Manifestazions atuales

Data

26 de agost 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 26 de agost
Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 26.08. nchin n vënderdi ai 02.09. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 26 d’agost dales 19:00 al vëndres ai 2 de setëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 20.08. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 22.08. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 27 y 28 d’agost él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin la doturia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Mujiga
28.08.
Cianté y soné sön munt
En domënia ai 28 d’agost dales 13:30 él n grup de »corgn da munt« che tëgn conzert pro la Ütia I Tablá a La Ila.
01.09.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
La Mujiga de Sëlva nvieia a si cunzert, n juebia ai 01.09. dala 21:00 sun Plaza de Chemun.
01.09.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
La Lia dl Turism nvieia al cunzert dla Mujiga de Urtijëi, n juebia ai 01.09. dala 21:00 sun Plaza San Durich.
02.09.
Queen Tribute Band
Cunzert dal vif dla grupa »The Q Project–Queen Tribute Band« de Gherdëina, n vënderdi dala 21:00 sun Plaza de Chemun de Sëlva.
02. – 04.09.
Festa dl iodelné
Tl’Alta Badia vëgnel tigní dai 2 ai 4.09 la festa dl iodelné. Le vëndres ai 2 él a Corvara na sëra liada al iodelné y ales liëndes ladines. La sabeda él dales 11:00 na Zelebraziun dla Parora sö La Crusc cun le grup de ioldelné »Huja« y do marëna n curs da iodelné. La domënia pón fá na escurjiun sön Cherz por ciaré le lové dl sorëdl y aldí les beles melodies dl grup. che tignará spo dales 14:00 n conzert deboriada ai »Cors da munt Sassongher« pro la Ütia Franz Kostner söl Vallon a Corvara..
Uni vënderdi
Corni da mont
L Trio Ladinia sunerà vel’ pez cun si corni da mont, danter la 16:30 y la 17:30 te Val.

Cursc

29.08.-02.09.
Depënjer sun Resciesa
L curs de acuarel cun Ottavia Demetz vën metù a jì da n lunesc 29 de agost nchin n vënderdi ai 2 de setëmber, dala 09:00 nchin la 17:00. L vën jit alalergia a depënjer y l ie adatà per chi che ti savëssa bel a depënjer ma ne sà nia co scumencé. Per nfurmazions plu avisa pòssen cherdé su l 333 9984830.
17.09.
La Val: movimënt y creativité por mituns
La Uniun Ëres La Val en cola­boraziun cun le Consëi de Formaziun La Val mët a jí dis de movimënt y creativité por mitans y mituns dla scora elementara, cun Federica Gentilini. An s’incunta por indöt 10 iadi, dagnora la sabe­da danmisdé, a La Val. Pröm iade ai 17 de setëmber. Le cost é de 67,00€ a ce. Al é da s’anunzié anter incö vëndres 26 d’agost pro Chri­stine al 333 4751485.

Festes y Segres

04.09.
Festa dl jol a Albions
La lia di Curnacins mët a jì deberieda cun i Destudafuech de Albions la festa dl jol a Albions, n dumënia ai 04.09. (sce l ëssa da vëster bur’ tëmp, uniràla spënta ai 18.09.). L unirà pità per i mutons y l a mutans l mesun de avisé n fligher a motor cun l sistem »maester y sculé« – n sistem pra chël che l vën judà a julé n segurëza. Da udëi saràl sambën d’uni sort de fliegri y julieres fac cun gran amor y lezitënza. Dut l di saràl esibizions di piloc mudelisć, che mostra si savëi tl jol. Mplu puderàn ti cialé a na esibizion dl Aiut Alpin Dolomites.Cie che vën trat ite da chësta scumenciadiva va a fin de bën ala lia Peter Pan.

