Manifestazions atuales speziales

Data

10 de setember 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 10 de setember
Erbes de Börz
Dai 11 ai 19 de setëmber vëgnel tigní n'edema plëna de saus y curiosités sön les erbes da munt
L'edema »Erbes de Börz«, cun jites menades y derzades é gnüda ponsada por fá conësce les erbes da munt, ciüfs y lëgns che crësc chiló da nos. Insciö podarán tó pert a 4 ativités, sciöche ince ciarcé les erbes y d'atres scincundes dla natöra, ti tais che vëgn pitá te bëgn 11 üties y restoranc a Antermëia, sön Börz y incëria. Les iscriziuns por les ativités vëgn tutes sö cina al de denant, tres i ofizi dla Cooperativa Turistica Al Plan/San Martin al nr. 0474 501037.
15.09.21: Mi lersc – n lëgn por le clima
Adöm cun n verdabosch podarán jí fora por pra y bosć y senté adöm de te' pici lersc, por curí le öt lascé zoruch dai lëgns tomá tratan la tempesta Vaia. Orar: dales 9:30 ales 13:00 a Pe de Börz.
16.09.21: Les erbes – te n smaz
Sot ala odlada de na esperta metarunse adöm n smaz de ciüf y erbes, che podará spo gní secé y tut ca da sciomenté la ciasa. Aladô dla composiziun ará nostes erbes d'atres faziuns sön nosc corp. Orar: dales 15:00 ales 16:30, a Antermëia.
17.09.21: Danter ciüfs y fossii
Börz nes ofrësc la poscibilité de spaziré danter lëgns da odlagn, brüsces y pra da munt, osservan le mer fossilisé dles Dolomites. An á insciö la poscibilité de descurí la storia geologica dles Dolomites, ciafan fora la relaziun danter crëps, vegetaziun y fauna dla contrada d'aldedaincö. Orar: dales 10:00 ales 12:00 sön Börz.
18.09.21: Les erbes – te gote
Pro chësta degustaziun podarán ciarcé les erbes de munt y d'atres scincundes che la natöra nes scinca, sciöche coches y bromores te eghes de vita y sirups fac te ciasa. An podará se gode la bela contrada dl Parch natural Pöz – Odles, tratan che an cërcia y impara sciöche les eghes de vita y i sirups vëgn fac. Orar: dales 15:00 ales 16:30 pro la Ütia Ciampcios.

La forza dla craitles
Referat cun Silke Runggaldier n vënderdi ai 17.09. dala 20:30 te cësa de chemun a S. Cristina
Craitles de verzon o sal­veres, da tò ca sibe te cësa­dafuech che per l'apo­teca de cësa. Craitles che à bele da cente­neies incà na gran mpurtanza per si fazion per la sanità.
La Lia per l Turism de S. Cristina nvieia al referat dal titul »La forza dla craitles« cun la esperta de alimentazion Silke Runggaldier n vënderdi ai 17 de setëmber da mesa la nuef da sëira te cësa de chemun a S. Cristina.
L vën damandà l pass vërt.

La picia iarina dal bun cör
Chësc é le titul de n liber por mituns nü, che gnará presenté en vëndres ai 17 de setëmber a San Martin
L'Istitut Ladin Micurá de Rü á le plajëi da invié ala presentaziun dl liber »La picia iarina dal bun cör – Canche dötes les creatöres röia adöm te n cërtl«.
Le liber metü adöm da Giulia Moling, Simon Emanuel Aichner y Maria Kammerer gnará presenté en vëndres ai 17 de setëmber dales 3 domisdé pro paiun da San Martin de Tor.
L'acompagnamënt musical vëgn pité da Giulia Moling instëssa. Gragn y pici é bel inviá. Por tó pert ól ester le green pass. Sce al ess da ester bur' tëmp, vëgn la manifestaziun tignida te salf dl Istitut Ladin.

»The Psychedelic Experience« de Mirko Insam
La Lia Mostra d'Ert-Circolo nvieia ala giaurida duman sada ai 11.09. dala 20:00 tla sala dla mostres a Urtijëi sun Plaza S. Antone
L jëunn de Urtijëi Mirko Insam se dà ju te chësta mostra cun pensieres soc che reverda l scumenciamënt dl mond, dla cosses, l pensé do y la psiche cun nce la sustanzes psicoatives.
Tla natura seméiel suvënz che costruzions geometriches medems o che se semea se multiplichea n grum de iedesc, belau zënza fin. Chësc cunzet l à bele da jëunn dassënn apasciunà, davia che l ne fova nia bon de se nmaginé zeche de meifinà, ma nce ce cunlia­mënc che l ie danter la matematica y la natura. N auter argumënt cun chël che l se dà ju ie l pensé, da ulà che l vën y coche l abina si streda, co che la persona pënsa. Y pona tràtel mo di psichedelica, dla sensazion de plajëi, ma nce de aluzinazions y realteies nia reéles.
La mostra ie da udëi nchin ai 25 de setëmber 2021 y davierta iela uni di dala 18:00-22:00.

