Manifestazions atuales

Data

17 de jugn 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 17 de jugn
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 18.06. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 20.06. ie l dutor Va­­len­tin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 18 y 19 de jügn é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 17.06. nchin n vënderdi ai 24.06. ie chëla de Ciastel, tel. 0471 706323 (orar: sa. 8:30-12:00/16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 17 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 24 de jügn ales 19:00, é chëra d’Al Plan, tel. 0474 501240.

Temp Lede

20.06.
Eco-hiker
En lönesc ai 20 de jügn dales 16:00 mët man les escurjiuns de eco – hiker, na iniziativa liada ala ecosostenibilité de nostes munts. Tratan na escur­jiun acompagnada al Sciaré a San Ciascian, él i partezipanc che dá n contribut ala natöra, romenan sö i trus. Iscriziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia, anter le de denant.
21.06.
Yoga sun Mont de Sëuc
Pra la stazion sa mont dla furnadoia da Urtijëi su, dala 14:30 nchin la 16:00, cun Rakesh y Karin Nanda. Fé pea pòssen debant ma l ie da se lascé nuté su danora tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 777600. Per l di nterna­ziunel dl Yoga ie duc nviei a fé pea. Se delibré dal stress da uni di, tres la tecnica de relas­samënt dl Yoga y dla meditazion, y se ciarië inò de forzes.
22.06.
Alta Badia: »Nos Ladins«
Ince chësc isté vëgnel metü a jí l’iniziativa »Nos Ladins«, olache an pó imparé da co­nësce le monn ladin cun na porsona dl post. En mercui ai 22 de jügn jarán a fá na escurjiun cun l’alpinist Gior­gio Manica y le fotograf Matteo Agreiter, por descurí i plü bi posć dl’Alta Badia. An pëia ia dales 17:30 da La Ila demez. Infos y iscriziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia, anter le de denant.
24.06.
Nuet Longia a Urtijëi
N vënderdi che vën saràl tl raion da jì a pe de Urtijëi inò la Nuet Longia cun mujiga dal vif, la butëighes daviertes dala 21:00 ala 22:30 y nce la ustaries piterà vel’ »drink« particuler. N chësc vën­derdi suneràl Marion Moroder y Andreas Kondrak. L ultimo vënderdi de lugio y d’agost uniràl inò tenì la Nuet longia.
25.06.
Family Bike Day
N sada che vën danter la 8:30 y la 18:00 ie duc nviei, families cun mutons ma nce duc i autri, a fé pea. Sun n percurs danter Urtijëi, S. Cristina y Sëlva saràl plu atrazions, sciche nce lueges da paussé, da se mplenì la boza da bever y se maië n bucon, oradechël nce i »check points« ulache n possa abiné adum i stempli (almanco trëi) per pië do ala fin na pitla scincunda.
25.06.
Bienela Gherdëina: scuvierjer la plantes
N sada ala 10:00 nchin la 12:00 te Val te Sëlva pòssen jì ala scuvierta dla plantes y si carateristiches deberieda cun l espert Iacun Prugger. La manifestazion, per granc y pitli, pòssen fé pea debant, ma l ie da se nuté su danora cherdan su l 366 1500243.

Sport

26.06/01.07.
Val de Fascia Running
Dai 26 de jugn al prum de messèl vegn endrezà la 22^ edizion de la Val de Fascia Running. I concorenc corarà fora per i paijes de Fascia per n total de 55 chilometres

Concursc

23.07.
Cuncors de fotografia
»Levé y jì dojù dl surëdl te Gherdëina«, chësc ie l argu­mënt dl cuncors de fotografia metù a jì dal cunsorz turistich de Gherdëina y daviert a duc. N possa fé pea debant y la fotografies (al plu 3) te n format de 3.000 x 2.160 pixel y 300 dpi, muessa unì mande­des ite tres wetransfer nchin ai 23.07. Nfurmazions sot a www.valgardena.it/photo contest.
02.07.
»Da stlupé dal rì«
Nchin ai 02.07. iel da mandé ite a info@circolo.eu la prupo­stes per la festa che sarà ai 23.07. sa Pilat a Urtijëi. L se trata de na cunfruntazion danter artisć o nterprec cun poejies, cianté o suné, fé teater o cabaret, depënjer o cun na fotografia, dessëni o carica­tura, ziplé, balé o vel’ autra matada. Mpurtant iel che l sibe da rì! Na giuria chirerà ora nchin a 20 partezipanc, che arà uniun 5 menuc per prejenté si pez.