Avisc

Atualmënter
Museum Gherdëina
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchin al vënderdi, dala 10:00-12:30 y dala 14:00-18:00. Sada danmesdì dala 10:00-12:30. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.
Atualmenter
Vijites vidèdes a la gejies de Fascia
De lunesc da les 17:30 vijita a la gejia di SS. Piere e Paul a Soraga; de mèrtesc da les 10:30 gejia di SS. Felip e Giacum a Ciampedel e da les 16:00 gejia de Sèn Nicolò a Poza. De mercol da les 16:30 gejia de S. Lorenz a Pera. De jebia da les 17:00 Sènt Antone ta Dèlba e de vender da les 17:15 Pieif de Sèn Jan.
Atualmënter
Picolin: portina por assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta le lönesc dales 14:00 ales 16:00 y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Les prenotaziuns vëgn tutes sö al numer de telefon 0474 586123. La Portina é tl Raiun soziosa­nitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa.
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lö­nesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Vijites a la gejia de Sènt’Ugèna
La beliscima gejia de Sènt’ Ugèna sun Ciaslir de Vich é averta al publich enscin ai 7 de setember de lunesc, de jebia e de sabeda da les 16:00 a les 18:00 e de mercol da les 9:30 l é la vijita vidèda.
Atualmenter
Vijites vidèdes a la gejies de Cianacei
De lunesc da les 17:00 l é la vijita a la gejia de la Madona de la Neif a Gries e de mèrtesc da les 17:30 a la gejies del Sacro Cher (26 de messèl; 9 e 23 de aost) e Sèn Florian (2, 16 e 30 de aost).
01.09.
Zentra cunsumadëures a Urtijëi
LKVW de Urtijëi fej a l savëi che l camper dla zentrela di cunsumadëures sarà n juebia ai 01.09. inò sun Pitla Plaza de Sant Antone. Chësc servisc sun rodes ie tòch y plën de nfurmazions y vën menà da persones espertes che dà nce na prima cunsulënza. Orade­chël puderàn fé n test di udleies da surëdl (raies UV) y di fonins (mesurazion raies).
08.09
Letura golosouses con la biblioteca
L ultim apuntament de la scontrèdes de letures animèdes per bec dai 3 ai 6 egn endrezà da la biblioteca de Cianacei a l’averta tel parch da les 16:30 a les 17:30, sarà en jebia ai 8 de setember. Prenotazions al 0462 602382 o biblioteca@comune.canazei.tn.it.
Atualmënter
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi nchin ala fin de setëmber na vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun. La raida de mez n di scumëncia dala 09:00 tl Museum a Urtijëi cun na ntroduzion y fina sa Sacun dala 13:00 sa Somont pra la curiera. L vën furnà su cun l citybus. Nfurmazion y iscri­zion: tl Museum Gherdëina a Urtijëi, tel. 0471 797554, info@museum gherdeina.it, www.museumgherdeina.it

Chino

Atualmenter
Al chino de Tieser
Anché vender ai 26 de aost e ence en sabeda ai 27, en domenia ai 28 e en mercol ai 31 da les 17:15 se pel veder »Minions 2«. Insnet vender 26 da les 21:15 l é enveze »Bullet train«, e da la medema ora ai 27 »Top Gun: Maverick«, ai 28 »Bullet train«, ai 29 »Elvis« e ai 30 de aost »Nope«.
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 26 de aost da les 21:15 l é amò en pro­gram »Bullet Train«.
Uni juebia
Chino per mutons y mutans
La biblioteca San Durich a Urtijëi nvieia al chino per mutons y mutans, uni juebia nchin ala fin de agost dala 17:00. L program ie da giapé te biblioteca.

Sozial

Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Iló ciafa families y porsones che á debojëgn spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finan­ziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, forza eletrica, afit, spëises sanitares, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
Uni merdi
Marënda per i »over 60«
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).

