Manifestazions atuales

Data

02 de november 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 2 de november
Radio y Televijion
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Mercui, 07 de novëmber - Politica e mobilità
La mobilità l'é un di gregn problemes de nosc raion e te na vijion averta al davegnir l'é n gran besegn de soluzions e propostes olache la politica cognarà tor dezisions emportantes. La sociazion Transdolomites à endrezà n enconter coi operatores di empianc portamont per rejonèr di projec de la ferates de la Veisc ( Trent -Penia) e dla Dolomites (Busan –Ampez). Program de Anna Mazzel.
TELEVIJION
Mertesc, 06 de novëmber dala 20:50 - Personaji dl tëmp passé: Tita Piaz, l diaol de la Dolomites
Tita Piaz de Pavarin é nasciü a Pera tl 1879, al é sté n arpizadú dër important y conesciü lunc y lerch y por tröc alpinisc él ciamó al dedancö n ejëmpl de guida. Al ê ince dër atif tla politica, al é sté dui iadi capocomun y tratan les döes veres mondiales él gnü saré ia. Tita Piaz á porté ince n contribut tla cultura, á scrit rimes por ladin y al á porté ite novitês tl teater fascian. En plü él sté na porsona, che á tres daidé la jënt püra, al á vita do sües idees, zënza tëma dles conseguënzes. Al â na personalité sterscia y al á ince dé na sbürla al turism tla valada. Program de Erika Castlunger y Fulvio De Martin,a cura de Anna Mazzel.
Mercui, 07 de novëmber dala 20:50 - Deboriada, families incö
L cian ie l descendënt dl lëuf, che tres passa 30.000 ani de evoluzion se à davanià l titul de "miëur cumpani dla persona". Christine Moroder y Michela Bernardi Seppi nes conta de cie che uel dì per ëiles avëi n cian y l dé ca truepa ëures acioche si "tesor" se n stebe bën. L afet che les giapa purempò de reviers da Asia y da Ellis ie n per tramedoves n elisir per la cuntentëza y ne se lascia nia museré. Idea y cunzet: Ivan Senoner, produzion: Georg Penn, a cura de Leo Senoner.
Juebia, 08 de novëmber dala 20:50 - Le tru dla pesc te Fanes
I pröms agn Setanta â le colonel austriach Walther Schaumann albü l'idea da sistemé i trus dla Pröma vera dl monn y da i trasformé, cun la partezipaziun de volontars da düc i Paisc tocá dala vera, te trus de pesc. Cun l'aiüt de volontars da döt le monn y de cotan de porsones dl post él ala fin sté bun da trasformé i trus che despartî te trus che dëida tigní adöm. Un de chis trus è le Tru dla Pesc te Fanes. Program de Werner Pescosta y Diana Biron, a cura de Alessandro Dapunt.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön "http://www.raibz.rai.it/"www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Mostres y Ert
Mostra "n memoria" dl scultëur Vinzenz Peristi
Chëst ann iel avisa 75 ani ca che l scultëur Vinzenz Peristi ie mort. Per chësta ucajion iel tl Tublà da Nives te Sëlva na mostra n si memoria, che ie mo da udëi nchin n dumënia ai 4.11. dala 16.00-19.00, duman sada y de dumënia iela nce davierta danmesdì dala 10.00-12.00.
"Legrëza" de Helga Moroder
N sada ai 10.11. dala 17.00 tla sala Luis Trenker, tla Cësa de Cultura a Urtijëi, uniràl giaurì la mostra persunela de Helga Moroder. Si pitures, fates te n stil drët particuler y persunel, cun na tecnica de cëira y acril, se dà ju cun la popes tipiches dla chiena de Gherdëina. Duc ie nviei ala giaurida y a ti cialé ala mostra che sarà da udëi nchin ai 18.11..
"act" de Helmar Demetz
La mostra de opres d'ert de Helmar Demetz de S. Cristina ie da udëi tl Café Surëdl a Urtijëi tla streda Roma, da lunesc nchin sada dala 10.00 ala 19.00. nchin da Nadel.

