Manifestazions atuales

Data

21 de setember 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 21 de setember
Radio y Televijion
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.15; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.00.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é programes per ladin col TG Ladin, l program istituzionèl del Comun general "Da Fascia en curt" e dapò i spezièi de l'Aisciuda Ladina di egn passé e la neves da La Usc di Ladins.
Da les 7.45 l'é l program per i bec con la contìes animèdes de Pororo e l Contacontìes per endrez de l'Istitut Cultural Ladin; da les 9.00 l'é i TG per ladin, mochen e cimbro; da les 12.30 l'é "Da Fascia en curt" e dò n curt spezièl sui bai di Schuhplattler e amò l TG Ladin; h. 14.00 l'é amò i spezièi curc su l'Aisciuda Ladina e dò i dessegnes animé de Pororo; h. 17.15 Contacontìes e Pororo e h. 19.30 endò TG Ladin, Contacontìes, Pororo, Da Fascia en curt e h. 22.30 amò l TG Ladin.
Te la trei ores de programazion duta fascèna coi oraries scric de sora se pel veder l rotocalch setemanèl Pedies, che va fora ogne setemèna con na trasmiscion neva: de sabeda h. 8.00 e 20.00, de domenia h. 12.00 e 22.00 e dapò fora per duta la setemèna; sobito dò l'é la rubrica de sport "Finalzil" e amò spezièi curc. Apede a dut chest l'é semper i programes culturai de "L Cianton de l'Istitut" e "L Cianton de la musega" e dapò l teater de "Vic e Ac". Te la programazion l'é dapò ence l program didatich per bec "Ocio" e chi sul guant "Anter pult e cassabanch", l program de cojina "Te Fana", i filmac de "L'ambient te man", la sit comedy "Lesciva macèda" e de etres spezièi. La maor pèrt di programes é da poder veder ence su Youtube, TV Ladina.
Se pel domanèr l palinsest a l'Ofize servijes linguistics del Comun general de Fascia (luciana.detomas@comungeneraldefascia.tn.it) o a l'Union di Ladins (union@ladinsdefascia.it).
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mertesc, 25 de setember - 10 Egn Musega Auta Fascia
N ocajion di 10 egn de la musega Auta Fascia apede a na bela festa é vegnù tout su n CD rich e nteressant che conta i momenc più curiousc e la colaborazions con tropa realtès musegales de l'Auta Fascia. En rejonon col maester Paolo Rasom e un di fondatores Enzo Rovere. Conduzion Anna Mazzel.
Mercui, 26 de setember - Maran incunta la Ladinia
Dai 24 de sEtëmber ai 7 de otober vëgnel tigní döes edemes de evënc por promöie la conescënza dl lingaz ladin y dla cultura dla mendranza ladina. N'un baiun con Alexander Piccolruaz, diretur dl Ofize cultura ladina dla provinzia de Balsan. Conduziun: Esther Videsott.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vender 21 de setember - 'Dessenië y depënjer me dà la puscibltà de ti cialé y de sentì plu avisa la belëzes de chëles che fajon pert.'
Chësc ie l pensier fundamentel di lëures artistics de Viktor Senoner da Luca che mët iust ora si pitures y dessënies te Tublà da Nives. Si mostra "Capriz" mostrel ie n tentatif de repurté la belëzes che l à pudù udëi, sentì y viver sciche na ciantia de lauda. Trasmiscion de Alex Runggaldier.