Leteratura

26.08.
San Ciascian: »Il libro nella roccia«
Incö vëndres ai 26 d’agost dales 17:30 él sön paiun da San Ciascian n apuntamënt cun »Il libro nella roccia« – presentaziuns de libri por mituns. Al gnará presenté le liber »Vorrei dirti« de Cosetta Zanotti y Lucia Scuderi. Tratan la manifestaziun pó mitans y mituns pastlené n pice vicel de papier.
26.08.
La Val: »Le bosch - süa richëza y gestiun«
Incö vëndres ai 26 d’agost dales 20:00 vëgnel presenté te salf dles manifestaziuns da La Val le liber »Le bosch - süa richëza y gestiun«, de Gottlieb Moling. Le liber de 400 plates trata deplü aspec sura le bosch y pita de vigni sort de coriosités y impulsc de pedagogia dl bosch.
01.09.
Biblioteca Tresl Gruber
Prejentazion dl liber »Dienst­mädel in Bella Italia«, n juebia ai 01.09. dala 20:00 tla biblio­teca Tresl Gruber. L autëura Sabine Peer prejënta si liber cun stories y esperienzes de ëiles ju per la Talia.

Mostres y Ert

Atualmenter
»Enrosadira« te Museo Ladin
Te la sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mostra »Enrosadira« con la operes de Bepin Soraperra. L’entrèda é debant e la esposi­zion resta fora enscin ai 11 de otober. Dapò la vegnarà tramudèda te la senta del Liceo Artistich de la Scola Ladina de Fascia.
28.08.
Mostra de fonc
Mostra de fonc cun n micologh, n dumënia ai 28.08. dala 10:00 nchin la 12:00, sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi.
01-04.09.
Mostra Unika
N juebia ai 31.08. dala 17:00 vernissage dla mostra Unika, dai 01.09 nchin ai 04.09. daviërta for dala 10:00 nchin la 19:00. N vënderdi ai 02.09. sëira longia cun mujiga latino-americana.
Atualmënter
Mostra »Zeichnungen« de Klaus Rungger
La mostra tla sala dla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi resta davierta nchin ai 28.08. da lunesc ala dumenia, dala 10:00 ala 12:00 y dala 17:00 ala 19:00. De mierculdì, vënderdì y sada nce dala 20:00 ala 22:00.
Atualmënter
Diego Deiana tl Ciastel Prösels
La mostra »Uniti-Vereint-Tenì adum« ie metuda adum da lëures, bas-reliefs, che l artist Diego Deiana à fat ntan l tëmp dla gran stluta. Per ti cialé ala mostra iel nce da fé pea la vijita meneda tl Ciastel Prösels a Fie. Davierta nchin ala fin de agost, uni di ora che de sada dala 11:00 nchin la 17:30 (medemi orares dl Ciastel).
Atualmënter
Mostra »Levé y jì dojù dl surëdl«
Dolomites Val Gardena nvieia ala mostra dla 20 fotografies plu beles mandedes ite n cont de chësc cuncors. I chedri ie da udëi nchin al 02.09. sun Plaza Nives y sun la streda Mëisules te Sëlva.
Atualmënter
Mostra tla Galaria Doris Ghetta
Mostra culetiva »Erosive Forces Shape (Inner) Land­scape« cun lëures de Francesco Bertelé, Milena Bonilla, Arturo Hernández Alcázar, Arnold Holzknecht, Alexandra Kadzevich, Vibeke Mascini y Finbar Ward. Nchin ai 25.09., da merdi nchin de vënderdi dala 15:00-18:00 o cherdan su l numer 366 1500243.
Atualmënter
Bienela Gherdëina
Ai lëures metui ora tla sala Trenker tla cësa di cungresc y tl ex hotel Ladinia pòssen jì a ti cialé uni di, ora che de lunesc, dala 10:00-12:00 y 15:00-19:00 (ntreda sala Trenker 5€, sot a 14 ani de­bant). Tl Ciastel de Gherdëina pòssen ite, ora che de lunesc, for dala 10:00-12:30 y dala 14:00-16:30. L vën nce pità vijites menedes ala mostres y nce ala jita artistica sal lech da Lagustel, che n possa apusté danora sot al 338 9224921.
Atualmënter
»Danter se paré y azeté« de Josef Kostner
Te sies sales dla Hofburg a Persenon, iel da udëi var per var l svilup artistich de Josef Kostner de Urtijëi (1933–2017). La mostra ie davierta nchin ai 06.11. uni di dala 10:00-18:30 (da utober inant nchin la 17:00).
Atualmënter
»Amor, mort y malan. Teater tl Tirol«
L Museum de Ciastel Tirol sëura Maran y l scultëur Wilhelm Senoner de Urtijëi nvieia ala mostra »Amor, mort y malan. Teater tl Tirol« tl »Rittersaal«. La mostra sarà da udëi nchin ai 20.11.
Atualmënter
San Martin: mostra de Roland Moroder
Cina ai 28 d’agost él da odëi tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor na mostra dl artist de Gherdëna Roland Moroder. Orars: vigni de dales 10:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00.
Atualmënter
Mostra »Tamersc« a Al Plan
Cina al 31 d’agost él da odëi a Al Plan la mostra »Tamersc« dl artist iapanesc Asami Kato. Sües operes é metüdes fora sön paiun d’Al Plan, te Ciasa dl Parch Natural (dal mertesc ala domënia dales 9:30 ales 12:30 y dales 14:30 ales 18:00) y ince tles üties tai Tamersc (dal orí al florí dl sorëdl).
Atualmënter
Mostra de corusc a ega
Cina al 31 d’agost él da odëi tla Ciasa dla Cultura a La Ila la mostra »Dolomiti: luci e colori« de Silvia Nava. Ara é daverta dales 17:00 ales 19:00 y dales 20:30 ales 22:00 (le lönesc ma do cëna).
Atualmenter
Mostra de Franz, Hilde e Walter Rizzi
Te la veia senta storica del Consorzie Eletrich de Poza te Vidor la sociazion culturala I Fiorimes met fora fin ai 11 de setember la esposizion di chèdres de Francesco Ferdi­nando Rizzi e si fies: da jebia a domenia da les 15:00 a les 18:00. Entrèda debant.

