Manifestazions atuales

Data

17 de setember 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 17 de setember
Avisc
18-19.09.
Salut e Rengraziament suor Beata
Chest fin de setemèna te la sènta messes de la sera, da les 18:00 en sabeda a Poza e da les 18:30 en domenia a Pera, la comunanza rengrazia e saluda suor Beata, che jirà a Roma per n'autra encèria e la ge dèsc l benvegnù a suor Gabriella e suor Maddalena che les restarà te val al post de suor Beata e de suor Livia, jita demez de jugn.

21.09.
Marcià de S. Matië
N merdi dala 8:00 daduman inant tl zënter de Urtijëi gran marcià tradiziunel.

Atualmënter
Museum Gherdëina, orar da d'autonn
Dai 20 de setëmber inant nchin a mez utober sarà l Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi daviert da lunesc nchin vënderdi dala 10:00-12:30 y 14:00-18:00. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554.

Atualmenter
Cors de ginastica
Dai 28 de setember ai 28 de otober te palestra de la scoles mesènes de Ciampedel vegn endrezà n cors de 10 lezions de ginastica doucia da les 18:45 a les 19:45 e n cors de total body G.A.G. e stretching da les 20:00 a les 21:00 ti dis de mèrtesc e jebia. Info e iscrizions a Lucia dant dai 22 de setember al 348 9363505.

Atualmenter
Corsc e Open Day Pentagramma
La Scola de Musega Il Pentagramma à avert la enscinuazions per l'an 2021-22 ai corsc de strument, ciant (lirich, modern o jazz), orghen, aviament a la musega, cor e laboratories per picoi e gregn. Open Day te la senta de Sèn Jan ai 18 de setember. Info al 0462 814469 o su www.scuolapentagramma.it

26.09.
Vijita teatralisèda al Museo de Fascia
En domenia ai 26 de setember vegn endrezà na vijita teatralisèda al Museo Ladin de Fascia dal titol 'Do l vièl del saer–Père Frumenzio vel te dir vèlch' da na idea de David Dorich, test e regia de Ilaria Chiocchetti. Vegn endrezà doi vijites, da les 17:00 e da les 19:00. Prenotazions al 0462 764267.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet vender ai 17 e sabeda ai 18 de setember da les 21:15 e domenia ai 19 da les 17:00 e da les 21:15 se pel veder »Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli«. Mercol ai 22 da les 21:15 l'é »Come un gatto in tangenziale 2«, jebia ai 23 da les 21.15 l'é »The night house«, sabeda ai 25 da les 17:00 l'é »Space Jam-New Legends« e da les 21:15 »The night house«.

Uni vënderdi
Literakino
Tla biblioteca S. Durich a Urtijëi iel inò da udëi uni vënderdi dala 20:30 i films dla lingia dl »Literakino«, ulache l vën baratà ju uni ena films per tudësch y per talian. L program avisa di films che vën mustrei ie da giapé tla biblioteca. Ntreda debant, ma cun green pass.

24.09.
Avatar con Lum Cinema
En vender ai 24 de setember Lum Cinema de Vincent Frattini fèsc veder al chino de Cianacei l film Avatar tel lengaz original coi sotitoi per talian. L film taca ite da les 20:30. Se cogn se prenotèr sul sit www.lumcinema.co.uk.

Cursc
20.09.
Scola de Criatività
Nchin ai 20.09. iel da se scrì ite per i cursc criatifs per sculeies cun ziplé, depënjer, mudelé, dessenië, metui a jì da La Vëta ntan dut l ann de scola de mierculdi domesdì dala 14:00-15:30 per sculeies dla 4. y 5. elementera y dala 16:00-17:30 per chëi dla mesana, tla ex scola elementera a Urtijëi. Nfurmazions y iscrizions: Nëus Jëuni Gherdëina, tel. 0471 799006.

27.09.-03.12.
Curs de tudësch per chëi che scumëncia
For de lunesc dala 8:30-10:30 y de vënderdi dala 8:30-10:00 a Urtijëi tla Cësa de Cultura (cun green pass y mascra). Na cunlaurazion danter i Chemuns de Urtijëi, S. Cristina, Sëlva, la Consulta per l'Integrazion y l Servisc Furmazion Gherdëina. Iscrizions nchin ai 28.09. pra l Servisc Furmazion Gherdëina, tel. 0471 773225, e-mail furmazion.gh@micura.it o cherdan su l 333 7564531.