Sabeda, 22 de setember - Momënc de vita – intervista a Clara Caldara Partela
Clara Caldara Partela é nasciüda a Cortina d'Ampëz, olache ara á tres vit y ara nes cunta de süa familia y dantadöt de siur Francesco Caldara, n pro che tratan le 1700 á fat dër tröp por la comunité ampezana, dantadöt por la dlijia dla Madona, a chëra che i ampezagn é dër liá. N program de Erika Castlunger.
Domenia, 23 de setember - Na ciaculeda cun Andreas Kondrak
Ël ie n gran pasciunà de mujiga, sona nstës y scrij cianties. L frontman di "Noluntas" à ravises nternaziuneles y à nce vivù giut alalongia ora de Gherdëina. Ntan chësta trasmiscion vëniel jit ite sun deplu argumënc sciche la pascion, la creatività, la tendëzes tl mond dla mujiga y l suné y cianté sciche ert. Trasmiscion de Simon Moroder.
Lunesc, 24 de setember - Familia Schuen – l rundenësc ora de vedla cunties (3)
Hilda y Paul, Andrè y la Ganes Elisabeth y Marlene in concert - mujiga, pensieres y cunsciderazions ora dl cunzert dla familia Schuen, a Urtijëi ai 16 de auril 2018, dal titul "l rundenësc ora de vedla cunties – n viac mujichel tres l mond mistich dla liejëndes dla Dolomites". L fenomen Andrè Schuen. Program de Leo Senoner.
Mercui 26 de setember - Domesdì leterer: Poetry Slam Irene Moroder e Silvia Murer
Program de Anna Mazzel.
Juebia, 27 de setember - Ladins da foradecá
N ater apuntamënt por ti dé usc ala jënt che ne é nia nasciüda te nüsc raiuns ladins, mo che por val'ocajiun é rovada adalerch y á imparé a conësce, y forsc ince a amé, le lingaz y la cultura ladina. Program de Esther Videsott.
TELEVIJION
Mertesc, 25 de setember dala 20:50 - Les ëres söles üties da munt
Dalunc dales ressurses y les comodites lajö te val, tla vita scëmpla cun sentimënc sinziers, sciöche i i un ciafá para da nüsc peresc y nüsc nenesc, tl'essenzialité di crëp, di rüs, di prá da munt, ciafun tröpes ëres che é stades bones da cherié na coa cialda por süa familia y da fá sintí a ciasa le viandant che storj pro. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
Mercui, 26 de setember dala 20:50 - Trail spezial: Cuta ambientala sön i jus dolomitics
A cura de Armin Moroder.
Juebia, 26 de setember dala 20:50 - Euro – mensil de sport tles valades ladines.
De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Publizistica y leteratura
Autores liej dant: cun Rut Bernardi
N sada ai 29.9. dala 10.00 tla Biblioteca Teßmann a Bulsan. La lia di y dla autores de Südtirol à metù a jì ntan l'instà de sada danmesdì l "pandalanuef" cun scritëures. N sada ai 29 de setëmber saràl da audì Ruth Bernardi, che à scrit poejies nueves, juesc de rujeneda y de parola "N cont dla forma", che ie l argumënt metù dant. Deberieda cun ëila lijerà nce dant Josef Oberhollenzer y Toni Bernhart. Moderazion de Margot Schwienbacher.
Prejentazion dl liber "Alex findet den Weg"
N mierculdi ai 26.9. dala 15.00 tla Bibliotech San Durich a Urtijëi. La autora Andrea Michaela Hellweger de 18 ani de S. Laurënz, ova scrit chësc liber bele cun 10 ani y l à publicà chëst ann. Ëila tira ite pea i sculeies te si letures, respuend a dumandes y ti dà ardimënt a scrì nstësc. Adatà per sculeies dla 5. elementera y dla 1. mesana.