Referac

26.08.-01.09.
A Cianacei Campo Base
En vender ai 26 de aost da les 21:00 te Piaz Marconi »75 egn de SITC«, na sozietà che à segnà l svilup del turism te Fascia, con Fiorenzo Pera­thoner, Daniele Dezulian e Daniela Perathoner. En jebia 1 de setember se rejonarà enveze de »Jir sa mont« con esponenc de la SAT, Socors e menacrepes. Se l é catitemp i apuntamenc é tel Chino Marmolèda.
30.08.
Pitores fascegn a Cianacei
En mèrtesc ai 30 de aost da les 21:00 a Cianacei te piaz Mar­coni per la rassegna cultu­rala »Te stua« en colaborazion con l’Union di Ladins de Fascia se rejona di pitores fascegn con Fernando Brunel e Fabio Chiocchetti. Se l é catif temp te Chino Marmo­lèda.
31.08.
»1914-18. La Gran Vera«
En mercol ai 31 de aost da les 21:00 a Moena te la sala grana de la scoles Michele Simonetti Federspiel rejona de sie liber »1914-18. La Gran Vera« dat fora da l’Istitut Cultural Ladin con Fabio Chiocchetti e Mario Gallarati.
30.08.
MoenaIncontri con Francesco Vidotto
En mèrtesc ai 30 de aost a Moena da les 17.30 te Piazzetta Perle Alpine (se fossa burt da des 21:00 te la sala grana de la scoles) scon­trèda con Francesco Vidotto, autor di libres Oceano, Il cervo e il bambino e Meraviglia.
29.08.
A Poza scontrèdes coi autores
En lunesc ai 29 de aost da les 21:00 te piaz de Comun a Poza per la rassegna »Te piaz d’istà« de Virna Pierobon l é la prejentazion del liber »Per la mia strada. Partire e rina­scere in montagna« con l’auto­ra Eva Toschi. Se l é catitemp te sala de Consei de Comun de Sèn Jan.

Religion

28.08.
Funzion sun Piz Miara
L cunsëi di Jëuni de Sëlva nvieia duc a festejé l aniverser di di diesc ani dl crist nuef y 60 ani dl crist vedl sun Piz Miara. La funzion ie n dumënia ai 28.08. dala 13:00. N se anconta dala 10:00 dan la furnadoia dl Pordoi.

