassegna 'Ispirazions d'istà'. Armando Fumagalli e Andrea Fagioli rejona de Fiction e valores, da don Matteo a Che Dio ci aiuti.
26.07.
Proiezion del film »Con il sorriso«
Tel chèder de la rassegna Enjoy Poza, en lunesc ai 26 de messèl da les 9 da sera te sala de l'oratorie de Poza proiezion del film »Con il sorriso« con l regist Andrea Azzetti, la protagonista Ro­berta Silva e Mauro Leveghi president de Trent Film Festival.

Referac
20.07.
Referat per l'Ena dla familia
A Urtijëi tla gran sala de calonia, n merdi dala 20:30, referat cun Hannes Rechen­macher dal titul »Die liebe Kirche und die Liebe in der Ehe«. Na udleda mpue parti­culer ai scric apostolics »Amoris Laetitia« de Papa Franzësch.

Religion
18.07.
Ena dla familia
S. Mëssa per families cun Sn. digan Vijo Pitscheider y abelida da mutons y families che cianta y sona, n dumënia dala 9:00 te dlieja de Urtijëi.
22.07.
Benedescion di mutons
Per l'Ena dla familia vëniel nvià pitli y granc, popsc, mu­tans y mutons cun genitores y nëinesc ala benedescion te dlieja de Urtijëi n juebia dala 17:00.
24.07.
Pelegrinasc sun Jevun
L'Ena dla familia vën stluta ju cun l pelegrinasc a chël che duta la families ie nviedes. N se urta dala 10:00 sun plaza de dlieja a Tluses (nchina iló vàn cun auti privac o cun mesuns publics), per muever pona de viers de Jevun. Iló tenirà l digan Sn.Vijo Pitscheider na funzion. Da dedò se maieràn deberieda zeche ora de flucion.

Cursc
19. – 21.07.
La Val: Dessigné tiers
La Uniun Ëres La Val en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun mët a jí n curs da dessigné tiers, cun Lili Cristofolini. Le curs é dai 19 ai 21 de messé, tres dales 8:00 ales 12:00. Tó pert pón da 6 a 16 agn. Infos y iscriziuns: 329 2597048.
26. y 27.07.
La Val: lauré cun felter
La Uniun Ëres La Val en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun mët a jí n curs por mituns olache al gnará lauré cun felter. Le curs é por mitans y mituns dai 6 ai 16 agn y vëgn tigní intrami i dis dales 8:00 ales 12:00. Infos y iscriziuns: 329 2597048.
28.07.
La Val: pastelné tiers cun coches
La Uniun Ëres La Val en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun mët a jí ai 28 de messé dales 9:00 ales 12:00 n curs da fá tiers cun coches. Al é por mitans y mituns da 3 a 12 agn. Infos y iscriziuns: 329 2597048.

Galaria retrac