Iadi, jites y escurscions
Escurjiun Ju de Pordú - Laste
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia organisëia en domënia ai 23 de setëmber na escrujiun dal Ju de Pordú a Laste. Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 7,5 ores y n deslivel söpert de 1.000 m y jöpert de 1.200 m. Info pro Heidi Dapunt al 334/3501192.
Cures y palsa a Abano Terme
Al vëgn organisé n iade de 8 dis a Abanto Terme, dai 4 ai 11 de novëmber. Le cost é de 580,00€ a ce te ciamena dopla (650,00€ te ciamena da un n let). Prenotaziuns anter i 25 d'otober pro Monica Costa al 0474/590069.

Avisc
Enrosadira: femenes e letradura
L Comun General de Fascia con la PAT e autra sociazions endreza na setemèna de evenc dediché al mond feminin. Anché, vender ai 21 h. 15.00 raida culturèla da Sèn Jan a l'Agritur Soreie, olache se podarà scutèr la poeta Martha Canfield. En sabeda ai 22 h. 18.00 te Navalge premiazion del concors leterèr "Il Carro delle Muse".
Di de barat di culeziunisć
N dumënia ai 23.9. dala 8.00 nchin la 13.00 tla cësa de cultura a Urtijëi mët la Lia di Filatelisć, Numismatics y Vedla Chertes de Gherdëina a jì l di dl barat per duc i nteressei.
Festa por le De di Seniors
La Ciasa de Palsa Ojöp Frëinademetz inviëia düc a n domisdé de aurela cörta cun musiga, café y val' de duc por festejé deboriada le de di seniors, en lönesc, ai 1. de otober dales 15:30 ales 17:00.
Ester creatifs y s'la cunté
En jöbia, ai 27 de setëmber dales 15:30 ales 17:30, s'incuntará - sciöche al é usus vigni trëi edemes tres de jöbia - le grup de auotaiüt "Atmosfera" por ëres y ëi cun problems psichics a San Martin tl Raiun Sozial Val Badia. Informaziuns plü avisa dá Sabine Rainer al nr. de tel. 0474 524519.
Feata de contlujiun dl'aziun da lí da d'isté a Al Plan
En sabeda, ai 22 de setëmber dales 15:00 ales 16:30 vëgnel metü da jí n domisdé de aurela cörta te bliblioteca a Al Plan, cun ala pert ince i clowns Sälly y Merendina.
I refuges del gust
Dai 22 de setember ai 7 de otober vegn portà dant na lingia de evenc con l'inom "I refuges del gust". En domenia ai 23 de setember da les 14.00 al refuge Gardecia l'é la prejentazion del liber "Tita Piaz, il Diavolo delle Dolomiti all'ombra delle sue montagne" con l'autor Alfredo Paluselli e la proiezion del filmat "Tita Piaz - il Diavolo delle Dolomiti".
Feata de contlujiun dl'aziun da lí da d'isté a La Ila
En sabeda, ai 22 de setëmber dales 15:00 ales 16:30 vëgnel metü da jí n domisdé de aurela cörta te bliblioteca a La Ila, cun n jüch de fortüna y ala pert ince le MarameoLab.
Mësa torona por les lites provinziales a Badia
En vëndres, ai 28 de setëmber dales 20:00, gnaral metü da jí tla Ciasa Runcher a Badia na serada de discusciun cun candidac ales lites provinziales. Chësc, sön iniziativa dla Lia di Ostis (HGV) dla Val Badia.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Camper dl Zënter Consumadus
A La Ila, sön Plaza dl Ladinia, en vëndres ai 28 de setëmber 2018, dales 15:00 ales 17:00. Al é na bona ocajiun por s'informé, olá, co y can che le Sorvisc di Consumadus pó daidé. Danter les informaziuns desvalies ciafon ince consëis por limité le refodam de plastica.
Cena con delit te Cèsa de Paussa
La Sociazion Cheghes de Fascia, en colaborazion con la Ciasa de Paussa de Sèn Jan, endreza en sabeda ai 6 de otober da les 20.00, na sera de benefizenza per la cures paliatives. Se trata de na cena con delit ensema al grop "I Belebonmac" che met dant "Vendetta trai banchi...vent'anni dopo". L cost de la cena é de 35 euro. Info e prenotazions 335 1259869.

