Manifestazions atuales

Data

16 de november 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 16 de november
Cursc
Fé fotografies de portrec
N sada ai 24.11. dala 12.30 ala 17.00 a Urtijëi, workshop cun l fotograf Florian Andergassen y la modela Daniela Großgasteiger. N traterà l posing, co ti dé la ndicazions al model, comunicazion y finalità, n laurerà cun "available light". Priesc: 90 € (60 € per cumëmbri dl Fotoclub). Iscrizions: fotoclubgherdeina@gmail.com o 335 6585393 nchin ai 18.11.2018.
Curs de pastelné cun Ines
Per mutons dla scoles elementeres, for de mierculdi tla sala dla NJG a Urtijëi. N fajerà: ai 28.11. n calënder d'avënt, ai 19.12. na cripl da Nadel. N scumëncia for dala 14.00, ma n possa unì nce mpue plu tert sce n à dant mo vel' lezion o auter. Da paië ite iel 10 € al iede y da se scrì ite iel tl ufize dla NJG, tel. 0471 799006.
Decoraziuns da Nadé
Le Consëi de Formaziun da La Val mët da jí n curs pratich de trëi ores, a Cestun da La val. Le pröm grup s'incunta le mertesc ai 20 de novëmber dales 14:00, le secundo grup la jöbia ai 22 de novëmber dala medema ora. Infos y prenotaziuns pro Valentina al 338/8999437.
Cujiné per ëi
L vën pità n curs de doi sëires per ëi, ulache n mpera a cujiné roba scëmpla y tradiziunela per uni di, ma nce cëifs che fej paruda. N merdi ai 27 de nuvëmber y n mierculdi ai 28, for dala 19.15 tla cësadafuech dla NJG. Se nuté su te ufize dla NJG 0471 799006 o scrì a info@njg.it.

Teater
Rassegna de teater
Insnet, vender ai 16 de november h. 20.30 te chino de Cianacei e en domenia ai 18 h. 15.30 te teater de l'oratorie de Moena "I Amisc del teater" porta dant la comedia "Da na bujìa a l'autra". En vender ai 23 h. 20.30 e en domenia ai 25 h. 15.3 te la veia scoles de Penìa se podarà veder "Na srufianèda 2", spilenèda dal Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa.
Badia: teater "I Iubilars"
L'uniun teater de Badia inviëia düc al teater da rí "I Iubilars" de Rolf Bechtel, sot ala rejia de Anna Palfrader, cun la traduziun tl ladin de Sylvia Costabiei. Al vëgn presenté tla Ciasa J. B. Runcher a San Linert, chisc dis: incö vëndres ai 16/11 dales 20:00, sabeda ai 17/11 dales 15:00 y dales 20:00, domënia ai 18/11 dales 15:00. Prenotaziuns al 328/0984630, poscibilmënter danter les 19:00 y les 21:30.
"Ochs und Esel" - Rapresentaziun teatrala por mituns
En mercui ai 28 de novëmber dales 16.00 él da odëi sön paladina dl salf Domëne Moling a La Val le teater por mituns dai 3 agn insö "Ochs und Esel" cun Helga Jud y Manfred Unterluggauer.
Le bo y le müsc se prô dassënn da cianté y da jobelné pro n toch de teater da Nadé. Le teater é por todësch y vëgn organisé tres Aterteater.

Referac
Varì mutons te na maniera naturela
Referat n merdi ai 20.11. dala 20.00 te calonia de Sëlva, cun la duturëssa Elisabeth Delago. Metù a jì dal KVW de Sëlva.
I periculi de internet y mesuns eletronics per mutons y jëuni
N juebia ai 22.11. dala 20.00 te sala de chemun a S. Cristina mët la Direzion dla scoles ladines de Sëlva a jì na sëira de nfurmazion n con' de "la risia dla fauza adurvanza di mesuns eletronics y internet tl'età dla nfanzia y junëza: cunfront cun l espert" cun la dr.a Donatella Arcangeli.
La sëira unirà tenida tla rujeneda taliana.

