Manifestazions atuales

Data

03 de setember 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 03 de setember
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 04.09. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 06.09. ie l dutor Pablo Policastro tl ambu­latuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 4 y 5 de setëmber él en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia le dotur Aldo Marcocci, Al Plan, tel. 0474 501039 o 338 7280518.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 03.09. nchin n vënderdi ai 10.09. ie chëla de Sëlva, tel. 0471 795142 o 333 1776615, (davierta dala 8:30-12:30 y 15:00-19:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 3 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 10 de setëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Publizistica
03.09.
Liber »Sté ert«
Ncuei vënderdi dala 18:00, per l'ucajion dla festa di 101 ani Circolo-Lia Mostra d'Ert vëniel prejentà la publicazion, che ie unida a s'l dé tl prim tëmp dla pandemia.

Temp Lede
03.09.
Vënderdi lonch
Ultim vënderdi lonch per chësc instà tl zënter de Urtijëi, cun mujiga dal vif dala 18:00 ala 20:30, aperitifs speziei y la butëighes daviertes nce dala 21:00 nchin la 22:30. L sona l Ensemble Postuba sun Plaza Stetteneck y Luca Langgartner & David Demetz sun Pitla Plaza de S. Antone.
03.09.
Testemunianzes dla ferata de Gherdëina
Ncuei vënderdi dala 20:30 tl Zënter Iman a S. Cristina vëniel prejentà testemunianzes de jënt di trëi luesc dla valeda n con' dla ferata de Gherdëina y de usanzes de Gherdëina, tëutes su sun n valgun films curc. Ntreda debant cun green pass.
04. y 05.09.
Festa dl iodelné
En sabeda ai 4 de setëmber dales 11:00 gnarál tigní na mëssa sö La Crusc, acom­pagnada da cianties iodel­nades. Dedô pón tó pert a n curs da iodelné. Ai 5 de setëmber vëgnel fat dales 4:45 na escurjiun sön Cherz cun le curs da iodelné. Dales 10:00 mëssa te dlijia da Corvara y dales 14:00 conzert cun grups che iodelnëia y corgn da munt, pro la ütia Franz Kostner.
06.09.
Eco-hiker
En lönesc ai 6 de setëmber dales 16:00 él tla localité Sciaré a San Ciascian le pro­scim apuntamënt cun eco – hiker, na iniziativa liada ala ecosostenibilité de nostes munts. Tratan na escurjiun acompagnada él i partezipanc che dá n contribut ala natöra, romenan sö i trus. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia, anter le de denant.
08. y 10.09.
Nos Ladins
L'iniziativa »Nos Ladins« vá inant. Ai 8 de setëmber pón imparé da conësce i socrëc dla ciasadafüch ladina cun Annamaria. Ai 10 de setëmber pón jí cun la roda cun Igor. Informaziuns y iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia, anter le de denant. Al vëgn damané le green pass.
09.09
Jüc te biblioteca
En jöbia ai 9 de setëmber mët da jí la Biblioteca Sas dla Crusc adöm cun le Spielverein dinx n domisdé de aorela cörta cun jüc da mësa tla sënta da La Ila dales 15:30 ales 17:30.
10.09
Vins alaleria
Vigni vëndres domisdé pón tó pert a na degustaziun alaleria di mius vins dl Süd­tirol, adöm cun n sommelier. Ai 10 de setëmber dales 14:30 vëgnel tigní na degustaziun de vins duc y rosé, pro le Lech Dlá Lé a Badia. Infos y iscri­ziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia. Al vëgn damané le green pass.
12.09.
Ancunteda di FIAT 500
N dumënia che vën saràl na ancunteda te Sëlva per duc i pasciunei de chësc auto cun n program dala 8:30 inant nchin do marënda via. Nteres­sei a fé pea possa se nunzië y giapa nfurmazions plu avisa da Peter 329 4221363 o da Georg 335 8274025 o scrì a 500sellatour@gmail.com .