29.09.-03.12.
Cunversazion de tudësch per chëi che sà bele
For de mierculdi dala 8:30-10:30 y de vënderdi dala 10:15–11:45 a Urtijëi tla Cësa de Cultura (cun green pass y mascra). Na cunlaurazion danter i Chemuns de Urtijëi, S. Cristina, Sëlva, la Consulta per l'Integrazion y l Servisc Furmazion Gherdëina. Iscrizions nchin ai 20.09. pra l Servisc Furmazion Gherdëina, tel. 0471 773225, e-mail furmazion.gh@micura.it o cherdan su l 333 7564531.

5.10.-30.11.
Curs de ladin per chëi che scumëncia
For de merdi dala 18:00-19:30, de ndut 8 iedesc tl Istitut Ladin te Sëlva. L curs vën tenì n presënza, perchël ie l green pass y la mascra d'ublianza. Sun dumanda vëniel nce lascià pro vel'un online. Iscrizions nchin ai 28.09. pra l Servisc Furmazion Gherdëina, tel. 0471 773225, e-mail furmazion.gh@micura.it.

Leteratura
17.09.
La picia iarina dal bun cör
L'Istitut Ladin Micurá de Rü inviëia ala presentaziun dl liber »La picia iarina dal bun cör – Canche dötes les crea­töres röia adöm te n cërtl«, incö vëndres ai 17 de setëmber dales 15:00, pro paiun da San Martin. Le liber é metü adöm da Giulia Moling, Simon Emanuel Aichner y Maria Kammerer. Por tó pert ól ester le green pass. Sce al foss bur' tëmp, é la presentaziun te salf dl Istitut Ladin.

Musiga
22.09
»Donauwellenreiter« dui iadi te Südtirol
Le grup cun la ciantarina y musizista Maria Craffonara sará da odëi y ascuté sö en sabeda, ai 18 de setëmber 2021, dales 20:00, tl Stadt­theater a Bornech y en mercui, ai 22 de setëmber 2021, da sëra tl Club of Mult a Plawenn sura Mals.

24.09.
I Sons de la Dolomites
En vender ai 24 de setember da les 12:00 aló dal refuge Micheluzzi te Duron conzert del ciantautor Niccolò Fabi, venjidor del 2020 con sia ciantia 'Io sono l'altro' del Pest Amnesty 2020 'Ousc per la libertà'. Se l'é catitemp da les 17.30 al teater Navalge de Moena con prenotazion dant da les 12:30.

Televijion
21.09
Biografies: Virgilio Soraperra de la Zoch le respet por l'ert
Da les 20:50 ca. Virgilio Soraperra de la Zoch é nasciü a Delba tl 1937 y al é mort tl 2015. Al é conesciü dantadöt por sües pitöres sön i mürs dles ciases de Fascia y de atres valades y por avëi ziplé les mascheres da carlascé. Al n'á nia albü na vita saurida, al é nasciü te na familia dër püra y al n'á nia albü le möt da fá la scora d'ert, mo al é impo sté bun da arjunje sü obietifs y al é deventé un di artisc importanc dla valada. Süa bercstot a Gries de Cianacëi é ciamó plëna de sües operes artistiches: chedri, mascheres, scoltöres y altá. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Fulvio Pinter de Martin.

22.09
Trail spezial
Da les 20:50 ca. A cura de Margherita Detomas

23.09
Tassìe – Èrc con reijes vives
Da les 20:50 ca. La tradizion la é testamonia de stories, memories e pensieres. La se porta do n gran scrign de cognoscenzes e la va inant tolan sù de neves saeres. Èrc, èrt, ric e rituèi, i passa fora la generazions e, con neva parbuda, i slaria fora la reijes de noscia cultura amò anchecondì. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel

RADIO
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
19.09
Martina Rifesser – suné l'erpa ie sciche julé
Da les 19:05. La ie n'ëila drët ativa y da vivanda. Da plu de 20 incà vivela a Linz tl Oberösterreich ma la à mo n gran liam cun si valeda de Gherdëina. Martina ie de prufescion erpista ma la à mo truepa d'autra pascions sciche l julé cun l joler y l depënjer clavicembali. Ultimamënter àla nce dat ora – deberieda cun si uem Werner – na CD cun pec populeres per erpa. Trasmiscion de Alex Runggaldier