Temp lede
Festa da d'autonn de chëi dai pësc
N sada ai 22.9. dala 10.00 inant tl Family Park sun Plan da Tieja te Sëlva, mët la lia di pëiapësc de Gherdëina a jì na festa cun Frühschoppen, mujiga dal vif, da maië y da bever y n juech da ndeviné y da pië "pësc" cun la rueta.
Festa da mont
N dumënia ai 23.9. dala 11.00 nchin la 17.00 sun Col Raiser y Mastlé per stlù ju l'enes ladines y de scultura. Dala 11.00 pra la utia Odles lianies blances y pier de selin cun de bela mujiga; dala 14.00 mëssa tla capela da Stufan cianteda dal Cor Saslonch; dala 15.00 pra la ustaria Col Raiser cianterà l Cor Saslonch y l sunerà la Böhmische de S. Cristina.
Jita per families sal Lech Sant
N dumënia ai 30.9. se ùrten dala 13.30 sun la plaza dai auti de Col Raiser per furné su cun la condles y jì a pe nchin ora l Lech Sant. La jita ie adateda per mutons (zënza bagl) y dura plu o manco 2 ëura. Da bur' tëmp vàn nchin dala hutia Fermeda. Per infos: Servisc Soziel Gherdëina, tel. 0471 798015. Metù a jì dala Cunsulta per la ntegrazion te Gherdëina.
Jita dl'UML-Uniun Maestri Ladins
En mercui ai 26 de setëmber (o sce al foss en chësc de bur' tëmp: en mercui ai 3 d'otober) s'abinará adöm i maestri atifs y en ponsiun ala jita d'altonn da Falzares ala ütia Averau. An pëia ia dales 9:00 al Bar Manuela a La Ila.
Di nternaziunel dla jënt de tëmp
N lunesc ai 1.10. tla Cësa de Paussa a Urtijëi. Duta la jënt de tëmp de Gherdëina ie nvieda a fé pea pra l gran batadù dala 14.00 tla sala Gisela Moroder y dala 15.00 ala 16.30 al café cun tëurta tla sala tl 4. partimënt. Per l batadù prëibel se nuté nchin ai 24.9. da Rita tla reception, tel. 0471 796519. I cunlauradëures dla Cësa de Paussa se ncunforta sun vo duc!
Cëna dla classa dl 1958 dla Val Badia
Incuntada y festa ai 29 de setëmber te Val ala Edelweisshütte. Por informaziuns telefonede al numer 333 2859142 o 335 6916271.
"E-Bike Ways" tl'Alta Badia
La sabeda di 22 de setëmber ti vëgn dedicada daldöt ales rodes eletriches tl raiun de Piz La Ila.
Jita sö por munt cun la roda eletrica
L'UML-Uniun Maestri Ladins mët da jí na escursciun cun la e-bike en sabeda ai 22 de setëmber a San Ciascian-Störes-Pralongiá, cun marëna tla Ütia I Tablá. Start: dales 10:00 cun la roda al Ciamp dl Sport a La Ila. Infos pro: Ubi - tel. 338 3462087, Patrizia - 339 2871019, Inge – 339 1696311.
Curs de bal lisier
Le KVW de Badia mët a jí n curs da balé te grup cun Giuvana Moling, olache düc pó fá para. Al mët man le lönesc, ai 24 de setëmber, y vá inant por 10 lönesc dales 9 danmisdé te Ciasa Runcher a Badia. Da se prenoté pro Veneranda al nr. 0471/839760.
Sintí ligrëza cun le balé, grup davert a düc
Le Consëi de Formaziun da La Val mët a jí n curs de bal de 12 incuntades, tres dales 14:30 te Salf dles manifestaziuns a La Val. Le pröm iade é ai 24-09, i atri iadi: 1, 8, 15, 22, 29-10; 5, 12, 19 y 26-11; 3, 10-12. Informaziuns y prenotaziuns pro Giovanna Moling, tel. 338 1249472.