Sozial
Atualmenter
Laboratories al Bar Educante
L Bar Educante de la Copra­tiva sozièla le Rais al Zenter Cotura a Sèn Jan é avert de lunesc, mercol e vender da les 14:00 a les 18:00 e de mercol ence da les 9:00 a les 12:00. De jebia l'é avert dadoman e da les 9:30 a les 12:00 se pel disnèr e tor pèrt a laboratories col legn de la Coprativa sozièla Oltre.
Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl Mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30, tl fra­bicat dla Ciasa di Pici a San Linert. La Bancarela dl Mangé da Picolin é daverta vigni vëndres dales 9:30 ales 10:30, tl local dlungia la Ciamena dal Guant.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it 
08.09.
Coltivon l mudament
L Comun General de Fascia con la istituzions e i enc che fèsc pèrt del projet #Fuori­centro endreza en mercol ai 8 de setember da les 4 domesdì n workshop per fèr sù Comu­nanzes educantes. Per Fascia l'apuntament l'é al »Bar Edu­cante« de Cotura a Sèn Jan. Ge vel se enscinuèr sul sit: https://bit.ly/3IXcAld .
10.09.
Deberieda: jita sun Col Raiser
Dala 14:00 se ancónten dan la Cësa de Paussa a Urtijëi per furné deberieda sun Col Raiser. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurma­zions: Stefania Giacoppo tel. 0471 798015. Respunsabla da manifestazion: Nadia Grones.

