Manifestazions atuales

Data

26 de november 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 26 de november
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 27.11. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 29.11. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 27 y 28 de novëmber él en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia la doturia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 26.11. nchin n vënderdi ai 03.12. ie chëla de Sëlva, tel. 0471 795142 o 333 1776615, (daviert: sa. 8:30-12:30 y 15:30-18:00, du. 8:30-12:30).
Apoteches Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 26 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 3 de dezëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Avisc
Atualmënter
Locai di jëuni davierc
La Nëus Jëuni Gherdëina fej al savëi che i locai di jëuni resta inant davierc, cun vel’ regula da messëi tenì ite. »L Puliné« a S. Cristina gëura si portes uni mierculdi domesdì y l local di jëuni »fun&more« te Sëlva uni vënderdi for dala 14:30 nchin la 18:30 per i jëuni y la jëunes dala prima scola mesana insù.
Atualmënter
Variora a Piculin
Ince de novëmber vëgnel fat les variores Covid a Picolin, vigni sabeda dales 8:00 ales 13:00 cun prenotaziun, y dales 14:00 ales 17:00 ince zënza prenotaziun. Al vëgn fat la variora Pfizer/Biontech.
Atualmënter
Nodadoia da La Ila
Cina ai 3 de dezëmber é la nodadoia da La Ila daverta al publich vigni vëndres dales 17:00 ales 21:00.
Atualmenter
Picol, bon e bel
L Comitat manifestazions de Vich endreza dai 4 ai 11 de dezember, en domenia ai 12 e dai 18 ai 31, fora che l dì de Nadèl, l picol marcià da Nadèl »Picol, bon e bel« te piaz tedant l ofize de l’Apt e te Ciasa Marmolada. La ciasetes vegn avertes da les 15:30 a les 18:00.
Atualmenter
N Avent de ciarità
Proponeta de Operazione Mato Grosso per Nadèl: dal 1 ai 25 de dezember, ogne sera con toa familia scouta na storia de miscion e met n pach de magnadiva te n carton. Dò la festes i passarà a i tor su per i manèr tel Perù. Per Fascia l é da se enscinuèr fin vender ai 26 da Lucia (3409790293) o Cristina (3280833335).
Atualmënter
San Miculau
L vën fat al savëi che n possa apusté San Miculau che vën a ve crì ora per la cëses. Per Urtijëi: cherdé su dala Nëus Jëuni Gherdëina al 0471 799006 dala 10 inant. Per S. Cristina: cherdé su l Cor di Jëuni al 333 5491707. Per Sëlva: cherdé su tla Lia dl Turism al 0471 777900. La lies se ncunforta dassënn a ve fé na pitla legrëza.
30.11.
Scontrèdes su la gestione economica di hotie
En mèrtesc ai 30 de november se sera su la scontrèdes de Apt de Fascia, con Cassa Rurala Dolomites, Comun general e sezions Asat e Unat; apuntament da les 17:00 te sala del Consei de Comun de Sèn Jan.
10.12.
Fora! Escape room te Fascia
En vender ai 10 de dezember da les 17:30 l grop INOUT endreza te Museo Ladin de Sèn Jan l apuntament con »Fora!« la pruma Escape Room de Fascia con jeghes, azion e storia. L é l’ultima scontrèda del program Joegn X la Jent 2021. Prenotazions al 338 6750740 o con na mail a info@inoutfassa.com.

Chino
Atualmenter
Al chino de Pardac
En sabeda ai 27 de november da les 21:00 e en domenia ai 28 da les 20:30 l é »Io sono Babbo Natale«; en sabeda ai 4 de dezember da les 21:00 e en domenia ai 5 da les 17:00 l é »Encanto«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet vender ai 26 de no­vember e sabeda ai 27 da les 21:15 se pel veder »Madres paralelas«, domenia ai 28 da les 17:30 l é »Ainbo«, jebia ai 2 de dezember da les 21:15 l é »I’m your man« e vender ai 3 da les 20:45 l é l spetacol de teater »Un marito ideale« con la Compagnia teatrala Tuenno.

Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra »Lostriades – percursc de nëif«
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor a San Martin él da odëi cina ai 26 d’agost 2022 la mostra »Lostriades–percursc de nëif«, che se dá jö cun laur, mobilité y ativités tla nëi tles valades ladines.
Atualmënter
Mostra »100 agn Musiga San Martin de Tor«
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor él da odëi cina ai 7 de jená 2022 na mostra sön la storia dla Musiga da San Martin de Tor.
Atualmenter
Vallazza e Sieff en mostra a Trent
Te Palaz de le Albere a Trent l é orì la mostra »Selvatici e Salvifici« su la besties de Mario Rigoni Stern per i 100 egn del scritor, con operes de 14 artisć, anter chisc i scultores ladins Adolf Vallazza e Mat­thias Sieff. Averta enscin ai 27 de firé, da les 10:00 a les 18:00 (19.00 de festa) fora che de lunesc.

Televijion
30.11.
Mendret: Identità politica sui raions de confin
Da les 20:50 ca. I raions de confin i cogn spes se bater per fèr recognoscer sia iden­tità. Te chesta puntata de Mendret jon a descorir la storia del Referendum che volea portèr i ladins de Ampez e Fodom te provinzia de Busan e fajon n viac en Vojvódina, tera anter Serbia e Ungheria, olache i sentadins per aer l dopie passaport. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
01.12.
Patriae (2) – Viac tel patriarcat de Aquileia
Da les 20:50 ca. Pro­gram de marco D’Agostini, a cura de Anna Mazzel.
02.12.
Scenar ert y cultura
Da les 20:50 ca. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner.

