Manifestazions atuales speziales

Data

14 de jené 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 14 de jené
Impresciuns fora dla staziun Covid – »Wellenbrecher«
Le videomaker Andrea Pizzini, che documentëia bele da mëisc incá la situaziun tles staziuns Covid y terapies intensives dl Südtirol, röia ai 17 de jená a Badia por na sëra de impresciuns
Covid. Al vëgn gonot baié dla situaziun peso­cia che an ciafa atualmënter ti ospedai a gauja dla pandemia. Nia ma paziënc mess patí, mo ince le personal sanitar röia a n limit. Implü gaujëia les sospenjiuns de personal sanitar che ne se lascia nia fá la variora na situaziun ciamó plü ria da gestí por le personal de sorvisc.
Le fotograf Andrea Pizzini é oramai cone­sciü dantadöt sön i canai social y ti media ofiziai. Pizzini é n videomaker che documentëia bele da tröc mëisc incá la situaziun tles staziuns Covid y intensives di ospedai dl Südtirol. Cun süa camera tólel sö momënc che i paziënc y personal passa te ospedal. Pizzini baia cun i amará, tol sö sües impresciuns y publichëia na picia cercia de ci che al ó dí ester te na staziun Covid. Le fin de Pizzini é chël da ti mostré ala jënt la pandemia dal punt d'odüda plü critich, speran insciö da motivé la jënt da mëte averda y se lascé fá la variora.
Segn röia Pizzini tla Val Badia por nes cunté y mostré sües impresciuns y esperiënzes! Ince i infermiers Tobias Ploner da San Martin y Verena Moling da La Val, che laora tres indô tla terapia intensiva Covid, tolará pert ala sëra y portará dant sües esperiënzes.
Le Consëi de Formaziun de Badia inviëia insciö düc i interessá a na sëra de impresciuns fora dla staziun Covid, le lönesc ai 17 de jená dales 20:00, tla Ciasa J. B. Runcher a Badia.
Por la partezipaziun en presënza él preodü le Super green pass (2G).
Al sará presënc: Andrea Pizzini (videomarker), Tobias Ploner y Verena Moling (intrami infermiers tla staziun intensiva Covid).
La sëra gnará ince trasmetüda en streaming tres la plata Facebook dl Consëi de Formaziun de Badia (https://www.facebook.com/conseiformaziunbadia)

Curs de ladin gherdëina per se njenië ca al ejam de trilinguism
Metù a jì dal Istitut Ladin Micurà de Rü
L curs vën tenì online tres zoom y scumëncia n lunesc ai 7 de fauré 2022.
De ndut iel 6 iedesc, for de lunesc y de mierculdi, dala 17:00 ala 19:00.
L curs vën tenì da Marco Forni y l priesc ie de 45,00 euro.
N possa se scrì ite nchin n juebia ai 3 de fauré 2022 tl Istitut Ladin te Sëlva, cherdan su l numer de telefon 0471 794268 o mandan na e-mail a erna@micura.it 

Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por mitans y mituns da 4 agn insö
Ai 24 de jená mët man i cursc da jadiné por mituns y mitans, che jará inant por 3 mëisc. Le curs é ponsé por mituns y mitans dai 4 agn insö, che oress imparé da jadiné o che sá bele n püch.
Al sará tres le lönesc y le mercui dales 16:00 ales 16:45 por mitans y mituns che vá a scora, y le mertesc y la jöbia dales 15:30 ales 16:15 por mitans y mituns dla scolina.
Le cost por trami i cursc é de 200,00 euro. Al é ince la poscibilité da fá ma un n iade al'edema, al cost de 130,00 euro.
Düc i mituns y dötes les mitans che á vëia da jadiné dess s'anunzié. Por informa­ziuns y prenotaziuns prëibel cherdé sö o scrí anter i 22 de jená al numer 333 2930586.

Dis dla dlavea te Sëlva
N sada y dumënia ai 22 y 23 de jené tla Pitla Sala te Cësa de Cultura
L Chemun de Sëlva mët à jì doi dis, ulache n possa jì a se lascé fé la dlavea contra l coronavirus, tla Pitla Sala te Cësa de Cultura te Sëlva, trame­doi dis, sibe ai 22. che ai 23.01.2022, dala 8:00-13:00 y dala 14:00-17:00.
L ie da se lascé nuté su danora: online sot a https://sanibook.asdaa.it o www.selva.eu y scenó per telefonn 0471 100999 da lunesc nchin vënderdi dala 8:00-16:00.
N muessa avëi pea la tessera sanitera y n documënt d'identità.
I formuleres da scrì ora pòssen nce se ciarië ju danora sun la plata internet dl chemun.

Cunzert dl'Orchestra Haydn
N juebia ai 20 de jené 2022, dala 20:30 tla cësa di cungresc a Urtijëi
Per la lingia di cunzerc di Jëuni de Mujiga de Gher­dëina saràl n juebia l cunzert dl'Orchestra Haydn, che sona te chësc segondo cun­zert sot al dirighënt Paolo Bortolameolli.
L sarà da audì la Sin­fonia nr. 8 in si minore, D 759, »In­compiuta« de Franz Schu­bert y l Concerto per Violon­cello e Orchesta nr. 2 in si minore, Op. 104, de Antonìn Dvoràk.
Solist al violoncello sarà Narek Hakhnazaryan.
Per la ntreda iel de bujën dl super green pass (2G).