22.09
Mie Museo – Arpejon per l davegnir
Da les 19:05. Con chest titol è vegnù avert na mostra col zil de ge jir do a la storia del Museo che à sia reijes tel 1981 e na senta neva dal 2001. Vegn metù al luster i toc de maor enteres che la jent à donà o emprestà per ge sporjer n develpai a duc chi che à dat so contribut. Na veièda sun dut de chel che l é stat, che l é e che sarà l Museo Ladin de Fascia, fata de condivijion e confront, aldò del slogan del cedean »mia majon, mia storia, mia parlèda«. Program de Anna Mazzel

23.09
Cuartet leterer: »La Natura esposta« de Erri De Luca
Da les 19:05. L cuartet leterer, program de descuscion sun opres letereres, cun autores y critics de leteratura ladina prejënta l'autor Erri De Luca per rejoner de so liber »La natura esposta«. N program de Rut Bernardi cun Ruth Videsott, Roland Verra e Mateo Taibon, a cura de Anna Mazzel

Iadi, jites
19.09.
Jita te Val
La Cunsulta per l'Integrazion nvieia a na jita te Val cun marënda ora de flucion. La ie nce adateda per pitli y badli. Brigitte Perathoner cunterà dl parch naturel y fajerà de biei juesc! N se urta dala 11:00 te Val sun plaza dai auti o dala 10:48 sun Plaza Nives per chiche vën cun la curiera. Nfurmazions: Servisc Soziel tel. 0471 798015. Da bur' tëmp vën la jita spënta a n dumënia ai 26.09..

26.09.
Jita sun l Pasubio
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì chësta jita, ulache ln furnea a Rovereto y ite per la Vallarsa, va pona do troi nchin ala Bochetta Camiglia ulache n pëia su per la galaries nchin sal Rifugio Papa. Juvier vënien per la Strada degli Eroi nchin al jëuf Pian delle Fugazze.
Da jì saràl n 5 ëura cun 900 m de deslivel. Se nuté su tla butëighes Ciofs Inge, Sport Bruno Riffeser y Sport Malsiner nchin ai 24.09. Cun green pass.

Mostres y Ert
19.09.
»Anima Mundi« èrt pro natura
Fin ai 19 de setember al Museo de èrt contemporana de Ciavaleis se pel veder la operes de l'artist de Gherdena Gregor Prugger e de David Aaron Angeli, Stanislaw Brach, Leonardo Nava, Marco Nones, Giuliano Orsingher e Federico Seppi. La mostra é averta dal mèrtesc a la domenia da les 15:30 a les 19:00.

Atualmenter
N scrign o na fior
Enscin ai 16 de otober aló da la ostaria Rampeèr de Ciampedel l'Istitut e l Museo ladin propon la mostra d'èrt a la reversa, che vegn inaudèda la dì che la vegn serèda.

L'é fora operes de l'artista ladina Veronica Zanoner Piccoliori.

Atualmenter
Mostra de retrac de la Fondazion Unesco
Fin ai 8 de otober te strada Jumela a Pera, vejin al Molin de Pezol, dut l dì se pel veder la mostra de retrac di fotografs sostegnidores de la Fondazion Dolomites Unesco: Alessandra Bello, Alessia Bortolameotti, Alessandro Caon, Moreno Geremetta, Nicolò Miana, Patrick Odorizzi, Franco Oliveri, Anton Sessa, Andreas Tamanini e Georg Tappeiner.

Atualmënter
»The Psychedelic Experience«
Mirko Insam de Urtijëi se dà ju te chësta mostra cun pensieres soc che reverda l scumenciamënt dla cosses, l se multipliché zënza fin tla natura de formes geometriches medemes, ma nce cun la psiche y sustanzes psicoatives. Da udëi tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi nchin ai 25.09. uni di dala 18:00-22:00.

Atualmënter
»Bienenstich«
N ucajion di 40 ani dl Fotoclub Gherdëina y di 100 ani dla Lia dal'Eves de Gherdëina iel da udëi, tla sala »Luis Trenker« dla Cësa di Cungresc a Urtijëi basite, na mostra de fotografies y de massaria de chëi dal'eves. La mostra ie mo davierta nchin n dumënia ai 19.09. uni di dala 16:00-19:00 y dala 20:30-22:00.