Sport
Partides de hockey dl HC Gherdëina
Duman sada ai 17.11. dala 20.30 saràl tl stadio Pranives de Sëlva la partida dl campiunat AHL, danter l HC Gherdëina y l Cortina. N juebia ai 22.11. for dala 20.30 jugherà l HC Gherdëina n cësa contra l VEU Feldkirch.

Radio y Televijio
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. v v 7.00 e 17.15; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.00.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é programes per ladin col TG Ladin, l program istituzionèl del Comun general "Da Fascia en curt" e dapò i spezièi de l'Aisciuda Ladina di egn passé e la neves da La Usc di Ladins.
Da les 7.45 l'é l program per i bec con la contìes animèdes de Pororo e l Contacontìes per endrez de l'Istitut Cultural Ladin; da les 9.00 l'é i TG per ladin, mochen e cimbro; da les 12.30 l'é "Da Fascia en curt" e dò n curt spezièl sui bai di Schuhplattler e amò l TG Ladin; h. 14.00 l'é amò i spezièi curc su l'Aisciuda Ladina e dò i dessegnes animé de Pororo; h. 17.15 Contacontìes e Pororo e h. 19.30 endò TG Ladin, Contacontìes, Pororo, Da Fascia en curt e h. 22.30 amò l TG Ladin.
Te la trei ores de programazion duta fascèna coi oraries scric de sora se pel veder l rotocalch setemanèl Pedies, che va fora ogne setemèna con na trasmiscion neva: de sabeda h. 8.00 e 20.00, de domenia h. 12.00 e 22.00 e dapò fora per duta la setemèna; sobito dò l'é la rubrica de sport "Finalzil" e amò spezièi curc. Apede a dut chest l'é semper i programes culturai de "L Cianton de l'Istitut" e "L Cianton de la musega" e dapò l teater de "Vic e Ac". Te la programazion l'é dapò ence l program didatich per bec "Ocio" e chi sul guant "Anter pult e cassabanch", l program de cojina "Te Fana", i filmac de "L'ambient te man", la sit comedy "Lesciva macèda" e de etres spezièi. La maor pèrt di programes é da poder veder ence su Youtube, TV Ladina.
Se pel domanèr l palinsest a l'Ofize servijes linguistics del Comun general de Fascia (luciana.detomas@comungeneraldefascia.tn.it) o a l'Union di Ladins (union@ladinsdefascia.it).
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mercui, 21 de novëmber dala 13:45 - Dal Piz la Ila al Moritzino: inovaziun tl turism.
Intervista cun Moritz Craffonara, moderaziun: Alessandro Dapunt.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vender, 16 de novëmber - Agorà: L film documenter (2a pert)
Deberieda cun Lukas Pitscheider, l ideatëur dl „DolomitaLe Festival", vëniel rujenà dl film documenter, si evoluzion y mpurtanza tl mond dl film n generel. Lukas, n jëunn che à bele fat truep viages nce te stac manco conformisc' sciche la Siria, Iran y Irak conta nce de si sperienzes a fé documenteres. Trasmiscion de Ivan Senoner.
Sabeda, 17 de novëmber - Momënc de vita – intervista a Eduard Tavella
Eduard Tavella é nasciü y chersciü sö a Picolin, da jonn âl lauré sciöche chelner tla Svizra, al Garda y a Maran y dal 1974 inant virel a Badia. Öna de sües pasciun é jí cun la roda y al é sté un di fondadus dla Maratona dles Dolomites. Eduard nes cunta de sciöche al á metü man da jí cun la roda y de sciöche al é nasciü l'idea de na maratona dla roda te nosc raiun. N program de Erika Castlunger.
Domenia, 18 de novëmber - Te stua de Ruben Bernardi
Da canche l ie nasciù ie Ruben tacà al stuel a rodes. Ël descrij si malatia y coche l superea la pitla y gran deficulteies da uni di. Un n gran problem ie che la persones che l secudësc muda suvënz, va y vën. Ruben se mbincëssa perchël n'assistënza cun na majera continuità nce per l fat che cun l jì inant di ani saràl for plu limità te si ativiteies. Trasmiscion de Simon Moroder.
Lunesc, 19 de novëmber - Cuinuems ladins de Gherdëina (5. pert)
Cun l espert de cultura ladina pruf. Edgar Moroder rujenons di inuems de familia ladins, mascimamënter de Gherdëina, y de si derivazion etimologica, storica y soziela. Program de Leo Senoner.
Mercui, 21 de novëmber - Raides: L troi de la castagnes
Claudia Conta ne invia a fèr l troi de la castagnes te la val de l'Isarch, olache da Barbian ite troon la miora castagnes. Raides a pè fora per de bie raions. Mìngol de storia de la castagnes e del jir a Törggelen. Program de Anna Mazzel.
TELEVIJION
Mertesc, 20 de novëmber dala 20:50 - Arpejuns, monumënc de ert y storia: les stües da paur
Te chësc program vëgnel mostré valgügn ejëmpli de stües da paur dla Val Badia, stües che nes cunta dantadöt la storia de families, che á vit tröp te stüa, che ê le local plü gran de döta la ciasa y le su che gnô scialdé. Te stüa gnôl mangé, lauré, perié, dit la corona, carté, cianté y gonot dormî düc te stüa, dantadöt tratan i mëisc plü frëic. Al ê le local olache la familia s'incuntâ y partî de plü momënc dl de. N program de Erika Castlunger y Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
Mercui, 21 de novëmber dala 20:50 - Trail spezial: DolomitaLe Filmfestival
A cura de Martina Rier.
Juebia, 22 de novëmber dala 20:50 - Uganda – L proiet umaniter "Vision for Africa" (segonda pert)
Na grupa de 15 persones de Gherdëina y Persenon ntëur a Sybille Demetz de S.Cristina che à urganisà l viac umaniter tl'Uganda, à mparà a cunëscer l'urganisazion miscionera "Vision for Africa", metuda su da Maria Prean de Dispruch tl 2001. L ie unì purtà ju guant y material de bujën ai mutons y ala families, ma dantaldut iel stat mesun de mparè a cunëscer cieche l proiet "Vision for Africa" à metù n pe ti ultimi 20 ani, danter scoles, scolines, nternac per mutons, spediei, dliejes y d'autra strutures per judé i mutons y la families plu pueres. Leo Senoner y l cameraman Jan Piere Karbon à documentà per RAI Ladinia l'esperienza africana dla grupa de Gherdëina.
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Jiadi y jites
Viac de doi dis al Wörthersee
N vënderdi y n sada ai 30.11. y ai 1.12. cun cunzert de Avënt dla dlieja Maria Wörth. Iscrizion da Rudolf Mussner, tel. 335 638097. Metù a jì dal KVW de Sëlva.