Teater
A cena col sassin al Museo de Fascia
En vender ai 9 de november da les 19.30 al Museo Ladin de Fascia l grop "I Bontemponi" met a jir "A cena col sassin". L cost l'é de 35 euro, enscinuazions fin che l'é post al 340 2302617.
Chef a teater
En vender ai 9 de november te Navalge a Moena da les 20.00 secondo apuntament de "Chef a teater" con Moena Perla Alpina, n show cooking ensema a joegn con desabilità de "The Staff". Sun paladin l chef Nicola Vian. Info e prenotazions a info@associazioneatti.it
Rassegna de teater del Comun general de Fascia
En vender ai 9 de november h. 20.30 te Oratorie de Poza e en domenia ai 11 de november h. 15.30 a La Gran Ciasa de Soraga tel chèder de la rassegna de teater del Comun general de Fascia se pel veder l spetacol de "INOUT TEAnTER" che portarà dant "L circo di talenc".

Dotors y Apoteches
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 2.11. nchin n vënderdi ai 9.11. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 2 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 9 de novëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474/523020.
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 3.11. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 5.11. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 3 y 4 de novëmber, ti cin' comuns dla Val Badia, é le dotur Letterio Taormina, La Ila, str. Boscdaplan 101, tel. 375/6261774.

Sport
Convegn su sport e teritorie
En jebia ai 8 de november da les 18.00 al PalaDolomites de Ciampestrin l'Union d Ladins de Fascia e l Comitat de endrez di Mondièi Junior de schi 2019 endreza l convegn "N soul cher che bat: atlec, alenadores, genitores e teritorie" con Amedeo Pomilio, Giorgio Cagnotto, Kristian Ghedina, Sabrina Rasom e Paolo Bouquet.
Partida de hockey dl HC Gherdëina
N sada ai 3.11. dala 20.30 partida dl campiunat AHL, ulache l HC Gherdëina jugherà n cësa contra i Red Bull Salzbug Junior.

Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan per endrez del Comun general de Fascia vegn metù a jir n portel de referiment sozièl avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per aer informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a sportello.lerais@gmail.com
Scontrèdes del DSA Trentin
L DSA (Desturbes Spezifics de l'Aprendiment) de Fiem e Fascia endreza n'outa al meis scontrèdes de aprofondiment sun empedimenc spezifics de l'aprendiment. En mercol ai 7 de november la pedagogista Sonia Boschetto rejonarà del Pian Didatich Personalisà te la sala Spazio Giovani de la Scola populèra de Pardac.
Deberieda: spaghettata y tombola
Ncuei vënderdi ai 2.11. dala 15.00 se ancónten tl self dla sentedes dl Servisc Soziel a Urtijëi a passé n blòt domesdì deberieda. "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions tel. 0471 798015. (Respunsables dla manifestazion: Mirella y Frieda).
Nadel tla scatula dai ciauzei
Tres la azion per ti purté mpue de legrëza a mutons te paejes pueresc, puderà chëst ann mutons dla Polonia, Ucraina y Lituania se ncunferté sun na pitla scincunda. Te Gherdëina pòssen dé ju la scatules tla trëi biblioteches, San Durich a Urtijëi, Tresl Gruber a S. Cristina y O.v. Wolkenstein te Sëlva, nchin ai 15 de nuvëmber.
Nadel tla scatula dai ciauzei nce tla Val Badia
Tla Val Badia vën la scatules piedes do da Alma Flatscher, Garni Ambria, strada Plaön 5 a La Ila, dai 8 nchin ai 13.11.. Ai 6.11. pòssen dé ju la scatules nce a Corvara te calonia, ulache n se anconta dala 14.00 ala 16.00 per fé ite drët i pachetli. L Cunsëi de Furmazion de Corvara se festidieia pona de mené demez i pachetli.