Mostres y Ert
Atualmenter
Hilde Rizzi en mostra
Fin ai 12 de setember te la veia senta del Consorzie Eletrich de Poza te Val de Sèn Nicolò se pel veder la mostra »Hilde Rizzi, chiò l'é mie reish« per endrez de la sociazion culturèla I Fiorimes. Oraries: da mercol a domenia da les 15:00 a les 18:00
Atualmenter
N scrign o na fior
Enscin ai 16 de otober aló da la ostaria Rampeèr de Ciam­pedel l'Istitut e l Museo ladin propon la mostra d'èrt a la reversa, che vegn inaudèda la dì che la vegn serèda. L'é fora operes de l'artista ladina Veronica Zanoner Piccoliori.
Atualmenter
Mostra de retrac de la Fondazion Unesco
Fin ai 8 de otober te strada Jumela a Pera, vejin al Molin de Pezol, dut l dì se pel veder la mostra de retrac di fotografs sostegnidores de la Fondazion Dolomites Unesco: Alessandra Bello, Alessia Bortolameotti, Alessandro Caon, Moreno Geremetta, Nicolò Miana, Patrick Odorizzi, Franco Oliveri, Anton Sessa, Andreas Tamanini e Georg Tappeiner.
Atualmënter
»Anima Mundi – Arte Pro Natura« cun Gregor Prugger
La mostra tl Museum d'ert cuntemporana a Ciavalëis, ulache l mët ora l artist Gregor Prugger de Urtijëi deberieda cun David Aaron Angeli, Stanislaw Brach, Leonardo Nava, Marco Nones, Giuliano Orsingher y Federico Seppi, ie da udëi nchin ai 19.09. da merdi nchin dumënia, dala 10:00–12:00 y 15:30-19:00.
Atualmënter
Markus Vallazza y Dante
Tla Hofburg a Persenon iel la mostra »Markus Vallazza y Dante. L'opra tla opra«, che ie da udëi nchin ai 07.11. y unirà acumpanieda da plu mani­festazions. N merdi ai 07.09. dala 20:00 tl Dom Café a Persenon, referat cun l storich Hannes Obermair n con' dla pustejedes per l mo­nu­mënt a Dante a Trënt y a Walther von der Vogelweide a Bulsan.
Atualmënter
»Simbol, podëi, movimënt – Tirol tles chertes storiches«
Tl Museum Ciastel Tirol dlungia Maran él da odëi cina ai 21 de novëmber na mostra che pîta na racoiüda de chertes geografiches storiches. Lapró ince zacotan de esponac de localités ladines, cun chertes cënc d'agn vedles.
Atualmenter
L Malghier
Te la sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia dedi­chèda ai prodoc dal lat se pel veder coche se fèsc formai. La é averta te Strada Dolo­mites 233 a Pera fin ai 10 de setember, dal lunesc a la sabeda da les 16.00 a les 19.00. De mercol da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182.
Atualmenter
L Molin de Pezol
La sezion destachèda del Museo Ladin te Strada de Jumela 18 a Pera é averta al publich fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.00 e da le 16.00 a le 19.00. De mercol da les 17.00 l'é la vijita vidèda per veder coche laora l molin. Prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
L Segat
La sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia dedichèda al bosch e si lurieres é averta te Strada Ruf de Ruacia 7 a Poza fin ai 10 de setember, dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a les 12.00 e da les 16.00 a les 19.00. De vender da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert al publich fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.30 e da le 15.00 a le 19.00. De mèrtesc da les 11.00 se pel tor pèrt a la vijita vidèda con prenotazion al 0462 760182. De lunesc da les 17.00 l'é l Giramuseo per i più picoi.
Atualmenter
Contemplazions
Te la galaria Tanart a Cianacei enscin ai 5 de setember, con orarie 10:30-12:30 e 16:00–19:30, se pel veder 'Contem­plazioni', na mostra sul secon­do Nefcent talian che propon na colezion de operes de vèlch un anter i artisć più emportanc del XX secol.
Atualmenter
La Sia
La sezion destachèda del Museo Ladin te Strèda de Ciamp Trujan 30 a Penia é averta al publich fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10.00 a le 12.00 e da le 16.00 a le 19.00. De lunesc da les 11.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182.
Atualmenter
L Stònt
La sezion destachèda del Museo Ladin su la postazion de trata al tulac di Stand­schützen é averta al publich te Strèda de Pent de Sera a Ciampedel fin ai 10 de setem­ber dal lunesc a la sabeda da les 16.00 a le 19.00. De jebia da les 17.00 l'é la vijita vidèda con prenotazion de obligh al 0462 760182.
01.-06.09.
Mostra de placac
Per l anuel di 100 ani dl Circolo-Lia Mostra d'Ert iel da udëi tla sënta a Urtijëi sun Plaza S. Antone na mostra de placac ora de si archif. Davierta nchin ai 06.09..
02.-05.09.
Unika
La gran mostra di artisć dl'Unika tl zënter dal tennis a Runcadic/Urtijëi ie davierta nchin n dumënia ai 05.09. uni di dala 10:00-19:00. Da Plaza S. Antone pëiel via uni mes'ëura n shuttle che mëina i nteressei debant nchin a Runcadic.
03.09.
Lëures dl Symposium dla Lia Mostra d'Ert
Per l'ucajion di 101 ani Circolo vëniel prejentà ncuei vënderdi dala 15:00 tl self dla mostres a Urtijëi sun Plaza S. Antone, i lëures dl Symposium stat d'instà dl 2020 sun Ciampinëi.

Avisc
Atualmënter
Museum Gherdëina, orar da d'autonn
Da ncuei inant nchin ai 16 de utober iel inò n droa tl Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi l orar scurtà da lunesc nchin vënderdi, dala 10:00-12:30 y dala 14:00-18:00. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it .
31.08
A Trieste con l CAI SAT Auta Fascia
L CAI SAT Val de Sora endreza na raida a Trieste dai 24 ai 26 de setember: Risiera de San Sabba, Col de S. Giusto e la bela zità; Ciastel de Miramare e raida sul troi Rilke; l mèr de Jesolo e marena de pesc. Iscrizions, fin canche l'é post ma dant dai 31 de aost da Assunta Merli 339 740063 o Licia Favé 333 4978848.

Iadi y Jites
Uni merdi
Raida di mejes
Vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun cun ntroduzion tl Museum Gherdëina. N se urta dala 9:00 tl Museum per stlù ju dala 13:00 sa Sacun. Chëst ann iel ti mejes nce da udëi miniatures di mestieres da paur fac cun savëi da Siegfried Irsara. Nfurmazion y iscrizion: Museum Gherdëina Urtijëi, tel. 0471 797554, info@museumgherdeina.it .