Mujiga
Rassegna di Cores da mont
En sabeda ai 29 de setember te tendon de la manifestazions de Poza da les 21.00 l Cor Valfassa endreza la 15^ edizion de la rassegna corala. Per l'ocajion se podarà sentir ciantèr l Cor Valfassa, l Cor "Amici della montagna" de Origgio (Varese) e l Cor "Genzianella" de Roncogno de Perjen.

Cursc

Ladin per chëi che sà bele n puech
Dai 16.10. inant, for de merdi dala 20.00 ala 21.30, per de ndut 8 iedesc, tl Istitut Ladin Micurà de Rü te Sëlva, cun Karin Comploj. Priesc 95 €. L orar possa mo unì mudà aldò dl bujën di partezipanc. Iscrizions nchin a n'ena dan che l curs scumëncia: Servisc Furmazion Gherdëina, tel. 0471 773225, email furmazion.gh@micura.it.
Pilates - curs de ginastica
Dai 26.9. per de ndut 8 iedesc, for de mierculdi dala 20.15 ala 21.15 tla palestra dl ITE Raetia a Urtijëi, cun Andrea Piccolruaz. Pilates ie n alenamënt per dut l corp per renfurzé la musculatura, porta a na bona postura y grazia tl muvimënt. Adatà per uni età. Iscrizions tla Butëiga dl Mond a Urtijëi. Priesc: 50 €. Metù a jì dal KVW de Urtijëi.
Cursc de arpizeda sportiva
I cursc y i trainings de arpizeda sportiva scumëncia inò de setëmber. Per nfurmazions plu avisa cherdé su l 333 5235675 o l 0471 786181.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de jené-fauré 2019. L'ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, dai 5.11. nchin ai 10.12.2018 uni lunesc dala 16.00 nchin la 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 da lunesc nchin vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778; assistënta sanitera 0471 794290.
Curs da fermenté (borvé)
Dora Waldthaler gnará a Corvara tl Salf de calonia en mertesc, ai 25 de setëmber, dales 14:00, por cunté dla fermentaziun y de na metoda vedla da conservé la spëisa. Infos pro Sonia al nr. de tel. 349 155485 o pro Martina al nr. de tel. 388 8485004. Le cost dl curs é de 15,00 euro.
Curs de rus
En mertesc, ai 25 de setëmber dales 20:00 ales 21:30, piaral ia a Calfosch tla Biblioteca n curs de rus, de 10 iadi indöt. Infos: Christoph Taibon, tel. 333 6679760. Organisaziun: Consëi de formaziun Corvara.
Dui cursc de fitness a La Ila
Cun l'istrutur Thomas Valentini. Start: 11 d'otober. Curs de Step dales 19:30-20:30, prenotaziuns al 339 1433016 cun SMS don dant "Curs Step + inom y cognom" (le numer de partezipanc é limité); Curs "Total Body Tune Up" dales 20:30-21:30 (les prenotaziuns gnará tutes sö pro la pröma incuntada.
Curs de meditaziun/contemplaziun cristiana
Alma Moling Schuen tin - sön invit dl KVW - na sëra de informaziun y introduziun cun n cört eserzize, en vëndres ai 28 de setëmber, dales 19:30 ales 21:00 tl Pice salf a La Val. Por chi che á interes él indöt 15 incuntades fora por l'ann. An ne mëss nia se prenoté. Informaziuns: Paula, tel. 338 1807072
Cursc de inglesc a Badia
Le KVW de Badia mët a jí deplü liví de cursc de inglesc: "Upper Intermediate" (dai 24 de setëmber inant, vigni lönesc), "Beginning English" (dai 25 de setëmber inant, mertesc y jöbia), "Elementary English" (dai 25 de setëmber inant, mertesc y jöbia). Prenotaziuns y informaziuns al nr. 333 1591599 (Cristina) o por mail: lalasplace@hotmail.com
Curs por geniturs
A La Ila tla Cassa Raiffeisen, söl tema „Crësce sö con regoles tleres", cun Roland Feichter. Trëi incuntades, ai 09.10. , 23.10, y 06.11.2018, dagnora danmisdé dales 9 ales 12, infos y prenotaziun da Lois Castlunger, tel. 0471 847200.

