Manifestazions atuales

Data

14 de jené 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 14 de jené
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 15.01. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 17.01. ie l dutor Giu­liano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 15 y 16 de jená él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Vincenzo Santonocito, Al Plan, tel. 351 9208697. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 14.01. nchin n vënderdi ai 21.01. ie chëla de Sëuc, tel. 0471 708970 (sa. 8:30-12:30, 16:00-19:00; du. 9.00-12:00; juebia domesdì stlut).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 14 de jená dales 19:00 al vëndres ai 21 de jená ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Sozial
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Iló ciafa families y porsones che á debojëgn spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, afit, spëises sanitares, de scora, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
2022
Feries de paternità dal 2022 inant
Duc i peresc che ie dependënc tl setor privat à dal 2022 inant la ublianza giuridica de se tò diesc dis de feries per la pater­nità, ti prim cin' mënsc de vita dl pop o dla popa. Chisc dis vën paiei al 100%. La dumanda ie da dé ju al/a datëur/a de lëur.
2022
Detlazaion RED 2021
L KVW ti à mandà n comu­nciat a si tlienc/tes che à da fé la detlarazion RED. Chësta ie da fé nchin al plu tert ai 28 de fauré. Per n terminn iel da cherdé su tl ufize dl KVW, tel. 0471 941704 o online sun www.mycaf.eu.
2022
Detlarazion ISEE 2021
Da jené inant iel mesun fé la detlarazion ISEE nueva, che valerà pona nchin ai 31.12. 2022. N la adrova danter l auter per fé la dumanda per l cuntribut per chiche à mutons »assegno unico«. Na lista de chël che n adrova per chësta detlarazion iel da giaté sot a www.mycaf.eu.

Temp Lede

Atualmënter
Jí cui schi da sëra
Vigni mercui de jená podarán jí cun i schi ince da sëra, dales 20:00 ales 22:00, sön la pista »Doninza« a La Ila. An adora le skipass che vel plü dis.
18.01.
Sommelier sön pista
En mertesc ai 18 de jená gna­rál metü a jí na ediziun spe­ziala dl Sommelier sön pista. Al gnará ciarcé vins de Süd­tirol adöm cun n menü spezial. La manifestaziun mët man dales 12:00, adöm cun n somme­­lier. Infos y prenota­ziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
19.01.
Descurí le monn dl biatlon
Vigni mercui de jená, le pro­scim iade ai 19, él la poscibilité da imparé les regoles dl biatlon adöm cun n maester. An s'incunta danter les 9:30 y les 11:00 pro le zënter de paslunch a San Ciascian. Prenotaziuns al cost de 10,00€ ti ofizi turistics dl'Alta Badia, anter le de denant.
19.01.
Nos Ladins: cun les pels cun Roman
En mercui ai 19 de jená poda­rán se fá na escurjiun cun les pels da doman adora, adöm cun le mënacrëp Roman, y se gode dedô n bun gosté te ütia. An pëia ia da San Cia­scian demez. Por tó pert mësson se scrí ite ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
20.01.
San Ciascian: nöt dla liösa
Ti mëisc de jená y forá án trëi iadi la poscibilité da jí cun la liösa da sëra sön le tru »Foram« a San Ciascian. La pista gnará iluminada por l'ocajiun y l'implant de Piz Sorega sará davert dales 19:30 ales 22:30. Le pröm apuntamënt é por i 20 de jená. An pó s'impresté la liösa jöinsom l'implant. An adora le green pass renforzé.

Teater

20.01.
Sajon de teater de Fiem
En jebia ai 20 de jené da les 21:00 te teater de Pardac vegn portà dant »Sei gradi« de Giob­be Covatta e Paola Catella, con Giobbe Covatta e la parte­zipazion de Ugo Gangheri.

Televijion
18.01
Pizes dla Ladinia – Vajolet ciampaní Delago
Da les 20:50 ca. Trasmisciun de Manfred Stuffer cun Alex Vinatzer. Regia de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
19.01
Tassìe – Èrc, èrt, ric e rituèi
Da les 20:50 ca. I ogec i ne porta delaite de n moment, i se tol dò zeche che é pèrt de na tradizion fona, i slaria fora messajes che rua dal passà e, a oute, i é tant rères e speziei che i é amò bogn de tegnìr vif te nosc cheres n recort. Chisc èrc, man a man, i fèsc lum su pìcoi tòc de noscia identità e, metui adum, i palesa e i tegn viva la beleza e la cultura de nosc raion. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
20.01
Cult – L'invidia
Da les 20:50 ca. Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Radio
Atualmënter
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Atualmënter
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
14.01
Monika Rabanser y si viages ora per mond
Da les 19:05. Dan avisa 18 ani ie Monika Rabanser de Sëlva pieda via da Gherdëina per jì a Londra per mparé nglëisc. Da ntlëuta à metù man si viac te deplu cuntinënc ulache la à fat d'uni sort de lëur. Ëila nes conta de si sperienzes y nes dij nce che l ti sà daniëura for inò bel a ruvé de reviers a cësa. Tra­smiscion de Simon Moroder.
16.01
Alpaca y ert
Da les 19:05. La scumen­ciadiva »Gherdëina per l Perù« à metù a jì na mostra de roba fata a man che vën dal Perù, lëures y prudoc fac cun la lana di alpaca. Andreas Wal­poth nes spiega ciche l ie tan da udëi tla mostra ma rejona nce dla »Operazione Mato Grosso« y ciun che ie l fin de chësta lia soziela che uel judé i jëuni y la jëunes che vif ti luesc dla Andes tl America dl sud. Trasmiscion de Sofia Stuflesser.
19.01
CBDolomites
Da les 19:05. Da egn tel mond se rejona de la cèneva e si proprietèdes che deida a stèr miec ma per tropes l'é zeche de no cognosciù. Dimitri Zanoner dò aer cognosciù l'èrt de coltivèr e rencurèr la cèneva en Australia l'à pissà de averjer na picola firma ence te Fascia. Program de Anna Mazzel.