Radio
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
27.11.
Momënc de vita – intervista a Robert Comploj dl Casteller
Da les 19:05. Robert Comploj è nasciü tl 1942 a La Ila sön le lüch dl Casteller, olache al é chersciü sö y olache al á tres lauré. So pere é tomé te vera y bele da pice insö á Robert messü daidé sön le lüch da paur. Robert nes cunta dl lüch, de sciöche al é chersciü sö, y dl laur da paur da inlaota. N program de Erika Castlun­ger.
01.12.
»Dezember e so magia« – contìa sul paisc de Poza
Da les 19:05. L patron de Poza l’é Sen Nicolò che bel­impont l’é l protagonist de la contìa dedichèda al paìsc de Poza olache vegn recordà ence l cougol de l’ors. Alberta Rossi ne mena tel cher de na comu­nanza olache vegn uzà fora ence la carateristiches di abi­tanc de la frazions che ge à dat i sorainomes de Ciavai chi da Poza, Musciac chi da Pera e Brujasènc chi da Moncion. Program de Anna Mazzel.
02.12.
Josquin Desprez
Da les 19:05. Na trasmisciun dedicada a n gran musizist componist de musiga rinasci­mentala, l plü conesciü di componisc franco fiammings ativs a ciaval dl 500: Josquin Desprez (Des Prez). Avisa en chësc ann 2021 vëgnel te sü 500 agn dala mort, stada ai 27 de agost dl 1521. Program de Esther Videsott.

Teater
Atualmenter
Jon a teater
Per la sajon de teater de Fiem en mercol ai 15 de dezember da les 21:00 al teater de Tieser la Bilancia Società Cooperativa porta dant »Edith, il passerotto di Francia« de Davide Strava con Sarah Biacchi.
26/28.11.
A teater con La Mizacoles
Insnet, vender ai 26 da les 20:30 e en domenia ai 28 de november da les 15:30 te teater de Ciampedel La Mizacoles met dant l toch de teater »Te stua de Cechov« con regia de Loreta Florian. La comedia vegn fata ence en vender ai 3 de dezember da les 20:30 al chino de Cianacei.

Sport
26.-27.11.
Turnoi de tennis ITF dl’ëiles a Urtijëi
Tl tennis curì de Runcadic iel ncuei vënderdi la partides dla semifinela dl singul y la finela dl dopl. Duman sada dala 11:00 danmesdì saràl la finela dl singul. Pervia dla restrizions dla pandemia ne iel nia plu lascià pro la prejënza de publich. Nteressei possa ti cialé tres livestream sun https://www.tennis-valgarde na.com/it/itf/home/
28.11.-04.12.
Turnoi de tennis ITF dl’ëiles te Sëlva
N dumënia vàla inant tl tennis curì de Sëlva n iede cun la cualificazions nchin n lunesc y mo n chël di scumëncen cun l tabelon prinzipel, n merdi pona cun l dopl. Nchin n mierculdi scumëncia la partides dala 9:00 danmesdì, da n juebia dala 10:00 inant. N vënderdi iel la semifineles dl singul y la fineles dl dopl, n sada dala 11:00 la fineles de singul.
04.12.
Partides dl HC Gherdëina n cësa
N sada dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva saràl la partida danter l HC Gherdëina y l Cortina da udëi nce tres livestream Valcome.tv.

Temp Lede
Atualmënter
La Val: Barachin dal vin cöt
La Uniun dl Sport da La Val inviëia sëgn d’Advënt da storje pro tl »barachin dal vin cöt« pro le salf dles manifestaziuns, che gnará daurí dai 26 de novëmber inant y cina Nadé, vigni vëndres dales 18:00 ales 23:00 y vigni sabeda dales 17:00 ales 23:00. Al ó ester le green pass.

Referac

Atualmënter
Referac desdic
N con’ dla scumenciadives »Stersc tres la vita« fej la Nëus Jëuni Gherdëina al savëi che i referac ai 24.11. »Làsceme (nia) ora! Ti mëter n limit ai mutons tl’età dla junëza, ie pa chël mesun?« y ai 29.11. »Tré su mutons zënza viulënza« àn messù desdì per gauja dla restrizions per l Coronavirus. Plu des­segur spenjeràn a d’ansciuda nce l referat udù dant per i 13.12. »Vester jëuni possa fé mel! Prevenzion de suizid pra i jëuni«.

Religion
27.11.
»Jesus, Kids & Teens«
A duc i mutons y jëuni, dala terza elementera inant y duc chëi dla mesana! Da nëus ëis la puscibltà de viver l crëidum deberieda te na cumunità. Fajeron de biei workshop, adurazions, l sarà nce aurela curta cun devertimënt y mu­vimënt, chiet y reflescion, referac nteressanc. Te sala dla »Jungschar« te calonia de Sëlva, duman sada dala 16:30.

Sozial
Atualmënter
Trasport per amalei de crëibes
La grupa de Gherdëina che fej pert dla lia provinziela de aiut contra l crëibes »Südtiroler Krebshilfe« pieta l servisc nuef per chiche muessa fé terapia contra l crëibes, de i mené da Gherdëina nchin ti spediei de Bulsan o Persenon y de reviers. Nfurmazions giàpen da Tonin Perathoner, che ie l respunsabl de Gher­dëina, numer de telefon 335 6575654.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
03.12.
Deberieda: festa de S. Miculau
La Grupa Deberieda fej al savëi che chësta festa, ududa dant per n vënderdi che vën àn messù desdì pervia dla restrizions per l Coronavirus. Per nfurmazions: Stefania Gia­coppo tel. 0471 798015.

Mujiga
02.12.
Cunzert »Voces 8«
I Jëuni de Mujiga de Gher­dëina fej al savëi che n à messù desdì l cunzert te dlieja de S. Cristina udù dant per chësta data, pervia dla normes de restrizion dla pandemia.

Galaria retrac