Cursc

29.08.-02.09.
Depënjer sun Resciesa
L curs de acuarel cun Ottavia Demetz vën metù a jì da n lunesc 29 de agost nchin n vënderdi ai 2 de setëmber, dala 9:00 nchin la 17:00. L vën jit alalergia a depënjer y l ie adatà per duc chëi che ti savëssa bel a depënjer ma ne sà nia co scumencé. Per nfur­mazions plu avisa pòssen cherdé su l 333 9984830.

Avisc

Atualmenter
I amisc de la besties chier volontadives
La sociazion di Amisc de la besties de Fiem la vel se slarièr fora de più ence te Fascia e la domana che chi che à a cher la besties, soraldut i giac, i se meter a la leta per fèr pèrt de la squadra de Fascia. L é da tor contat con la referentes Miriam (333 7205413) o Karol (339 3455713).
Atualmenter
Fascia per l’Ucraina
La sociazions e chi che se cruzia del azet di enfughé te val fèsc a saer che no serf massaria o roba che se tegn al lonch, ma per poder prove­der magnadiva frescia chi che vel didèr i pel dèr na bomanan sul cont avert aposta: IBAN: IT80E 08140 05725 0000041 65241, causala ANA Pozza – Emergenza Ucraina. Deval­pai!
Atualmënter
Museum Gherdëina inò daviert
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc al vënderdi, dala 10:00-12:30 y dala 14:00-18:00. Dala fin de juni inant saràl daviert nce de sada danmesdì dala 10:00-12:30. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it .
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Escape Room a Dèlba
Via per dut istà l é avert Fora!, la pruma Escape Room de Fascia, te la veia scoles mesè­nes de Dèlba, per endrez de la Coprativa sozièla INOUT col sostegn del Museo Ladin. Info e prenotazions al 336 4246874 o escape@inoutfassa.com.
24.06.
Sègra de Sèn Jan
En vender ai 24 de jugn l é la sègra de Sèn Jan. Da les 20:00 ponta via la procescion dal Comun General de Fascia, da les 20:30 messa te la Pieif de Sèn Jan.
26.06.
Sègra de Sèn Vile
En domenia ai 26 de jugn l é la sègra de Sèn Vile a Moena. Da les 6:00 beicher con la Musega de Moena, da les 8:30 defilèda fora per paisc, da les 10:00 messa grana e conzert de la Musega. Da les 16:00 prejentazion del liber de Armando Vadagnini e del numer spezial de Nosha Jent.
27.06.
Cognoscion SportAbili
En lunesc ai 27 de jugn da les 20:30 te sala de Consei de Comun de Sèn Jan a Poza la sociazion Bambi endreza na scontrèda per cognoscer la so­ciazion SportAbili de Pardac.
07.07.
Udienza dl’aucat populer
A Urtijëi te cësa de Chemun, streda Roma 2. Udienza iel for la prima juebia de uni segondo mëns, dala 9:00 nchin la 12:00. L ie da se lascé nuté su danora cherdan su l 0471 946020. La proscima udienza sarà ai 7 de lugio 2022.