Cursc
14.09.
»Evviva«
L curs ie debant y pensà per persones nton ma nce cun maladies croniches y uel les sustenì a se n sté bën cun sé nstësses y a viver na vita ativa. L scumëncia ai 14.09. a Kardaun dal Servisc Sozio-Saniter y ie for de merdi dala 15:00-17:30 (6 iedesc). Se nuté su nchin ai 08.09.: www.sabes.it/evviva, tel. 0471 616440 (Maria Luisa) a 340 2624783 (Cäcilia).

TELEVIJION
07.09
Mendret – La cultura dèsc sbunf a n teritorie
Da les 20:50 ca. La cultura la é bona de portèr infor­mazions, de soscedèr domanes e de valorizèr l teritorie tras projec e scomenzadives che tol ìte i ghesc ma soraldut la jent del post. Te chesta puntata de Mendret jon a veder coche l projet che à inom SMACH l dèsc valor a nosc raion e jon a descorir l festival Stazione di Topolò tel Friul. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
08.09
Pizes dla Ladinia – Cor dei Bos (Lagació)
Da les 20:50 ca. Program de Manfred Stuffer y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
09.09
Natura e ambient – L viel da mont Bepi Zach
Da les 20:50 ca. Ti ultimes egn, soraldut dò la tampestèda Vaia, l gran lurier per tegnir delvers i vièi da mont, che zenza l vegnìa fat dai volon­tadives de la SAT, l doventa semper più grief. per chest l Comun General de Fascia, la medema SAT e i Comuns de Fascia se met adum per endrezèr l »Projet 2021«, olache vegn pervedù de enji­gnèr doi squadres de lurieranc per i lurieres de manutenzion. Anter i troes enteressé l'é ence l vièl da mont Bepi Zach, un di percorsc atrezé più bie e enteressanc de la Dolomites, tant dal pont de veduda di pano­rames che da chel storich, l vegn comedà ence col finan­ziament del Comun de Moena. Program de Luciana Detomas, a cura de Anna Mazzel.

RADIO
LADINIA LIVE: da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
08.09
Confront te la gestion di troes da mont
Da les 13:45. Rencurer e arsegurer la segureza sui troes da mont l'é fondamental per l turism da d'istà. Confront anter desvalives sistemes de gestion te noscia valèdes anter la provinzies de Trent, Busan e Belun con Giorgio Dorich del Comun General de Fascia, Fortunato Fletscher pres. Lia da Mont Val Badia e Michele Da Pozzo diretor del Parch Natural Dolomites de Anpezo. Conduzion Anna Mazzel.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
05.09
The lost science of economics
Da les 19:05. Trasmiscion de Simon Moroder.
08.09.
Roda musegala anter mendranzes linguistiches
Da les 19:05. Program de Anna Mazzel.