Referac
Cie adròven pa per scumencé a lauré?
N mierculdi ai 7.11. dala 20.00 tl local di jëuni Saut a Urtijëi. Sëira de nfurmazion per jëuni y nteressei. N cumerzialist dijerà cie che n adrova per lauré sot a patron y nce per se mëter per si cont te na pitla mpreja. L sarà nce doi jëuni che cunterà de si esperienza de mëter su na firma nstësc. Metù a jì dal Servisc Soziel per l proiet "Unì granc".
Malaties dla pel a unì plu vedli
N vënderdi ai 9.11. dala 20.00 te calonia a Urtijëi, rujenerà l dutor Simon Kostner dla pel y de cie che n possa fé per schivé, per curé y per se ntënder sce n à vel' malatia dla pel, che, cun l unì plu vedli, possa unì dant. Metù a jì dal KVW de Urtijëi.
Se refé dala rëscia y dal stress da uni di
N vënderdi ai 9.11. dala 20.00 te calonia de Sëlva, uniràl mustrà eserzizies che juda a se calmé. La referënta ie la massajadëura terapeutica Melanie Dapoz. N possa fé pea debant, ma l ie da se lascé scrì su danora da Rosmarie, tla butëiga Senoner Sartëur te Sëlva.

Avisc
Guant y roba de scola per i pitli dl Nigeria
N cunlaurazion cun la grupa Caritas y Miscion de Urtijëi vëniel metù a jì na azion per abiné adum guant, ciauzei y roba per scola, per na cësa de orfeni tl Nigeria. Dé ju la roba pòssen da Christine Rella a Urtijëi, tel. 339 8546731 y da Nadia Insam a S. Cristina, tel. 366 4084919
Abineda de guant dla Caritas
L vën prià bel de dé ju guant mo bon y nët, i ciauzei dëssa unì ciulei adum y besc da liet te n bon vester possa ënghe unì data ju, n sada ai 10.11. dala 8.00 nchin la 13.00, a Urtijëi sun la plaza dai auti Fever (Despar) y a S. Cristina sun la plaza dai auti dlongia l rondel Iman, ulache l sarà n gran container.
Dlavea contra l tisl
La dlavea contra l tisl pòssen nce se lascé fé dal dutor Aba Fallaha te Sëlva, da lunesc nchin vënderdi dala 9.00 nchin la 12.00, tel. 0471 794111.
Per duta la lies de Gherdëina
La Consulta per la Ntegrazion de Gherdëina y l Servisc Furmazion mët adum n database de duta la lies de Gherdëina, sibe cultureles che sportives, sozieles y n.i. L database da cunsulté unirà metù online tl portal www.manif.it y l unirà nce stampà. Duta la lies ie bele unides cuntatedes per e-mail. Sce vel' lia ne ëssa nia giapà la e-mail, iela prieda bel de cuntaté l Servisc Furmazion per dé ju si dac: tel. 0471 773225, e-mail furmazion.gh@micura.it.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Iniziativa di ëi de Puster - MIP
L'ofize dla MIP - Männerinitiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt por ciafé na soluziun te situaziuns de dificolté. L'ofize é da ciafé tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc 14-19h, mercui 14-19h y vëndres 8-12h, telefon: 0474/555848, info@mip-pustertal.it
Incuntada dl grup "Atmosfera"
En jöbia ai 8 de novëmber dales 15:30 s'incunta te Raiun Sozial a Picolin le grup de autoaiüt "Atmosfera", por ëres y ëi cun problems psichics, acompagné da Irina Tavella y Barbara Rungger. Por informaziuns pón cherdé sö Sabine Rainer al 0474/524519. Düc é inviá y bëgnodüs.
Sentada generala dl Consëi de Fromaziun dl Comun de Badia
En jöbia ai 8 de novëmber dales 20:00, te biblioteca a La Ila. Te chësta ocajiun sarál Alex Ploner - espert tl'organisaziun de manifestaziuns - che tëgn n referat dal titul "Tigní na sentada o porté n salüt da pert de na uniun". Referat ponsé por les uniuns, che pîta consëis d'öga ince por porsones che ne baia nia ion dan jënt.
Udiënza dla defensuria zivica
La defensuria zivica Gabriele Morandell o süa sostituta Verena Crazzolara tëgn udiënza tla Val Badia, en vëndres ai 9 de novëmber dales 14:30 ales 16:00, te ciasa de Comun a San Martin. Informaziuns y prenotaziuns pro verena.crazzolara@volksanwaltschaft.bz.it o al numer 0471/946020.
Berlichete, jeghes per bec
L'Ofize Servijes linguistics e culturèi del Comun general de Fascia endreza con Marabeo Lab l projet Berlichete, cater domesdì de laboratories per bec. Ai 9, 16, 23 e 30 de november da les 16.00 a les 18.00 te sala grana del CGF. Iscrizions dant dai 6 de november al numer 0462/764500.