Sport

Atualmënter
Grupa di cronometrisć
La grupa de Gherdëina chier vel’ un o l’autra che ëssa nteres a fé pea. Egon Ploner (340 4628636) ie gën a despusizion per dé nfurmazions plu ala menuda.
28.08.
Trofeo Contrin
En domenia ai 28 de aost l é l Trofeo Contrin, la gara de marcia che da Dèlba rua fin sun Contrin, en dut 6 chilo­metres con più che 600 metres de dislivel. I concorenc ponta demez da les 10:00 da piaz de la forenadoa de Ciampac, premiazions da les 14:00. Iscrizions al Hotel La Perla.
31.08.
Hockey Club Gherdëina
L HCG nvieia a n juech per se njenië ca ala sajon che vën, n mierculdi dala 20:30 tl stadio Pranives contra l Bulsan Foxes. N puderà nce cumpré la tesseres per duta la sajon.

Temp Lede

Atualmenter
Escape Room a Dèlba
Via per dut istà l é avert Fora!, la pruma Escape Room de Fascia, te la veia scoles mesè­nes de Dèlba, per endrez de la Coprativa sozièla INOUT col sostegn del Museo Ladin. Info e prenotazions al 336 4246874 o escape@inoutfassa.com.
27/28.08.
Festa del douc de solidarietà
L Comitat parochial de Soraga con don Andrea endreza la festa del douc. En sabeda ai 27 a la messa de les 18:00 e en domenia ai 28 a la messa de les 9 da doman vegnarà venù i douces metui a la leta dai sentadins e hotel de Sora­ga. La bonamans jirà per la operes de ciarità e la speises de la parochia.
Atualmenter
Giramuseo per la families
Enscin ai 5 de setember te Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan vigni mèrtesc da les 17:00 vegn endrezà na raida guste­gola per gregn e picoi te la sales del Museo a Sèn Jan, per viver na esperienza neva. Prenotazion de obligh al 0462 760182. Cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Conties depentes te Museo
Enscin ai 5 de setember te Museo Ladin de Fascia vegn portà dant n laboratorie de ceramica per gregn e picoi dai 11 egn en su, rencurà da »ELEL« per creèr de picola operes d’èrt ispirèdes a la conties tradizionèles ladines. Vigni lunesc da les 16:00 a le 19:00, priesc 20 euro e preno­ta­zion de obligh al 0462 760182.
Atualmenter
L Museo Ladin de Fascia
La sales del Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avertes al publich enscin ai 10 de setember duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:00 a les 19:00. De jebia da les 17:00 l é la vijita vidèda con prenota­zion al 0462 760182, cost 5 euro (entrèda e vijita), debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Sezions del Museo: l Malghier
La sezion del Museo de Fascia dedichèda a la produzions dal lat e formai é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. De vender da les 17:00 l é la vijita vidèda a la esposi­zion (per rejons sanitères no se pel veder la pèrt produtiva). Prenotazion al 0462 760182, cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Sezions del Museo: l Molin de Pezol
La sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia te Strada de Jumela 18 a Pera é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda a les 10:00 a le 12:00 e da le 16:00 a le 19:00. De mercol da les 17:00 l é la vijita vidèda con con prenotazion al numer 0462 760182. Cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Sezions del Museo: l Segat
La sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia dedi­chèda al bosch e si lurieres te Strada Ruf de Ruacia 7 a Poza (visavì l Hotel Valacia) é averta enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. De sabeda da les 17:00 l é la vijita vidèda debant con prenotazion de obligh al numer 0462 760182.
Atualmenter
Sezions del Museo: La Sia
La sezion sul teritorie del Museo Ladin de Fascia te Strèda de Ciamp Trujan 30 a Penìa é averta al publich enscin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 10:00 a le 12:00 e da le 16:00 a le 19:00. De mèrtesc da les 11:00 l é la vijita vidèda con preno­tazion al numer 0462 760182. Cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
Atualmenter
Sezions del Museo: l Stònt
La sezion del Museo de Fascia su la postazion de trata al tulac di Standschützen te Strèda de Pent de Sera a Ciampedel é averta fin ai 10 de setember dal lunesc a la sabeda da les 16:00 a les 19:00. De lunesc da les 17:00 vijita vidèda con prenotazion al numer 0462 760182. Cost 3 euro, debant con Guest Card de Fascia.
26.08.
L vënderdi lonch
Ultimo »vënderdi lonch« tl zënter de Urtijëi, cun la butëi­ghes daviertes nchin mesanuet y cun mujiga dla grupa The Jam’son.
29.08.
San Ciascian: ti ciaré ales stëres
En lönesc ai 29 d’agost án la poscibilité da jí a ti ciaré ales stëres adöm cun Julian, apa­scioné y espert de astrono­mia. An s’incunta dales 22:00 tla localité Sciaré a San Ciascian. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön la plata internet www.altabadia.org