Mostres y Ert

Atualmënter
»Hollow Shells, Shallow Holes«
Tla sala dla Lia Mostra d’Ert-Circolo a Urtijëi iel da udëi la mostra cun Nicolai Gümbel, Vincent Scheers, Younsik Kim, Juyoung Kim, Jiyeong Kay Yoon, Jieun Kim, Hyun­jin La. La va de juech, dla plazes da fé damat publiches y de lecorc. Da udëi nchin ai 26.06. da merdi nchin dumënia dala 17:00-19:00, de dumënia nce dala 10:00-12:00.
Atualmënter
Bienela Gherdëina
Ai lëures metui ora tla sala Trenker tla cësa di cungresc y tl ex hotel Ladinia pòssen jì a ti cialé uni di, ora che de lunesc, dala 10:00-12:00 y 15:00-19:00 (ntreda sala Tren­ker 5 €, sot a 14 ani debant). Tl ciastel de Gherdëina pòssen ite, ora che de lunesc, for dala 10:00-12:30 y dala 14:00-16:30. L vën nce pità vijites menedes ala mostres y nce ala jita artistica sal lech da Lagustel, che n possa apusté danora sot al 338 9224921.
Atualmënter
»What do Landscapes dream of?«
Silvia Capuzzo, Jasmine De­porta, Lia Mazzari, Veronica Moroder, Martin Pöll, Bar­bara Prenka, Christine Rung­galdier, Tobias Tavella, Fabio Zindaco ie i artisć dl Südtirol che raprejënta la trëi grupes de rujeneda dla pro­vinzia te chësta mostra cureda da Sarah Solderer y Mara Vöcking, da udëi nchin ai 3 de lugio: de juebia y vënderdi dala 16:00-19:00; de sada y dumënia dala 10:00-12:00 y 17:00-20:00.
Atualmënter
»Danter se paré y azeté« de Josef Kostner
Te sies sales dla Hofburg a Persenon, iel da udëi var per var l svilup artistich de Josef Kostner de Urtijëi (1933 – 2017). La mostra ie davierta nchin ai 06.11. uni di dala 10:00-18:30 (da utober inant nchin la 17:00).
Atualmënter
Fusties de n corp, de Edith Insam
Mostra de pitures de Edith Insam de Urtijëi per »Kunst im Gang-e« tla cësa de che­mun a Laion. L se trata de lëures da culëur, forma y stru­tura, ulache la artista, muvan da dessënies de act, ruva nchin al’astrazion. Da udëi nchin ai 19.08. da lunesc nchin vënderdi dala 8:00-12:00, de juebia nce dala 16:00-18:30.
Atualmënter
Mostra de grupa »Terrena Spirituale«
Mostra cureda da Karin Pern­egger da udëi tla Galaria Ghetta a Puntives Sud cun lëures de Francesco Clemente, Jimmie Durham, Walter Moro­­der, Toni Schmale, Ann-Sofi Sidén, Nancy Spero, Barbara Tavella y Marianne Vitale, davierta nchin ai 7 de lugio da merdi nchin vënderdi dala 15:00-18:00.
17.06.
Mostra de Igi Pederiva
Anché, vender ai 17 de jugn da les 17:00 a la galaria de èrt TanArt de Cianacei vegn orì la mostra antologica del mae­ster Luigi Pederiva Igi. La restarà averta enscin ai 31 de messèl da les 10:30 a les 12:30 a da les 16:00 a les 19:30.

Mujiga

17.06.
Corvara: conzert cun Sabina Willeit y Martina Rifesser
Incö vëndres ai 17 de jügn dales 21:15 vëgnel tigní tla dlijia da Corvara n conzert cun le mezzosopran Sabina Willeit, acompagnada da Martina Rifesser al’erpa. An podará aldí musiga classica y romantica di componisć Rossini, Mozart, Puccini, Verdi, Schubert, Mascagni, Glére y Fauré.
22.06.
Cunzert dla Mujiga de Kaltern
N mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman a S. Cristina.
24.06.
Nuet Longia cun mujiga
N vënderdi che vën, per la prima Nuet Longia tl zënter de Urtijëi, saràl da audì dala 21:00 inant mujiga dal vif cun Marion Moroder y Andreas Kondrak. Pra la segonda sëira, ala fin de lugio, saràl da audì la grupa »The Jam’son« y l ultim vënderdi d’agost suneràl i »Pëufla«.