Sport
A Ciampedel Fascia Sky Expo
En vender ai 28 e en sabeda ai 29 de setember al zenter sportif te Ischia de Ciampedel vegn endrezà na esposizion e proa de materièi per l sgol ledech.
A Moena Festa del Sport
En vender ai 28, en sabeda ai 29 e en domenia ai 30 de setember ló da la zona sportiva de Navalge vegn endrezà la Festa del Sport, en colaborazion con l'assessorat al sport del Comun de Moena.
Abonamenc hockey Fascia Falcons
L'é avert la campagna de abonamenc per l campionat de hockey 2018/2019 di Fascia Falcons. L cost de l'abonament l'é de 150 euro con rebasc per pachec de abonamenc. Info: tel. 0462.602499, mail: info@fassafalcons.com.
Partida de hockey dl HC Gherdëina
Duman sada ai 22.9. partida dl campiunat AHL, ulache l Gherdëina jugherà n cësa contra l HK Olimpija Ljubljana, dala 20.30 tl stadio Pranives de Sëlva.
2^ edizion Trirace Dolomites
En domenia ai 23 de setember l'A.S.D. Pellegrin Cycling Team de Soraga endreza la 2^ edizion de la Trirace Dolomites, gara individuèla e a squadres de schi da rodeles, roda e corsa sa mont. I atlec pea via da Soraga per ruèr fin sun Sas Pordoi. Info e iscrizions www.triracedolomites.com.
A Ciampedel la Vertical Saslench
En sabeda ai 22 de setember vegn endrezà la Verical Saslench, na garejèda de vertical running che taca ite a Ciampedel e rua fin al refuge Pertini. Informazions e iscrizions al numer 328 8651993.

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 22.9. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 24.9. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 22 y 23 de setëmber, ti cin' comuns dla Val Badia, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474/523315 o 333/1380852.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 21.9. nchin n vënderdi ai 28.9. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 21 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 28 de setëmber ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471/830237.

Referac
Jì ti paejes furesć – Viagë y lauré
N juebia ai 27.9. dala 20.00 tl local di jëuni Saut a Urtijëi, Plaza S. Antone saràl na sëira de nfurmazion per jëuni y nteressei n cont de lauré y viagë, lëur d'ulentariat, "aupair", practicum, ann de stude oradecà y de tei.
Metù a jì dal Servisc Soziel cun la referënta Agnes Stolper de Travel Works.
Apiteraria: nosta eves y si prudoc per nosc bënsté
N sada ai 29.9. dala 20.00 a Urtijëi tla sala Raiffeisen sun la Pitla Plaza Rezia. Mostra de prudoc: eves sanes nes dà prudoc sani.
La referënta Judith Jud Springeth, de Apitherapie Südtirol, dà inant si savëi y si sperienza de ani de terapies natureles basedes sun l lëur dl'eves y si prudoc.