29.08.
Eco-hiker
En lönesc ai 29 d’agost dales 16:00 mët man les escurjiuns de eco – hiker, na iniziativa liada ala ecosostenibilité de nostes munts. Tratan na escur­jiun acompagnada dal Sciaré cina al Armentarola da San Ciascian, él i partezipanc che dá n contribut ala natöra, romenan sö i trus. Iscriziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön www.altabadia.org
30.08.
Yoga tl cör dles Dolomites
En mertesc ai 30 de agost dales 17:00 él Alexandra, mae­stra zertificada de IYEN GAR® YOGA, che mostra pro le Sass Dlacia a San Ciascian, sciöche le yoga pó cherié usanzes nöies y aumenté le bëgnester de mënt y corp. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön la plata internet www.altabadia.org
30.08.
Entorn Vich
En mèrtesc ai 30 de aost da les 20:00 l Comitat Manife­stazions Vich Events adum col Consorzie Cembrani DOC e produtores locai envia a descorir i douces de la tradi­zion fora per l paisc anter musega e veies mestieres.
30.08.
Cujiné te ütia
En mertesc ai 30 d’agost dales 14:30 inant pó düc i interessá tó pert a n curs da cujiné tla Ütia de Bioch, olache al gnará arjigné cajincí t’ega. Informa­ziuns y prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön la plata internet www.alta badia.org
30.08.
Devertimënt por mituns
En mertesc ai 30 d’agost dales 15:00 vëgnel organisé tl parch dai tiers a Calfosch n domisdé creatif, olache i mituns da 4 a 12 agn pó s’la spaziré fora por bosch y cöie adöm materiai por pastelné na ê. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön la plata internet www.altabadia.org
30.08.
La Val: imparé da conësce i stödafüch
En mertesc ai 30 d’agost pó pici y gragn imparé da conësce damí i stödafüch. An s’incunta dales 21:15, te salf di stödafüch da La Val.
31.08.
Domisdé di mituns: ala descurida dla laurs ladina
Mituns da 4 a 10 agn á la po­­­scibilité da tó pert a n domisdé di mituns tl Museum Ladin Ursus ladinicus a S. Ciascian. En mercui ai 24 d’agost dales 17:00 podará i mituns vijité le museum y dedô tó pert a deplü ativités manuales y creatives. Por tó pert, él da se scrí ite ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
30.08
Sanità y bënsté
La Lia dl Turism nvieia ala sëira cun i dut. Giorgio Mazzola y Luca Poirè che rujenerà de »Muvimënt y relax«. N merdi ai 30.08 dala 17:30 tla sala dl Cunsëi de Chemun de Urtijëi.
30.08.
Pastelné sun Pitla Plaza de Sant Antone
La Lia dl Turism nvieia ala ber­stot dla natura ulache mutans y mutons possa pastel­né na cësa per nsec. Dala 14:30 nchin la 18:00 sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi.
31.08.
Guanc dala gherdëina
Prejentazion dla trohtes tl tunel dla ferata, tla streda Paul a Santa Cristina. N mier­culdi ai 31.08. dala 21:00.
31.08. y 01.09.
Nos Ladins cun Matthias
Pro la iniziativa »Nos Ladins« pón en mercui al 31 d’agost dales 14:00 inant descurí la vita sön n lüch da paur, adöm ai dui fredesc Ossi y Robert. Le de do al 1. de setëmber dales 15:00 vëgnel metü a jí na incuntada cun Matthias, che mostra co snizlé na scol­töra. Informaziuns y prenota­ziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön www.altabadia.org
02.09.
Vins alaleria
Ti prá da Larcenëi a La Val, gnarál tigní ai 2 de setëmber dales 17:00 na degustaziun de vins spumanc de Südtirol. Prenotaziuns sön www.altabadia.org o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
Uni lunesc
Kids Night
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a na sëira de juesc y devertimënt per i mëndri y la mëndres. Dala 20:30 nchin la 22:30 sun Plaza Nives te Sëlva.
Uni lunesc
Tradizion y artejanat de Gherdëina
Dala 20:30 sun Plaza Stetten­eck a Urtijëi, desmustrazion de ziplé, turné, fé zandli y trohtes.
Uni lunesc
Tradizion te Gherdëina
La Lia dl Turism y la Lia Guant dala gherdëina de Urtijëi nvieia ala sëires tl raion da jì a pe, ulache l sarà da udëi la bela trohtes. Dala 20:30 nchin la 22:00.
Uni merdi
Marcià di paures y di artejans a S. Cristina
Uni merdi dala 19:00 inant, nchin ala fin d’agost, prejen­terà artejans si ert y paures si prudoc fac n cësa tl raion da jì a pe a S. Cristina. Sambën ne manceràl nia mujiga dal vif y l unirà uni ena prejentà n auter ert tradiziunel de Südtirol.
Uni juebia
Juesc y striunëc cun Mago Bryan
N’ëura de devertimënt per mutons, n juebia dala 17:30 sun Pra da Nives te Sëlva y dala 20:30 tl zënter Iman a S. Cristina.
Uni vënderdi
Butëighes daviertes da sëira
Nchin ala ai 19 de agost tenirà la butëighes de Urtijëi y de Sëlva daviert uni vënderdi sëira, dala 21:00 nchin la 22:30