Religion
Vester n streda cun Idie
Duman sada ai 17.11. te dlieja dla Madona te Sëlva. Dala 17.30 cianton al seniëur. Dala 18.00 mëssa di jëuni. Metù a jì dai Jëuni de Sëlva.

Mostres y Ert
Persones te si ntëurvia
Ncuei vënderdi ai 16.11. dala 20.00 tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone saràl la giaurida dla mostra dl cuncors de fotografia metù a jì dal Fotoclub Gherdëina dal titul "persones te si ntëurvia". La mostra sarà da udëi n sada y dumënia ai 17. y 18.11. dala 10.00 ala 12.00 y dala 16.00 ala 18.00.
"Legrëza" de Helga Moroder
Nchin n dumënia ai 18.11., uni di dala 10.00 ala 13.00 y dala 16.00 ala 20.00, tla sala Luis Trenker tla Cësa de Cultura a Urtijëi, puderàn mo jì a ti cialé ala mostra persunela de Helga Moroder. Si pitures, fates te n stil drët particuler y persunel, cun na tecnica de cëira y acril, se dà ju cun la popes tipiches dla chiena de Gherdëina.
"act" de Helmar Demetz
La mostra de opres d'ert de Helmar Demetz de S. Cristina ie da udëi tl Café Surëdl a Urtijëi tla streda Roma, da lunesc nchin sada dala 10.00 ala 19.00. nchin da Nadel.
Fotoclub Val Badia: mostra de fotografies
Le Fotoclub Val Badia inviëia da gní tl Istitut Ladin a San Martin de Tor a ti ciaré ala mostra "Architetöra tla Ladinia y fora por le monn", daverta cina en vëndres ai 23 de novëmber, tratan i orars dl Istitut: dal lönesc ala jöbia 10:00 - 12:00 y 15:00 - 17:00, le vëndres dales 10:00 ales 12:00.