Atualmënter
Transizions, de Gotthard Bonell
Nchin ai 26.09. iel te Tublà da Nives te Sëlva na mostra dl depenjadëur cunesciù Gotthard Bonell de Truden, che ova nce fat la Scola d'Ert a Urtijëi. La tematica de transizion y trasfurmazion fej referimënt ala dumandes filosofiches de nosta ejistënza: »Da ulà unions'a, ulà jons'a?«. Davierta uni di, ora dl lunesc, dala 16:00-19:00, de dumënia nce danmesdì dala 10:00-12:00.

Atualmënter
»Anima Mundi–Arte Pro Natura« cun Gregor Prugger
La mostra tl Museum d'ert cuntemporana a Ciavalëis, ulache l mët ora l artist Gregor Prugger de Urtijëi deberieda cun David Aaron Angeli, Stanislaw Brach, Leonardo Nava, Marco Nones, Giuliano Orsingher y Federico Seppi, ie da udëi nchin ai 19.09. da merdi nchin dumënia, dala 10:00–12:00 y 15:30-19:00.

Atualmënter
Markus Vallazza y Dante
Tla Hofburg a Persenon iel la mostra »Markus Vallazza y Dante. L'opra tla opra«, che ie da udëi nchin ai 07.11. y unirà acumpanieda da plu manifestazions.

Atualmënter
Al Plan: »Le monn ne basta nia«
Tla Ciasa dl Parch Natural a Al Plan él da odëi la mostra »Le monn ne basta nia« cun retrac de Fabian Haspinger da Türesc. Al mostra sö la merscia che la porsona á lascé tla contrada naturala, fajon sö de vigni sort de strotöres ince te munt. Info: 0474 506120.

Atualmënter
»Simbol, podëi, movimënt – Tirol tles chertes storiches«
Tl Museum Ciastel Tirol dlungia Maran él da odëi cina ai 21 de novëmber na mostra che pîta na racoiüda de chertes geografiches storiches. Lapró ince zacotan de esponac de localités ladines, cun chertes cënc d'agn vedles.

Atualmenter
Cedean al Museo Ladin de Fascia
Da sabeda ai 11 de setember l Museo Ladin a Sèn Jan é avert al publich con l'orarie da d'uton: dal mèrtesc a la sabeda da les 15.00 a le 19.00. Da en mèrtesc ai 14 se podarà veder la mostra »Mie Museo. Arpejon per l davegnir« per zelebrèr i 20 egn de la neva senta espositiva de l'Istitut Cultural fascian.

Dotors y Apoteches
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 18.09. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 20.09. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, streda Nives 2, tel. 347 2297492.

Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema él en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia: ai 18 de setëmber la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018 y ai 19 de setëmber le dotur Luca Galiazzo, Corvara, tel. 342 5181295.

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 17.09. nchin n vënderdi ai 24.09. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471 796125 (orar de giaurida 8:00-12:00/15:00-19:00).

Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 17 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 24 de setëmber ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Sport
18.09.
Di dla roda
Duman sada saràl l »Sella Ronda Bike Day« da d'autonn y l unirà inò dsarà al trafich la stredes di jëufs ntëur al Sela. Te Sëlva vën l stradon dsarà da Plaza Nives dala 8:30, da Plan permò dala 10:00 inant, nchin la 15:00. Per rejons de segurëza cunsieien de fé la raida contra l'ëura, praticamënter de viers dl jëuf de Sela y inant.

18.09.
Partides dl HC Gherdëina
Duman sada dala 18:30 tl stadio Pranives de Sëlva saràl la partida dl campiunat AHL danter l Hocky Club Gherdëina y l Zell am See.

Setëmber

Arpizeda sportiva
L »AS Gherdëina–Gardenaclimb« fej al savëi che n mët inò man śën de setëmber cun i cursc y i alenamënc. Chi che ëssa ueia de scumencé cun chësc bel sport possa cherdé su l 333 5235675 o l 0471 786181 per giapé nfurmazions plu avisa.

Referac
17.09.
La forza dla craitles
Referat cun la esperta de alimentazion Silke Runggaldier dala 20:30 te cësa de chemun a S. Cristina. Craitles de verzon y ierbes salveres possa unì metudes tla spëisa o te buandes, les ie de utl per l'apoteca de cësa y ie da for incà unides tëutes ca per se curé. L vën cuntà dla sustanzes, dla fazion y co tò ca la craitles desferëntes.