Televijion

30.08.
Pizes dla Ladinia: Via fereda Hoachwool
Dales 20:50 ca. Program de Hanspeter Karbon cun Man­fred Stuffer. A cura de Ales­san­dro Dapunt.
31.08.
I parcs naturai tles Dolomites Unesco (2°pert)
Dales 20:50 ca. Tl 2009 á les Dolomites ciafé le reco­noscimënt sciöche patrimone mondial dl’umanité por la belëza straordinara de sües contrades y la geologia uniches al monn. Na gran desfida por chi che laora por la Fondaziun Dolomites Unesco é de ti fá capí ala jënt dl post le gran valur che les Dolomites Unesco á. Avisa por garantí na prote­ziun, él gnü istituí i parcs naturai.Ma sce les porsones se sënt brauies de chisc posc y capësc che ëi á la poscibilité y le dovëi de le gestí bun, podarares capí l’importanza de sconé chësc tesur, ince por les generaziuns dl dagní. Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel.
01.09.
Df : L fil del saer
L é da tempes veiores che la eles les é scrign de cogno­scenzes; de fat per secoi les se à tout l’encèria de stravardèr la sanità de la comunanza e da la familia con sie saeres su la Dales 20:50 ca. proprietèdes de erbes e piantes. Saeres chisc che, amò anché, i vegn tramané de generazion en generazion.Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

Radio

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
31.08.
Da l’Ozitania a la Ladinia
Dales 19:05. Valoriser lengac, reijes e cultures tres la musega, insnet na roda musegala coi Teres Aoutes string band da l’Ozitania, Ghedonìa i griki de la Puglia, Cordas et Cannas e Tazenda da la Sardegna e la Ganes da la Ladinia. Pro­gram de Anna Mazzel.
01.09.
Les aventöres de Milia (6)
Dales 19:05. Milia esplora­dëssa dla jungla. Les döes compagnes, Milia y la gran udundra, mëss traversè n ultim post por rovè finalmënter tl raiun olache les udundres passa l inver: la jungla dl Congo. Sarales mo bones? Program de Iris Del Valle.

Galaria retrac