Sozial

Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Iló ciafa families y porsones che á debojëgn spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da damané do contribuc finan­ziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, forza eletrica, afit, spëises sanitares, etc.) Le formular por fá do­manda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it

Iadi y Jites

22.06.
Jita a Rein in Taufers
Cun la grupa »Nëus jon pa bel Plan« dla Lia da Mont de Gherdëina vëniel fat l »Reiner Höhenweg«. L sarà da jì za. 4,5 ëura cun n deslivel de 450 m. N possa se lascé nuté su nchin ai 20.06. da Ciofs Inge a Urtijëi, Sport Malsiner cësa Soriva a S. Cristina y Sport Bruno Riffeser te Sëlva.

Televijion

21.06.
Spëisa ladina: amlet cun sossa da ciajó
Dales 20:50 ca. Adöm al cogo Oskar Irsara gnarál arjigné ca n amlet cun sossa de ciote. Al ne manciará nia produc frësc’. Marisa Irsara nes mo­strará le lüch de Arslada. Le program é de Concetta Bonal­di, regia de Zak Mairhofer y Stefan Ghedina, a cura de Anna Mazzel.
22.06.
In Fanes
Dales 20:50 ca. De Paolo Vinati, a cura de Alessandro Dapunt.
23.06.
Deboriada – familia, sozietà, sanità
Dales 20:50 ca. Program de Ivan Senoner y Georg Penn, a cura de Leo Senoner.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
21.06.
Tone Pollam a cef de l’UGLD
Dales 13:45-14:00. L’Union Generèla di Ladins dla Dolo­mites à lità so president nef te la persona de Tone Pollam, n militant ladin da 50 egn, l é stat per 20 egn president de l’Union di Ladins de Fascia, de chela che l é restà president de onor e per 10 egn president del Istitut Cultural Ladin. Tone jirà mingol do la pedìes de Milva Mussner che à ret l’Union ti 7 egn passè. Na ciacolèda con Tone Pollam per l cognoscer miec e uzer fora si obietives per l davegnir. Conduzion Anna Mazzel.
17.06.
La scola ie fineda!
Dales 19:05. Inò iel passà n ann de scola, n ann che fova caraterisà dala pandemia, na gran ndesfideda per sculeies y genitori ma nce per i nse­nianc y la scola n generel. La diretëura nueva dla scola mesana de Sëlva Ute Senoner nes conta de coche la ie jita y coche ie stata si sperienza tl prim ann da diretëura. Tras­miscion de Simon Moroder.
18.06.
La popolaziun di Uigurs (1 pert)
Dales 19:05. Storia y atualitè dla mendrënza uigura tla Cina. N grup etnich che sofrësc incö n genozid cultural. Program de Iris Del Valle.
19.06.
Zipladësses de Gherdëina
Dales 19:05. Bele da n pez ova Monika Kelder, cunlau­radëura dl Museum Gher­dëina, fat na nrescida n cont dl’ëiles che ziplova y che zipla mo. Te chësta trasmiscion rujenons de chësc proiet, ma audiron nce na testemunianza de anda Babi Lardschneider de Sëlva che à ziplà na vita pra penic. N valguna duman­des ti uniràl nce fat ala dire­tëura dl Museum Gherdëina, dr.Paulina Moroder, n cont de chësta tematica. Trasmi­scion de Sofia Stuflesser.
22.06.
»I spiric del bosch« contìa sul paisc de Cianacei
Dales 19:05. Te chesta contìa vegn uzà fora apede ai topo­nimes e sorainomes de la jent de Cianacei e Gries »pazedins« e »botaces« ence i valores de l’amicizia, l dejiderie de mudèr vita e mìngol de moral per canche se è massa gaitesc. Program de Anna Mazzel.

Chino

Atualmenter
Al chino de Tieser
En vender ai 17, sabeda ai 18 e domenia ai 19 de jugn da les 21:15, en domenia ence da les 16:45 vegn moscià »Jurassic World Dominion«. En jebia ai 23 e en vender ai 24 da les 21:15 l é »Top Gun: Maverick«.

Galaria retrac