Joegn de Mendranza e Musega Jazz
Conzerc de calità de dì a l'averta e da sera a La Grenz. En domenia ai 12 de setember Claudia Crabuzza Trio, da les 11:00 al Refuge Larezila a Moena
L'é ruà l'ora de l'ultim apuntament da d'istà ence per JMMJ, l'aprijièda rassegna endrezèda da La Grenz col sostegn de Comun General de Fascia, Region Trentin-Sudtirol, Provinzia de Trent e Comun de Moena, che ge dèsc lèrga te Fascia a musizisć de mendranzes linguistiches.
En domenia ai 12 de setember la lingia de conzerc se sera su portan al Refuge Larezila da les 11 da doman l lengaz catalan de Sardegna de Claudia Crabuzza. En trio con Fabio Manconi e Andrea Lubino, la cognosciuda ciantautora da l'Alguer dò 20 egn e 3 CD coi Chichimeca la prejenta dal vif »Com un soldat«, che à vadagnà gregn recognoscimenc, anter chisc la Targa Tenco per la mior produzion te n lengaz de mendranza.
Da les 21:00 l trio sarà a La Grenz, te Strada Saslonch a Moena, olache se pel ite debant con tessera Arci, prenotan a infolagrenz@gmail.com .

100 ani Lia dal'Eves de Gherdëina
Referat de terapia cun l'eves n vënderdi ai 17.09. tla Cësa de Cultura a Urtijëi y mo d'autra manifestazions
La Lia dal'Eves de Gherdëina festejea si anuel turont y per chësta ucajion mëtela a jì ai 17 y 18 de setëmber a Urtijëi nce n valguna manifestazion, vel' una mé per i cumëmbri dla Lia.
N vënderdi ai 17.09. dala 20:30: referat de »apiterapia, l'eva sciche terapeuta«. La sëira ie cun l espert Anton Reitinger, presidënt dla »Österreichische Gesellschaft für Apitherapie«, che cun si savëi y si cunsëies pratics sà de dé inant truepa nfurmazions. Pra l'apiterapia vëniel tëut prudoc dl'eves, nce si tuesse, per schivé y varì malaties o desturps.
N sada ai 18.09. (mé per cumëmbri) for tla Cësa de Cultura a Urtijëi: dala 9:00 workshop cun Anton Reitinger n cont dla cualità y la pusciblteies dl'apiterapia cun cunsëies per fé i prudoc speziei. Dala 17:30 pona na pitla festa per i 100 ani dla lia.
Dai 09. nchin ai 19.09. iel oradechël tla sala dla mostres »Luis Trenker« na mostra de fotografies, fates dal Fotoclub Gherdëina – che festejea ënghe si 40 ani chëst ann – y de massaria per chëi dal'eves. La mostra ie davierta dala 16:00-19:00 y dala 20:30-22:00.

Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné
En lönesc, ai 20 de setëmber, mët man i cursc da jadiné por mituns y mitans, curs che jará inant por 3 mëisc alalungia. Le curs é ponsé por mituns y mitans dai 4 agn insö che oress imparé da jadiné o che sá bele n püch. Al sará tres le lönesc y le mercui dales 16:00 ales 16:45 por les mitans y mituns che vá a scora, y le mertesc y la jöbia dales 15:30 ales 16:15 por les mitans y i mituns dla scolina. Le cost por trami i cursc é de 200,00 Euro. Al é ince la poscibilité da fá un n iade al'edema, iló é le cost de 130,00 euro. Düc i mituns y dötes les mitans che á vëia da jadiné dess s'anunzié. Por informaziuns y prenotaziuns prëibel cherdé sö o scrí, anter i 15 de setëm­ber, al numer de telefonn 333 2930586.

Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné
En lönesc, ai 20 de setëmber, mët man i cursc da jadiné por mituns y mitans, curs che jará inant por 3 mëisc alalungia. Le curs é ponsé por mituns y mitans dai 4 agn insö che oress imparé da jadiné o che sá bele n püch. Al sará tres le lönesc y le mercui dales 16:00 ales 16:45 por les mitans y mituns che vá a scora, y le mertesc y la jöbia dales 15:30 ales 16:15 por les mitans y i mituns dla scolina. Le cost por trami i cursc é de 200,00 Euro. Al é ince la poscibilité da fá un n iade al'edema, iló é le cost de 130,00 euro. Düc i mituns y dötes les mitans che á vëia da jadiné dess s'anunzié. Por informaziuns y prenotaziuns prëibel cherdé sö o scrí, anter i 15 de setëm­ber, al numer de telefonn 333 2930586.

Dolomites Yoga Days
Por l'ultim iade te chësta sajun vëgnel metü da jí tl'Alta Badia, plü avisa dai 15 ai 17 de setëmber, n program cun deplü workshops y cursc de yoga por prinzipianc y progredis
Adöm a Alexandra Din gnaral metü da jí ai 15/09 na leziun dedicada ala stabilité cun posiziuns dl'asana yoga. La leziun vëgn organisada al Sas Dlacia y an fej na spazirada cörta dala plaza da parché dl Sciaré dales 10:00. Ai 16/09 pëion ia dales 10:00 dal zënter de La Val por jí cina ala dlijia de S. Berbura olache al gnará tigní na leziun de yoga alaleria; l'ultim de ai 17/09 gnará le curs tigní pro la ütia Planfistí sura Ciaulunch. Ince l'ultim de mët man cun n spazier cört dal ju de Ciaulunch dales 10:00. En caje de burt tëmp gnará les leziuns tignides tl Yoga Studio Dolomites a S. Ciascian. Les iscriziuns mëss gní fates pro un di ofizi turistics dl'Alta Badia anter le de denant y an pó to pert sides a öna na leziun co a dötes trëi. La manifestaziun vëgn metüda da jí tl respet dles regoles preodüdes y al vëgn damané le green-pass.

DOLOMITALE Filmfestival Gherdëina
Dai 21. nchin ai 26.09.2021 tla Cësa de Cultura a Urtijëi
L festival sarà inò n mumënt de ancun­teda di amanc dl film y per chiche fej nstësc films. La jirà inò de films documenteres che se dà ju cun l raion dla Elpes, de films curc de Südtirol ma nce de d'autri films dla Elpes. Lerch per se mustré giaperà nce jëuni che à fat i prim vares te chësc ciamp.
L program plu avisa unirà prejentà prosci­mamënter.

Fiat 500 Sella Tour
Ancunteda te Sëlva n dumënia ai 12 de setëmber tl stil tirolesc
Duc chëi da n Fiat 500 ie nviei al'ancunteda te Sëlva, per passé n bel di deberieda.
N se urta dala 8:30 te Sëlva sun Plaza Nives, ulache n possa se lascé scrì su, pië do i bonns per la marënda y gusté mo deberieda tl Bar des Alpes. Dala 10:00 vëniel pià via per l »Fiat 500 Sella Tour«. Dala 12:30 furneràn cun la furnadoia da Urtijëi sun Mont de Sëuc per l aperitif sa la stazion. Dala 14:00 furneràn inò ju y n jirà po' tal Hotel Oswald te Sëlva a marënda. Da dedò mo mujiga y devertimënt te nosta ustaria partner »Bar Oswald«.
Per nfurmazions: Peter 329 4221363 o Georg 335 8274025, e-mail: 500sellatour@gmail.com.

Sëira cun la misciunera Maria Prean
N lunesc, ai 20 setëmber dala 20:00 te dlieja de Urtijëi
La lia »Vision for Africa Italy« mët a jì na sëira cun la misciunera y autëura Maria Prean. L inuem Maria Prean »mamma Maria« ne ie nia nuef te Gherdëina. La ie bele stata plu iedesc te nosta valeda, danter l auter nce cun l cor di mutons, ntan si tournee tl'Europa.
Meneda da Chël Bel Die y cun si gran ardimënt, àla fat nascer y menà inant proiec tl'Uganda, ulache la ti à dat l mesun de jì a scola y de mparé n ert a 15.000 mutons, trueps de chisc chersciui su zënza genitores.
Cun si bon umor cunteràla de si vita, de si liam sterch cun Chël Bel Die y de si esperienzes fates tl'Africa. Si maniera de pensé positivamënter y si filosofia de vita ie n bel ejëmpl de coche n possa ti vester a situazions ries te nosta vita da uni di.
Per dunfiertes: Hilfswerk www.visionforafrica-intl.org in Uganda, Cassa Raiffeisenkasse Sureghes IBAN: IT28W0805623120000 302070324.