17.09.
Apiterapia, l'eva sciche terapeuta
Ncuei vënderdi dala 20:30 tla Cësa di Cungresc a Urtijëi. La Lia dal'Eves de Gherdëina mët a jì na sëira cun l espert Anton Reitinger, che cun si savëi y si cunsëies pratics sà da dé inant truepa nfurmazions. Pra l'apiterapia vëniel tëut prudoc dl'eves, nce si tuesse, per schivé y varì malaties o desturps.

20.09.
Sëira cun la misciunera Maria Prean
N lunesc dala 20:00 te dlieja de Urtijëi. Cun si bon umor cunterà Maria Prean, mamma Maria, de si vita, de si liam sterch cun Chël Bel Die y de si esperienzes fates tl'Africa. Si maniera de pensé positivamënter y si filosofia de vita ie n bel ejëmpl de coche n possa ti vester a situazions ries tla vita da uni di.

Religion
19.09
Mëssa de comemoraziun de Siur Heinrich Videsott
En domënia ai 19 de setëmber sarál dales 14:30 tla dljijia da La Val na santa mëssa solena de comemoraziun de Siur Heinrich Videsott.

30.09
Pelegrinaje a Steinhaus
L'Uniun dles porsones vëdues y sores dla Val Badia inviëia al pelegrinaje tradizional, en chësc ann a Steinhaus, en jöbia, ai 30.09. An vá cun trëi corieres, la pröma pëia ia a San Ciascian dales 8:00, la secunda a La Val dales 8:30 y la terza a La Pli de Mareo dales 8:30. Dales 11:00 él preodü la santa mëssa a Steinhaus, da misdé marëna y dales 14:00 vijita al museum dles cripeles. Al vëgn damané le green pass. Prenotaziuns anter i 25.09 al 0474 590069.

Temp Liede
18.09.
Festa dla castanies
L sarà nce l »Ludobus« duman sada sun la plaza dai juesc dan la scola elementera de Urtijëi, pra la festa dla castanies metuda a jì dal VKE Gherdëina danter la 14:00 y la 17:00.

25.09.
VKE Festival cun teater
N sada che vën sun Plaza de Chemun de Sëlva. Bele dala 14:30 inant saràl mesun de fé juesc dl VKE-Spielbus. Dala 16:30 saràl da udëi l teater »Le sorellastre di Cenerentola« cun l FEBO teatro de Padova. Ntreda liedia per duc i nteressei danter 4 y 99 ani.

18.09.
Sellaronda Bike Day
La sabeda ai 18 de setëmber vëgn les strades incër le Grup dl Sela resservades ai ziclisć y stlütes ai auti dales 08:30 cina les 15:30. Al ne ó ester degöna iscriziun y al vëgn aconsié da fá la roda tla direziun anti orara.

19.09.
Munt de Boé en festa
La domënia ai 19 de setëmber vëgnel tigní na festa de fin de sajun tl raiun de Boé y Vallon. Dales 9 inant saral musiga dal ví pro les üties che tol pert ala iniziativa y al gnará tenü sö de bun patüc da mangé y da bëre.

19.09.
Nos Ladins
L'iniziativa Nos Ladins se stlüj jö cun l'apuntamënt adöm a Matteo la domënia ai 19.09. Cun ël podaran descurí la tradiziun dl gní de munt cun i tiers da Sciaré cina a Badia. Iscriziuns ti ofizi turistics.

Atualmënter
Saus dl'altonn:
Iniziativa che se desfira tratan le mëis de setëmber tl'Alta Badia. Tratan l'edema pon vijité deplü lüsc da paur por descurí i produc locai y tó pert a na presentaziun te na ütia da munt de n taí cujiné da n cogo da stëres cun n produt local. Por informaziuns: www.altabadia.org.

Sozieles

Atualmenter
Laboratories al Bar Educante
L Bar Educante de la Coprativa sozièla le Rais al Zenter Cotura a Sèn Jan é avert de lunesc, mercol e vender da les 14:00 a les 18:00 e de mercol ence da les 9:00 a les 12:00. De jebia l'é avert dadoman e da les 9:30 a les 12:00 se pel disnèr e tor pèrt a laboratories col legn de la Coprativa sozièla Oltre.

Atualmënter
Val Badia: Bancareles dl mangé
La Bancarela dl Mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30, tl frabicat dla Ciasa di Pici a San Linert. La Bancarela dl Mangé da Picolin é daverta vigni vëndres dales 9:30 ales 10:30, tl local dlungia la Ciamena dal Guant.

Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da damané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it

Galaria retrac