Mostres y Ert
"act" de Helmar Demetz
Duman sada ai 22.9. dala 11 danmesdì tl Café Surëdl a Urtijëi tla streda Roma uniràl giaurì la mostra de "act" de Helmar Demetz de S. Cristina, da udëi da lunesc nchin sada dala 10 ala 19.
"capriz" de Viktor Senoner
Viktor ie moler de figures, ma "de capiz" se àl dat ju cun l dessëni y la pitura. Si chedri ie sciche na esplujion de vitalità ma nce de chiet y uel purvé a repurté la belëzes che l à pudù udëi, sentì y viver tla natura. Da udëi tl Tublà da Nives te Sëlva uni di dala 16 ala 19; de vënderdi, sada y dumënia nce danmesdì dala 10 ala 12, nchin ai 30.9..
Biz: duman saràl bel tëmp
Performances, depënc y obiec, y dantaldut iraziunalità iel da udëi tla mosta de Fabrizio „Biz" Senoner da Rijeda, tla sala Luis Trenker tla cësa di cungresc a Urtijëi; davierta da lunesc nchin sada dala 10 ala 12 y dala 15 ala 19, de dumënia dala 10 ala 12, nchin n mierculdi ai 26.9..
Mostra de Wilhelm Senoner
Tl Zënter Typak a Urtijëi iel da udëi na mostra de scultures de Wilhelm Senoner. La ie davierta nchin ai 20.10. da lunesc nchin sada dala 10.00 nchin la 12.00 y dala 16.00 nchin la 19.00.
L Malghier, sezion del Museo Ladin
"L Malghier", sezion sul teritorie del Museo Ladin aló da la Mèlga de Fascia a Pera, l'é avert duc i dis h. 8.30-12.30 e 15.30-19.00.
Oraries del Museo Ladin de Fascia
La senta zentrèla del Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é averta ades, enscin ai 31 de otober, col nef orarie da d'uton: dal mèrtesc a la sabeda da les 15.00 a les 19.00.

Segres y festes
Segra y iubileum te Sëlva
N la Segran 23.9. vëniel festejà i prevesc Sn. Pire Clara y Sn. Heinrich Perathoner per si 60 y 50 ani da preve y Othmar Perathoner che ie stat truep ani mëune de Sëlva. Dala 9.30 jiràn n defileda te dlieja y do mëssa saràl na pitla festa sun plaza de dlieja. N vënderdi ai 21.9. dala 20.00 fajeràn na pruzescion cun i chentli, pian via dai ridli de viers de dlieja, ulache l sarà na funzion per rengrazië.

Religion
Pelegrinaje a Weissenstein por i 70 agn dl KVW
En gaujiun dl iubileum vëgnel fat festa a Weissenstein, en sabeda ai 6 d'otober, cun na mëssa zelebrada dal Vësco Ivo Muser. Al vëgn organisé n bus dala Val Badia, cun chisc orars: Corvara 7:30, San Ciascian 7:30, La Ila 7:40, Pedraces 7:45, Pidrô 7:55, Piculin (burcia) 8:05 y Longega 8:15. Prenotaziuns pro Iaco Clement al 0471/839772 o 339/62577799.

Chino
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 21 de setember da les 17.00 e da les 21.15 ven moscià "Gli incredibili 2", che se podarà veder ence en sabeda ai 22 da les 17.00 (2D) e da les 21.15 (3D) e en domenia ai 23 da les 15.15 (3D) e da les 17.30 (2D). En domenia ai 23 da les 21.15 se pel vardèr "Fire squad - incubo di fuoco". En jebia ai 27 da les 21.15 vegn moscià "Resta con me".
Chino de Pardac
Insnet, en vender ai 21 e en sabeda ai 22 de setember da les 21.15 e en domenia ai 23 da les 17.00 se pel veder "Gli incredibili 2". En domenia ai 23 e en lunesc ai 24 da les 21.15 vegn moscià "Mamma mia! Ci risiamo".

Teater
Teater te Sëlva "La chëuta di vedli mutons"
La Lia dl teater de Sëlva purterà dant n pez da rì de Walter Kalkus repurtà tl gherdëina da Lidia Delazer y sot ala regia de Wally Mussner y Bernardette Senoner.
La prima raprejentazion sarà n mierculdi ai 3.10. dala 20.30 te cësa de cultura de Sëlva y dopro saral mo da udëi 6., 10., 13.10. dala 20.30 y ai 7.10. dala 17.00. Chertes danora tla butëiga Minishop de Rudi Avi, tel. 0471 794085.

Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les h. 16:00 a les 18:00 te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan per endrez del Comun general de Fascia vegn metù a jir n portel de referiment sozièl avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per aer informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a sportello.lerais@gmail.com

Galaria retrac