Dotors y Apoteches
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 16.11. nchin n vënderdi ai 23.11. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 16 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 23 de novëmber ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471/830237.
Dotors
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 17 y 18 de novëmber, ti cin' comuns dla Val Badia, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342/5181295.
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 17.11. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 19.11. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.

Chino
LiteraKino, proiezion de films per granc
Tla Bibliotech San Durich a Urtijëi vëniel mustrà ncuei vënderdi ai 16.11. dala 20.30 n film tla rujeneda tudëscia. N vënderdi ai 23.11. saràl da udëi n film per talian. L program plu avisa di films che unirà mustrei proscimamënter ie da udëi tla bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 16 de november h. 21.15 "Animali fantastici, i crimini di Grindelwald" che l vegn moscià ence en domenia ai 18 h. 17.00 en 3D e h. 20.30 en 2D. En sabeda ai 17 h. 21.00 l'é "No filters", spetacol de benifizenza per Emergency con Daniel Degiampietro. En mercol ai 21 de november h. 21.15 se podarà veder "La casa de libri".

Musiga
"Swing Friends & Friends" a la Grenz
En sabeda ai 24 de november te sia senta te Str. Saslonch a Moena la sociazion la Grenz sporc l conzert de "Swing Friends & Friends" con Giampaolo Casati (tombra), Gianluca Tagliazucchi (piano), Aldo Zunino (contrabas) e Enrico Tommasini (baterìa). Da les 19.30 se pel magnèr e beiver, l conzert taca da les 21.30.
Cunzert de S. Zezilia dla Mujiga de Sëlva
N dumënia ai 18.11. dala 17.00 tla Cësa de Cultura de Sëlva.
"Ollm locker bleibn" cun Markus „Doggi" Dorfmann
N vënderdi ai 23.11. dala 20.30 te Tublà da Nives. L "Doggi" ie śën inò anjenià cun l program nuef y pudon vester segures che mujiga y ironia sarà inò al ordn dl di. La ntreda costa 10 € (8 € per cumëmbri dl Tublà da Nives). Prëibel apusté la chertes danora scrijan a info@tubladanives.it; l ie mé 90 lueges da garat.
Cunzert S. Zezilia Mujiga S. Piere
N sada ai 24.11. dala 20.30 tla cësa dla lies a S. Piere. La Mujiga de S. Piere à mparà ite sot ala bachëta dl dirighënt Thomas Piazza n program cun pec nueves, sambën cun marces, polches y bolzeri, adatei per duc da scuté su cun mujiga plajëula che va a urëdla. Da dedò ie duc mo nviei a sté mpue n cumpania pra velch da pesslé y da bever.
Müjiga da La Ila: conzert de Santa Zezilia
La Müjiga da La Ila ves inviëia de cör al conzert de Santa Zilia, indoman sabeda ai 17 de novëmber dales 20:30, tl salf dles manifestaziuns a La Ila. Al s'aspeta na sëra plëna de ritms conesciüs y de beles melodies. N pér de cianties gnará portades dant da pert de n valgügn musicontri jogn da La Ila, che ne fej nia ciamó pert dla Müjiga!

Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te Comun general, te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl, per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Festa dl volontariat te Ciasa de Palsa a San Martin
En gaujiun dl de internazional dl volontariat inviëia la Ciasa de Palsa Ojöp Freinademetz düc sü volontars y volontares y dötes les uniuns che á fat val' sorvisc volontar ia por l'ann, a na mëssa de rengraziamënt cun pice renfrësch.
Al dess ester n sëgn de dilan. Bel inviades é ince les porsones interessades a fá sorvisc volontar te Ciasa de Palsa. An s'incunta en sabeda al 1. de dezëmber dales 15:30, te capela dla Ciasa de Palsa.
Scontrèdes del DSA Trentin
L DSA (Desturbes Spezifics de l'Aprendiment) de Fiem e Fascia endreza n'outa al meis scontrèdes de aprofondiment sun empedimenc spezifics de l'aprendiment. En mercol ai 12 de dezember da les 20.30, a la Rosa Bianca de Ciavaleis, Paolo Colombo spiegarà i strumenc compensatives informatics desche didament al studie.
Deberieda: vijita al museum dla criples "Heide"
Ncuei vënderdi ai 16.11. dala 14.00 se ancónten dan la Cësa de Paussa a Urtijëi per jì ora Puntives a ti cialé al museum dla criples. "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions tel. 0471 798015. (Respunsabl dla manifestazion: Adi Demetz).

Temp lede
"Exit" Game
Ncuei vënderdi ai 16.11. dala 20.00 tl local di jëuni saut a Urtijëi, plaza S. Antone. Ti sëis'a a mucé dal'ijula misteriëusa te 60 menuc? Metëve adum te grupes da 4 y purvëde a gaité la soluzions di ndevins per vester boni de mucé per tëmp y ëura. Per fé pea cherdé su la NJG al 0471 799006. Metù a jì dala grupa Trix.
La Ila: Pastelné por Nadé
Mitans y mituns dla scora elementara é bel inviá en mercui ai 28 de novëmber dales 15:00 te biblioteca da La Ila, olache al vëgn pastelné por Nadé. Organisaziun: Biblioteca Sas dla Crusc.
Batadù da 128 di Destudafuech de Sëlva
N dumënia ai 25.11. tla sala di Destudafuech te Sëlva. Da se scrì ite iel n chëla di dala 11.00 inant. L sarà inò de biei pesć da vëncer y sciche prim pest doi schipasc de Gherdëina. Gran ola dla fertuna y turnoi de mau mau per i pitli. Bele dala 10.00 danmesdì scumenceràn cun l "Frühschoppen" per jì inant da dedò cun marënda y törggelen.
Rorate y cëna da Nadé dla Uniun Maestri Ladins
En vëndres ai 7 de dezëmber. Le Rorate sará dales 18:30 tla dlijia da San Martin y la cëna da Nadé atira dedô tl Hotel Posta a Picolin. Al é da s'anunzié anter i 20 de novëmber pro la presidënta dl'UML Ingeborg Dejaco al 339/1696311.
Badia: I amisc dles erbes s'incunta
En vëndres ai 23 de novëmber dales 20:00, s'incunta te biblioteca de Badia i amisc dles erbes, por imparé da conësce n valgönes erbes. Organisaziun: Biblioteca Sas dla Crusc.

Avisc
Senteda generela dl KVW de Sëlva
L KVW de Sëlva nvieia duc si cumëmbri y nce chëi che ulëssa l deventé ala senteda generela n sada ai 24.11. dala 15.00 tla Pitla Sala tla Cësa de Cultura de Sëlva y fej al savëi che l vën cris persones che ëssa ueia de fé pea tl cunsëi nuef. Nteressei ie priei bel de ti l fé al savëi a Evi, tel. 333 2788743 o a zachei d'autri dl cunsëi da śën.
Mi prim liber "Book-Start"
N dumënia ai 25.11. dala 10.00 nchin la 11.30, tla Bibliotech Tresl Gruber a S. Cristina. La Bibliotech Tresl Gruber nvieia duc i pitli nasciui tl 2017 cun si genitores a unì a se tò si prim liber „book-start" y a sté mpue deberieda s'la ciaculé.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Iniziativa di ëi de Puster - MIP
L'ofize dla MIP - Männerinitiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt por ciafé na soluziun te situaziuns de dificolté. L'ofize é da ciafé tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc 14-19h, mercui 14-19h y vëndres 8-12h, telefon: 0474/555848, info@mip-pustertal.it

Galaria retrac