Cursc
Varì cun mitli naturei, per duta la familia
Curé nsferdides, tos y mel de col cun triaches o compresses, te chësc cajo cun uelesc eterics o roba da maië che n à te cësa. N lunesc ai 5.11. dala 19.30 tla cësadafuech dla NJG a Urtijëi, cun Karin Planker, nfermiera y pedagoga de ierbes de medejina. Priesc 15 €. N possa se scrì ite nchin ai 3.11. cherdan su l 0471 799006 o scrijan a info@njg.it. L possa fé pea al plu 15 persones. L curs ie per peresc y umans y nteressei.
Cosmetica naturela
Cun materiai naturei féjen cremes per i piesc, per i slefs y chëla tan prijeda de calendula, dut zënza chimica. Duc puderà se tò pea a cësa la cremes che i se à fat. N lunesc ai 12.11. dala 19.30 tla cësadafuech dla NJG a Urtijëi, cun Karin Planker, nfermiera y pedagoga de ierbes de medejina. Priesc 15 €. N possa se scrì ite nchin ai 10.11. cherdan su l 0471 799006 o scrijan a info@njg.it. L possa fé pea al plu 10 persones.
Curs dla Crëusc Cuecena per ulenteres nueves
Es'a ueia de fé zeche per la cumenanza? Te savëssel pa bel a mparé truep dl prim aiut y fé esperienza sun n'ambulanza? Pona vië a fé pea l curs per deventé n/a ulenter/a dla Crëusc Cuecena, n mierculdi ai 7.11. dala 20.00 tla sënta nueva a S. Cristina. L curs ie 2 iedesc al'ena y dura n mëns. Per nfurmazions cherdé su Erwin Moroder, tel. 3271803739. Per se scrì ite al curs jì sun www.gaia.cri.it.
Curs de cujiné
Cun Rudi Pescosta tl restaurant Concordia a Urtijëi. Davia che tl prim curs ne n'iel nia plu lerch, à l KVW de Urtijëi fat ora de n fé mo n segondo y chësc sarà ai 13., 14. y 15.11.. L scumëncia for dala 8 da sëira y uni sëira mpèren a fé n menù da 4 derzedes. Da paië ite iel 90 € y se scrì ite pòssen nchin ai 7.11. da Paul Walpoth, tel. 339 4800706. L possa fé pea al plu 15 persones.
Curs de cujiné, saurì, debota y bon
Ai 12., 14, y 16.11. dala 20.00 nchin la 22.00 tla pitla sala tla Cësa de Cultura de Sëlva, cun l cuech Norbert Dejaco. N possa se lascé nuté su pra Claudia cherdan su l numer 339 5732700. Metù a jì dal KVW de Sëlva.
Cursc de inglesc
Le KVW de Badia organisëia dui cursc de inglesc por progredis (Intermediate - Preintermediate) cun la prof. Lalena Stull. Ai mët man ai 6 y 8 de novëmber, te biblioteca a Pedraces. Informaziuns y prenotaziuns pro Cristina al nr. 333/1591599.
Curs da fá biscoti
La Uniun dles Ëres da San Ciascian mët da jí en mercui ai 14 de novëmber dales 19:00 tl restorant Saré a San Ciascian n curs da fá biscoti da Nadé, cun consëis ince por chi che á celiachia. Le referat vëgn tigní da Anna Pezzedi. Cost: 20,00€ a ce; infos y prenotaziuns pro Erna al 338/6266805.
Curs da cujiné cern y pësc
La Uniun dles Ëres d'Al Plan mët da jí ai 14 y 15 de novëmber dales 19:00 tl Hotel Riposo al Bosco d'Al Plan n curs da cujiné cun Walter Daverda. Infos y prenotaziuns pro Annamaria Complojer al 334/6102551.
"Rovëne la realté y svilup armonich"
Seminar tigní da Marlene Zingerle, tl zënter ARVE a Al Plan, do l'insegnamënt de Grigori Grabovoi. Le vëndres ai 9 de novëmber dales 20:00 referat d'introduziun, dala sabeda ai 10/11 dales 9:00 cina ala domënia ai 11/11 dales 17:30 él n seminar. Le cost é de 210,00€ (60,00€ al dé por chi che l'á bele fat). Infos y prenotaziuns pro Marlene al 348/3140415 o marlene.zingerle@gmail.com, www.zentrumarve.com