Mujiga
02. – 05.09.
Soundwave Project
Ai 2, 4 y 5 de setëmber vëgnel tigní conzerc de musiga pop, rock y d'atres sorts, por vire i gragn momënc dla musiga. L'evënt vëgn tigní vigni sëra dales 20:30, tl salf dles mani­festaziuns a La Ila. Al vëgn damané le green pass.
04.09.
101 ani Circolo-Lia Mostra d'Ert
Danter una na manifestazion y l'autra sónel duman sada a Urtijëi sun Pitla Plaza S. Antone: dala 16:30 Marion Moroder, dala 18:00 Stefan Demetz y Ivan Schenk, dala 20:00 i Pëufla y dopro saràl mo mujiga elentronica.
04.09
Presentaziun dla CD »VIVA la vita« de Alexander Dal Plan
Chësta sabeda, ai 4 de setëm­ber 2021, dales 21:00 inant, conzert de presentaziun dla CD nöia cun Alexander Dal Plan & Band, tl zënter de paisc sön paiun dles manife­staziuns.
06.09.
L'èlba de la Dolomites
Per I Sons de la Dolomites en lunesc ai 6 de setember da les 6:30 da doman sun Col Margherita conzert omaje a Beethoven del Quartet Lys­kamm e Sara Marzadori a la viola e Paolo Bonomini al violoncel, scric de Sandro Cappelletto conté daFabrizio Gifuni. Se l'é catitemp da les 11.00 al teater de Navalge con prenotazion de obligh.
09.09.
Cunzert dla Mujiga da Bula
N juebia dala 21:00 sun Plaza de Dlieja a Urtijëi.
10.09.
Cunzert dla »Ganes«
N vënderdi dala 20:30 te dlieja de Urtijëi vëniel stlut ju cun chësc cunzert la tournee de films per l'instà »Dolomitale on Tour«. La Ganes prejenterà tlo nce si album nuef dal titul »Or brüm«. La chertes de ntreda pòssen cumpré sot a https://www.dolomitale.com/de/dolomitale-de-ganes-kon zert o nce tla Lies dl Turism de Gherdëina.
12.09.
Cunzerc per i 10 ani »Cor di Jëuni Gherdëina«
Do avëi ciantà ai 10.09. a Eppan y ai 11.09. a San Martin de Tor tenirà l Cor di Jëuni si cunzert n dumënia te Gher­dëina y plu avisa dala 16:30 sun Plaza de Chemun de Sëlva y dala 20:30 te dlieja a Urtijëi. Sot ala bachëta de Samuel Runggaldier prejen­teràl cianties nueves y suzesc di ani passei. Ntreda liedia cun green pass.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
En sabeda ai 4 e en domenia ai 5 de setember da les 21:15 se pel veder »Come un gatto in tangenziale2« en program ence en mercol ai 8 da les 21:15 e en jebia ai 9 da les 17:00. En domenia ai 5 da les 17:00 l'é enveze »Me contro te–Il mistero della scuola«. En lunesc e en mèrtesc ai 6 e 7 da les 21.15 l'é en program »Fast & Furious 9« e en jebia ai 9 da les 21:15 »Frammenti del passato–Reminescence«. En vender ai 10 da les 21:00 sarà »The dark Knight« en verscion originala.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, 3 de setember da les 21:15 se pel veder »Come un gatto in tangenziale2« e da la medema ora en sabeda ai 4 »Jungle Cruise« e en domenia »Volami via«. En jebia ai 9 da les 21:15 sarà amò »Come un gatto in tangen­ziale2« e da vender ai 10 e per dut l fin de setemèna che vegn sarà en program »Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli«.
03.09.
Dolomitale On Tour
Ncuei vënderdi iel da udëi l film »Narziss und Goldmund« (2020), de Stefan Ruzowitzky, dala 20:30 tl ciastel Prösels a Fie. Da bur' tëmp unirà la manifestazion desdita. Ntreda debant.
03.09.
Literakino
Tla biblioteca S. Durich a Urtijëi scumëncel inò la lingia de films »Literakino« che sarà uni vënderdi dala 20:30 y ulache l vën mustrà, baratan ju uni ena, films per tudësch y per talian. L program avisa di films che vën mustrei ie da giapé tla biblioteca. Ntreda debant, mé cun green pass.

Teater
Sada 04.09.
Performances per i 101 ani Circolo-Lia Mostra d'Ert
Sun Pitla Plaza S. Antone a Urtijëi: dala 16:00 »Lijënda dl uriginn dl Circolo-Lia Mostra d'Ert«, dala 17:30 »Wenn das Werk spricht, muss der Künstler schweigen« de Thomas Sterna, dala 19:30 »Der pinke Baum zeigt sich im Wasser« de Julia Liedel.
08.09.
Performance leterera
»Berg and Breakfast« de tan de turism à pa debujën la persona? Performance cun Selma Mahlknecht, atëura de teater y scritëura, che à dat ora na publicazion dal medem titul. N mierculdi dala 20:00 tla Cësa di Cun­gresc a Urtijëi. Metù a jì dala Lia per Natura y Usanzes deberieda cun la Lia dl Teater de Urtijëi. Ntreda debant cun green pass.

Concursc
03.09.
»Ega dla Dolomites«
Ncuei vënderdi dala 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva iel la premiazion dl cuncors de fotografia, ulache l unirà premià la fotografia, dante la vint meutes ora, che à giapà l plu stimes dal publich.