Mostres y Ert
Atualmënter
Alpaca y ert
Mostra de sbetri dl Perù me­tuda a jì dala grupa Gherdëina per l Perù tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone, davierta nchin ai 23 de jené uni di dala 9:30-12:00 y 15:00-19:00, de vënderdi y sada nce dala 20:00-22:00. Cumpran n prudot fat a man, cun gran amor y dedizion dal'ëiles dl Perù, pòssen ti dé n gran sustëni.
Atualmenter
Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin é avert dal lunesc a la sabeda da les 15:00 a les 19.00. Vijites vidèdes per gropes su prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Vallazza e Sieff en mostra a Trent
Te Palaz de le Albere a Trent l é orì la mostra »Selvatici e Salvifici« su la besties de Mario Rigoni Stern per i 100 egn del scritor, con operes de 14 artisć, anter chisc i scultores ladins Adolf Vallazza e Matthias Sieff. Averta enscin ai 27 de firé, da les 10:00 a les 18:00 (19.00 de festa) fora che de lunesc.

Religion
Atualmënter
Val Badia prëia
»Val Badia prëia« é n grup che s'á metü adöm por perié edema por edema por la fin dla pandemia, les porsones en dificolté, por les families, por la pêsc. Al vëgn perié vigni mercui dales 17:30, plü avisa a Picolin dan le Crist dlungia dlijia, a San Ciascian dan la capela Sas Dlacia y a La Pli dan le ciüch de Brach. Düc chi che ó é bel inviá.
15.01.
Preparaziun dl Bato
Düc i geniturs che á n viadú da batié, pers che aspeta, totes y toc, é bel inviá dala prepa­raziun dl Bato, che vëgn tignida en sabeda ai 15 de jená dales 15:00 ales 17:00, tl salf di stödafüch a San Martin de Tor. La preparaziun vëgn stlüta jö cun n pice ren­frësch, arjigné ca dala Uniun dles Ëres. Prenotaziuns al 328 0717796.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 14 de jené da les 21:15 e sabeda ai 15 da les 17:00 l é »Me contro te«, sabeda da les 21:15 l é »The king's man«; en domenia ai 16 da les 17:00 e da les 21:15 vegn dat »Matrix Resurrec­tions«, en lunesc ai 17 da les 21:15 l é »Streif-Una discesa infernale«, en jebia ai 20 da les 21:15 l é »The king's man«
Atualmenter
Al chino de Pardac
En sabeda ai 15 de jené da les 21:00 l é »House of Gucci« e en domenia ai 16 da les 17:00 l é »Spider-man, No way home«. En sabeda ai 22 e en domenia ai 23 de jené da les 21:00 l é »Me contro te«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 14 e sabeda ai 15 de jené da les 21:15 e en domenia ai 16 da les 20:30 l é »The king's man«. En domenia ai 16 da les 17:30 l é »Sopra le nuvole«.

Sport
Atualmënter
Plaza dala dlacia Setil
La plaza dala dlacia a Urtijëi ie daviert da lunesc nchin vënderdi dala 14:00 – 18:00 y de sada y dumënia dala 10:00 – 12:00 y 14:00 – 19:00. L ie nce mesun se mpresté ora i jadins.
Atualmënter
Xtreme Up, desdit!
La garejeda de sauté da mont su, da Sëlva nchin suinsom de Ciampinëi su per l purtoi dla Trëi, sun l program per n sada ai 29 de jené da sëira, ie per ntant unida desdita.
18.01.
Pudejé a tëmp de luna
L zënter de pudejé sun Mont de Pana/Ciandevaves resta daviert ntan doi sëires da luna colma, ai 18 de jené y ai 16 de fauré, nce dala 20:00 nchin la 22:00. N chësta sëira pòssen se nuzé di purtoies debant. L mprëst dai schi ie sce n cajo ënghe daviert. Per nfur­mazions, tel. 0471 778000.

Avisc
Atualmënter
Lia per Natura y Usanzes: juda pea!
La Lia per Natura y Usanzes nvieia jëunes y jëuni a unì te cunsëi per dé na man a stra­vardé nosta cuntreda. Sce ëis nteres, pudëis ti scrì na e-mail a info@liapernatura yusanzes.it o cherdé su l numer 338 9999531.
Atualmënter
Orar Museum Gherdëina
L museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert nchin ai prim d'auril, for da merdi nchin vënderdi dala 14:00 nchin la 18:00. Per vijité l museum iel da mustré su l super green pass (2G) y avëi la mascherot FFP2.
Atualmënter
Zentrala di consumadus
Les consulënzes perso­nales vëgn tignides vigni 2. y 4. mertesc dl mëis dales 9:00 ales 12:00, tla 3. alzada dl Raiun Sozial a Picolin. Preno­taziuns al 0474 551022. Con­su­­lënzes por telefon tratan chisc orars de daurida al 0474 524517 o tres mail brunico@centroconsumatori.it
Atualmënter
Ëres dëida Ëres
L'ofize a Bornech é tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Por tó sö contat pón scrí a info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it o telefoné al 0474 410303..
16.01.
»I colores del temp«
En domenia ai 16 de jené da les 16:00 te geja de Pera l'Union di Ladins de Fascia e l Grop Ladin da Moena endreza la prejentazion del nef liber »I colores del temp« che regoi la poejies de don Bruno Daprà, preve da Moena che à ret per n muie de egn la parochia de Pera.

Galaria retrac