Temp lede
Törggelen cun i Jëuni dla Lia da Mont y i Jëuni de Sëlva
Nvion bele śën al Törggelen urmei cunesciù n sada ai 10.11. S'ancunton dala 18.00 dala Betula a n aperitif y furnon cun la curiera de linia dala 19.30 ora Solaion per jì dal Putzerhof. Dala 1.00 uniràl i taxi a nes menerà, chiche uel a Laion al Schmierberball, o de reviers te Gherdëina. Per chëi che vën cun diendl o brea de pel iel da paië 35 € per la cëina cun vin y ega y taxi, per i autri 40 €. Pudëis ve scrì su da Daniel (3339454642) o Karin (3924387958) o da zachei di doi cunsëies nchin ai 7.11..
Domisde cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisde d'aorela cörta cun jüc por döta la familia, deboriada cun le Spieleverein Dinx. An s'incunta en jöbia ai 8 de novëmber dales 15.00 ales 17.00, te biblioteca a La Ila.

Chino
LiteraKino, proiezion de films per granc
Tla Bibliotech San Durich a Urtijëi vëniel mustrà n vënderdi ai 9.11. dala 20.30 n film tla rujeneda taliana. N vënderdi ai 16.11. saràl da udëi n film per tudësch. L program plu avisa di films che unirà mustrei proscimamënter ie da udëi tla bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
Chino de Tieser
Anché, vender ai 2 de november h. 17.30 se pel veder "Zanna Bianca" e h. 21.15 "Ti presento Sofia". Doman, sabeda ai 3 de november, h. 17.30 l'é "Piccoli brividi 2" e h. 21.15 "Ti presento Sofia"; en domenia ai 4 da les 21.00 vegn portà dant l spetacol de teater "La Grande Guerra eppure si rideva"; en mercol ai 7 h. 21.15 vegn moscià "Il maestro di violino", en jebia ai 8 h. 21.15 "Ti presento Sofia", en vender ai 9 h. 21.00 l spetacol de teater "Il colpo della strega".
Chino de Pardac
Insnet, vender ai 2 de november h. 21.15 vegn moscià "La casa dei libri", sabeda ai 3 e domenia ai 4 h. 17.00 vegn dat "Zanna Bianca" e h. 21.15 "Johnny English colpisce ancora"; en sabeda ai 10, domenia ai 11 e lunesc ai 12 vegn h. 21.15 moscià "First Man – Il primo uomo."

Galaria retrac