Referac

03.09.
Architetura cuntemporana
Ncuei vënderdi dala 20:30 tl self dla mostres dl Circolo-Lia Mostra d'Ert iel n referat cun Jerome Becker y Matthias Moroder dal titul »MA­GAZIN. Ausstellungsraum für zeitgenössische Archi­tektur«. Cun descuscion.
04.09.
N viac anter la steiles
En sabeda ai 4 de setember da les 21:00 te teater parochial de Ciampedel vegn endrezà na sera astronomica con Vincent Stambè, joen pascionà de astronomia.
05.09.
Testimonianza da Lesbo
L Grop miscionarie Freina­demetz/Mato Grosso, col patrozinie del Comun de Sèn Jan, endreza en domenia ai 5 de aost da les 20:30 na sera de testimonianza de la joena fascèna Nadia Cadrobbi, volontèra de Operazione Colomba, su la situazion di enfughé te l'isola greca de Lesbo, vejin a la Turchia.
06.09.
Filmfestival a Poza
La rassegna Enjoy Poza, metu­da a jir da Virna Pierobon, se sera sù en lunesc ai 6 de setem­ber da les 21:00: te teater de l'oratorie de Poza vegn moscià l film su Armando Aste »Il cercatore d'infinito« de Andrea Azzetti, en colabo­razion con l Trento Film Festival.
06.09.
Na munt de emoziuns
En lönesc ai 6 de setëmber dales 21:00 vëgnel tigní tl salf dles manifestaziuns da Cor­vara la presentaziun »Italy2­Nepal«. David Niederkofler cunta dl iade de 11.000 km cun la roda, olache al á arjunt le ciamp de basa dl Everest. La presentaziun é por todësch. Al vëgn damané le green pass.
10.09.
La forza dla ierbes
Referat cun la esperta de alimentazion Silke Rung­galdier dala 20:30 te sala de chemun a S. Cristina. Craitles de verzon y ierbes salveres possa unì metudes sibe tla spëisa che te buandes, les ie de utl per l'apoteca de cësa y ie da for incà unides tëutes ca per se curé. L vën cuntà dla sustanzes, dla fazion y co tò ca la plantes desferëntes.

Religion
11.09.
La Val: Preparaziun dl Bato
La Uniun dles Ëres Catoliches dl Decanat Val Badia inviëia geniturs che á n viadú da batié, pérs che aspeta, toc y totes dl decanat ala Preparaziun dl Bato, en sabeda ai 11 de setëm­ber dales 15:00 ales 17:00, te Ciasa dles Uniuns a La Val. Prenotaziuns al 328 0717796. La incuntada gnará stlüta jö cun n pice renfrësch, arjigné dala Uniun dles Ëres da La Val.

Sport
Setëmber
Arpizeda sportiva
L »AS Gherdëina – Gardena­climb« fej al savëi che n mët inò man de setëmber cun i cursc y i alenamënc. Chi che ëssa ueia de scumencé cun chësc bel sport possa cherdé su l 333 5235675 o l 0471 786181 per giapé nfurmazions plu avisa.
03.09.
Vie nce tu a nudé!
L club de nudé de Gherdëina nvieia mutons y mutans dl 2016 y plu vedli a fé pea. Ncuei vënderdi dala 15:00 tla nudadoia Mar Dolomit a Urtijëi iel na proa de nudé per pona mpartì ite la grupes. N ne à nia drë de se lascé nuté su danora. Nfurmazions giàpen tl Mar Dolomit 0471 797131 o pra l club de nudé sot a nuoto@gardena.net .
04. y 07.09.
Partides dl HC Gherdëina
Dan che l scumencia l cam­piunat AHL fajerà l HC Gher­dëina mo doi partides de preparazion, la prima duman sada ai 04.09. dala 20:00 sun Renon y l'autra sarà n cësa tl stadio Pranives de Sëlva n merdi ai 07.09. dala 20:00 contra l HDD Jesenice.

Galaria retrac